Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Затвердити Комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці. Призначити відповідальним за організацію роботи з охорони праці, дотримання здорових

Загрузка...
Поиск по сайту:


Дата09.03.2012
Размер0.51 Mb.
ТипЗакон
Содержание
2. Обов'язки посадових осіб та організація роботи з охорони праці в ЗОШ
4.2. Заступник директора школи
4.6. Учитель, класовод, вихователь ГПД, класний керівник
1. Загальні положення
2. Служба охорони праці ЗОШ
3. Відповідальність працівників служби охорони праці
Подобный материал:

Додаток З

Назва організації вищого рівня Назва навчального закладу

НАКАЗ
00.00.0000 №

Про організацію роботи з охорони праці

На виконання Закону України «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 р. № 563 (зі змінами і доповненнями, внесеними відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про службу охорони праці в навчальному закладі.

 2. Затвердити Положення про організацію роботи з охорони праці в навчальному закладі.

 3. Затвердити Комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці.

 4. Призначити відповідальним за організацію роботи з охорони праці, дотримання здорових
  і безпечних умов навчання, норм і правил техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної
  безпеки всіма учасниками навчально-виховного процесу, проведення інструктажів з охорони
  праці на робочому місці з учителями-предметниками заступника директора з навчально-
  виховної роботи .

 5. Призначити відповідальним за дотримання здорових і безпечних умов навчання, норм
  і правил техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки учнями та педагогами
  початкової школи, проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці з учителями
  початкової школи заступника директора з навчально-виховної роботи _____________ .

 6. Призначити відповідальним за дотримання здорових і безпечних умов, норм і правил
  техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки під час проведення позаурочних заходів,
  проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці з класними керівниками, кураторами,
  вихователями, керівниками гуртків, секцій заступника директора з виховної роботи________

7. Призначити відповідальним за проведення заходів щодо запобігання травматизму і
професійних захворювань серед технічного персоналу, дотримання вимог техніки безпеки,
виробничої санітарії, пожежної безпеки під час експлуатації виробничого і енергетичного
обладнання, машини механізмів, проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці
з технічними працівниками закладу заступника директора з адміністративно-господарської
роботи .


8. Призначити відповідальним за дотримання норм і правил техніки безпеки, виробничої сані-
тарії, пожежної безпеки, забезпечення безпечного стану робочих місць, пристроїв, інструментів,
спортивного обладнання, проведення інструктажів з охорони праці під час занять та проведення
позаурочних заходів з учнями:

 • у кабінеті хімії

 • у кабінеті фізики

 • у кабінеті біології

 • у кабінеті інформатики

 • у кабінеті допризовної підготовки

 • у кабінеті обслуговуючої праці

 • у спортивному залі, на спортивному майданчику

 • у навчальних майстернях технічної праці .

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Керівник навчального закладу

(особистий підпис) (ініціали, прізвище)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № від « » 200 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію роботи з охорони праці учасників

навчально-виховного процесу в ____________________

1. Загальні положення

 1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про освіту» і поширюється на навчальний заклад ________________

 2. Це Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці, а також обов'язки керівника та посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників.

 3. Положення узгоджене з профспілковим комітетом школи та службою охорони праці закладу.

 4. ЗОШ__ у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами з охорони праці, цим Положенням.

 5. Організація роботи з охорони праці в ЗОШ покладається на директора школи.

 6. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів, працівників навчального закладу (далі— учасники навчально-виховного процесу) проводяться відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. №15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за №231/10511 (далі — Типове положення), та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 р. №304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 липня 2006 р. за №806/12680 (далі — Положення про навчання).

1.7. Інструктажі з питань охорони праці з учасниками навчально-виховного процесу в ЗОШ проводяться відповідно до Типового положення. Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності, які містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо, проводяться з учасниками навчально-виховного процесу відповідно до Положення про навчання.

^ 2. Обов'язки посадових осіб та організація роботи з охорони праці в ЗОШ

2.1. Директор школи:

2.1.1 відповідає за створення безпечних умов навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цим Положенням; не дозволяє проведення навчально-виховного процесу за наявності шкідливих та небезпеч­них умов для здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

2.1.2 створює в навчаль­ному закладі служби охорони праці, безпеки життєдіяльності, які безпосередньо підпоряд­ковуються йому; призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та визначає їх функціональні обов'язки, забезпечує функціонування системи управління охороною праці в навчальному закладі;

2.1.3 призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, комп’ютерному класі, майстернях, спортзалі, тиру;

2.1.4 затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обов'язковим блоком питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

2.1.5 створює і визначає порядок роботи постійно діючої технічної комісії з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання, затверджує акти приймання;

2.1.6 уживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткуван­ня, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці;

2.1.7 щорічно укладає колективний договір (угоду), що містить розділ охорони праці, безпеки життєдіяльності, та забезпечує його виконання;

2.1.8 організовує роботу з перевірки готовності навчального закладу до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період;

2.1.9 забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, роз­поряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки України, місцевих органів управління освітою, виконання захо­дів з охорони праці колективного договору (угоди), приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій профспілкового комітету;

2.1.10 на засіданнях ради навчального закладу, нарадах керівників структурних під­розділів, інших осіб, відповідальних за стан охорони праці, безпеку життєдіяльності, організовує звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці колективного договору, видає накази, розпорядження з цих питань;

 1. організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму і знижен­ня захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу;

 2. організовує роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів:

 • з охорони праці — відповідно до Типового положення,

 • з безпеки життєдіяльності — відповідно до цього Положення;

2.1.13 організовує роботу щодо розроблення та періодичного перегляду:

• інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98

«Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого нака­зом Держнаглядохоронпраці України від 29 січня 1998 р. №9, зареєстрованого в Мін'юсті України 7 квітня 1998 р. за № 226/2666,

• інструкцій з безпеки для учнів, від­повідно до цього Положення; перегляд цих інструкцій здійснюється один раз на 5 років;

 1. сприяє проведенню та бере участь у проведенні адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці;

 2. контролює забезпечення учасників навчально-виховного процесу спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно колективного договору;

 3. здійснює контроль за підготовкою трудових учнівських об'єд­нань щодо створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку;

 4. забезпечує проведення дозиметричного контролю відповідно до чинних норма­тивних актів з обов'язковою реєстрацією в спеціальному журналі;

 1. забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства і цього Положення;

 1. забезпечує виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці;

 2. організовує проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу навчального закладу відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 р. № 45 і зареєстрованого в Мін'юсті 21 червня 1994 р. за №136/345;

 1. організовує обстеження робочих місць перед навчально-виробничою практикою; забезпечує контроль за вико­нанням робіт, які негативно впливають на учасників навчально-виховного процесу та стан довкілля;

 2. здійснює постійний зв'язок з державними органами та громадськими організаці­ями щодо запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу;

 3. повідомляє за підлеглістю протягом доби про кожний груповий нещасний випадок або випадок із смертельним наслідком, що трапився з учнем під час навчально-виховного процесу, на виробництві та у побуті;

 4. організовує розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-вихов­ного процесу, затверджує акт про нещасний випадок під час навчально-виховного проце­су відповідно до чинних документів, проводить аналіз причин та розробляє заходи щодо попередження травматизму.

^ 4.2. Заступник директора школи:

 1. організовує і контролює виконання керівниками структурних підрозділів (факульте­тів, кафедр, кабінетів, лабораторій тощо) заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу;

 2. забезпечує впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховний про­цес; контролює проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, спортзалів тощо;

 1. здійснює контроль за безпекою навчального обладнання, приладів, хімреактивів, навчально-наочних посібників тощо, що використовуються під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних типових переліків і норм;

 2. здійснює керівництво постійно діючою технічною комісією з уведення в експлу­атацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання;

 3. бере участь у підготовці учнівських об'єднань щодо ство­рення здорових і безпечних умов праці та відпочинку;

 4. один раз на три роки організовує навчання і перевірку знань працівників навчального закладу з охорони праці, безпеки життєдіяльності, входить до складу комісії з перевірки знань;

4.2.7 контролює проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в структурних підрозділах;

4.2.8 забезпечує роботу щодо розробки і періодичного перегляду (один раз на 5 років) інструкцій з охорони праці для працівників навчальних закладів та інструкцій з безпеки для учнів, а також розділів вимог охорони праці у методичних рекомендаціях до виконання практичних, лабораторних робіт у навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях тощо;

4.2.9 забезпечує розробку інструкцій з охорони праці для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою, які переглядаються один раз на 3 роки відповідно до ДНАОП0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого нака­зом Держнаглядохоронпраці України від 29 січня 1998 р. № 9, зареєстрованого в Мін'юсті України 7 квітня 1998 р. за № 226/2666;

4.2.10 бере участь у розробленні розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди);

4.2.11 контролює норми зберігання і витрачання отруйних речовин, легкозаймистих рідин та інших пожежо- і вибухонебезпечних матеріалів;

4.2.12 контролює дотримання працівниками посадових інструкцій у частині забезпе­чення охорони праці, безпеки життєдіяльності;

 1. бере участь в організації та проведенні адміністративно-громадського контр­олю за станом охорони праці;

 2. відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з учас­никами навчально-виховного процесу, аналізує обставини нещасних випадків.


4.5. Завідувач навчальним кабінетом, майстернею, комп’ютерним класом:

 1. несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, облад­нання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;

 2. не допускає до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивіду­ального захисту;

 3. вимагає у встановленому порядку забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 «Положення про порядок забезпечення працівників спе­ціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29 жовтня 1996 р. № 170;

 4. відповідно до цього Положення розробляє і переглядає (один раз на 5 років) інструкції з безпеки під час проведення занять у кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях, навчальних господарствах, спортивних залах тощо;

 5. дозволяє використання обладнання, встановленого в лабораторіях, кабінетах, навчальних господарствах, цехах, дільницях, полігонах, передбачене чинними типовими переліками, затвердженими Міністерством освіти і науки України;

 6. контролює дотримання здорових і безпечних умов проведення навчально-виробничої практики учнів;

 7. проводить інструктажі з охорони праці під час навчального і навчально-виробничого процесу;

 8. забезпечує проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів з обов'язковою реєстрацією в журналі встановленого зразка (вступний, первинний, позаплановий, цільовий), форма журналу встановлюється службою охорони праці ;

 9. бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєді­яльності колективного договору (угоди);

4.5.10 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєді­яльності навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-виховного процесу, організовує при потребі надання потерпілому першої долі­карської допомоги, бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення при­чин, що призвели до нещасного випадку.

^ 4.6. Учитель, класовод, вихователь ГПД, класний керівник:

 1. несе відповідальність за збереження життя і здоров'я вихованців, учнів під час навчально-виховного процесу;

 2. забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

4.6.3 організовує вивчення вихованцями, учнями правил і норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

4.6.4 проводить інструктажі з вихованцями, учнями:

 1. з охорони праці під час проведення навчально-виробничої практики і трудового навчання відповідно до Типового положення;

 2. з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів:

 • вступний на початку навчального року — з реєстрацією в журналі обліку навчаль­них занять на сторінці класного керівника,

 • первинний, позаплановий, цільовий інструктажі — з реєстрацією в спеціальному журналі;

 • інструктажі перед початком заняття (нової теми, лабораторної, практичної роботи тощо) — з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в рядку про зміст уроку, практичної чи лабораторної роботи тощо;

4.6.5 здійснює контроль за виконанням вихованцями, учнями правил (інструкцій) з безпеки;

 1. проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед вихо­ванців, учнів під час навчально-виховного про­цесу;

 2. проводить профілактичну роботу серед вихованців, учнів щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об'єктах мережі торгівлі тощо);

 3. терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяль­ності навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з вихованцем, учнем, організовує надання першої долікар­ської допомоги потерпілому, викликає медпрацівника;

4.6.9 бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.


ПОЛОЖЕННЯ
про службу охорони праці в ЗОШ


^ 1. Загальні положення

 1. Служба охорони праці в ЗОШ створюється директором школи для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних, лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випад-
  кам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці.

 2. Відповідно до цілей, зазначених у пункті 1.1 цього Положення служба охорони праці
  вирішує завдання:

• забезпечення безпеки навчально-виховного процесу, устаткування, будівель і споруд;

 • забезпечення учасників навчально-виховного процесу засобами індивідуального і
  колективного захисту;

 • підготовка і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди
  безпечних методів проведення навчально-виховного процесу;

 • вибору оптимальних режимів праці та відпочинку учасників навчально-виховного
  процесу.
 1. Служба охорони праці входить до структури навчального закладу як один із основних
  структурних підрозділів.

 2. Служба охорони праці комплектується спеціалістами, які мають вищу освіту та стаж
  роботи за профілем не менше трьох років.

 3. Перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводиться
  у встановленому порядку до початку виконання ними своїх функціональних обов'язків та
  періодично один раз на три роки.

 4. Працівники служби охорони праці у своїй діяльності керуються законодавчими, норма-
  тивними актами з охорони праці та Положенням про службу.

 5. Спеціалісти служби охорони праці мають право видавати керівному складу навчального
  закладу та його структурних підрозділів обов'язкові до виконання приписи щодо усунення
  наявних недоліків.

 6. Припис спеціаліста служби охорони праці, у тому числі про зупинення робіт, може скасу-
  вати у письмовій формі лише керівник навчального закладу, якому підпорядкована
  служба охорони праці.

^ 2. Служба охорони праці ЗОШ

2.1. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо директору школи.

2.2. За своїм службовим становищем керівник служби охорони праці прирівнюється до керівників основних структурних підрозділів навчального закладу.

2.3. Служба охорони праці виконує такі основні функції:

 1. Опрацьовує ефективну єдину цілісну систему управління охороною праці в навчальному
  закладі.

 1. Проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці.

2.3.3. Складає разом із структурними підрозділами закладу комплексні плани заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також розділ «Охорона праці» у колективному договорі.

 1. Проводить для працівників вступний інструктаж з питань охорони праці.

 2. Організовує:

• забезпечення працюючих правилами, стандартами, положеннями, інструкціями
• з питань охорони праці;

 • проведення перевірки (паспортизації) навчальних кабінетів, спортивних залів та
  майданчиків, навчальних майстерень, робочих місць щодо їх відповідності вимо-
  гам охорони праці;

 • облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань, аварій у закладі;

 • підготовку статистичних звітів закладу з питань охорони праці;

 • пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій,
  оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації тощо;

 • перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.

2.3.6. Бере участь у:

 • розслідуванні нещасних випадків та аварій;

 • роботі комісії закладу з питань охорони праці;

 • роботі комісії з уведення в дію після реконструкції або технічного переоснащення
  навчальних приміщень та інших об'єктів закладу, відремонтованого або модернізо-
  ваного обладнання;

 • розробці положень, інструкцій про охорону праці, що діють у межах навчального
  закладу;

 • роботі комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці.
 1. Сприяє впровадженню в навчально-виховний процес сучасних засобів колективного та
  індивідуального захисту.

 2. Розглядає листи, заяви та скарги працюючих з питань охорони праці.

2.3.9. Готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці.
2.3.10. Контролює:

• дотримання чинного законодавства, нормативних актів, виконання працівниками

посадових інструкцій з питань охорони праці;

 • виконання приписів органів державного нагляду, пропозицій уповноважених трудо-
  вих колективів та профспілок з питань охорони праці;

 • відповідність машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, засобів про-
  тиаварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих нормативним
  актам про охорону праці;

 • своєчасне проведення інструктажів з працюючими, навчання та атестації з питань
  безпеки праці посадових осіб і співробітників;

 • забезпечення учасників навчально-виховного процесу засобами індивідуального
  захисту, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями; організацію
  питного режиму, надання працівникам передбачених законодавством пільг і ком­пенсацій, пов'язаних з шкідливими умовами праці;

 • використання праці неповнолітніх, інвалідів згідно з чинним законодавством;

 • проходження попередніх та періодичних медичних оглядів педагогічних працівників,
  техпрацівників, працівників харчоблоків;

 • виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначені в актах розслідування.

2.3.11. Здійснює зв'язок з медичними закладами та науковими організаціями з питань охорони праці.

2.4. Спеціалісти служби охорони праці мають право:

 1. Представляти навчальний заклад у державних та громадських установах при розгляді
  питань з охорони праці.

 1. Безперешкодно в будь-який час відвідувати структурні підрозділи навчального закладу,
  зупиняти роботу навчальних кабінетів, устаткування, механізмів, пристроїв, приладів
  у разі порушень, які створюють загрозу життю і здоров'ю учасників навчально-виховного
  процесу, одержувати від посадових осіб необхідні документи і пояснення з питань
  охорони праці.

 2. Перевіряти стан безпеки, гігієни праці на об'єктах навчального закладу, видавати
  керівникам структурних підрозділів обов'язковий до виконання припис.

 3. Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли
  медичного огляду, інструктажу, навчання та перевірки знань з охорони праці, не мають
  допуску до роботи або порушують нормативні акти про охорону праці.

 4. Надсилати керівникові навчального закладу подання про притягнення до відповідальності
  працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці, порушувати клопотання про
  заохочення працівників, котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні
  умов праці.

^ 3. Відповідальність працівників служби охорони праці

3.1 Працівники служби охорони праці навчального закладу несуть персональну
відповідальність за:

 • невідповідність прийнятих ними рішень вимогам чинного законодавства з охоро-
  ни праці;

 • невиконання своїх функціональних обов'язків, передбачених Положенням про служ-
  бу охорони праці та посадовими інструкціями;

 • недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з охорони праці;

 • неякісне проведення ними розслідування нещасних випадків з учасниками нав-
  чально-виховного процесу.

Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru