Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Загальні методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни „безпека життєдіяльності методичні вказівки до виконання контрольних робіт з бжд

Загрузка...
Поиск по сайту:


Дата02.04.2012
Размер0.53 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
Содержание
Методичні вказівки до виконання практичних завдань
1. Загальні методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни „безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з бжд
3. Завдання до контрольної роботи
4. Варіанти практичних завдань за вибраними варіантами контрольних робіт
Що таке рух селів
Основний принцип БЖД – це
Для прискорення виділення радіоактивних речовин з організму вживають
Якщо вам знадобиться використовувати ватно-марлеву пов’язку й для більшого захисного ефекту від аміаку, в якому розчині ви її бу
Вогнепальне поранення в умовах мирного часу виникають
Надзвичайні ситуації природного характеру – це
Що таке цунамі
За допомогою яких законодавчих і нормативно правових документів, інструкцій та інше, досягається прийнятий рівень БЖД в Україні?
Екологічний моніторинг – це: ( або просто моніторинг)
З перелічених нижче симптомів виберіть чинник алкогольного отруєння
До захисних споруд цивільної оборони, призначених для захисту людей від дії факторів ураження НС належать
Укажіть фактор, що знижує життєдіяльність
Осередок ядерного ураження характеризується
Що ви розумієте під терміном «адаптація людини»
Сенсорні реакції організму – це
...
Полное содержание
Подобный материал:

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Завдання та методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра

галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування”

напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”


ЗМІСТ

ВСТУП

 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ „БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

 2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З БЖД

 3. ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 4. ВАРІАНТИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ЗА ВИБРАНИМИ ВАРІАНТАМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 5. ^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

 6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 7. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


ВСТУП


"Безпека життєдіяльності" представляє собою галузь наукових знань, охоплюючи теорію та практику захисту людини від небезпечних і шкідливих факторів у всіх сферах людської діяльності, зберігання безпеки й здоров’я в середовищі мешкання.

Ця дисципліна вирішує слідуючи основні задачі:

 • ідентифікація (розпізнання й кількісна оцінка) негативної дії середовища мешкання;

 • захист від небезпеки або попередження дії тих або інших негативних чинників на людину;

 • ліквідація негативних наслідків дії небезпечних та шкідливих факторів;

 • створення нормального, комфортного стану середовища мешкання людини.

„Безпека життєдіяльності” є соціально - гуманітарною дисципліною, яка має свою мету та завдання.

Мета навчальної дисципліни „Безпека життєдіяльності” – формування системи теоретичних і прикладних знань із правових, економічних і організаційних питань захисту людини від впливу негативних факторів середовища мешкання і праці.

Завдання дисципліни „Безпека життєдіяльності”: вивчення негативних факторів середовища, правової та нормативної бази захисту здоров’я і життя людини в умовах негативних факторів середовища мешкання і праці та в надзвичайних ситуаціях ; набуття практичних навичок аналізу та оцінювання умов праці, стану охорони праці на підприємстві , застосування індивідуальних і колективних засобів захисту здоров’я і життя людини.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ „БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”


„Безпека життєдіяльності” є базовою дисципліною навчального плану, плану підготовки майбутніх спеціалістів з вищою освітою.

Предмет дисципліни „Безпека життєдіяльності” – життя і здоров’я людини в умовах впливу негативних факторів середовища мешкання і праці.

В результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні

ЗНАТИ:

 • що в центрі уваги за різних умов життя і діяльності повинна бути людина, як головна цінність держави;

 • дисципліна „Безпека життєдіяльності” є обов’язковою дисципліною навчального плану підготовки майбутніх фахівців за спрямуванням „Менеджмент”;

 • що згідно з загальними вимогами бакалавр повинен оволодіти важливими для кожної людини держави науковими знаннями, практичними навичками й застосувати їх в системі „Людини – середовище – техніка”


ВМІТИ:

 • ідентифікувати потенційно небезпечні та шкідливі чинники в житті людини природного, техногенного, соціально-політичного і воєнного характеру;

 • самостійно прогнозувати можливі обставини й приймати доречні рішення в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу;

 • розробляти засоби стосовно захисту населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха;

 • вирішувати завдання по забезпеченню безпечних і нешкідливих умов праці на підприємстві;

 • проводити розслідування виробничих та нещасних випадків, а також виробничих аварій та випадків професійних захворювань працюючих;

 • практично здійснювати заходи щодо захисту персоналу об’єктів господарської діяльності (ОГД), населення і навколишньої території від наслідків аварій та стихійних лих;

 • оцінювати стійкість елементів ОГД в надзвичайних ситуаціях і визначити необхідні заходи щодо її підвищення;

 • організовувати взаємодії з відповідними державними органами та структурами;

 • проводити економічні розрахунки, пов’язані з витратами від надзвичайних ситуацій.
 1. ^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З БЖД


Контрольна робота складається з 3 питань (два – теоретичні, одне – розв’язання задачі, або тестове завдання)

Основними цілями виконання контрольної роботи є такі:

 • закріпити і поглибити теоретичні знання студентів-заочників з основних питань сучасного стану дисципліни;

 • мати навики та вміння самостійно підбирати необхідні матеріали із літературних джерел;

 • прищепити студентам вміння самостійно викладати актуальні питання навчальної дисципліни, основних положень її теоретичних проблем, викладання своєї точки зору або позицій на основі вивчення матеріалу дисципліни, вирішувати практичні завдання.

Вибір варіанту проходить на заняттях установчої сесії. Варіант студент обирає по останній цифрі номеру залікової книжки ( наприклад: номер залікової книжки 243 – студент обирає один із варіантів, що мають номери 3,13,23 ).

Контрольна робота виконується в зошиті і повинна мати обсяг 12-15 аркушів. Кожне питання обраного варіанту починається з чистого аркушу. Аркуші повинні мати зліва нумерацію сторінок. Структура контрольної роботи : титульний лист, текстовий матеріал, вирішення практичного завдання, список використаної літератури. В кінці роботи повинен бути підпис автора і дата її виконання.

Робота виконується на українській мові.

Контрольна робота виконується і подається на перевірку у термін, визначений індивідуальним навчальним графіком студента. Контрольна робота остаточно оцінюється під час індивідуальної співбесіди викладача і студента. Позитивна оцінка контрольної роботи для студента заочного відділення – умова для здачі іспиту з дисципліни.


^ 3. ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант 1

 1. Основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності.

 2. Причини виникнення і класифікація надзвичайних ситуацій мирного часу. Коротка характеристика стихійних лих, техногенних аварій і катастроф.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.

Варіант 2

 1. Демографічні проблеми людства як джерело небезпеки.

 2. Правові основи Цивільної оборони України.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.

Варіант 3

 1. Аналізатори людини – система зв’язку з навколишнім середовищем. Сутність закону Вебера-Фехнера.

 2. Засоби колективного і індивідуального захисту при надзвичайних ситуаціях.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.

Варіант 4

 1. Джерела небезпеки, їх класифікація та характеристика.

 2. Радіаційно-хімічний захист населення.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.

Варіант 5

 1. Класифікація небезпечних та шкідливих факторів та їх коротка характеристика.

 2. Медичний захист населення при ураженнях.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.

Варіант 6

 1. Кількісна оцінка небезпеки. Ризик – як оцінка небезпеки.

 2. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайній ситуації.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.

Варіант 7

 1. Правові, нормативні та організаційні основи безпеки життєдіяльності.

 2. Методи оцінки радіаційної обстановки.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.

Варіант 8

 1. Засоби індивідуального захисту людини.

 2. Характеристика осередків ураження при аваріях на потенційно небезпечних об’єктах.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.

Варіант 9

 1. Ліквідація наслідків впливу на людину хімічних речовин.

 2. Цивільна оборона України у сучасних умовах.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.

Варіант 10

 1. Побутовий травматизм. Суїцид, отруєння.

 2. Дезінфекція, дегазація, дезактивація при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.

Варіант 11

 1. Економічна безпека.

 2. Принципи і методи захисту населення і навколишньої території при надзвичайних ситуаціях. Особливості організації захисту дітей.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.

Варіант 12

 1. Соціальні небезпеки та їх характеристики.

 2. Правила поведінки і дії персоналу ОГД і населення у осередках ураження отруйними речовинами і бактеріальними засобами.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.

Варіант 13

 1. Міжнародне співробітництво України з питань БЖД.

 2. Правила поведінки і дії персоналу ОГД і населення при стійких лихах і техногенних аваріях.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.

Варіант 14

 1. Шкідливі звички та небезпека.

 2. Надання першої медичної допомоги ураженим.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.

Варіант 15

 1. Тероризм – сучасна небезпека для всесвіту.

 2. Епідемії, карантин, обсервація. Загальні санітарні і дезінфекційні заходи.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.

Варіант 16

 1. Побутові небезпеки і шляхи їх зменшення.

 2. Організація захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.


Варіант 17

 1. Ліквідація наслідків впливу на людину біологічних речовин.

 2. Приклади радіаційної і хімічної розвідки і дозиметричного контролю.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.

Варіант 18

 1. Ліквідація наслідків дії на людину радіоактивних речовин.

 2. Основи пожежної безпеки.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.


Варіант 19

 1. Наслідки Чорнобильської катастрофи і шляхи їх зменшення.

 2. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.

Варіант 20

 1. Комбінована дія шкідливих речовин. Поняття про гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в повітрі, воді та продуктах харчування.

 2. Вимога до норм проектування інженерно-технічних споруд з боку цивільної оборони.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.

Варіант 21

 1. Колективні засоби захисту людини.

 2. Забезпечення стійкості ОГД в умовах надзвичайних ситуацій.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.

Варіант 22

 1. Конфліктні ситуації (міжнаціональні, расові, релігійні і таке інше). Шляхи їх запобігання і вирішування.

 2. Організація і проведення робіт із знезаражування.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.

Варіант 23

 1. Потенційні небезпеки трудової діяльності. Професійні захворювання. Режим праці та відпочинку.

 2. Організація і проведення робіт в осередках пташиного грипу і інших епізоотій.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.

Варіант 24

 1. Соціальна небезпека, наркоманія і алкоголізм.

 2. Оцінка хімічної та радіаційної обстановки.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.

Варіант 25

 1. Негативні наслідки взаємодії людини з виробничим середовищем і шляхи їх попередження.

 2. Організація життєзабезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій.

 3. Практичне завдання згідно варіанту к.р.


^ 4. ВАРІАНТИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ЗА ВИБРАНИМИ ВАРІАНТАМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

Розв’яжіть задачу та письмово прокоментуйте отримані результати.

Визначити річний економічний ефект щодо здійснення заходів з охорони праці, якщо економічний результат, річні експлуатаційні витрати та капітальні вкладення з цих заходів дорівнюють відповідно 200 тис.грн, 50 тис.грн. 75 тис.грн.

Варіант 2

Розв’яжіть задачу та письмово прокоментуйте отримані результати.

Взимку на трасі у автомобіля відмовили гальма. Автомашину «викинуло» на зустрічну смугу руху, здійснилося зіткнення , як наслідок – водій отримав поранення. При розслідуванні нещадного випадку комісією було встановлено, що водій був нетверезий. Чи повинно підприємство даний випадок брати до обліку, та чи буде складено акт з форми Н-1?

Варіант 3

Розв’яжіть задачу та письмово прокоментуйте отримані результати.

Поточні витрати на утримання основних фондів складають 300 тис.грн., а витрати на обслуговування нового технологічного обладнання, що забезпечує безпеку техніки складають 100 тис.грн., економічний результат від впровадження заходів з охорони праці 600 тис.грн.

Визначити:

  1. Річний економічний ефект від впровадження заходів з охорони праці.

  2. Строк, коли окупляться капітальні вкладення.

Варіант 4

Відповісти на тестові запитання:

 1. Надзвичайні ситуації техногенного характеру – це:

а) небезпечні метеорологічні явища;

б) транспортні аварії;

в) становлення вибухових пристроїв у громадських місцях.

г) усі відповіді вірні.

 1. ^ Що таке рух селів:

а) це нагромадження щебеню чи ґрунту біля підніжжя схилів;

б) процес руйнування хвилями прибою берегів морів, озер та водосховищ;

в) це суцільний потік із каміння, бруду та води.

г) усі відповіді невірні.

 1. ^ Основний принцип БЖД – це:

а) мінімізація небезпеки для людини під час її діяльності;

б) забезпечення фізіологічних процесів організму людини повітрям, питною водою, їжею, теплом та інше;

в) раціональна організація праці за метою, часом, місцем і нормами;

г) ліквідація наслідків негативних життєдіяльності людини;

д) усі відповіді вірні.

 1. Закон України «Про забезпечення санітарно та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.94 року регулює:

а) гігієнічну регламентацію і державну реєстрацію небезпечних факторів;

б) санітарно-гігієнічну експертизу;

в) права і обов’язків санстанції;

г) усі відповіді вірні.

 1. ^ Для прискорення виділення радіоактивних речовин з організму вживають:

а) білий хліб;

б) шипшину;

в) свинину;

г) сироватку.

 1. Яку рослину можна використовувати як обеззаражуючий засіб?

а) кропива;

б) кора дуба;

в) звіробій;

г) ромашка.

 1. Ви підійшли до річки, що вкрита льодом. В якому місті треба переходити, які безпечніше:

а) де під снігом вода;

б) біля порогів;

в) біля високого берега;

г) біля низького берега.

 1. ^ Якщо вам знадобиться використовувати ватно-марлеву пов’язку й для більшого захисного ефекту від аміаку, в якому розчині ви її будете змочувати:

а) 2% розчин питної соди;

б) 5% розчин лимонної кислоти;

в) звичайним молоком;

г) усі відповіді не вірні.

 1. ^ Вогнепальне поранення в умовах мирного часу виникають:

а) при не вмілому поводжені зі зброєю під час полювання;

б) при потраплянні зброї в руки дітей;

в) при розряджені снарядів;

г) усі відповіді вірні.

 1. Протибактеріальний засіб №1 (аптечка індивідуальна АІ-2) розміщуються в гнізді №5 в двох однакових пеналах без пофарбування. (У кожному пеналі по 5 таблеток). Коли його приймають і з через який термін:

а) при інфекційному захворюванні, а також пораненнях й опіках з початку з одного пеналу 5 таблеток, потім через 6 годин з другого пеналу;

б) при інфекційному захворюванні, а також пораненнях й опіках з початку з одного пеналу 5 таблеток, потім через 4 годин з другого пеналу;

в) при інфекційному захворюванні, а також пораненнях й опіках з початку з одного пеналу 5 таблеток, потім через 3 годин з другого пеналу.

г) при недомаганні людини, що є клінікою інфекційного захворювання через кожні 2 години.

Варіант 5

Розв’яжіть задачу та письмово прокоментуйте отримані результати.

Визначити витрати на заходи щодо поліпшення умов і охорони праці, якщо

одночасні витрати на створення основних фондів складають 150 тис.грн. впровадження нової технологічної лінії, яка забезпечує поліпшення безпеки праці, складають 420 тис.грн. поточні витрати на обслуговування технологічного обладнання складають 160 тис.грн.

Варіант 6

Розв’яжіть задачу та письмово прокоментуйте отримані результати.

На шляху просування бригади рефрижераторного потягу вночі в службове помешкання, де один працівник був за чергового, а четверо інших відпочивали, внаслідок проникнення злочинця-рецидивіста, всі були поранені з вогнепальної зброї. Останнє, що зробив злодій, підпалив вагон. Адміністрація підприємства взяла до обліку і видала акт за формою Н-1 лише робітнику, який був під час нещасного випадку черговим. Інші робітники отримали акти за формою НТ (невиробничого характеру), так як вони відпочивали під час нападу. Рішення адміністрації було оскаржено. Чому?

Варіант 7

Розв’яжіть задачу та письмово прокоментуйте отримані результати.

Визначити строк, через який капітальні вкладення зможуть давати прибуток, якщо сума капітальних вкладень дорівнює 500 тис.грн. економічний результат 280 тис.грн. річні експлуатаційні витрати на заходи охорони праці – 40 тис.грн. Зробити висновки.

Варіант 8

Відповісти на тестові запитання:

 1. ^ Надзвичайні ситуації природного характеру – це:

а) інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин та інше;

б) раптове руйнування споруд та будівель;

в) виявлення застарілих боєприпасів.

г) усі відповіді вірні.

 1. ^ Що таке цунамі:

а) це затоплення значної частини суші внаслідок підняття води вище звичайного рівня;

б) довгі хвилі, які можуть виникати в результаті підводних землетрусів;

в) раптово сформований внаслідок різкого підйому води в руслах гірських пічок, грязьовий потік.

г) усі відповіді не вірні.

 1. ^ За допомогою яких законодавчих і нормативно правових документів, інструкцій та інше, досягається прийнятий рівень БЖД в Україні?

а) закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (від 25 червня 1991 р №1264 – Х!!);

б) Конституція України;

в) Закон України «Про охорону праці» (від 14 жовтня 1992 р)

г) усі відповіді вірні.

 1. ^ Екологічний моніторинг – це: ( або просто моніторинг)

а) принцип захисту здоров’я меж і умов життєдіяльності за допомагаю спеціальних інструментів;

б) напрям, що вивчає організацію і функціонування надорганізмових систем різних рівнів;

в) це спостереження за тими чи іншими явищами і подіями;

г) усі відповіді не вірні.

 1. Інтенсивна увага людини може зберігатися без помітного послаблення:

а) 10 хвилин;

б) 20 хвилин;

в) 40 хвилин;

г) 60 хвилин.

 1. ^ З перелічених нижче симптомів виберіть чинник алкогольного отруєння:

а) погіршення слуху;

б) відсутність реакції зіниці на світло;

в) запаморочення, нудота;

г) жовтий колір шкіри.

 1. ^ До захисних споруд цивільної оборони, призначених для захисту людей від дії факторів ураження НС належать:

а) ПРУ ( протирадіаційні укриття);

б) сховища;

в) укриття простішого типу;

г) усі відповіді вірні.

 1. У індивідуальній аптечці (АІ – 2) знаходиться радіозахисний засіб №1 (гніздо №4 в двох восьмигранних пеналах рожевого кольору). В який термін і який кількості приймається цей препарат:

а) по одній таблетці за весь час перебування у зоні зараження (таблетка за годину);

б) 6 таблеток після виходу з зони зараження;

в) 6 таблеток за 30-40 хвилин до входу на забруднену територію.

г) при гострому опроміненні через дві години по 6 таблеток.

 1. Дезактивація це:

а) профілактика;

б) евакуаційні роботи;

в) обеззаражування;

г) усі відповіді вірні.

 1. ^ Укажіть фактор, що знижує життєдіяльність:

а) конфлікт;

б) особливість розумової праці;

в) часті відрядження.

г) довга відпустка.

Вариант 9

Розв’яжіть задачу письмово та прокоментуйте отримані результати.

Провести розрахунок системи загального рівномірного освітлення люмінесцентними лампами для наступних умов. Розміри приміщення: а=10 м; в=4 м; Н=2.8 м. приміщення має світлу побілку: коефіцієнт відбиття Рстелі = 60%; Рстін = 52%. Висота робочих столів Нр= 0,8 м; hc= 0,6 м.

Мінімальна освітленість за нормами Е= 200 лк.

Варіант 10

Розв’яжіть задачу письмово та прокоментуйте отримані результати.

Витрати на заходи щодо поліпшення умов та охорони праці складають 400 тис.грн. Економічний результат від впровадження заходів з охорони праці складає 520 тис.грн.

Визначте чистий економічний ефект цих заходів.

Варіант 11

Розв’яжіть задачу письмово та прокоментуйте отримані результати.

Прораб Петренко неодноразово примушував бригаду працівників переробляти брак продукції, а після чергового порушення бригада позбулася грошової премії. Прийшовши на об’єкт, Петренко, зустрівся з обуренням бригади, а слюсар Цимбалар не стримався й штовхнув прораба. Той впав й отримав травму руки. Чи підлягає даний випадок до розслідування й облік підприємства? Який акт повинна скласти комісія з розслідування?

Варіант 12

Відповісти на тестові запитання:

 1. ^ Осередок ядерного ураження характеризується:

а) кількістю уражень;

б) зонами зараження з різними рівнями радіації;

в) розмірами площі ураження;

г) усі відповіді вірні.

 1. ^ Що ви розумієте під терміном «адаптація людини»

а) орієнтацію в просторі;

б) психологічна підготовка;

в) професійний вибір;

г) пристосування до обставини.

 1. ^ Сенсорні реакції організму – це:

а) здатність керувати своїми вчинками;

б) зворотні дії людини на усякі відчуття.

в) свідоме порушення встановлених правил.

г) всі відповіді не вірні.

 1. ^ Ваші дії якщо Вас застав землетрус в багатоповерховому будинку:

а) попрямуєте до сходів або ліфту;

б) підійдете до вікон (чи можна вистрибнути);

в) перечекаєте поштових де він вас застиг, щоб потім перейти в безпечне місце.

г) усі відповіді вірні.

 1. ^ При який величині електричного струму виникають опіки тіла людини:

а) 0,5 А;

б) 0,25 А;

в) більше 1 А.

г) 0,1 А.

 1. При якому атмосферному тиску людина має найбільшу робото спроможність:

а) 750 мм.рт.ст.;

б) 760 мм.рт.ст.;

в) 730 мм.рт.ст.;

г) 740 мм.рт.ст.;

 1. Що викликає найбільшу небезпеку при аварії на АЄС:

а) проникаюча радіація;

б) зовнішнє опромінювання;

в) радіоактивне зараження;

г) внутрішнє опромінювання.

 1. До негативних фізичних факторів належить:

а) високий тиск;

б) токсичні речовини;

в) білкові препарати;

г) евакуаційні роботи.

 1. Дезактивація – це:

а) обеззаражування;

б) профілактика;

в) опромінювання;

г) евакуаційні роботи.

 1. ^ 90% інформації людина сприяє через аналізатори:

а) слуховий;

б) зоровий;

в) дотик;

г) смак.

Варіант 13

Розв’яжіть задачу письмово та прокоментуйте отримані результати.

Під час дихання одна людина видихає щогодини в середньому 22,6 л вуглекислого газу (СО2). Визначити, яку кількість свіжого повітря необхідно подати на одну людину для розбавлення вуглекислого газу до гранично допустимої концентрації (ГДК СО2 = 1000 мг/м3) якщо вміст СО2, в зовнішньому повітрі становить 0,03%?

Варіант 14

Розв’яжіть задачу письмово та прокоментуйте отримані результати.

Визначити економічний результат від заходів з поліпшення умов й охорони праці, якщо:

 • економія заробітної плати від зниження трудомісткості продукції – 350 тис. грн.

 • зниження витрат на пільги та компенсації – 40 тис. грн.

 • інші витрати – 82 тис.грн.

Варіант 15

Розв’яжіть задачу та письмово прокоментуйте отримані результати.

Прораб П. неоднарозово примушував бригаду працівників переробляти брак продукції, а після чергового порушення бригада позбулася грошової премії. Коли прораб П. прийшов на об’єкт, один з робітників виразив своє незадоволення. Прораб штовхнув виробника. Той впав й отримав травму руки. Чи підлягає даний випадок до розслідування й обліку підприємства? Чи складається акт розслідування за формою Н-I?

Варіант 16

Відповісти на тестові завдання

 1. ^ Що таке сильна спека – це:

а) утримання високої температури тривалий час, що супроводжується температурою вище – 30С.

б) утримання високої температури тривалий час, що супроводжується температурою вище – 25С.

в) Утримання високої температури тривалий час, що супроводжується температурою вище – 35С.

г) усі відповіді невірні.

 1. ^ Надзвичайні ситуації техногенного характеру прийнято класифікувати за такими основними ознаками:

а) за масштабами наслідків;

б) за галузевими ознаками;

в) за сферою виникнення.

г) усі відповіді вірні.

 1. ^ Нормативно-правова база системи безпеки життєдіяльності забезпечується за рахунок

а) Конституції України;

б) положень, інструкцій;

в) основних законів;

г) усі відповіді вірні.

^ 4. Виявіть чинники гострого отруєння нікотином:

а) нудота;

б) почервонілі очі;

в) слабкість;

г) збільшення лімфатичних вузлів.

 1. ^ Ваші дії, якщо ви почули запах газу:

а) ввімкнете електрику та підійдете до газової колонки, щоб перекрити кран;

б) викличете спеціаліста газової служби;

в) не вмикаючи світла, відчинити вікна, двері, але спочатку перекриєте крани;

г) усі дії невірні.

 1. ^ Вилучити зайве. Причини зростання злочинності:

а) економічна криза;

б) недосконалість правової бази;

в) низький культурний рівень.

г) усі відповіді вірні.

 1. Рівень шуму вимірюється в :

а) герцах;

б) ньютонах;

в) децибелах;

г) джоулях

8. Протибактеріальний засіб № 2 знаходиться у гнізді № 3 великому круглому пеналі без пофарбування (індивідуальна аптечка АІ – 2). В яких випадках його використовують і в яких дозах:

а) при інфекційних захворюваннях по 1 таблетці на протязі двох діб.

б) після опромінення і як наслідок шлунково-кишкові розлади. (Перший прийом 7 таблеток, а у наступні дві доби – 4 таблетки).

в) після опромінення на протязі тижня через 2 години по 1 таблетці.

г) після гострого опромінення на протязі доби по 1 таблетці.

^ 9. Ваші дії коли ви раптом вдома почули звістку про наближення буревію:

а) покличте допомогу;

б) залишитесь дома і сховаєтесь у безпечному місці;

в) швидко вийдете на вулицю;

г) усі відповіді не вірні.

^ 10. Якщо вам, знадобиться використовувати ватно-марлеву пов’язку і для більшого захисного ефекту від хлору, в якому розчині ви її будете замочувати:

а) 5% лимонної кислоти;

б) 2% розчинної питної соди;

в) звичайним молоком;

г) всі відповіді вірні.

Варіант 17

Розв’яжіть задачу письмово та прокоментуйте отримані результати.

Визначити загальну економічну ефективність від впровадження заходів з охорони праці, якщо:

 • отриманий економічний результат дорівнює 650 тис. грн.;

 • проведені затрати – 350 тис.грн.

Варіант 18

Розв’яжіть задачу та письмово прокоментуйте отримані результати.

В умивальні робітники мили руки перед обідом. Так як умивальників на всіх не вистачало, створилось скупчення людей. Коли робітник А. відходив від умивальника, його хтось необережно штовхнув. Він рукою доторкнувся до корпусу електросушилки й відчув удар струму, впав на підлогу без тями. Причини нещасного випадку: 1) несправність електросушилки та відсутність заземлення корпусу; 2) недостатня кількість умивальників згідно норм. Чи підлягає обліку даний нещасний випадок, чи буде складено акт за формою Н-1?

Варіант 19

Розв’яжіть задачу письмово та прокоментуйте отримані результати.

Визначити показник скорочення численності робітників, що працюють у відповідних санітарним нормам умов, якщо чисельність робітників підприємства до і після впровадження заходів з охорони праці відповідно складає 300 чол. і 160 чол., а річна середньодобова чисельність робітників підприємства 5000 чол.

Варіант 20

Відповісти на тестові завдання.

 1. ^ В чому полягає загальновідома аксіома про безпеку:

а) будь яка діяльність є потенційно небезпечною;

б) безпека можлива, але потребує значну кількість коштів;

в) безпека можлива коли людина не працює;

г) Усі відповіді не вірні.

 1. ^ Основний принцип БЖД – це:

а) мінімізація небезпеки для людини під час її діяльності;

б) забезпечення фізіологічних процесів організму людини повітрям, питною водою; їжею, теплом та інше;

в) раціональна організація праці за метою, часом, місцем і нормами;

г) ліквідація негативних наслідків життєдіяльності людини;

д) усі відповіді вірні.

 1. ^ За допомогою яких законодавчих і нормативно-правових документів, інструкції та інше, досягається прийнятий рівень БЖД в Україні?

а) Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (від 25 червня 1991 р. № 1264 – ХІІ);

б) Конституція України;

в) Закон України «Про охорону праці» (від 14 жовтня 1992 р.);

г) усі відповіді вірні.

 1. ^ Екологічний моніторинг (або просто моніторинг) – це:

а) принцип захисту здоров’я, меж і умов життєдіяльності за допомогою спеціальних інститутів;

б) напрям, що вивчає організацію і функціонування надорганізмових систем різних рівнів;

в) це спостереження за тими чи іншими явищами і подіями;

г) усі відповіді не вірні.

 1. Інтенсивна увага людини може зберігатися без помітного послаблення:

а) 30 хвилин;

б) 20 хвилин;

в) 40 хвилин;

г) 60 хвилин.

 1. ^ З перелічених нижче симптомів виберіть чинник алкогольного отруєння:

а) погіршення слуху;

б) відсутність реакції зіниці на світло;

в) запаморочення, нудота;

г) жовтий колір шкіри.

 1. ^ Для захисту споруд цивільної оборони, призначених для захисту людей від дії факторів ураження НС належать:

а) ПРУ ( протирадіаційні укриття);

б) сховища;

в) укритті простішого типу;

г) усі відповіді вірні.

 1. ^ Укажіть фактор, що підвищує життєдіяльність:

а) неврози;

б) фізичні вправи;

в) стреси.

г) раціональне харчування.

 1. До негативних фізичних факторів належать:

а) високий тиск;

б) токсичні речовини;

в) білкові препарати;

г) віруси.

^ 10. У індивідуальній аптечці (АІ – 2) знаходиться радіозахисний засіб №1 (гніздо №4 в двох восьмигранних пеналах рожевого кольору). В який термін

і який кількості приймається цей препарат:

а) по одній таблетці за весь час перебування у зоні зараження (таблетка за годину);

б) 6 таблеток після виходу з зони зараження;

в) 6 таблеток за 30-40 хвилин до входу на забруднену територію.

г) усі відповіді невірні.


Варіант 21

Розв’яжіть задачу письмово та прокоментуйте отримані результати.

Рухаючись сільською місцевістю, водій запримітив пожежу. Горів дім. Водій залишив авто, взяв відро й став допомагати гасити пожежу. При гасінні пожежі він отримав опіки лиця й рук. Чи підлягає даний випадок обліку як випадок, що трапився на виробництві? Чи потрібно складати акти за формою Н-1 та Н-5?

Варіант 22

Розв’яжіть задачу письмово та прокоментуйте отримані результати.

Визначити коефіцієнт скорочення виробничого травматизму, якщо:

 • кількість випадків травматизму відповідно до і після проведення заходу з охорони праці 15 чол. та 7 чол.;

 • річне число травм в звітному (базовому) році 55 чол.

Варіант 23

Розв’яжіть задачу та прокоментуйте отримані результати.

На одній із шахт в очисному вибої робітник спочатку знепритомнів, а потім помер. За даними медиків причиною смерті став інфаркт міокарда.

Друга ситуація. На одному із металургійних підприємств відразу при ліквідації аварії внаслідок стресової ситуації і перевантаження помер робітник. Як треба кваліфікувати ці два випадки? Які види документів готує й оформляє підприємство для кожного з них?

Варіант 24

Розв’яжіть задачу та прокоментуйте отримані результати.

Господарський контролер Цимбалар на кондитерській фабриці неодноразово робив зауваження робітникові Жорник на без господарське відношення до продукції підприємства, але той не реагував. При черговому порушенні контролер Цембалар попередив Жорник, що на підставі цієї провини буде випущено «Блискавку» (стінна газета). Тоді Жорник не витримав й вдарив контролера Цимбалар, той впав й травмувався. Чи підлягає до обліку ця травма, а також чи складається акт за формою Н-1. Яка комісія розслідує даний випадок?

Варіант 25

Розв’яжіть задачу та прокоментуйте отримані результати.

Підприємству терміново знадобилося отримати кошти у відділені банку, який їх обслуговує. Службового транспорту для цього не знайшлося. Тоді керівництво підприємства залучило інженера Іванова з власним авто з’їздити до банку з касиром підприємства. По дорозі трапилася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої інженер та касир були травмовані. Як кваліфікувати даний випадок? Яку документацію повинна підготувати комісія з розслідувань нещасних випадків?

^ 5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ


Варіанти практичних завдань за номерами 1,3,5,7,10,14,17 – відносяться до розрахункового блоку питань, які розглядають економічну ефективність заходів щодо покращення безпеки праці.

^ Річний економічний ефект від здійснення заходів з покращення умов та безпеки праці визначається за формулами:


Ep = P – З, або Ep = P – (С + ЕнК),


де Р – отриманий економічний результат, грн.;

З – приведені до річної співрозмірності поточні і капітальні затрати на заходи з покращення умов та охорони праці, грн./рік;

^ С – річні експлуатаційні витрати на заходи з покращення умов та охорони праці, гр.;

Ен = 0,08 – нормативний коефіцієнт економічної ефективності для капіталовкладень на здійснення заходів з покращення умов та охорони праці;

К – капіталовкладення на заходи, спрямовані для покращення умов та охорони праці.

^ Загальна (абсолютна) економічна ефективність капітальних вкладень в заходи покращення умов та охорони праці визначається як відношення отриманого результату до приведених затрат:

Ез = Р / З.


Загальна (абсолютна) економічна ефективність капітальних вкладень в заходи покращення умов та охорони праці визначається за необхідності виразу:


Ек = (Р – С) / К.


Показник (коефіцієнт) ефективності капітальних вкладень слід порівняти з нормативним (Ен 0,08). Якщо Ек  Ен, то капіталовкладення можна вважати ефективними.

Величина, обернена до коефіцієнтів ефективності і що характеризує термін окупності капітальних вкладень, розраховується за формулою:


Т = К / (Р – С) = 1 / Ек.


Варіанти практичних завдань 2,6,11,15,18,21,23,24,25 – відносяться до розділу „ Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій). Для вирішування цих завдань необхідно використовувати нормативний документ НПАОП00.0-6.02-04

„ Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків...” де чітко регламентуються сам порядок розслідування нещасних випадків та профзахворювань, організація розслідування, комісії та її склад, які документи готуються після розслідування та облік нещасних випадків.

Варіант завдання 9 відноситися до розділу „Освітлення” де розраховується кількість обладнання освітлення, розташування і використовуються слідуючи формули:

h0 = H – hc, м

h = h0 – hр, м

L = 0,7 * h, де L – відстань між світильниками

N = , де N – кількість світильників

I = ; Ф л = ; , Вт

Що стосується тестових завдань, це завдання 4,8,12,16,20 вони охоплюють питання трьох модулів І,ІІ,ІІІ, матеріали на ці відповіді легко читаємі, тому особливих труднощів тут немає.

^ 6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Для оцінювання якості виконання студентом заочної форми навчання контрольної роботи з дисципліни „Безпека життєдіяльності” будуть використані такі критерії оцінювання.

Кожне теоретичне питання оцінюється 10 балами (при 100% виконанні).

Відповідь на кожне теоретичне питання оцінюється за шкалою 10, 7, 4, 0.

- 10 балів – відповідь на питання повна, ґрунтовна, аргументована, викладена логічно, послідовно, доповнена прикладами з сучасного економічного життя. При оформленні студент дотримався загальних вимог до письмових контрольних робіт.

- 7 балів – відповідь досить повна, аргументована, викладена логічно, послідовно, але містить незначні помилки, що не є принциповими.

- 4 бала – відповідь не повна, але зміст запитання в цілому розкритий, відповідь не завжди викладена послідовно, містить незначні окремі помилки, як по змісту так і по оформленню.

- 0 балів – відповідь неповна, містить значні принципові помилки, або не розкриває сутності запитання.

Кожне практичне завдання (задача або тести) оцінюється 10 балами (при 100% виконанні). Відповідь на кожне практичне завдання оцінюється також за шкалою 10,7,4,0.

 • 10 балів – завдання вирішено повністю.

 • 7 балів – рішення завдання досить повне, але містить незначні помилки, що не є принциповими.

 • 4 бала – рішення не повне, містить не значні окремі помилки як по змісту (результату) так і по оформленню.

 • 0 балів – відповідь на тестове запитання не вірне, як що задача, то рішення не вірне або не повне, містить значні принципові помилки.

Загальна сума балів (при наявності 100% вірних відповідей на 4 поставлених запитання) за результатами виконання контрольної роботи повинна складати 40 балів.

Після розрахунку сумарної кількості балів передбачається подальше переведення їх загальної суми у традиційну систему оцінювання.

16 – 22 балів – „задовільно”;

23 – 36 балів – „добре”;

37 – 40 балів – „відмінно”.

Студент, що набрав менш 16 балів, одержує оцінку незадовільно і мусить виконати контрольну роботу ще раз.


^ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Нормативна література


 1. Конституція України.

 2. Закон України „ Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 року № 2695-12ВВР України.

 3. Закон України „ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 року № 4004-12 ВВР України.

 4. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року ВВР України.

 5. Закон України „Про цивільну оборону України” ВРУ № 2974-12., К 1993.

 6. Закон України „Основи законодавства України „Про охорону здоров’я „” від 19 листопада 1992 року№ 2801-12.-К., 1992.

 7. Закон України „Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 № 3747-12.-К., 1994.

 8. Законодавство України про охорону праці. Збірник нормативних документів /Упоряд. І.В.Зуб.- 2-ге вид., доп.- К: А.С.К / 2003 рік.


Довідкова та навчальна література


 1. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. За ред. В.Г. Цапка. – К.: Знання-Прес, 2003. – 397с.

 2. Белов П.Г. Козьяков А.Ф. и др. Безопасность жизнедеятельности. Ч.1. – М.: Васот, 1992. – 136 с.

 3. Белов П.Г., Козьяков А.Ф. и др. Безопасность жизнедеятельности.. Ч.2. – М.: ВАСОТ, 1993. – 164 с.

 4. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие Под ред. О.Н. Русака. – ЛТА СПб, 1996.- 231 с.

 5. Депутат О.Н., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона. Навчальний посібник. – Львів, Афіша, 2000. – 333с.

 6. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життедіяльності. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2000. – 333 с.

 7. Крикунов Г.Н., Беліков А.С., Залунин В.Ф. Безопасность жизнедеятельности. Ч.1.2. – Днепропетровск: Пороги, 1992. – 412 с.

 8. Крикунов Г.Н., Беліков А.С., Залунин В.Ф. Безопасность жизнедеятельности. Ч.З. – Днепропетровск: УкОИМА-пресс, 1995.- 196 с.

 9. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини. – Львів ЛБІНБУ, 2002.-185 с.

 10. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. – Кіровоград. 1998. – 292 с.

 11. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. – Львів, 1996.

 12. Охрана труда в машиностроении. Под ред.. А.Г. Юдина – М.: Высшая школа, 1982. – 215 с.

 13. Жидецький В.Ц. Джигирей В.С., Мельников О.В. «Основи охорони пра. Л.: «Афіша», 2000.

 14. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. Навч. Посіб. Львів: Афіша, 2000.- 176 с.

 15. Жидецький В.Ц Основи охорони праці. Підручник.-Вид. 3-е, перероб.доб.- Львів: УАД 2006 рік.

 16. М.Б. Сула. Охрана труда.- М.: Просвещение, 1989.

 17. Г.В. Лесенко. Організація безпеки праці на виробництві. – К.: Техніка, 1989.

 18. Г.В. Макаров. Охрана труда в химической промышленности. – М.: Химия, 1989.

 19. Б.Ф. Кобевник. Охорона праці. – К.: Просвіта, 1990.

 20. Ю.Г. Сибаров и др. Охрана труда в вычислительных центрах. – М.: Машиностроение, 1990.

 21. Краснов Л.І. Організація роботи з охорони праці на підприємстві. Дніпропетровськ: Промінь, 1990.

 22. Правила пожежної безпеки в Україні. – К.: Украгрбудінформ, 1995.

 23. Шоботов В.М. Цивільна оборона, - К.: ЦНЛ, 2004. – 438 с.

 24. Кучма М.М. Цивільна оборона (Цивільний захист). Львів: Магнолія плюс, 2004. – 354 с.

 25. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист. Підручник.-К: Знання-Прес, 2007.- 487 с.

 26. Бедрій Я.І., Дешинський Ю.Л., Мурін О.С. та ін. Основи охорони праці: Навчальний посібник /за редакцією Бедрія Я.І.-3-тє вид., перероб. доп. Львів „Магнолія плюс” видавець Піча, 2004-240 стор.

Скачать, 400.39kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru