Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Інформатика. (Тема-1-2)

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница5/6
Дата09.03.2012
Размер1.03 Mb.
ТипДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6
Тема-9-1. Бази даних. СУБД


Бази даних. СУБД

1. Як називається можливість роботи в різних програмних середовищах і на різних типах комп'ютерів?

2. Як називається можливість для вибраного елементу одного набору даних знайти додаткові характеристики в іншому наборі даних?

3. Як називається розміщення даних в базі за єдиними правилами?

4. Яку назву має сукупність правил й обмежень, які відображають зв'язки, що існують між окремими частинами даних?

5. Як називається інформація, підготовлена для обробки або передачі?

6. Коли мiсце збереження iнформацiї стає базою даних?

7. Що таке СУБД?

8. Що таке СУБД? Для чого вона?

9. Яке призначення СУБД?

10. Яке призначення СУБД?

11. Яке призначення СУБД?

12. Що таке iнформацiйно-пошукова система?

13. Що таке "реляцiйнi бази даних"?

14. Якими бувають моделi зберiгання даних?

15. Якi переваги реляцiйних баз даних?

16. Як називаються стовпчики в таблицях бази даних?

17. Як називаються рядки в таблицях бази даних?

18. Якi основнi об'єкти баз даних Access?

19. Якi об'єкти призначенi безпосередньо для зберiгання iнформацiїi?

20. Якi об'єкти призначенi для введення та перегляду даних?

21. Якi об'єкти призначенi для пошуку, сортування та iншої обробки даних?

22. Якi можливостi надає користувачу стартове вiкно Access?

23. Яке призначення бази даних "Борей"?

24. Якi складовi частини основного вiкна Access?

25. Якi засоби для роботи надає iнтерфейс Access?

26. Яке призначення меню "Файл"?

27. Яке призначення меню "Справка"?


Тема-9-2. Проектування БД


1. Якi способи створення бази даних пiдтримує Access?

2. Якi недолiки має використання майстра для створення бази даних?

3. Якi способи створення таблиць можна застосовувати в Access?

4. Якi основнi елементи вiкна конструктора таблиць?

5. Якi основнi елементи вiкна конструктора таблиць?

6. Якi типи даних може мiстити таблиця в Access?

7. Якi вимоги до iменi поля та яке його призначення?

8. Яке призначення пiдпису поля?

9. Якi режими роботи з таблицею дозволяють вводити до неї данi?

10. Якi особливостi створення таблиць з використанням конструктора таблиць?

11. Яка роль таблиць в реляцiйнiй базi даних?

  1. Як можна перемiщуватись мiж полями та записами в таблицi?


Тема-9-4. Зв'язки в базi даних


1. Якi типи зв'язкiв можуть iснувати мiж таблицями бази даних?

2. Якi особливостi зв'язку "один" до " одиного"?

3. Якi особливостi зв'язку "один" до "багатьох"?

4. Якi особливостi зв'язку "один" до "багатьох"?

5. Якi особливостi зв'язку "багато" до "багатьох"?

6. Яке призначення вiкна "Схема данных"?

7. Яке призначення вiкна "Добавить таблицу"?

8. Яким необхiдним умовам повиннi вiдповiдати поля для забезпечення цiлiсностi даних при утвореннi зв'язкiв мiж ними?

9. Яке призначення ключового поля?

10. Яким вимогам повиннi вiдповiдати ключовi поля ?


Тема-9-5. Робота з таблицями.


1. Для чого потрiбно впорядковувати данi?

2. Як вiдсортувати данi таблицi?

3. Як змiнити мову на основi якої здiйснюється сортування даних?

4. Як Access сортує числа в текстових полях?

5. Якi особливостi сортування "порожнiх" полiв?

6. Як сортуютья поля об'єкту OLE в Access 97 ?

7. Як викликати вiкно пошук даних "за зразком" в таблицi?

8. Як працювати з вiкно пошук даних "за зразком" в таблицi?

9. Якi можливостi надає вiкно пошуку "Найти" ?

10. Якi можливостi надає вiкно пошуку "Найти и заменить"?

11. Якi символи пiдстановки можна застосовувати в рядку "Образец" вiкон пошуку, пошуку та замiни?

12. Яке призначення фiльтрiв в таблицях?

13. Як можна класифiкувати фiльтрм?

14. Де i за яких умов зберiгаються фiльтри?

15. Як працювати з "фiльтром за виделеним"?

16. Як працювати з "розширеним фiльтром"?

17. Як створити "розширений фiльтр"?

18. Як упорядкувуються данi в таблицi?

19. Яке призначення побудовника виразiв?

20. Як викликати побудовник виразiв при створення умов вiдбору в розширених фiльтрах?


Тема-9-7. Використання запитiв.


1. Що таке запити?

2. Якi завдання можуть виконувати запити?

3. Якi завдання можуть виконувати запити?

4. Якi завдання можуть виконувати запити?

5. Якi завдання можуть виконувати запити?

6. Якi бувають основнi типи запитiв?

7. Як подiляються запити за своїм призначенням?

8. Яка рiзниця мiж запитами i фiльтрами?

9. Я iснуючий фiльтр перетворити в запит?

10. Якi можливостi надає Access для створення запитiв?

11. Якi можливостi надає Access для створення запитiв?

12. Як можна створити запит з використанням конструктора запитiв?

13. Як до iснуючого запиту додати поля з нової таблицi?

14. Як можна створити простий запит?

15. Яке призначення запиту на замiну даних?

16. Як можна створити запити на змiну даних?

17. Як можуть допомогти запити в доповненнi таблиць новими полями?

18. Яке призначення запиту з параметром?

19. Як можна створити запит з параметром?

20. Яке призначення перехресного запиту?

21. Яе призначення запиту на створення таблицi?

22. Яке призначення запиту на замiну даних?

23. Якi особливостi запитiв на замiну даних?


Тема-9-8. Форми та звiти.


1. В чому полягає розмежування доступу до бази даних?

2. Для чого потрiбне розмежування доступу в роботi з базою?

3. Що таке форми? Їх призначення.

4. Якi зручностi в роботi з даними надають форми?

5. Якi бувають режими роботи з формами?

6. Яка структура форми?

7. Якi елементи управлiння може мiстити форма?

8. Якi способи створення форм надає Access?

9. Якi особливостi створення форм з використанням конструктора?

10. Якi особливостi створення форм в режимi автоформи?

11. Якi особливостi створення форм з використанням майстра форм?

12. Якi елементи оформлення може мiстити форма?

13. Як доповнити форму новими елементами управлiння?

14. Як змiнити розмiри роздiлiв i розмiри робочого поля?

15. Яке призначення звiтiв?

16. Якi вiдмiнностi мiж формами та звiтами?

17. Якi зручностi в роботi з даними надають звiти?

18. Яка структура звiту?

19. Якi способи створення звiтiв надає Access?

20. Якi особливостi створення звiтiв з використанням конструктора?

21. Якi особливостi створення звiтiв в режимi "автоотчёт"?

22. Якi особливостi створення звiтiв з використанням майстра звiтiв?

23. Який порядок виведення звiтiв до друку?


Тема-9-11. Штучний iнтелект. Експертнi системи.


1. Вибрати з вказаних, тi з iнтелектуальних можливостi людини, якi розглядаються при створеннi штучного iнтелекту.

2. Вибрати з вказаних, тi з iнтелектуальних можливостi людини, якi розглядаються при створеннi штучного iнтелекту.

3. Якi основнi шляхи моделювання штучного iнтелекту iснують?

4. Чому iдея створення штучного iнтелекту не є механiстичною?

5. Що таке штучний iнтелект?

6. На якiй стадiї знаходинься наука створення штучного iнтелекту?

7. Якi iснують конкретнi впровадження елементiв штучного iнтелекту?

8. Якi iснують конкретнi впровадження елементiв штучного iнтелекту?

9. Що таке робототехнiка?

10. Що таке робот?

11. Системи розпiзнавання образiв це

12. Експертна система...

13. Якi складовi має мiстити експертна система?

14. Що таке модель подання знань?

15. Що таке база знань?

16. Що таке логiчний висновок?

17. Що таке iнтелектуальна база знань?

18. Хто такий "користувач експертної системи"?

19. Якi з крокiв доводиться виконувати користувачу при використаннi експертної системи?

20. Якi з крокiв зустрiчаються при використаннi експертної системи?


Телекомунікаційні мережі. INTERNET.


Комп'ютерні мережі. (Internet-1).


1. Як запобігти зараженню комп'ютерними вірусами?

2. Що таке "комп'ютерний вірус"? Звідки він береться?

3. Якою мовою описуються Web-сторінки?

4. Яку інформацію можна одержати на Web-сторінках?

5. Як перейти з одної Web-сторінки на іншу?

6. Що містить Web-сторінка?

7. Якщо потрібно знайти певну інформацію, якою службою Internet потрібно скористатися?

8. Що треба зробити, щоб прийняти участь у вибраній телеконференції Internet?

9. Який основний зміст використання телеконференцій Internet?

10. Як називається повідомлення в телеконференції Internet?

11. Яка служба Internet дозволяє групі людей спілкуватися за принципом конференції, семінару, колективної дискусії тощо?

12. Яка програма у складі Windows'98 забезпечує роботу електронної пошти?

13. Яку структуру має електронна адреса при користування електронною поштою?

14. За допомогою якої служби Internet здійснюється спілкування між людьми за принципом листування?

15. Що входить в основні служби Internet?

16. Що потрібно для роботи в Internet крім комп'ютера, модема, послуг провайдера?

17. Що таке "провайдер"?

18. Яке підключення до Internet не потребує використання модема?

19. Який пристрій перетворює цифрові дані комп'ютера в аналогові для передачі телефонною мережею?

20. Який пристрій потрібно додати до комп'ютера, щоб скористатися телефонною мережею для роботи в Internet?

21. Що потрібно для підключення до Internet?

22. Що таке Internet?

23. Які функції виконує комп'ютер-міст, комп'ютер- шлюз, комп'ютер-маршрутизатор?

24. Що таке "доменне ім'я комп'ютера"?

25. Що таке ІР-адреса?

26. Який стандарт (протокол) використовується при створенні глобальних комп'ютерних мереж?

27. Які основні види комп'ютерних мереж мають застосування?

28. Як називається комп'ютер, що споживає ресурси?

29. Як називається комп'ютер, що надає іншим свої ресурси?

30. Що входить у склад комп'ютерної мережі?

31. Яка основна мета створення комп'ютерних мереж?


Outlook Exspress. (Internet-2).


1. Як у вікні "Настройка панели инструментов" забрати елемент з панелі інструментів?

2. Як у вікні "Настройка панели инструментов" додати новий елемент на панель інструментів?

3. Які вкладки має вікно "Параметры"?

4. На якій вкладці вікна "Параметры" встановлюється розмір шрифту?

5. На якій вкладці вікна "Параметры" встановлюється перевірка правопису?

6. Які розміри можуть мати кнопки команд у вікні програми Outlook Express?

7. Які параметри відносяться до основних?

8. Які параметри встановлюються у групі "Область просмотра" діалогового вікна "Свойства: Настройка окна"?

9. Які команди виконати, щоб видкрити діалогове вікно "Параметры" для налагодження основних параметрів роботи програми Outlook Express?

10. За допомогою якого діалогового вікна можна задати розміри значків інструментів і виведення підписів під ними?

11. Які параметри встановлюються у групі "Основная" діалогового вікна "Свойства: Настройка окна"?

12. Які дії у вікні "Свойства: Настройка окна" треба виконати, щоб під списком папок розташувався список кореспондентів?

13. Які команди треба виконати, щоб викликати вікно "Свойства: Настройка окна"?

14. За допомогою якого діалогового вікна налогоджується інтерфейс програми Outlook Express?

15. Що таке "інтерфейс програми Outlook Express"?

16. Як змінити ширину вікон повідомлень?

17. Як припинити роботу з програмою Outlook Express?

18. Як забрати вікно папок з екрану і тим самим збільшити область повідомлень?

19. Який склад має область повідомлення?

20. Які папки входять у склад вікна папок програми Outlook Express?

21. Які значки-команди можуть бути на панелі інструментів?

22. Які додаткові знаки можуть мати команди, що в меню?

23. Як виконати команду із відкритого меню?

24. Які назви списків команд містить рядок меню?

25. Які елементи має вікно поштової програми Outlook Express?

26. Яка програма у складі Windows'98 забезпечує роботу електронної пошти?

27. Яку структуру має електронна адреса при користування електронною поштою?


Електронне повідомлення. (Internet-3).


1. Що входить в електронне повідомлення?

2. Яку команду потрібно виконати, щоб за допомогою програми Outlook Express створити електронне повідомлення?

3. Які дії необхідно виконати для відправлення або одержання повідомлення?


Основні поняття. (Тема-10-1).


1. Коли, де і для чого з'явилась ком'ютерна мережа Internet?

2. Які можливості надає використання Internet?

3. Яким чином окремий комп'ютер можна підключити до мережі Internet?

4. Що треба розуміти під ресурсами Internet?

5. Як називаються єдині правила передачі даних в Internet?

6. Якщо потрібно знайти певну інформацію, якою службою Internet потрібно скористатися?

7. Яка служба Internet дозволяє групі людей спілкуватися за принципом конференції, семінару, колективної дискусії тощо?

8. За допомогою якої служби Internet здійснюється спілкування між людьми за принципом листування?

9. Що входить в основні служби Internet?

10. Які складові частини Internet?

11. Що таке Internet?

12. Які функції виконує комп'ютер-міст, комп'ютер- шлюз, комп'ютер-маршрутизатор?

13. Що таке "доменне ім'я комп'ютера"?

14. Що таке ІР-адреса?

15. Який стандарт (протокол) використовується при створенні глобальних комп'ютерних мереж?

16. Як називається комп'ютер, що споживає ресурси?

17. Яка основна мета створення комп'ютерних мереж?

18. Як називається комп'ютер, що надає іншим свої ресурси?

19. Що показує домен найвищого рівня?

20. Що таке "домен"?

21. Як співвідносяться доменне ім'я і ІР-адреса комп'ютера?

22. Що входить у склад комп'ютерної мережі?

23. Що таке "пакет" інформації?

24. Чим відрізняється комп'ютерний зв'язок від телефонного?

25. Які лінії зв'язку використовуються в Internet?

26. Чим відрізняється телефонний зв'язок від комп'ютерного?


Підключення до Internet. (Тема-10-2).


1. Як називається організація, яка за плату надає послуги Interner?

2. Які види послуг по швидкодії і можливостях роботи надає провайдер?

3. Що необхідно для підключення до Internet?

4. Які існують способи підключення до Internet?

5. Які характеристики має виділене підключення до Internet?

6. Які характеристики має комутоване підключення до Internet?

7. Які можливості надає використання Internet?

8. Які поняття лежать в основі системи WWW?

9. Як розуміти термін WWW?

10. Як називатюь документи WWW?

11. Які послуги надає електронна пошта?

12. Завдяки чому можливий пошук Web-документів?

13. Який пристрій виконує зворотне перетворення даних з телефону у цифрові, щоб їх міг прийняти комп'ютер?

14. Який пристрій перетворює цифрові дані в аналогові, щоб вони могли пройти по телефонній мережі?

15. На якій мові пишуть Web-сторінки?

16. Що допомагає робити гіперпосилання?

17. Яким чином окремий комп'ютер можна підключити до мережі Internet?

18. Як називаються єдині правила передачі даних в Internet?

19. За допомогою якої служби в Internet здійснюється спілкування між людьми за принципом листування?

20. Що входить в основні служби Internet?

21. Які складові частини Internet?

22. Що таке Internet?

23. Що таке ІР-адреса?

24. Яка основна мета створення комп'ютерних мереж?

25. Що показує домен найвищого рівня?

26. Як співвідносяться доменне ім'я і ІР-адреса комп'ютера?

27. Що входить до складу комп'ютерної мережі?

28. Чим відрізняється комп'ютерний зв'язок від телефонного?

29. Які лінії зв'язку використовуються в Internet?

30. Чим відрізняється телефонний зв'язок від комп'ютерного?


Електронна пошта. (Тема-10-3).


1. Які розміри можуть мати кнопки команд у вікні програми Outlook Express?

2. Як змінити ширину вікон повідомлень?

3. Як припинити роботу з програмою Outlook Express?

4. Як забрати вікно папок з екрану і тим самим збільшити область повідомлень?

5. Який склад має область повідомлення?

6. Які папки входять до складу вікна папок програми Outlook Express?

7. Які значки-команди можуть бути на панелі інструментів?

8. Які додаткові знаки можуть мати команди, що в меню?

9. Як виконати команду із відкритого меню?

10. Які назви списків команд містить рядок меню?

11. Які елементи має вікно поштової програми Outlook Express?

12. Яка програма у складі Windows'98 забезпечує роботу електронної пошти?

13. Яку структуру має електронна адреса при користуванні електронною поштою?

14. Як створити повідомлення?

15. Які смайлики вам відомі?

16. Яким чином форматувати текст повідомлення?

17. Які дії слід виконати, щоб відправити повідомлення?

18. Як відправити повідомлення не тільки основному адресату, але і його копії на інші адреси?

19. Як приєднати файл до повідомлення?

20. Які дії потрібно виконати, щоб одержати повідомлення?

21. Як скористатися файлом, приєднаним до повідомлення?

22. Яка ознака того, що повідомлення прийшло із приєднаним файлом?

23. Як запобігти зараженню комп'ютерними вірусами через мережу Internet?

24. Яким чином прочитати повідомлення?

25. Як відповісти на повідомлення, не створюючи свого?

26. Яким чином видалити повідомлення?

27. Якими способами можна викликати адресну книгу?

28. Які дії виконати для запису нового кореспондента в адресну книгу?

29. Які правила та етика електронного листування?


Групи новин. (Тема-10-5).


1. Що служить засобом спілкування людей в Internet, які мають спільні інтереси?

2. Для чого найчастіше використовують групи новин?

3. За допомогою чого підтримується робота телеконференцій?

4. Що таке News-сервер?

5. Яку назву можуть мати групи новин (телеконференції)?

6. Що потрібно зробити для роботи з групами новин?

7. Які дії виконати після завантаження програми Outlook Express для налагодження облікового запису?

8. Які дії потрібно виконати в програмі Outlook Express для завантаження списку групи новин?

9. Яким чином переглянути повідомлення у групі новин?

10. Яким чином відповісти в групу новин із відкритої програми Outlook Express?

11. Яким чином відправити власне повідомлення в групу новин із відкритої програми Outlook Express?

12. Яким чином відповісти особисто автору в групу новин із відкритої програми Outlook Express?

13. Як відмовитися від підписки на групу новин?

14. Як вилучити обліковий запис сервера новин?

15. Хто наглядає за дотриманням правил поведінки у групах новин (телеконференціях)?

16. На якій кнопці панелі інструментів клацнути, щоб відповісти особисто автору повідомлення?

17. На якій кнопці панелі інструментів клацнути, щоб переправити повідомлення по електронній пошті довільному кореспонденту?

18. Які кнопки має панель інструментів програми Outlook Express для роботи у групі новин?

19. Які правила роботи у групах новин?

20. Як змінити ширину вікон повідомлень?

21. Як припинити роботу з програмою Outlook Express?

22. Які папки входять у склад вікна папок програми Outlook Express?

23. Яка програма у складі Windows'98 забезпечує роботу з групами новин (телеконференціями)?

24. Як скористатися файлом, приєднаним до повідомлення?

25. Яка ознака того, що повідомлення прийшло із приєднаним файлом?

26. Як запобігти зараженню комп'ютерними вірусами через мережу Internet?


1   2   3   4   5   6

Скачать, 100.58kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru