Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом "психологія" для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница6/12
Дата09.03.2012
Размер1.68 Mb.
ТипДокументы
Тема 2. Експериментальна психологія як парадигма.
Тема 6. Методи опитування в психологічному дослідженні. Анкетування.
Тема 7. Метод інтерв’ю в психологічному дослідженні.
Тема 8. Проективний метод: історія та застосування в сучасних дослідженнях
Тема 10. Тренінги в психологічних дослідженнях. Методи практичної психології.
Тема 11. Тестування в психологічних
Змінні експерименту
Вплив експериментальної ситуації на результати експериментувань
4 . Особливості формування дослідницьких груп для експериментів
5 . Плани психологічних експериментувань
6. Психологічне вимірювання і експеримент
7 . Статистичний аналіз та оформлення результатів експериментів
Тема 2. Щоденникова форма ведення психологічних спостережень
Тема 3. Відкрите і приховане спостереження
Тема 4. Створення схем спостереження
Тема 5. Статистичний аналіз результатів узгоджень спостережень
Тема 6. Тренінг спостережливості
Тема 1.2. Становлення наукової психодіагностики. Френсіс Гальтон та вимірювання індивідуальних відмінностей.
Тема 1.3. Становлення методів дослідження розвитку розумових здібностей та інтелекту.
Тема 1.4. Розвиток психодіагностики у першій половині ХХ століття.
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Тема 1. Експериментальна психологія як наука. (Історія виникнення та розвитку)

Наукове дослідження, його принцип і структура.

Наука – особливий вид діяльності людей. Наукова теорія і її структура. Формування наукової проблеми. Основні напрямки методології наукового дослідження. Етапи наукового дослідження. Принципи наукового дослідження. Типи наукового дослідження.


^ Тема 2. Експериментальна психологія як парадигма.

Метод і методологія

Класифікації методів психологічного дослідження

В.Вундт, С.Стівенсон та ін. Про експериментальну психологію як систему всіх знань, отриманих на основі експериментального вивчення поведінки людини і тварин. Експериментальна психологія Фреска і Паже. Експериментальна психологія як система методів та методик, які застосовують в психологічних дослідженнях. Основні завдання експериментальної психології на сучасному етапі.

Емпіричні методи в психологічному дослідженні. Особистість психолога-практика та психолога-дослідника. Класифікація методів психологічного дослідження. Загальний аналіз особливостей експерименту та неекспериментальних методів (спостереження, бесіди, тестів.)


Тема 3.4.5. Метод спостереження в психології.

Історія використання методу спостереження в психології. Принцип використання методу спостереження в психологічних дослідженнях. Види спостережень. Самоспостереження і його проблеми. Об’єкт і предмет спостереження. Цілеспрямоване і нецілеспрямоване спостереження. Особливості гіпотез в психологічних дослідженнях, де основним методом дослідження є метод спостереження. Особистість спостерігача та її вплив на результати досліджень.

Помилки спостерігачів (Вікові статеві професійні та ін. Особливості спостережуваних). Проблеми тренувальних спостережень. Ефект присутності спостерігача. Етичні питання використання методу спостереження. Надійність спостереження. Проблеми валідності. Способи підвищення надійності та валідності. Протокол спостережень.

Проблеми фіксації спостережень. Визначення категорій спостережуваних явищ. Категоріальне та не категоріальних спостереження. Планування спостереження. Схеми спостереження. (Стандартизоване та нестандартизоване спостереження). Проблеми мови в опису спостережуваних явищ. Кількісний та якісний аналіз результатів спостережень.

Проблеми інтепритації результатів спостережень. Узгодженість спостерігачів. НЛП і трактування спостережуваних явищ. Жести, міміка, голос, погляд, життєвий простір, психологічне поле особистості.


^ Тема 6. Методи опитування в психологічному дослідженні. Анкетування.

Постановка проблеми а анкетуванні. Операціоналізація. Підбір груп для

анкетування. Правила побудови анкет. Види анкет. Помилки в анкетуванні психологів-дослідників.


^ Тема 7. Метод інтерв’ю в психологічному дослідженні.

Бесіда, як метод в психологічних пошуках

Інтерв’ю, його підготовка, проблема способу проведення. Інтерв’ю та бесіда в психологічному дослідженні. Інтерв’юер в психологічному дослідженні. НЛП і інтерв’ю. Вимоги до запитань. Інтерв’ю в психологічних дослідженнях і консультуванні.

Бесіда. Діалогічна бесіда. Ведення бесіди в проблемній ситуації. Мова і бесіда. Вплив зовнішніх умов на ведення бесіди. Спостереження і бесіда – взаємодоповнюючі методи.


^ Тема 8. Проективний метод: історія та застосування в сучасних дослідженнях

Історія проективних досліджень. Роршах і його методика. Проективні дослідження Юнга і Фрейда. Види проективних методик. Вимоги до проведення дослідження з застосуванням проективного методу.

Світ малюнку очима психолога дослідника. Вимоги до психологічного дослідження в якому використовуються малюнкові методики. Інструкція для дітей, які малюють свою сім’ю, неіснуючу тварину та ін. Вимоги до опрацювання малюнків досліджуваних у психологічному аналізі та інтерпретації.


^ Тема 10. Тренінги в психологічних дослідженнях. Методи практичної психології.

Психологічна корекція. Принципи побудови тренінгів у психології. Особливості застосування тренінгу у дослідженнях.

^ Тема 11. Тестування в психологічних

Історія виникнення та впровадження тестів у наукове дослідження. Структура психологічного тесту. Види тестів. Застосування тестових замірів у психологічних дослідженнях та вимоги до опрацювання результатів. Метод аналізу продуктів діяльності. Архівний метод. Герменевтика. Метод тесту. Тестологія. Функції тестів. Види тестів. Тести профпридатності, досягнення, здібності і ін.


Змістовий модуль 2.

Теоретична частина курсу про експеримент (лекції 2 курс)

має структуру:


  1. Психологічний експеримент (вступ)

Суть експериментально-психологічного обстеження. Експеримент і наукова проблема. Гіпотеза. Види експериментів у психології. Історія психологічного експерименту. Особливості психологічних досліджень із застосуванням асоціацій.


  1. ^ Змінні експерименту

Види змінних в експерименті. Характеристика незалежної змінної. Залежна змінна і її особливості. Взаємозв’язок між змінними. Контроль змінних. Експериментатор як незалежна змінна.

  1. ^ Вплив експериментальної ситуації на результати експериментувань

Фактори спілкування, які можуть спотворити результати експериментів. Проблема позитивної само презентації досліджуваних. Методи: “подвійний сліпий дослід”, “введення в оману”, “незалежного вимірювання залежних параметрів”. Проблема досліджуваного в експерименті. Анкетування після експерименту.

^ 4 . Особливості формування дослідницьких груп для експериментів

Ідеальний та реальний експеримент. Характеристики ідеального та реального експерименту. Безмірний експеримент.

Експериментальна вибірка. Стратегія формування експериментальних груп. Порівняльні таблиці різних видів експериментів.

^ 5 . Плани психологічних експериментувань

Основні експериментальні плани : плани для одної і двох незалежних змінних, факторні плани, планування за методом латинського і греко-латинського квадратів. Планування за методом часових серій. До експериментальні і квазіекспериментальні плани. Експеримент ex-postfacto. Багатомірний експеримент. Крос культурне дослідження.


^ 6. Психологічне вимірювання і експеримент

Шкали для психологічного вимірювання. Вимірювання в експерименті. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження.


^ 7 . Статистичний аналіз та оформлення результатів експериментів

Етика психологічного експерименту 2 год.

Змістовий модуль 3.

Практичні роботи

(1 курс, 2 семестр)

Тема 1. Спостереження як метод психологічних досліджень


Студенти роблять порівняльний аналіз методу спостереження з іншими методами. Пригадують історію методу. Пізнають суть методу самоспостереження. Використовується схема самоспостереження Ассаджолі. Студенти знайомляться з особливостями використання методу самоспостереження у психологічній практиці. Методом самоспостереження вивчається процес згасання негативної емоції “образа”.


^ Тема 2. Щоденникова форма ведення психологічних спостережень

Студенти відпрацьовують щоденникові форму запису даних спостереження :

Ведуть щоденник спостереження за стилями спілкування студентів у грі

“Директор викликає Вас в школу”, виявляють домінуючі моделі спілкування та визначають переваги над іншими стилями


^ Тема 3. Відкрите і приховане спостереження

Студенти знайомляться з особливостями таких видів спостереження в психології.

Проводять сплановані дослідження.


^ Тема 4. Створення схем спостереження

Відбувається знайомство з правилами побудови схем для спостереження. Студенти навчаються виділяти категорії для спостереження. Вчаться самостійно створювати схеми, алгоритми для досліджень методом спостереження.


^ Тема 5. Статистичний аналіз результатів узгоджень спостережень

Проводиться практичне заняття з процедурою спостереження. Узгоджуються результати. Відбувається математична обробка даних спостереження.


^ Тема 6. Тренінг спостережливості

Студенти навчаються бути уважними, активними, зосередженими в процесі наукового спостереження. Вчаться інтерпретації спостережуваних явищ.


Змістовий модуль 4. Практична частина

2 курс – 1семестр

1.Асоціативні експерименти

2.Експерименти по дослідженню відчуттів і сприймань

3.Експерименти з досліджень пам’яті і уяви, мислення і уваги

4.Аналіз експериментальних досліджень відомих психологів

5.Експерименти і творчість


Практичні роботи спрямованні на:

Вимірювання просторового порогу тактильної чутливості (студенти вимірюють просторовий поріг тактильної чутливості на зовнішній частині кисті руки за методом істинних та неістинних випадків за допомогою естезіометра Вебера).

Визначення індивідуальних меж поля зору. На практичному занятті визначається індивідуальні межі поля зору і функціональної асиметрії очей з допомогою периметра Ферстера хроматичної і ахроматичної чутливості.

Дослідження точності локалізації слухових подразнень.

Студентами досліджується точність локалізації подразнень за допомогою визначення місцезнаходження джерела звуку. Студенти удосконалюють процедуру дослідження, проводять нові дослідження.

Дослідження процесів ретро- і проактивного гальмування слідів пам’яті. Студенти проводять дослідження процесів ретро- і проактивного гальмування слідів пам’яті в залежності від степені подібності завчених сумісних матеріалів.

Дослідження особливостей мимовільного і довільного запам’ятовування.

Вільний асоціативний експеримент.

Дослідники фіксують вільну асоціативну реакцію респондента, фіксують дані, роблять аналіз, створюють власне вільне асоціативне дослідження

Ланцюговий асоціативний експеримент.

Дослідники фіксують ланцюгову асоціативну реакцію респондента як некероване спонтанне протікання процесу відтворення змісту свідомості і підсвідомості суб’єкта, фіксують дані, роблять аналіз.

Дослідження довільного і мимовільного запам’ятовування.

На практичному занятті студенти визначають умови, що впливають на продуктивність довільного та мимовільного запам’ятовування, самостійно створюючи процедуру дослідження. Та інші експерименти.

Перелік рекомендованих підручників, методичних та дидактичних матеріалів

1.Асаджиоли Р. Психосинтез. М.,1994

2.Балин В. Д. Теорія и методология психологического исследования.-Л.,1989.

3.Басов М. Я. Избранные психологические произведения.М..:1975.

4.Быков В.В. Методы науки.М.,1972.

5.Выготский Л.С.По поводу статьи К.Коффки «Самонаблюдение и метод психологии». Вместо предисловия: Инструментальный метод в психологии// Собр.соч.: В 6 т. М.,1982

6.Вудвортс Г. Экспериментальная психология.М.,1950.

7.Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М.,1988.ч.1

8.Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М., 1977.

9.Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учебное пособие.-М.,1997.

10.Дружинин В.Н. Выборочное наблюдение и эксперимент.М.,1977.

11.Экспериментальная психология.Вып.!-2//Ред.П.Фресс, Ж.Пиаже.,М.,1966

12.Кембпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. М., 1980

13.Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження.-Київ:

Укрвузполіграф, 1990

14.Мельников В. М. Ям польський Л. Т. Введение в экспериментальную психологию личности.М.,1985

15.Налимов В.В. Теория эксперимента.М.,1971

16.Немов Р.С. Психология.-М.:Просвещение, 1995.

17.Никифоров В. А., Семенов В.Е. метод наблюдения в осциально-психологических исследованиях.-Л.,ЛТУ, 1987.

18.Общая психодиагностика.//Под ред.А.А.Бодалева, В.В.Столина., М.,1987.

19.Общий практикум по психологии: Метод наблюдения.41,42.Под ред.М.Б.Михалевской.-М.,1985.

20.Психодиагностика: теория и практика.М.,1986.

21.Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии/ Под общ. ред. А. А. Крылова. – СПб.: Питер, 2000

22.Рамуль К.А.Введение в методы экспериментальной психологии.Тарту, 1963.

23.Роговин М.С. Введение в психологию.М.,1969.

24.Теорія і практика психологічного дослідження.-Київ, 1990

25.Щукин Г.В. Как читать людей по их внешнему облику.-М.,1993.

26.Файерабенд П. Избранные труды по методологии науки.,М.,1986.

Контрольні питання з курсу

1.Особливості виникнення та розвитку експериментальної психології в Німеччині. В.Вунд і становлення експериментальної психології.

2.Порівняльний аналіз особливостей виникнення та розвитку експериментальної психології в Європі та Америці.

3.Розвиток і становлення експериментальної психології в Україні.

4.Особливості розвитку методології наукового психологічного дослідження. Феномен методу в експериментальній психології.

5.Способи класифікацій методів психологічного дослідження, характеристика основних груп.

6.Принципи наукового дослідження в психології.

7.Експериментальна психологія як наука і парадигма. Основні завдання експериментальної психології на сучасному етапі розвитку науки.

8.Типи психологічних досліджень. Рівні наукового психологічного дослідження.

9.Етапи проведення цілісного психологічного дослідження.

10.Особливості використання малюнкових методів в психологічних дослідженнях.

11.Психологічний тренінг в дослідницькій діяльності психолога. Тренінг і формуючий експеримент.

12.Характеристика методу тестування в експериментальній психології.

13.Теорія і психологічне експериментальне дослідження. Аналіз особливостей використання в психологічних дослідженнях теоретичних методів.

14.Особливості застосування проективного методу в експериментальній діяльності психолога.

15.Планування бесіди як психологічного дослідження, етапи її проведення.

16.Характеристика процедури психологічного інтерв'ю, його плюси і мінуси.

17.Аналіз можливих помилок психолога, що використовує метод бесіди та інтерв’ю для дослідження.

18.Правила побудови анкети та здійснення процедури анкетування в психологічному дослідженні.

19.Спостереження як один з основних методів психологічного дослідження. Історія використання методу спостереження при вивченні психологічних явищ.

20.Особистість спостерігача. Помилки психологів-спостерігачів.

21.Характеристика особливостей предмету та об'єкту психологічного спостереження. Порівняльний аналіз особливостей прихованого та неприхованого психологічного спостереження.

22.Етичні проблеми використання методу спостереження в психологічних дослідженнях. Використання прийомів візуальної психодіагностики в спостереженні.

23.Надійність та валідність спостереження.

24.Види спостережень. Основні правила спостереження в психологічному дослідженні.

25.Кількісна оцінка результатів спостереження. Проблема узгодження даних спостереження.

26.Фіксація результатів психологічного спостереження. Тренування спостережливості.

27.Самоспостереження та інтроспекція: історія застосування в психологічних дослідженнях. Схема спостереження за Ассаджолі.

28.Плюси та мінуси використанням методу самоспостереження в сучасних психологічних дослідженнях та практичній психології.

29.Історія експерименту як методу в психології. Види експериментів у психології.

30.Порівняльна характеристика ідеального та реального експерименту. Безмірний експеримент.

31.Незалежна змінна в психологічному експерименті. Проблема виділення незалежної змінної з-під впливу інших змінних.

32.Види змінних в експерименті. Характеристика залежної змінної, її особливості.

33.Типи взаємозв’язків між основними змінними. Контроль змінних.

34.Взаємозв’язок постановки проблеми та формулювання гіпотез в психологічному дослідженні. Форми подачі результатів та інтерпретації дослідження.

35.Гіпотеза в психологічному експерименті. Принцип фальсифікованості.

36.Вплив особистості досліджуваного на ситуацію психологічного експерименту.

37.Помилки експериментатора в оцінці діяльності досліджуваного. Експериментатор як незалежна змінна.

38.Валідність експерименту, види та фактори, що порушують валідність експерименту.

39.Характеристика етичних проблем експериментатора. Етичний кодекс психолога-дослідника. Анкетування після експерименту.

40.Стратегії формування експериментальних груп.

41.Особливості планів психологічних експериментів з однією незалежною змінною.

42.Порівняльна характеристика планів Фішера та Соломона.

43.Аналіз плану «тест-вплив-ретест».

44.Особливості планування психологічного експерименту для одного досліджуваного.

45.Факторні плани для двох і кількох незалежних змінних.

46.Виявлення причин взаємодії двох незалежних змінних з допомогою графічного зображення результатів експерименту.

47.Планування за методом латинського і греко-латинського квадратів.

48.Порівняльна характеристика доекспериментальних і класичних планів в експериментальній психології.

49.Квазіекспериментальні плани.

50.Планування експериментів за методом часових серій та альтернативних впливів.

51.Експеримент ex-postfacto. Перспективи розвитку планування психологічного досліження.

52.Експериментальна вибірка. Спосіб підбору досліджуваних за методом квот та бажаючих.

53.Аналіз процедури підбору досліджуваних за методом рандомізації.

54.Вимірювання та психологічний експеримент.


5 ПСИХОДІАГНОСТИКА


Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1.

Вступ до психодіагностики. Історія психодіагностики.

Тема 1.1. Передісторія розвитку психодіагностичних уявлень.

Розвиток перших уявлень про дослідження індивідуальних відмінностей в Індії, Китаї, Греції, Спарті, тощо. Передумови виникнення психодіагностики в Європі. Examen de Ingenios Х.Хуарта як перша спроба систематизувати знання про дитячі здібності та їх розвиток.


^ Тема 1.2. Становлення наукової психодіагностики. Френсіс Гальтон та вимірювання індивідуальних відмінностей.

Ідеї вимірювання психічних явищ у роботах Е.Вебера та Г.Фехнера. Виникнення поняття психометрія. Принцип „вимірювання розуму” Ф.Гальтона. Антропометрична лабораторія Ф.Гальтона.

^ Тема 1.3. Становлення методів дослідження розвитку розумових здібностей та інтелекту.

Розробка перших ментальних тестів. Діяльність Д. Кеттела. Удосконалення тестів дослідження розумового розвитку: А.Біне, Х.Мюрстерберг, Г.Еббінгауз. Відносна міра інтелектуальних здібностей за В.Штерном. Багатофакторна теорія інтелекту Ч.Спірмена.


^ Тема 1.4. Розвиток психодіагностики у першій половині ХХ століття.

Розвиток шкал дослідження інтелектуальних здібностей в США: Л.Термен, Х.Чайз, Р.Йеркс. Криза психодіагностики у 20-х рр. ХХ століття. Створення перших проективних методик: Г.Мюррей, Г.Роршах, Л.Сонді. Виникнення стандартизованих багатофакторних опитувальників.


^ Тема 1.5. Розвиток психодіагностики у другій половині ХХ століття.

Розвиток напряму „Новий погляд”. Становлення математико-статистичного апарату психологічних вимірювань: Дж.Кронбах. Критеріально- орієнтоване тестування. Розвиток адаптивного тестування. Етичні стандарти психодіагностичних досліджень.


Змістовний модуль 2.

Психодіагностика як наука і як практична діяльність.

Тема 2.1. Поняття, предмет та структура психодіагностики.

Співвідношення понять психодіагностика, психологічне тестування, психометрія. Предмет психодіагностики. Структура психодіагностики: підхід С.Зємскі.

^ Тема 2.2. Психодіагностичний метод та діагностичні підходи.

Місце психодіагностичного методу в психологічній науці. Особливості психодіагностичного методу. Психодіагностичні підходи. Сучасні тенденції визначення психодіагностичних підходів. Класифікація психодіагностичних методик. Поняття та види тестів. Об’єктивні тести особистості.


^ Тема 2.3. Поняття психологічного діагнозу.

Схема психологічного діагнозу Я.Рейковського. Співвідношення понять: психологічний, медичний та функціональний діагноз. Причини психодіагностичних помилок за З.Плевицькою.


Тема 2.4. Етапи психодіагностичного процесу.

Збір даних. Класифікація психодіагностичних ситуацій за В.І.Дружиніним. Етап обробки та інтерпретації даних. Етап прийняття рішення.

Змістовний модуль 3.

Психометричні основи психодіагностики.

Основні етапи конструювання тесту.

Тема 3.1. Стратегії конструювання тесту.

Специфікація тесту. Види стратегій конструювання тестів. Вибір змістовної області. Розробка матриці маніфестацій. Принципи генерування маніфестацій.


Тема 3.2. Розробка та оформлення завдань методики.

Основні вимоги до формування завдань. Базові типи завдань. Переваги та недоліки використання різних типів завдань. Вимоги щодо оформлення методики.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Скачать, 838.98kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru