Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Перспективний план роботи синявської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2009-2014 роки с. Синява

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 416.74 Kb.
страница1/3
Дата09.03.2012
Размер416.74 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Розділ II Реалізація державної освітньої політики у навчальному закладі
Напрям діяльності
2. Реалізація вимог Державного стандарту початкової освіти
Освітня галузь
3. Реалізація вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти
Освітня галузь
Напрями роботи
Розділ III Управління навчально-виховним закладом
К-ть класів
К-ть класів
2. Кадрова політика
Назва предмета
3. Керівництво навчально-виховним процесом та його контроль
Напрям діяльності
Напрям діяльності
Початкова школа
Виховна робота
Подобный материал:
  1   2   3ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні ради школи 29.08.2009 р.


ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ

СИНЯВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

на 2009-2014 роки


с.Синява

2009

Розділ І Концепція розвитку

Освіта — найважливіше із земних благ,

якщо вона найвищої якості.

Інакше вона абсолютно даремна.

Дж. Р. Кіплінг

Педагогічний колектив навчального за­кладу вбачає свою місію у:

 • реалізації Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Постанови Ка­бінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних за­кладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання;

 • суворому дотриманні принципу наступ­ності між обов'язковою дошкільною освітою (однорічною) та освітою початкової, базової і старшої шкіл;

 • виконанні педагогічним колективом умов Базового компонента Державного стандарту початкової, базової та повної загальної серед­ньої освіти, затверджених постановами Кабі­нету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 та від 14.01.01 № 24;

 • гарантуванні якості освіти учнів і випускників початкової, основної та стар­шої шкіл;

 • створенні оптимальних умов для на­вчання і виховання підростаючого покоління, реалізації програми «Творча обдарованість»;

•виконанні плану дій відділу освіти Рокитнянської РДА щодо вирішення проблеми підвищення якості знань учнів, на­вчання та управління педагогічним персоналом у 2009-2010н.р. і до 2013-2014 н.p.;

 • роботі над реалізацією науково-мето­дичної проблеми « »;

 • сприянні розвитку шкільного самовря­дування;

 • впровадженні у зміст навчання і вихо­вання просвітницької програми превентивного виховання «Рівний — рівному»;

 • «Майбутнє починається сьогодні»

 • виконанні вимог Указу Президента Ук­раїни від 15.03.02 № 258 щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здоро­вого способу життя;

 • впровадженні фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів України «Козацький гарт»;

 • реалізації проектів у рамках руху учнів­ської молоді України «Моя земля — земля моїх батьків» та туристсько-краєзнавчої експедиції «Краса і біль України»;

 • виконанні заходів щодо всебічного роз­витку і функціонування української мови та ре­алізації державної мовної політики у школі (Обласна програма розвитку і функціонування української мови на 2004—2010 роки, затвер­джена розпорядженням голови облдержад­міністрації від 30.12.03 № 790-р).

Синявська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів реалізує про­грамно-цільове функціонування та розвиток на основі концепції, яка спирається на норма­тивно-правові документи про освіту, забез­печує диференційовану освітню підготовку з урахуванням творчих здібностей школярів і потреб суспільства та надає серію послуг для задоволення освітніх потреб усіх категорій населення.

У школі є:

 • педагогічна філософія, що визначає місію школи та її базові підстави;

 • неоднорідний контингент учнів та орієн­тація на здібності, нахили, потреби й життєві плани кожного з них;

 • гнучка організація навчально-виховного процесу з урахуванням динаміки розвитку школярів;

 • спадкоємність на всіх етапах навчання й розвитку вихованців;

 • діагностичні, організаційні та дидактичні засоби для здійснення моніторингового супро­воду управління якістю освіти;

 • підтримка педагогів-дослідників, які пра­цюють в інноваційному режимі творчого по­шуку, зорієнтованого на організацію продук­тивного навчання та особистісних досягнень учнів;

• науково-методичне забезпечення.
Мета і завдання навчального закладу:

 • готувати конкурентоздатного випускника школи, спроможного до самореалізації та ство­рення гідного людини рівня життя в суспіль­стві;

 • стимулювати в педагогічному колективі пошук нових засобів навчання і виховання уч­нів, творчий підхід, активність учителів, праг­нення їх до самоосвіти;

 • досягати якісно нового рівня у вивченні базових навчальних предметів;

 • забезпечувати інтелектуальний розвиток, формування особистісних якостей та індиві­дуальних здібностей, конструктивне вивчення основ наук;

• здійснювати національне виховання учнів.
Розвиток передбачає:

• підвищення рівня інтелектуального по­тенціалу;

• реалізацію особистісних якостей:

 • креативних (творчих);

 • когнітивних (пізнавальних);

 • діяльнісних;

• розвиток комунікативних здібностей.
Навчання передбачає:

 • оволодіння теоретичними основам знань;

 • оволодіння основними видами освітньої діяльності за загальноосвітньою системою.

Нормативно-правова база:

 • Конституція України;

 • Закон України «Про загальну середню ос­віту»;

 • Положення про загальноосвітній навчаль­ний заклад;

 • Концепція 12-річної середньої загально­освітньої школи;

 • Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»), Київ, 1994 p.;

 • Національна доктрина розвитку освіти;

 • нормативно-правові акти про освіту;

 • державні стандарти;

 • державні програми з навчальних дис­циплін та додаткових курсів;

 • моделі змісту різнорівневої освіти:

 • базова;

 • на рівні Держстандарту;

 • варіативна на поглибленому рівні;

 • різноманітні системи навчання.

Зміст освіти: спеціальна підготовка пе­редбачає збільшення обсягу системи знань, умінь і навичок із дисциплін єврейського ком­понента — івриту, історії та традицій єврей­ського народу.

Результати освіти:

 • сформованість соціальних якостей осо­бистості;

 • сформованість базових знань;

 • сформованість уміння користуватися базовими технологіями застосування знань і практичних навичок;

 • сформованість здібностей (загальних і спеціальних), прагнення до постійного розвитку, духовного збагачення, безперервного навчання, самостійної діяльності;

 • оцінка рівнів освіченості та інтелектуаль­ного розвитку в кількісних і якісних показни­ках;

 • оцінка рівня конкурентоздатності випуск­ника школи;

• постійний моніторинг навчально-вихов­ного процесу з метою виходу на більш ефективні рівні освіти.

Система управління передбачає:

• управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу, адже головними показниками якості педагогічної діяльності є особистісні показники розвитку кожного учня;

• моніторинговий супровід системи управ­ління.

^ Розділ II Реалізація державної освітньої політики у навчальному закладі

1. Виконання вимог нормативно-правових документів у галузі освіти

^ Напрям діяльності

Термін вико­нання

2009/10 н. р.

2010/11 н. р

2011/12 н. р.

2012/13 н. р.

2013/14 н.р.

Забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної

за­гальної

се­редньої

ос­вітиСерпень

Наказ «Про організацію роботи педагогічного колективу в мікрорайоні школи»

ЖовтеньНакази:

• «Про підсумки роботи педагогічного колективу в мікрорайоні школи»;

• «Про виконання єдиного регіонального плану комплектування 10-х класів»Нарада «Про виконання ст. 35 Зако­ну України «Про освіту» та ст. 6 Закону України «Про загаль­ну середню освіту» щодо забезпечен­ня гаранто­ваного права на здобуття середньої ос­віти» (аналіз за 5 років)Організація харчуванняВересеньНаказ «Про організацію харчування в школі»
Наказ «Про

виконання заходів МУО щодо проведення вітамінізації»
Наказ «Про рівень організації харчування

у школі»

Нарада

«Про дотри-

мання санітарних ви­мог на харчоблоці»

Оздоровлення учнів

Вересень

Наказ «Про заборону тютюнокуріння у навчальному закладі»

КвітеньНакази:

• «Про організацію роботи літнього табору»;

• «Про організацію оздоровлення учнів школи під час літніх канікул»
Наказ «Про виконання

заходів відділу освіти щодо прове­дення антинікоти-нової інформацій-но-освітньої та профілактик-ної робіт»
Педрада «Про формування

здоров'я-зберігаючих компетентностей школярів»

Нарада «Про рівень профілактич­ної робо­ти з дітьми, схильними до куріння»

медичне

обслуговування учнів та вчителіввересень

накази:

• «про проходження медичного огляду працівниками школи»;

• «про організацію роботи спецмедгрупи з фізичного виховання»

травеньнаказ «про стан захворюваності учнів школи протягом навчального року»

нарада «про

виконання заходів МУО щодо дотримання

санітарно-епідеміологічного режиму в закладі»

нарада «про

стан проведення профілак-

тичних медичних оглядів учнів

школи»

наказ «про

рівень дотримання норм

фізичного на-

вантаження

учнів у спец-медгрупах»

нарада

«про стан

просвітни-

цької роботи серед

учнівської молоді щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм»

наказ «про

дотримання

вимог сані-

тарного за-

конодавства

у школі»

Техніка без-

пеки (ТБ)

та охорона

праці (ОП)серпень

накази:

вересень

• «про організацію роботи з охорони праці»;

• «про організацію роботи з протипожежної безпеки»;

• «про організацію роботи з безпеки дорожнього руху»;

• «про створення комісії для розслідування нещасних випадків»;

• «про створення комісії з надзвичайних ситуацій»

грудень;

травеньнаказ «про дотримання правил ТБ під час канікул»

нарада «про

дотримання

правил проти-

пожежної безпеки в класних

приміщеннях

та рекреаціях школи»

наказ «про організацію та здійснення просвітни-цької роботи

серед учнів із питань безпеки дорожнього руху»

наказ «про

дотримання учасниками навчально-виховного процесу

та технічними працівни­ками вимог чинного за­конодавства з ОП та ТБ»

наказ «про

дотримання правил

ТБ на уроках фізичної культури

і трудового навчання»

нарада «про

рівень про-

філактичної

роботи серед

учнів школи

щодо попе-

редження травматизму


^ 2. Реалізація вимог Державного стандарту початкової освіти


^ Освітня галузь

2009/10 н. р.

2010/11 н. р

2011/12 н. р.

2012/13 н. р.

2013/14 н.р.

Математика
Наказ «Про роз­виток логічного мислення і про­сторової уяви на уроках мате­матики»Педрада «Про забезпечення вимог Держав­ного стандар­ту початкової освіти щодо підвищення ос­вітнього рівня і соціалізації молодших шко­лярів на основі моніторингового підходу»

ТехнологіяНаказ «Про стан викладан­ня трудового навчання у початковій школі»Мова і літе­ратура
Наказ «Про фор­мування читаць­кої компетент­ності школяра»

Педрада «Про формування і розвиток мов­леннєвих умінь на уроках чи­тання»

Педрада «Про формування мовної та мов­леннєвої компе-тенцій школярів з іноземної мови»
Мистецтво
Методична рада, наказ «Про стан викладання му­зичного та об­разотворчого мистецтв»


Людина і світПедрада «Про формування на­укового світогля­ду і критичного мислення на уро­ках та в позаурочній діяльності з предметів при­родничого циклу»Здоров'я і фізична культура
Педрада «Про формуван­ня здоров'я-зберігаючих компетентно-стей школярів»
Методична рада «Про організа­цію «Козацького гарту» в школі»

^ 3. Реалізація вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти

^ Освітня галузь

Предмет

2009/10 н. р.

2010/11 н. р

2011/12 н. р.

2012/13 н. р.

2013/14 н.р.

Мови і літературиМовний ком­понент (українська мова)Педрада «Про формування комунікативної та літератур­ної компетенцій учнів

на уроках мо­ви і літерату­ри»


Наказ «Про формування читацької та мовленнєвої культур на уроках української

мови і літератури»

Наказ «Про формування стилістичнихорфоепічних та правописних умінь і навичок школярів»

Літературний компонент

(українська і зарубіжна літератури)

Наказ «Про

стан викла-

дання та рі­вень знань учнів із за­рубіжної лі­тератури»

Іноземні мо­виНаказ «Про соціокуль-турну та діяльнісну лінії державного стан­дарту на уро­ках іноземної мови»

Педрада «Про формування

мовної та мовленнєвої компетенцій школярів шляхом засто­сування сучас­них підходів до викладання іноземних мов»
Суспільство

знавствоІсторія

(всесвітня, України)

Наказ «Про

стан викладання етики

в школі»Методична рада «Про

стан викладання історії

та традицій українського

народу, про­ектні методи організації НВП на уроках»

Наказ «Про

формування в учнів

критичного мислен­ня, навичок

оцінюван­ня історич­них подій, суспільних явищ і процесів»
Педрада

«Про форму-

вання актив-

ної соціаль-

ної та гро­мадянської

позиції (со­ціалізація особистості у шкільному просторі)»

Правознав-

ство, етика
Наказ «Про

сформо-ваність пра­вознавчих компетенцій школярів»


Економіка
Наказ «Про

формування навчальних компетен­цій на уроках економічного спрямуван­ня»


Естетична

культура

Музика
Педрада

«Про самореалізацію творчо­го потенціа­лу особис­тості на уроках предметів естетич­ного цик­лу та в позакласній діяльності»
Наказ «Про

формування вокально-хорових навичок на уроках музики»
Образотворче мистецтво
Наказ «Про

практичне засвоєння основних понять і термінів на уро­ках образотворчого мистецтва»

МатематикаНаказ «Про розвиток ло­гічного мис­лення і про­сторової уяви на уроках ма­тематики»
Педрада «Про опанування уч­нями системи математичних знань як осно­ви формуван­ня відповідних компетенцій»
ПриродознавствоПриродознавство

Педрада

«Про фор­мування наукового світогляду і критично­го мислення учнів на уроках і в позаурочній

діяльності з предметів природничо­го циклу»

Методична рада «Про наступність між початковою та основ­ною ланками освіти з природознавчої підготовки школярів»
Біологія


Наказ «Про рі­вень набуття учнями досві­ду практичної та експеримен­тальної діяль­ності на уроках біології»
ХіміяНаказ «Про

виконання

вимог про­грами до на­вичок учнів із хімії»Географія

Методична рада «Про формування в учнів ком­плексного,

просторово­го та соціаль­но-орієн­тованого уявлень про Землю»

Фізика та астрономія

Методична

рада «Про формуван­ня наукового стилю мислення»

Технології

Інформати-ка


Наказ «Про формування інформаційних компетенцій школярів»
Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

Наказ «Про формування рухових на­вичок шко­лярів та рі­вень їх фі­зичної підготовле-ності»

Педрада «Про фор­мування здоров'я-зберігаючої компетент­ності шко­лярів»


Основи

здоров'я

Методична рада «Про реалі­зацію зміс­тових ліній «Соціаль­не і духов­не здоров'я у НВП»
  1   2   3

Скачать, 173.97kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru