Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 62.79 Kb.
Дата09.03.2012
Размер62.79 Kb.
ТипДокументы
Содержание
2.Мультимедійні програмні засоби
3. Офісні програмні продукти
4.Електронні підручники та посібники
Для розробки плану уроку з використанням ІКТ
Подобный материал:

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі

(Матеріали для педагогічної ради)

Для початку наведемо кілька фактів про сучасне інформаційне суспільство, яке має такі особливості:

>обсяг знань, що породжується у світі, подвоюється кожні два-три роки;

>щодня у світі публікується 7000 наукових і технічних статей;

>обсяг інформації, що пересилається через штучні супутники Землі протягом двох тижнів, достатній для заповнення 19 млн. томів;

>у індустріально розвинутих країнах учні під час навчання в середній школі одержують більше інформації, ніж їхні баб'усі й дідус'і за все життя;

>у наступні три десятиліття відбудеться стільки ж змін, скільки їх було за останні триста десятиріч.

Тому інформаційне суспільство вимагає від освіти не лише нових умінь і знань для учнів, але й врахування цих особливостей. У даний час культурній людині незалежно від її професії та особливостей діяльності необхідно володіти уміннями роботи з електронними засобами обробки і передачі інформації.

Потрібно підготувати школяра до швидкого сприйняття й обробки інформації, яка надходить, успішно її відображати і використовувати. Наявність знань та вмінь з інформаційних технологій стає базовою вимогою для випускника школи. Молода людина, яка не володіє сучасними ІКТ, яка не ознайомилася з технологіями Інтернет у ЗНЗ, буде неминуче відкинута за межі сучасного інформаційного суспільства.

№3. Впровадженйя ІКТ в освітню систему України та формування єдиного інформаційно-освітнього простору - одні з пріоритетних напрямів сучасної державної політики. На це націлює Указ Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» №1497/2005, Державна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки», рішення колегії МОН України від 21.03.2008 р, наказ МОН України від 24.03.2009 р. №54"Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі "1 учень - 1 комп'ютер" на базі шкільних нетбуків"

Саме поняття «технологія» використовується в педагогічній науці відносно недавно. Слово «технологія» з грецької перекладається як «наука про майстерність, мистецтво».

Освітня технологія - це система засобів, форм і способів організації освітньої взаємодії вчителя і учнів, що спрямована на досягнення результату. Це по суті поопераційний опис діяльності вчителя та учнів, метою якого є результативне навчання. Традиційні освітні технології теж дають гарні результати, і від учителя

залежить, чи використовувати новітні освітні технології. Та факти, які були наведені спочатку, свідчать про необхідність їх використання. Але якщо вже братися за них, то треба добре засвоїти їх засоби, методи і форми.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) спрямовані на те, щоб дати якомога більше інформації за допомогою цифрових навчальних засобів.

До сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання

відносяться Інтернет-технології, мультимедійні програмні засоби, офісне та спеціалізоване програмне забезпечення, електронні посібники та підручники, системи дистанційного навчання (системи комп'ютерного супроводу навчання).

І.Інтернет - це джерело інформації, корисної з точки зору навчальної діяльності, її аналізу та оцінювання. Учитель може використовувати інформаційні ресурси Інтернет за наступними напрямками:

• Самоосвіта, тобто вивчення досвіду колег в інших містах України й інших країн.

• Підготовка конспектів і дидактичних матеріалів. Підготовка атестаційних матеріалів.

• Позакласна робота учнів при підготовці рефератів, доповідей, повідомлень, індивідуальних творчих завданнях.

• Використання безпосередньо на уроках при самостійній роботі з документами, що вивчаються, довідковими матеріалами, навчальними інтерактивними моделями тощо (за умови наявності підключення класу до Інтернету).

• Тестування знань учнів з окремих предметів або розділів курсів.

• Участь у дистанційних предметних олімпіадах, вікторинах.

У будь-якому варіанті доступ в Інтернет для вчителя підвищує і рівень підготовки самого вчителя, і рівень проведення занять, і якість знань учнів. При цьому інтерес більшості учнів до комп'ютера й Інтернету підвищує мотивацію навчання.

^ 2.Мультимедійні програмні засоби дозволяють поєднувати текстову, графічну, анімаційну, відео- і звукову інформацію. Одночасне використання кількох каналів сприйняття навчальної інформації дозволяє підвищити рівень засвоєння навчального матеріалу. Мультимедійні програмні засоби дають змогу імітувати складні реальні процеси, ситуації, візуалізувати абстрактну

інформацію за рахунок динамічного представлення процесів, демонструвати фрагменти передач, фільмів, віртуальних екскурсій тощо. Можна використовувати готові мультимедійні засоби, а можна створювати власні додатки до уроків.

^ 3. Офісні програмні продукти (текстові та графічні редактори, програми підготовки презентацій електронні таблиці тощо (тобто те, що входить в пакет програм комп'ютера) можуть бути використані для підготовки навчально-методичного матеріалу (шаблонів, діаграм, таблиць, презентацій) та для подання учнями результатів виконання завдань в електронній формі.

^ 4.Електронні підручники та посібники, системи дистанційного навчання є корисними для організації дистанційної форми навчання та електронної методичної підтримки навчання у класі.

Роль ІКТ у НВП:

• ІКТ формують вміння працювати з інформацією, розвивають комунікативні здібності, тобто виховують особистість «інформаційного суспільства», поліпшується якість навчання за допомогою більш повного використання доступної інформації, причому комп'ютер виступає в ролі засобу, а не суб'єкта навчальної діяльності, він помічник педагогу, а не його заміна.

• За рахунок використання комп'ютерних технологій на уроках надається можливість використання додаткового матеріалу, підвищується ступінь наочності, посилюється мотивація навчання і, як наслідок -підвищується інтерес до предмета, в тому числі і за рахунок привабливості комп'ютерної техніки.

• Все це неминуче призведе до розвитку творчих здібностей школярів. У психологічних дослідженнях зазначається, що ІКТ впливають на формування теоретичного, творчого та модульно-рефлексивного мислення учнів, що комп'ютерна візуалізація навчальної інформації має суттєвий вплив на формування уявлень, які займають центральне місце в образному мисленні, а образність уявлень тих чи інших явищ і процесів в пам'яті збагачує сприйняття навчального матеріалу, сприяє його науковому розумінню.

Використання ІКТ дає можливість:

1) індивідуалізувати і диференціювати процес навчання за рахунок можливості вивчення з індивідуальною швидкістю засвоєння матеріалу;

2) здійснювати контроль зі зворотним зв'язком, з діагностикою помилок і оцінкою результатів навчальної діяльності;

3) здійснювати самоконтроль і самокорекцію;

4) здійснювати тренування в процесі засвоєння навчального матеріалу і самопідготовку учнів;

5) проводити лабораторні роботи в умовах імітації в комп'ютерній програмі;

6) готувати учасників освітнього процесу до життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства;

Отже, використання можливостей ІКТ на уроках дозволяє підвищити ефективність навчання . Необхідно також відзначити, що ці технології відкривають нові можливості перед вчителем при проведенні уроків, дозволяючи зробити їх різноманітнішими за формами, уникнути шаблонності, підвищити інтерес учнів до навчання.

^ Для розробки плану уроку з використанням ІКТ:

• складається тимчасова структура уроку; у відповідності з головною метою намічаються завдання та необхідні етапи для їх вирішення;

• з резервів комп'ютерного забезпечення відбираються найбільш ефективні засоби; розглядається доцільність їх застосування в порівнянні з традиційними засобами;

• відібрані матеріали оцінюються в часі; враховуючи інтерактивний характер матеріалу, необхідно запланувати запас часу;

• складається тимчасова разгортка (похвилинний план) уроку;

• при нестачі комп'ютерного ілюстрованого або програмного матеріалу проводиться пошук в електронних підручниках або мережі Інтернет;

• зі знайдених матеріалів формується презентаційна програма;

• плануючи досягнення певних цілей, слід передбачити і їх поетапну та результативну діагностику. Курси Інтел. №8.

Актуальність використання ІКТ обумовлена тим, що в них закладені великі можливості для навчання на якісно новому рівні. Проте, звичайно, комп'ютер не може повністю замінити вчителя. По-перше, саме вчитель має можливість зацікавити учнів, викликати допитливість, завоювати їх довіру; по-друге, він може спрямувати їх увагу на ті або інші важливі аспекти предмета, який вивчається; по-третє, відзначити їх старанність та знайти шляхи спонукання до навчання. Таку роль вчителя ПК ніколи не зможе взяти на себе. Отже вчитель повинен визначити місце та роль ІКТ в своїй професійній діяльності.

Скачать, 85.84kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru