Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Жук Ю. О. Використання засобiв нових iнформацiйних технологiй у навчальнiй дослiдницькiй дiяльностi // Фізика та астрономія в школі. 1997. № С. 4-7

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 72.02 Kb.
Дата31.03.2012
Размер72.02 Kb.
ТипДокументы
Подобный материал:


Жук Ю.О. Використання засобiв нових iнформацiйних технологiй у навчальнiй дослiдницькiй дiяльностi // Фізика та астрономія в школі. - 1997. - № 3.- С. 4-7.


Використання засобiв нових iнформацiйних технологiй у навчальнiй дослiдницькiй дiяльностi

Навчальна теоретична задача, що дається учню для самостiйного опрацювання, може бути сформульована безпосередньо як проблема, що потребує дослiдження. Навчальне дослiдження, у даному випадку, ми розумiємо як таку навчальну дiяльнiсть, в результатi якої суб'єкт навчання повинен самостийно, виходячи з деяких вихiдних теоретичних увлень про фiзичний процес, дослiдити поведiнку процесу за рiзних умов його здiйснення, зробити висновки та сформулювати основнi властивостi дослiджуваного процесу.

Виходячи з того, що впли в технiчних засобiв, притаманних суспiльству на певному етапi його розвитку, на процес навчання має матерiальний вираз в засобах навчання, як знаряддях навчальної дiяльностi та виступає як проекцiя наукової дiяльностi на навчальну, набуває актуальностi використання у навчальнiй дослiдницькiй дiяльностi сучасних технiчних засобiв, зокрема засобiв нових iнформацiйних технологiй (НIТ) [2] .

Використання засобiв НIТ як засобiв навчальної дослiдницької дiяльностi може бути реалiзован використанням педагогiчних програмних засобiв математичної пiдтримки (ППЗ МП) типу GRAN1 [1]. Це стосується, у бiльшостi, тих випадкiв, коли математична модель явища, що дослiджується, заздалегiдь визначена при вивченнi теоретичного курсу. Так склалося, що при вивченнi деяких тем курсу фiзики середньої школи, виникає потреба використання таких методiв математичного опрацювання, якi ще не були розглянутi у курсi математики. У цьому випадку застосування ППЗ МП типу GRAN1 надає можливостi вивчення фiзичних процесiв, математична модель яких побудована на матерiалi, який ще не вивчався у курсi математики.

Покажемо це на приклад i вивченн я законiв реактивного руху. Згiдно програм з математики , вивчення показникової та логарифмiчної функцiй у середнiй школi передбачено у одинадцятому класi. Неможливiсть використання цих функцiй при вивченнi законiв реактивного руху збiднює матерiал теми, обмежує кiлькiсть навчальних задач, якi можуть бути запропонованi у курсi фiзики дев'ятого класу.

С користуємося формулою К.Е. Цiолковського [3; 4] , яка подається без виводу, у виглядi

(1)

де - початкова маса ракети з паливом,

- кiнцева ма са ракети пiсля витрати палива,

v - швидкiсть ракети,

vr - швидкiсть газiв вiдносно ракети.

Якщо прийняти, що витрата палива пiдлегла лiнiйному закону

(2)

де - миттєва витрата палива, то можна знайти залежнiсть прискорення ракети вiд часу

(3)

і залежнiсть швидкостi вiд часу

(4)

Нехай задано такі параметри ракети: m0 = 10 000 кг; ; vг =3 500 м/с.

Визначимо, при якому спiввiдношеннi початкової та кiнцевої мас m0/mk ракети, що стартує вертикально вгору, досягне першої космiчної швидкостi (7,9 км/с). Ми не враховуємо сили опору та дiю земного тяжiння. Скориставшись виразом (1) у виглядi залежностi

(5)

отримаємо графiк (мал. 1), з якого видно, що для нашого випадку m0/mk= 9,6.Мал. 1

Тепер знайдемо час активного руху ракети (час роботи двигунiв до повної витрати пального). З рiвняння (2) визначемо t = 298 с.

Скориставшись виразами (3) та (4) у виглядi вiдповiдно

; (6)

; (7)

отримаємо графiчнi представлення залежностей a = f(t) (мал. 2), V= f(t) (мал. 3).Мал.. 2
Мал.. 3

Скористувавшись послугою КООРДИНАТА, маємо можливiсть визначити прискорення та швидкiсть ракети у будь - яку мить активної дiлянки траєкторiї. Наприклад, на мал. 2 показано визначення кiнцевого прискорення (а = 99,8 м/с 52 6), на мал. 3 - визначення швидкостi ракети через 100 с пiсля старту (V = 1239 м/с).

Для визначення висоти, якої досягне ракета при повнiй витратi палива, тобто через t = 298 с пiсля старту, скористувавшись послугою IНТЕГРАЛ, знайдемо площу пiд графiком функцiї V = f(t) в межах [0; 298] (мал. 4). Маємо hmax = 767 891 м.
Мал.. 4

Продовжуючи аналiз руху ракети, з'ясуємо, як впливає сила земного тяжiння на швидкiсть та висоту польоту. Для цього скористуємось виразом

(8)

у виглядi

(9)

З мал. 5 та мал. 6 бачимо, що V = 4983 м/с, h = 331 400 м. Зрозумiло, що для досягнення першої космiчної швидкостi є потреба змiнити параметри ракети.Мал.. 5Мал. 6


Пiсля достатнього засвоєння фрагменту матерiалу та навичок використання ППЗ МП учнi мають змогу розглянути параметри руху дво- та триступеневої ракети.

Переходячи до вивчення енергетичних параметрiв руху ракети, можна розглянути коефiцiєнт корисної дiї ракети, визначивши його як вiдношення кiнетичної енергiї ракети до хiмiчної енергiї палива. Пiсля вiдповiдних перетворень маємо

(10)

або , з урахуванням (1)

(11)

На графiку, що побудовано на пiдставi виразу (10) (мал.7 ) при введеннi у комп'ютер функцiональної залежностi

(12)Мал. 7

ми бачимо, що коефiцiєнт корисної дiї ракети має максимум при швидкостях V= 2Vг (). При швидкостях бiльших 2Vг коефiцiєнт корисної дiї зменшується і при досягненнi m0/mk= 9,6 має значення 0,533 (див. мал. 8, який побудовано за функцiональної залежностi


(13)

згiдно з виразом (11)).Мал.. 8

Цi спостереження екранної подiї спонукають до детальнішого аналiзу ракетного руху, змушують пояснити добутий результат, дати йому фiзичну iнтерпретацiю. Учнi мають зробити висновок про те, що пiсля досягнення ракетою швидкостi V=2Vг кiнетична енергiя ракети зменшується за рахунок зменшення її маси швидше, анiж зростає її кiнетична енергiя за рахунок зростання швидкостi ракети, але кiнетична енергiя одиницi маси ракети зростає, тому що працюючий двигун надає ракетi все бiльшої швидкостi.

Продовженням теми є розгляд принципу дiї та конструкцiї ракетного двигуна, виводу формули швидкостi газiв з закону збереження енергiї i т. iн. Учнi мають змогу самостiйно сформулювати та розв'язати задачу по визначенню питомої теплоти згоряння палива для забезпечення максiмального коефiцiєнту корисної дiї ракети при заданiй швидкостi.

Запропонований пiдхiд до аналiзу задачi надає учню можливост i моделювати рух ракети , змiнюючи її параметри (швидкiсть газiв, початкову масу ракети, витрати пального), проводити аналiз результатiв моделювання на пiдставi графiчного представлення результатiв моделювання та чисельної обробки математичної моделi . З'являється можливiсть розглянути тему бiльш всебiчно, анiж це можна зробити використовуючи традицiйнi методики, розвинути та закрiпити навички використання засобiв НIТ в навчальнiй дослiдницькiй дiяльностi на рiвнi активного користувача програмних засобiв математичної пiдтримки без залучення знань основ програмування .


Лiтература


  1. Жалдак М.И. GRAN1 - математика для всех/Компьютеры + программы. N 5(20), 1995 - С. 72-76.

  2. Жук Ю.О. Розв'язування дослiдницьких задач з фiзики iз застосуванням нових iнформацiйних технологiй./ Проблеми освiти, випуск , Київ, 1996 р. - С. 57-64.

  3. Левантовский В.И. Механика космического полета в элементарном изложении.- М.: Наука, 1980.- 511 с.

  4. Марленский А.Д. Основы комонавтики: факультативный курс.- Просвещение, 1985.- 158 с.Скачать, 262.56kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru