Перспективний план роботи синявської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2009-2014 роки с. Синява

Поиск по сайту:


Скачать 416.74 Kb.
НазваниеПерспективний план роботи синявської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2009-2014 роки с. Синява
страница1/3
Дата09.03.2012
Размер416.74 Kb.
ТипДокументы
Смотрите также:
  1   2   3ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні ради школи 29.08.2009 р.


ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ

СИНЯВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

на 2009-2014 роки


с.Синява

2009

Розділ І Концепція розвитку

Освіта — найважливіше із земних благ,

якщо вона найвищої якості.

Інакше вона абсолютно даремна.

Дж. Р. Кіплінг

Педагогічний колектив навчального за­кладу вбачає свою місію у:

 • реалізації Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Постанови Ка­бінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних за­кладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання;

 • суворому дотриманні принципу наступ­ності між обов'язковою дошкільною освітою (однорічною) та освітою початкової, базової і старшої шкіл;

 • виконанні педагогічним колективом умов Базового компонента Державного стандарту початкової, базової та повної загальної серед­ньої освіти, затверджених постановами Кабі­нету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 та від 14.01.01 № 24;

 • гарантуванні якості освіти учнів і випускників початкової, основної та стар­шої шкіл;

 • створенні оптимальних умов для на­вчання і виховання підростаючого покоління, реалізації програми «Творча обдарованість»;

•виконанні плану дій відділу освіти Рокитнянської РДА щодо вирішення проблеми підвищення якості знань учнів, на­вчання та управління педагогічним персоналом у 2009-2010н.р. і до 2013-2014 н.p.;

 • роботі над реалізацією науково-мето­дичної проблеми « »;

 • сприянні розвитку шкільного самовря­дування;

 • впровадженні у зміст навчання і вихо­вання просвітницької програми превентивного виховання «Рівний — рівному»;

 • «Майбутнє починається сьогодні»

 • виконанні вимог Указу Президента Ук­раїни від 15.03.02 № 258 щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здоро­вого способу життя;

 • впровадженні фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів України «Козацький гарт»;

 • реалізації проектів у рамках руху учнів­ської молоді України «Моя земля — земля моїх батьків» та туристсько-краєзнавчої експедиції «Краса і біль України»;

 • виконанні заходів щодо всебічного роз­витку і функціонування української мови та ре­алізації державної мовної політики у школі (Обласна програма розвитку і функціонування української мови на 2004—2010 роки, затвер­джена розпорядженням голови облдержад­міністрації від 30.12.03 № 790-р).

Синявська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів реалізує про­грамно-цільове функціонування та розвиток на основі концепції, яка спирається на норма­тивно-правові документи про освіту, забез­печує диференційовану освітню підготовку з урахуванням творчих здібностей школярів і потреб суспільства та надає серію послуг для задоволення освітніх потреб усіх категорій населення.

У школі є:

 • педагогічна філософія, що визначає місію школи та її базові підстави;

 • неоднорідний контингент учнів та орієн­тація на здібності, нахили, потреби й життєві плани кожного з них;

 • гнучка організація навчально-виховного процесу з урахуванням динаміки розвитку школярів;

 • спадкоємність на всіх етапах навчання й розвитку вихованців;

 • діагностичні, організаційні та дидактичні засоби для здійснення моніторингового супро­воду управління якістю освіти;

 • підтримка педагогів-дослідників, які пра­цюють в інноваційному режимі творчого по­шуку, зорієнтованого на організацію продук­тивного навчання та особистісних досягнень учнів;

• науково-методичне забезпечення.
Мета і завдання навчального закладу:

 • готувати конкурентоздатного випускника школи, спроможного до самореалізації та ство­рення гідного людини рівня життя в суспіль­стві;

 • стимулювати в педагогічному колективі пошук нових засобів навчання і виховання уч­нів, творчий підхід, активність учителів, праг­нення їх до самоосвіти;

 • досягати якісно нового рівня у вивченні базових навчальних предметів;

 • забезпечувати інтелектуальний розвиток, формування особистісних якостей та індиві­дуальних здібностей, конструктивне вивчення основ наук;

• здійснювати національне виховання учнів.
Розвиток передбачає:

• підвищення рівня інтелектуального по­тенціалу;

• реалізацію особистісних якостей:

 • креативних (творчих);

 • когнітивних (пізнавальних);

 • діяльнісних;

• розвиток комунікативних здібностей.
Навчання передбачає:

 • оволодіння теоретичними основам знань;

 • оволодіння основними видами освітньої діяльності за загальноосвітньою системою.

Нормативно-правова база:

 • Конституція України;

 • Закон України «Про загальну середню ос­віту»;

 • Положення про загальноосвітній навчаль­ний заклад;

 • Концепція 12-річної середньої загально­освітньої школи;

 • Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»), Київ, 1994 p.;

 • Національна доктрина розвитку освіти;

 • нормативно-правові акти про освіту;

 • державні стандарти;

 • державні програми з навчальних дис­циплін та додаткових курсів;

 • моделі змісту різнорівневої освіти:

 • базова;

 • на рівні Держстандарту;

 • варіативна на поглибленому рівні;

 • різноманітні системи навчання.

Зміст освіти: спеціальна підготовка пе­редбачає збільшення обсягу системи знань, умінь і навичок із дисциплін єврейського ком­понента — івриту, історії та традицій єврей­ського народу.

Результати освіти:

 • сформованість соціальних якостей осо­бистості;

 • сформованість базових знань;

 • сформованість уміння користуватися базовими технологіями застосування знань і практичних навичок;

 • сформованість здібностей (загальних і спеціальних), прагнення до постійного розвитку, духовного збагачення, безперервного навчання, самостійної діяльності;

 • оцінка рівнів освіченості та інтелектуаль­ного розвитку в кількісних і якісних показни­ках;

 • оцінка рівня конкурентоздатності випуск­ника школи;

• постійний моніторинг навчально-вихов­ного процесу з метою виходу на більш ефективні рівні освіти.

Система управління передбачає:

• управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу, адже головними показниками якості педагогічної діяльності є особистісні показники розвитку кожного учня;

• моніторинговий супровід системи управ­ління.

^ Розділ II Реалізація державної освітньої політики у навчальному закладі

1. Виконання вимог нормативно-правових документів у галузі освіти

^ Напрям діяльності

Термін вико­нання

2009/10 н. р.

2010/11 н. р

2011/12 н. р.

2012/13 н. р.

2013/14 н.р.

Забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної

за­гальної

се­редньої

ос­вітиСерпень

Наказ «Про організацію роботи педагогічного колективу в мікрорайоні школи»

ЖовтеньНакази:

• «Про підсумки роботи педагогічного колективу в мікрорайоні школи»;

• «Про виконання єдиного регіонального плану комплектування 10-х класів»Нарада «Про виконання ст. 35 Зако­ну України «Про освіту» та ст. 6 Закону України «Про загаль­ну середню освіту» щодо забезпечен­ня гаранто­ваного права на здобуття середньої ос­віти» (аналіз за 5 років)Організація харчуванняВересеньНаказ «Про організацію харчування в школі»
Наказ «Про

виконання заходів МУО щодо проведення вітамінізації»
Наказ «Про рівень організації харчування

у школі»

Нарада

«Про дотри-

мання санітарних ви­мог на харчоблоці»

Оздоровлення учнів

Вересень

Наказ «Про заборону тютюнокуріння у навчальному закладі»

КвітеньНакази:

• «Про організацію роботи літнього табору»;

• «Про організацію оздоровлення учнів школи під час літніх канікул»
Наказ «Про виконання

заходів відділу освіти щодо прове­дення антинікоти-нової інформацій-но-освітньої та профілактик-ної робіт»
Педрада «Про формування

здоров'я-зберігаючих компетентностей школярів»

Нарада «Про рівень профілактич­ної робо­ти з дітьми, схильними до куріння»

медичне

обслуговування учнів та вчителіввересень

накази:

• «про проходження медичного огляду працівниками школи»;

• «про організацію роботи спецмедгрупи з фізичного виховання»

травеньнаказ «про стан захворюваності учнів школи протягом навчального року»

нарада «про

виконання заходів МУО щодо дотримання

санітарно-епідеміологічного режиму в закладі»

нарада «про

стан проведення профілак-

тичних медичних оглядів учнів

школи»

наказ «про

рівень дотримання норм

фізичного на-

вантаження

учнів у спец-медгрупах»

нарада

«про стан

просвітни-

цької роботи серед

учнівської молоді щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм»

наказ «про

дотримання

вимог сані-

тарного за-

конодавства

у школі»

Техніка без-

пеки (ТБ)

та охорона

праці (ОП)серпень

накази:

вересень

• «про організацію роботи з охорони праці»;

• «про організацію роботи з протипожежної безпеки»;

• «про організацію роботи з безпеки дорожнього руху»;

• «про створення комісії для розслідування нещасних випадків»;

• «про створення комісії з надзвичайних ситуацій»

грудень;

травеньнаказ «про дотримання правил ТБ під час канікул»

нарада «про

дотримання

правил проти-

пожежної безпеки в класних

приміщеннях

та рекреаціях школи»

наказ «про організацію та здійснення просвітни-цької роботи

серед учнів із питань безпеки дорожнього руху»

наказ «про

дотримання учасниками навчально-виховного процесу

та технічними працівни­ками вимог чинного за­конодавства з ОП та ТБ»

наказ «про

дотримання правил

ТБ на уроках фізичної культури

і трудового навчання»

нарада «про

рівень про-

філактичної

роботи серед

учнів школи

щодо попе-

редження травматизму


^ 2. Реалізація вимог Державного стандарту початкової освіти


^ Освітня галузь

2009/10 н. р.

2010/11 н. р

2011/12 н. р.

2012/13 н. р.

2013/14 н.р.

Математика
Наказ «Про роз­виток логічного мислення і про­сторової уяви на уроках мате­матики»Педрада «Про забезпечення вимог Держав­ного стандар­ту початкової освіти щодо підвищення ос­вітнього рівня і соціалізації молодших шко­лярів на основі моніторингового підходу»

ТехнологіяНаказ «Про стан викладан­ня трудового навчання у початковій школі»Мова і літе­ратура
Наказ «Про фор­мування читаць­кої компетент­ності школяра»

Педрада «Про формування і розвиток мов­леннєвих умінь на уроках чи­тання»

Педрада «Про формування мовної та мов­леннєвої компе-тенцій школярів з іноземної мови»
Мистецтво
Методична рада, наказ «Про стан викладання му­зичного та об­разотворчого мистецтв»


Людина і світПедрада «Про формування на­укового світогля­ду і критичного мислення на уро­ках та в позаурочній діяльності з предметів при­родничого циклу»Здоров'я і фізична культура
Педрада «Про формуван­ня здоров'я-зберігаючих компетентно-стей школярів»
Методична рада «Про організа­цію «Козацького гарту» в школі»

^ 3. Реалізація вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти

^ Освітня галузь

Предмет

2009/10 н. р.

2010/11 н. р

2011/12 н. р.

2012/13 н. р.

2013/14 н.р.

Мови і літературиМовний ком­понент (українська мова)Педрада «Про формування комунікативної та літератур­ної компетенцій учнів

на уроках мо­ви і літерату­ри»


Наказ «Про формування читацької та мовленнєвої культур на уроках української

мови і літератури»

Наказ «Про формування стилістичнихорфоепічних та правописних умінь і навичок школярів»

Літературний компонент

(українська і зарубіжна літератури)

Наказ «Про

стан викла-

дання та рі­вень знань учнів із за­рубіжної лі­тератури»

Іноземні мо­виНаказ «Про соціокуль-турну та діяльнісну лінії державного стан­дарту на уро­ках іноземної мови»

Педрада «Про формування

мовної та мовленнєвої компетенцій школярів шляхом засто­сування сучас­них підходів до викладання іноземних мов»
Суспільство

знавствоІсторія

(всесвітня, України)

Наказ «Про

стан викладання етики

в школі»Методична рада «Про

стан викладання історії

та традицій українського

народу, про­ектні методи організації НВП на уроках»

Наказ «Про

формування в учнів

критичного мислен­ня, навичок

оцінюван­ня історич­них подій, суспільних явищ і процесів»
Педрада

«Про форму-

вання актив-

ної соціаль-

ної та гро­мадянської

позиції (со­ціалізація особистості у шкільному просторі)»

Правознав-

ство, етика
Наказ «Про

сформо-ваність пра­вознавчих компетенцій школярів»


Економіка
Наказ «Про

формування навчальних компетен­цій на уроках економічного спрямуван­ня»


Естетична

культура

Музика
Педрада

«Про самореалізацію творчо­го потенціа­лу особис­тості на уроках предметів естетич­ного цик­лу та в позакласній діяльності»
Наказ «Про

формування вокально-хорових навичок на уроках музики»
Образотворче мистецтво
Наказ «Про

практичне засвоєння основних понять і термінів на уро­ках образотворчого мистецтва»

МатематикаНаказ «Про розвиток ло­гічного мис­лення і про­сторової уяви на уроках ма­тематики»
Педрада «Про опанування уч­нями системи математичних знань як осно­ви формуван­ня відповідних компетенцій»
ПриродознавствоПриродознавство

Педрада

«Про фор­мування наукового світогляду і критично­го мислення учнів на уроках і в позаурочній

діяльності з предметів природничо­го циклу»

Методична рада «Про наступність між початковою та основ­ною ланками освіти з природознавчої підготовки школярів»
Біологія


Наказ «Про рі­вень набуття учнями досві­ду практичної та експеримен­тальної діяль­ності на уроках біології»
ХіміяНаказ «Про

виконання

вимог про­грами до на­вичок учнів із хімії»Географія

Методична рада «Про формування в учнів ком­плексного,

просторово­го та соціаль­но-орієн­тованого уявлень про Землю»

Фізика та астрономія

Методична

рада «Про формуван­ня наукового стилю мислення»

Технології

Інформати-ка


Наказ «Про формування інформаційних компетенцій школярів»
Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

Наказ «Про формування рухових на­вичок шко­лярів та рі­вень їх фі­зичної підготовле-ності»

Педрада «Про фор­мування здоров'я-зберігаючої компетент­ності шко­лярів»


Основи

здоров'я

Методична рада «Про реалі­зацію зміс­тових ліній «Соціаль­не і духов­не здоров'я у НВП»
Реклама:
  1   2   3

Скачать 416.74 Kb.
Поиск по сайту:
Добавить документ в свой блог или на сайт
Разместите кнопку на своём сайте:
Генерация документов


База данных защищена авторским правом ©GenDocs 2000-2011
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты
Учебный материал

Рейтинг@Mail.ru