Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Регистрационен документ на “Булгартабак – холдинг”ад за 2006 г

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница3/13
Дата31.03.2012
Размер1.69 Mb.
ТипДокументы
3. Информация за емитента
2005 г. – Годишен отчет за 2005 г. - вх.Nо РГ-05-00/4 от 04.04.2006 г. - Комисия за финансов Надзор 2006 г.
3.2. Преглед на направените инвестиции.
Общ размер на инвестициите
Продажна цена
Преки разходи по продажбата
Продажна цена
Преки разходи по продажбата
Продажна цена
Преки разходи по продажбата
Общо печалба от продажба на инвестиции
Инвестиции на разположение и за продажба
Нови инвестиции
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

3. Информация за емитента

3.1. Данни за емитента, историческа справка и развитие:


а) наименование на емитента и данни за изменения в наименованието, ако такива са настъпили


Акционерно дружество “Булгартабак–холдинг”, в съкращение “Булгартабак–холдинг” АД.

През 2006 г. не са настъпвали промени в наименованието на дружеството.

б) номер и партида на вписване в търговския регистър, код по БУЛСТАТ и данъчен номер

Номер и партида на вписване ф.д. Nо 964/1994 г. на Софийски градски съд

в търговския регистър парт. Nо 555, том 10, стр.194

ЕИК по БУЛСТАТ 831 636 680

НДР 122 000 136 5

в) дата на учредяване и срок на съществуване, ако е предвиден такъв

„Булгартабак-холдинг”АД е учреден на 10.11.1993 г. с Разпореждане № 115 на Министерски съвет. Дружеството е образувано за неопределен срок.

г) държава, в която емитентът е учреден, седалище, адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в Интернет (web-site), ако има такива;


Държава, в която емитентът е учреден – Република България

Седалище и адрес на управление – гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев” № 62

телефон +0035929306711; факс +0035929306830

електронен адрес (e-mail) – info@bulgartabac.bg]

електронна страница в Интернет (web-site) –www.bulgartabac.bg

д) важни събития в развитието на емитента за последните 3 финансови години:

  • данни за осъществено преобразуване или консолидация на емитента или на негово дъщерно дружество

През 2004 г., 2005 г. и 2006 г. не е извършвано преобразуване по смисъла на глава 16 от ТЗ или консолидация на дружеството или на негово дъщерно дружество.

  • осъществено прехвърляне или залог на предприятието

През 2004 г., 2005 г. и 2006 г. не е осъществено прехвърляне или залог на предприятието.

  • придобиване или разпореждане с активи на значителна стойност извън обичайния ход на дейността му

2004 г. – Годишен отчет за 2004 г. - Вх. № 10-05-3/04.04.2005 г. - Комисия за финансов надзор

2005 г. – Годишен отчет за 2005 г. - вх.Nо РГ-05-00/4 от 04.04.2006 г. - Комисия за финансов надзор


2006 г.

През 2006 год. „Булгартабак-Холдинг” АД е страна по следния договор за придобиване на активи на значителна стойност извън обичайния ход на дейността:

С нот.акт за покупко-продажба на недвижим имот № 198, том ХVІІІ, рег. № 11309, дело № 3446 от 30.08.2006 год. е извършена сделка по придобиване на притежаваната от„Ямбол-БТ” АД почивна станция, находяща се в гр. Несебър, урегулиран поземлен имот (парцел) І-743 (общинска собственост), кв. 55 по регулационния план на гр. Несебър, представляваща триетажна масивна сграда със столова и открита тераса, разгъната застроена площ 1486,40 кв.м., построена през 1965 г., при цена в размер на изготвената пазарна оценка на имота към юни 2006 г. от 1 150 000 лв.(без ДДС).

  • съществени промени в произвежданата продукция или в предоставяните услуги

2004 г. – Годишен отчет за 2004 г. - Вх. № 10-05-3/04.04.2005 г. - Комисия за финансов надзор

2005 г. – Годишен отчет за 2005 г. - вх.Nо РГ-05-00/4 от 04.04.2006 г. - Комисия за финансов

надзор

2006 г. - не са извършвани съществени промени в произвежданата продукция или в

предоставяните услуги

  • информация за заведени искови молби за откриване на производство по несъстоятелност за емитента или негово дъщерно дружество и резултата от тях

2004 г. – Годишен отчет за 2004 г. - Вх. № 10-05-3/04.04.2005 г. - Комисия за финансов Надзор

2005 г. – Годишен отчет за 2005 г. - вх.Nо РГ-05-00/4 от 04.04.2006 г. - Комисия за финансов Надзор

2006 г.

През 2006 г. не са завеждани искови молби за откриване на производство по несъстоятелност за “Булгартабак-холдинг”АД или негово дъщерно дружество в страната.

е) за емитент на дялови ценни книжа - данни за всички търгови предложения, отправени от трети лица към емитента или от емитента към други дружества през предходната и текущата финансова година; посочване на цената за закупуване на акциите по търговото предложение и/или стойността на предложените за замяна акции, както и резултата от отправените предложения

^ 2005 г. – Годишен отчет за 2005 г. - вх.Nо РГ-05-00/4 от 04.04.2006 г. - Комисия за финансов Надзор

2006 г.

Не са отправяни търгови предложения към "Булгартабак-холдинг"АД от трети лица.


ж) за емитент на дългови ценни книжа - информация за всички събития, свързани с неговата платежоспособност за последната финансова година

"Булгартабак-холдинг"АД не е емитирал дългови ценни книжа.
^

3.2. Преглед на направените инвестиции.


а) описание на инвестициите, включително на техния размер, на основните капиталови разходи на емитента и придобито дялово участие в други дружества от началото на последните 3 финансови години до датата на регистрационния документ

2004 г. – Годишен отчет за 2004 г. - Вх. № 10-05-3/04.04.2005 г. - Комисия за финансов

Надзор

2005 г. – Годишен отчет за 2005 г. - вх.Nо РГ-05-00/4 от 04.04.2006 г. - Комисия за финансов Надзор

2006 г.

Инвестиции в дъщерни предприятия

Име на дружеството

Страна

Отчетна стойност

31.12.2006

Обезценка

Балансова стойност 31.12.2006 г.

% на участие
BGN 000

BGN 000

BGN 000
“Асеновград БТ” АД

България

442

-

442

82,71

“Благоевград БТ” АД

България

2,304

-

2,304

85,24

“Видин БТ” АД, в ликвидация

България

215

215

0

98,88

“Гоце Делчев БТ” АД

България

753

-

753

78,27

“Дулово БТ” АД

България

118

87

31

99,98

“Дупница БТ” АД

България

458

458

0

85,35

“Кърджали БТ” АД

България

462
462

90,56

“Плевен БТ” АД

България

364
364

85,60

“Пловдив БТ” АД

България

844
844

78,18

“Сандански БТ” АД

България

210
210

99,95

“Смолян БТ” АД

България

160
160

99,66

“София БТ” АД

България

952
952

78,22

“Слънце Стара Загора БТ” АД

България

921
921

78,18

“Харманли БТ” АД

България

79

30

49

99,53

“Хасково-Табак”АД, в ликвидаци

България

967

967

0

91,77

“Шумен БТ” АД

България

368
368

85,60

“Ямбол БТ” АД

България

256
256

99,73

“Булгартабак-Трейдинг” ЕАД

България

500
500

100,00

^ Общ размер на инвестициите
10,374

1,757

8,617
Към 31.12.2006 г. инвестициите в дъщерни предприятия са оценени по себестойност, която представлява номиналната стойност на акциите, които Булгартабак – Холдинг АД притежава в основния акционерен капитал на дъщерните дружества, с изключение на “Видин БТ” АД в ликвидация, “Дулово БТ” АД, “Дупница БТ” АД, “Харманли БТ” АД и “Хасково Табак“ АД – в ликвидация, които са обезценени.

През 2006 г. е извършена продажба на притежаваните от Булгартабак – Холдинг АД инвестиции в “Пловдив-Юрий Гагарин БТ” АД и “Пазарджик БТ” АД (2005 г.: продажба на притежаваните от Булгартабак – Холдинг АД инвестиции в “Исперих БТ АД” ).
2006
2005

Име на дружеството

BGN’ 000
BGN’ 000

„Пловдив Юрий Гагарин БТ” АД


^ Продажна цена

32,597
-

Балансова стойност

(809)
-

^ Преки разходи по продажбата

(569)
-

Печалба

31,219
-

„Пазарджик БТ” АД


^ Продажна цена

4,718
-

Балансова стойност

(172)
-

^ Преки разходи по продажбата

(83)
-

Печалба

4,463
-

„Исперих БТ” АД


^ Продажна цена

-
100

Балансова стойност

-
(100)

^ Преки разходи по продажбата

-
-

Печалба

-
-

^ Общо печалба от продажба на инвестиции

35,682

-

Акционерното участие на Булгартабак – Холдинг АД в “Пловдив – Юрий Гагарин БТ “ АД в размер на 808 836 броя акции (80,57 % от капитала), разделено на два пакета – мажоритарен и миноритарен, е продадено както следва :

  • мажоритарният пакет акции (67 % от капитала) в размер на 672 616 броя акции – на проведен на 3.10.2006 г. смесен закрит аукцион, организиран от “Българска Фондова Борса – София” АД. Регистрирането на прехвърлянето на акциите в “Централен депозитар” АД е осъществено на 5.10.2006 г. ;

  • от миноритарния пакет акции (13,57 % от капитала) в размер на 136 220 броя акции са продадени 131 517 броя акции на проведен на 3.10.2006 г. смесен закрит аукцион, организиран от “Българска Фондова Борса – София” АД. Регистрирането на прехвърлянето на акциите в “Централен депозитар” АД е осъществено на 5.10.2006 г.;

  • продажбата на останалата част от акциите от миноритарния пакет в размер на 4 703 броя акции е извършена допълнително на неофициален пазар на “ Българска Фондова Борса – София” АД. Регистрацията на прехвърлянето на акциите в “Централен депозитар” АД е на 19.10.2006 г.

Акционерното участие на Булгартабак - Холдинг АД в “Пазаджик БТ” АД в размер на 172 650 броя акции (85,24 % от капитала) е продадено на проведения на 21.11.2006 г. смесен закрит аукцион, организиран от “Българска Фондова Борса – София” АД. Регистрирането на прехвърлянето на акциите в “Централен депозитар” АД е осъществено на 23.11.2006 г.

Част от дъщерните дружества са в тежко и/или влошено финансово състояние - “Дулово БТ” АД, “Асеновград БТ” АД, “Харманли БТ” АД, “Шумен БТ” АД, “Дупница БТ” АД, “Смолян БТ” АД, “Гоце Делчев БТ” АД, “Кърджали БТ АД”, “Ямбол БТ” АД, “Сандански БТ” АД,. Две от дружествата “Видин БТ” АД и “Хасково Табак” АД са в процедура на ликвидация.

След преглед на притежаваните инвестиции към 31.12.2006 г. ръководството на дружеството е взело решение за извършване на обезценка до нулева стойност на инвестицията в “Дупница БТ“ АД, в размер на 458 х.лв. (31.12.2005 г.: 967 х. лв.- обезценка на инвестицията в “Хасково Табак” АД ).

Акционерното участие на Булгартабак - Холдинг АД в “Дупница БТ” АД в размер на 457 952 броя акции (85,35 % от капитала) беше предложено за продажба чрез смесен закрит аукцион, организиран от “Българска Фондова Борса – София” АД, като се предвиди провеждането на три кръга на аукциона – на 11.12.2006 г., на 13.12.2006 г. и на 15.12.2006 г. До крайния срок на аукциона 15.12.2006 г. не се явиха кандидат-купувачи за предложените акции. Съгласно изготвената оценка на дружеството от Консултантите по преструктурирането продажбите на акционерното участие на Булгартабак - Холдинг АД в дъщерни акционерни дружества (Адвокатско дружество Събев и съдружници; Евро-финанс АД и Балканска консултантска компания ООД), изведените пазарна и ликвидационна стойности на капитала са отрицателни величини, в резултат на което стойността му е определена на 1 лев. Решението на ръководството е инвестицията да бъде обезценена напълно.

Ръководството на дружеството е взело решение да не се извършва обезценка на инвестициите в останалите дъщерни акционерни дружества от Група Булгартабак, тъй като счита, че при настоящите пазарни и стопански условия не може да се определи достатъчно надеждно тяхната справедлива стойност към датата на баланса - нито, чрез котировки на пазарни цени - поради липса на активен пазар, нито чрез други оценъчни методи - поради наличието на значителни несигурности относно бъдещото развитие на тези дружества.


^ Инвестиции на разположение и за продажбаДружество

Страна

31.12.2006

31.12.2005

BGN '000

BGN '000

Интернешънъл Асет Банк АД

България

100

100

Стопанска и инвестиционна банка АД

България

15

15

Общо:
115

115

Към 31.12.2006 г. инвестициите на разположение и за продажба са представени в баланса по себестойност.


Инвестиции за машини и съоръжения

В областта на инвестициите за машини и съоръжения през периода 2004-2006 г. се работи предимно по договаряне и доставка на ново оборудване, реконструкция, модернизация и преустройство на машини и съоръжения, както и на сградния фонд.

Инвестиционните програми на “Булгартабак-Холдинг” за периода 2004-2006 година са изготвени на база заложените за изпълнение инвестиционни проекти в Бизнес програмите на дъщерните дружества, които в голяма степен са повлияни от стремежа към непрекъснато обновяване, както на технологията в производствените предприятия така и създаването на нови продукти , отчитайки предстоящото присъединяване на Р.България към ЕС и произтичащите от това промени за системата.

Усвоените средства от дъщерните дружества за изпълнението им са на обща стойност 88 481 хил. лева , в т.ч.:

^ Нови инвестиции:

- 2004 г. - 6 075 хил. лв.

- 2005 г. - 47 765 хил. лв.

- 2006 г. - 19 373 хил. лв.

Инвестиции за реконструкция и модернизация:

- 2004 г. - 1 592 хил. лв.

- 2005 г. - 4 269 хил. лв.

- 2006 г. - 9 407 хил. лв.

Прави впечатление голямият обем на нови инвестиции – 73 213 хил..лв., които в началото на периода са насочени към внедряването на ново оборудване най-вече в цеховете за подготовка на тютюна ,а впоследствие за увеличение делът на “слим” цигарите и други по-нестандартни продукти.

Целта беше внедряване и развитие на нови технологии при обработката на тютюна и производството на тютюневите изделия, водещи до подобрение на количествените и качествените параметри, снижение на енергоемкостта, подобряване контрола на физико-химическите параметри на крайния продукт, в съответствие с европейските изисквания и намаляване разходите на основен и спомагателни материали.

В стремеж за запазване дела на вътрешния пазар и експорта, акцента бе насочен към разработване на нови продукти и формати на цигари и опаковки, водещи до развитие на асортиментната структура в системата на БТХ, както и усъвършенствуване на наложилите се.

Съществено внимание в този период беше обърнато за развитие на полиграфичната дейност в “Пловдив-Юр.Гагарин-БТ”АД, който задоволяваше потребностите на дружествата от печатни материали.

Голям е обемът на задачи, свързани със здравословните и безопасни условия на труд на територията на дружествата , в съответствие с действащото законодателство в страната както и внедряването на проекти за опазване на околната среда.

б) описание на основните текущи капиталови разходи на емитента, включително разпределението на тези инвестиции в страната и в чужбина и начина на финансирането им (със собствени или със заемни средства).

За периода 2004-2006 г. инвестициите за машини и съоръжения в дъщерните акционерни дружества, възлизащи общо в размер на 88 471 хил.лв. са обезпечени както следва:

- 32 030 хил. лв. са осигурени със заемни средства,

- останалата част в размер на 56 451х.лв. са обезпечени със собствени средства.

Дъщерните дружества нямат осъществени инвестиции извън страната и такива за ново строителство през периода 2004-2006 год.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Скачать, 47.25kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru