Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Про систему оцінювання знань та визначення рейтингу студентів

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 279.55 Kb.
Дата02.04.2012
Размер279.55 Kb.
ТипДокументы
Содержание
1. Означення термінів та понять
Змістовий модуль
Результати навчання
Критерії оцінювання знань та вмінь
Поточний контроль
Контрольний захід
Семестровий контроль
Диференційований залік
Екзаменаційний контроль
Підсумковий контроль
Сумарна модульна оцінка
Екзаменаційна оцінка
Залікова оцінка
Семестрова оцінка за державною шкалою оцінювання знань
Атестація студента з модуля
Рейтинг студента
Семестрова рейтингова оцінка
Рейтингова оцінка студента (РО)
Конкурсна рейтингова оцінка
Конкурсна оцінка
...
Полное содержание
Подобный материал:

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ


ТА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ СТУДЕНТІВ

У КРЕДИТНО - МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Система оцінювання знань та визначення рейтингу студентів має за мету стимулювання систематичної та самостійної роботи студентів денної форми навчання усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, підвищення якості знань та об'єктивності їх оцінки, запровадження здорової конкуренції між студентами у навчанні, спонукання їх до активного, свідомого навчання, самостійного оволодіння знаннями, виявлення і розвитку їх творчих здібностей.


^ 1. ОЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ

Кредит - одиниця виміру («вартість») обсягу роботи, необхідного середньому студенту для оволодіння компетенціями, визначеними освітньо-кваліфікаційною характеристикою. Кредит є узагальненою величиною, яка відображає повні витрати часу середнього студента для засвоєння навчального матеріалу з метою оволодіння необхідними компетенціями.

Компетенції - знання та вміння студента, що характеризують його здатність розуміти, виконувати, відображати та пізнавати те, що вимагається освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця після завершення процесу вивчення навчального матеріалу окремого модуля (навчальної дисципліни) або навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Модуль (навчальна дисципліна) - поіменована, цілісна, чітко структурована та певним чином документована змістова частина програми підготовки фахівця, яка повинна бути засвоєна студентом шляхом реалізації різних форм навчального процесу (аудиторні заняття -лекційні, лабораторні, практичні тощо та самостійна робота) і забезпечує здобуття ним відповідних компетенцій. Модуль включає контроль (екзамен, диференційований залік) знань та вмінь студента, які він здобув після завершення процесу вивчення модуля.

^ Змістовий модуль - логічно завершена частина модуля (навчальної дисципліни), засвоєння якої дає змогу студенту здобути одну або декілька компетенцій.

Засоби оцінювання знань та вмінь - набір завдань (тестів), проектів та робіт, які використовують для прийняття рішення щодо рівня засвоєння модуля студентом. Засоби оцінювання використовуються навчальним закладом для формального визначення рівня оволодіння студентом необхідними для зарахування кредитів результатами навчання, а також можуть використовуватися студентом для самооцінювання та самоконтролю.

^ Результати навчання - результати оцінювання компетенцій, набутих студентом після завершення процесу вивчення навчального матеріалу окремого модуля (навчальної дисципліни) або завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні. Результати навчання (тобто те, що студент повинен знати, розуміти або вміти продемонструвати після завершення процесу навчання) визначаються за відповідними критеріями оцінювання знань та вмінь.

^ Критерії оцінювання знань та вмінь - система вимог (опис та кількісний вимір) до рівня знань та вмінь студента, які він повинен продемонструвати для підтвердження набутих ним компетенцій.

^ Поточний контроль - оцінювання практичної компоненти інтегрованих знань студента з конкретного змістового модуля.Він реалізується у формі захисту лабораторних, розрахункових, графічних або розрахунково-графічних робіт, практичних завдань, рефератів тощо, передбачених робочою програмою модуля (навчальної дисципліни).

^ Контрольний захід - оцінювання засвоєння студентом теоретичної компоненти інтегрованих знань студена з конкретного змістового модуля.

Модульний контроль - оцінювання результатів навчання студента із вивчення навчального матеріалу змістового модуля за результатами поточного контролю та контрольного заходу.

^ Семестровий контроль - екзамен або диференційований залік з навчального матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою навчальної дисципліни за семестр.

^ Диференційований залік - це семестровий контроль, який полягає у підведенні підсумку виконання курсових проектів (робіт), проходження практики, засвоєння студентом навчального матеріалу модуля (навчальної дисципліни).

Підведення підсумку засвоєння студентом навчального матеріалу модуля (навчальної дисципліни) здійснюється виключно на підставі результатів виконання індивідуальних завдань (розрахункових, графічних тощо), контрольних робіт, виконання та захисту лабораторних робіт тощо, передбачених робочою програмою модуля (навчальної дисципліни).

^ Екзаменаційний контроль - оцінювання під час екзамену засвоєння студентом теоретичної компоненти інтегрованих знань студента з конкретного модуля (навчальної дисципліни).

Екзамен - оцінювання результатів навчання студента із вивчення навчального матеріалу модуля (навчальної дисципліни) за результатами поточного та екзаменаційного контролів.

^ Підсумковий контроль – модульній або семестровий контролі, які проводяться з метою оцінювання результатів навчання на окремих його етапах.

Модульна оцінка - сума балів, одержаних студентом за результатами контрольного заходу та поточного контролю з певного змістового модуля.

^ Сумарна модульна оцінка - це сума модульних оцінок із змістових модулів певної навчальної дисципліни за семестр. Максимальне значення сумарної модульної оцінки становить 100 балів.

^ Екзаменаційна оцінка - це кількість балів у 100-бальній шкалі, отриманих студентом на екзамені з врахуванням практичної компоненти інтегрованих знань студента за результатами поточного контролю на протязі семестру.

^ Залікова оцінка - це кількість балів у 100-бальній шкалі, отриманих студентом з диференційованого заліку.

Семестрова оцінка - це сумарна модульна або екзаменаційна оцінка чи залікова оцінка.

^ Семестрова оцінка за державною шкалою оцінювання знань -оцінка, яка визначається шляхом трансформації семестрової оцінки, вираженої в 100-бальній шкалі, у систему оцінок за чотирибальною шкалою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно" (див. табл.1).

^ Атестація студента з модуля (навчальної дисципліни) - виставлення викладачем семестрової оцінки за державною шкалою на підставі семестрової оцінки з цього модуля (навчальної дисципліни). Атестація студента з конкретного модуля (навчальної дисципліни) проводиться під час:

 • останнього тижня навчального семестру;

 • тижнів, відведених для складання екзаменів.

^ Рейтинг студента — це його порядкова позиція серед студентів певного курсу певної бакалаврської програми або певної спеціальності, визначена після закінчення семестру на підставі його відповідних рейтингових оцінок.

^ Семестрова рейтингова оцінка (Opcj) - це індивідуальний показник успішності студента, тобто інтегральна числова оцінка його знань та вмінь за окремий (j-й) семестр. Цю оцінку розраховують за семестровими оцінками з модулів (навчальних дисциплін) із врахуванням вагового коефіцієнта кожного модуля (навчальної дисципліни) за формулою:де - кількість модулів (навчальних дисциплін) в j-му семестрі;

- кількість кредитів з i-го модуля (навчальної дисципліни) в j-му семестрі;

-семестрова оцінка з i-го модуля (навчальної дисципліни) в 100-бальній шкалі в j-му семестрі.

- кількість кредитів за j-й семестр з m модулів (навчальних дисциплін) індивідуального навчального плану студента.

^ Рейтингова оцінка студента (РО) - інтегральна числова оцінка знань студента, яка визначається за семестровими рейтинговими оцінками та результатами контролю його залишкових знань з певних модулів (навчальних дисциплін), порядок та терміни проведення якого регламентуються відповідним наказом ректора.

Рейтингова оцінка студента за N семестрів визначається за формулою:де N - кількість семестрів; n - кількість модулів (навчальних дисциплін), з яких проводився контроль залишкових знань студента; К - загальна кількість кредитів згідно навчального плану підготовки фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня;

- оцінка студента за результатами контролю його залишкових знань з i-го модуля (навчальної дисципліни) в 100-бальній шкалі (до уваги беруться тільки позитивні оцінки);

- кількість кредитів i-го модуля (навчальної дисципліни).

У разі неявки студента на контроль залишкових знань з поважних причин, підтверджених документально, студент за дозволом деканату має право на його проведення у інший час, визначений відповідною кафедрою. В усіх інших випадках приймається рівною нулю.

^ Конкурсна рейтингова оцінка (КРО) -це підсумкова рейтингова оцінка особи, яка завершила навчання за ОКР «бакалавр» або «спеціаліст» в Університеті, обчислена як сума рейтингової оцінки студента та його оцінки з державної атестації з відповідними ваговими коефіцієнтами за формулою:де - оцінка студента за результатами державної атестації у 100-бальній шкалі,

,-вагові коефіцієнти: = 0,75, = 0,25

^ Конкурсна оцінка (КО) - це оцінка, яка складається з суми конкурсної рейтингової оцінки (КРО) особи у 100-бальній шкалі та кількості додаткових балів (ДБ) за її наукові й навчальні досягнення:

КО = КРО + ДБ, (5)

де кількість додаткових балів (ДБ) визначається згідно з додатком 1. Максимальна кількість додаткових балів, які враховуються у конкурсній оцінці, не може перевищувати 5 балів.

Тест - стандартизована діагностична система завдань, яка призначена для оцінювання знань та умінь студентів. Тест характеризується певним рівнем складності/


^ 2. КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ:

2.1. Система оцінювання знань та визначення рейтингу студентів (надалі Система) є складовою кредитно-модульної системи підготовки фахівців та визначає особливості організації навчального процесу в умовах
впровадження ідей Болонського процесу.

2.2. Основними концептуальними положеннями Системи є:

 • підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв'язку з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної діяльності;

 • підвищення об'єктивності оцінювання знань студентів за рахунок проведення протягом семестру модульних і семестрових контролів та використання 100-бальної шкали для оцінювання інтегрованих знань студентів із кожного модуля (навчальної дисципліни) із обов'язковим переведенням цих оцінок у державну шкалу (з виставленням державної семестрової оцінки "відмінно", "добре", "задовільно" чи "незадовільно") та у
  шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FX, F), згідно з табл. 1.

Таблиця 1.За 100-бальною шкалою Уныверситету

За державною шкалою

За шкалою ЕСТS

88-100 балів

"відмінно"

А

80-87 балів

"добре"

B

71-79 балів

"добре"

С

61-70 балів

"задовільно"

D

50-60 балів

"задовільно"

Е

26-49 балів

"незадовільно" (з можливістю повторного складання екзамену)00-25 балів

"незадовільно" (з обов'язковим повторним вивченням модуля)

F


• підвищення мобільності студентів за рахунок забезпечення прозорості і сумісності Системи із будь-якою освітньою системою інших держав, внаслідок використання кредитів ЕСТS для вимірювання обсягу модулів (навчальних дисциплін) освітньо-професійної програми студента та шкали ЕСТS для оцінювання знань студентів;

 • забезпечення індивідуально-орієнтованої організації навчального процесу студентів шляхом організації навчання за індивідуальною варіативною частиною освітньо-професійної програми та індивідуальним навчальним планом;

 • розвиток у студентів інтересу та підвищення мотивації до навчання, запровадження здорової конкуренції у навчанні, виявлення і розвиток творчих здібностей студентів за рахунок:

-систематичного контролю знань та накопичення студентом балів за навчально-наукову діяльність;

-необов'язковості складання студентом екзамену з модуля за умови, коли сумарна модульна оцінка дає підстави атестувати його у державній шкалі з оцінкою "відмінно", "добре", "задовільно";

-використання семестрових рейтингових оцінок як підстави для визначення розміру стипендії студентів, призначення іменних стипендій та надання студентам додаткових заохочень (премій, матеріальних допомог, здешевлення путівок у спортивно-оздоровчі табори університету тощо) за рахунок 10% стипендіального фонду;

-використання рейтингу студента як підстави для: пріоритету при здійсненні переходу із однієї бакалаврської програми на іншу (споріднену), при конкурсному відборі на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр» та виборі спеціальності і спеціалізації; -першочергового скерування в аспірантуру, на навчання або на практику за кордон, на роботу у престижні підприємства, організації та установи; пріоритету на отримання путівок для оздоровлення в канікулярний період та вибір кімнати в гуртожитку тощо.

2.3. Критерії оцінювання знань та вмінь студента за результатами вивчення навчального матеріалу модуля (навчальної дисципліни):

 • А - оцінка "відмінно" (88-100 балів) виставляється за глибокі знання навчального матеріалу модуля, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв'язку і розвитку, чітко, лаконічно,логічно послідовно відповідати на поставлені питання, вміння
  застосовувати теоретичні положення при розв'язанні практичних задач;

 • В - оцінка "добре" (80-87 балів) виставляється за міцні знання навчального матеріалу модуля, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення при розв'язанні практичних задач;

 • С - оцінка "добре" (71-79 балів) виставляється за міцні знання навчального матеріалу модуля, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, які, однак, містять певні (несуттєві) неточності, за вміння застосовувати теоретичні положення при розв'язанні практичних задач;

 • О - оцінка "задовільно" (61-70 балів) виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля, мало аргументовані відповіді,слабке застосування теоретичних положень при розв'язанні практичних задач;

 • Е - оцінка "задовільно" (50-60 балів) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності його викладення за слабке застосування теоретичних положень при розв'язанні практичних задач;

 • FХ- оцінка "незадовільно" з можливістю повторного складання екзамену (26-49 балів) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв'язанні
  практичних задач;

 • F - оцінка "незадовільно" з обов'язковим повторним вивченням модуля (навчальної дисципліни) (00-25 балів)виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватися при розв'язанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.

2.4. Якість дипломних проектів (робіт) оцінюється за такими критеріями:

 • наявність обґрунтування актуальності теми, відповідності її сучасному рівню розвитку науки і техніки, виробництва;

 • самостійність вирішення поставленої задачі, проектного рішення,виконання розрахунків, креслень, графіків, економічного аналізу;

 • реальність дипломного проекту (роботи), можливість використання одержаних результатів у виробництві, врахування питань енергоощадності та ресурсозбереження;

 • наявність елементів науково-дослідного характеру;

 • використання систем автоматизованого проектування, пакетів прикладних програм, спеціалізованого програмного забезпечення іт.п.

 • оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів відповідно до вимог конструкторської та технологічної документації, ДСТУ;

 • відповідність рішень, які приймаються, сучасним нормам та вимогам до охорони праці.

2.5. Якість курсових проектів (робіт) оцінюється за такими критеріями:

 • відповідність змісту курсового проекту (роботи) завданню та вимогам навчально-методичних рекомендацій, щодо його виконання;

 • самостійність вирішення поставленої задачі, проектного рішення, виконання розрахунків, креслень, графіків та таблиць;

 • наявність елементів науково-дослідного характеру;

 • використання комп'ютерних технологій;

 • оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів відповідно до вимог конструкторської та технологічної документації, ДСТУ;


^ 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Система встановлює засади і правила організації та проведення на протязі семестру підсумкових контролів та їх складових із модулів (навчальних дисциплін), які передбачені індивідуальним навчальним планом студента.

 2. Модульні контролі є обов'язковими для студентів і проводяться із модулів (навчальних дисциплін), обсяг яких перевищує три кредити ЕСТS
  (108 годин, 1 кредит ЕСТS = 36 академічним годинам) і для яких індивідуальним навчальним планом студента передбачені екзамени.

Протягом навчального семестру з таких дисциплін проводяться два модульні контролі.

3.3. Тижні для проведення контрольних заходів модульних контролів (контрольні тижні) встановлюються графіком навчального процесу. Під час цих тижнів аудиторні заняття не проводяться. Контрольний захід з конкретного змістового модуля для студентів визначених академічних груп проводиться під час контрольних тижнів за розкладом, складеним деканатом за пропозицією відповідних кафедр та погодженим з навчально-
методичним управлінням університету. Відповідальним за розклад є декан.

Під час контрольних тижнів студенти мають право отримувати консультації викладачів, відпрацьовувати пропущені лабораторні роботи, виконувати індивідуальні завдання та інші види самостійної роботи.

 1. Поділ навчального матеріалу на змістові модулі, максимальна кількість балів для оцінювання результатів поточного контролю та завдання на контрольний захід з конкретного змістового модуля регламентується робочою програмою з цього модуля (навчальної дисципліни).

 2. Частина балів у сумарній модульній оцінці, відведених для оцінювання результатів поточного контролю, повинна, як правило, становити 20 - 30 балів. Цю інформацію лектор доводить до відома студентів протягом перших двох тижнів поточного семестру.

Не дозволяється встановлювати будь-яку кількість балів за відвідування занять студентами.

3.6. Атестація студента із модуля (навчальної дисципліни), здійснена за pезультатами модульних контролів на підставі сумарної модульної оцінки, або на підставі залікової оцінки, отриманої студентом до початку екзаменів, є еквівалентна до результату першого складання екзамену або диференційованого заліку.

Атестація студента із модуля (навчальної дисципліни), здійснена на підставі екзаменаційної або залікової оцінки, отриманої студентом протягом терміну, визначеного навчальним графіком для складання екзаменів, є еквівалентна до результату другого складання екзамену або диференційованого заліку.

Атестація студента із модуля (навчальної дисципліни), здійснена на підставі екзаменаційної або залікової оцінки при складанні екзамену або заліку перед комісією є еквівалентна до результату третього складання екзамену або диференційованого заліку.

 1. Екзаменаційна оцінка за результатами екзамену виставляється
  студентам з врахуванням результатів екзаменаційного та поточного
  контролів.

 2. Атестація у формі екзамену є необов'язковою для студента з тих
  модулів (навчальних дисциплін), з яких за результатами модульних контролів він
  атестований з оцінкою "відмінно", "добре", "задовільно" за державною шкалою;

3.9. Студентам, які навчаються на останньому курсі освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр або на освітньо-кваліфікаційному рівні
спеціаліст, магістр і не можуть виконати чинний графік навчального процесу у зв'язку із складними сімейними обставинами, підтвердженими документально,навчанням за кордоном, стажуванням на підприємствах, в установах,організаціях за профілем навчання з перспективою майбутнього працевлаштування, може бути встановлений Індивідуальний графік навчального процесу.

Індивідуальний графік навчального процесу встановлюється студенту наказом по університету на підставі подання директора інституту і повинен включати терміни складання семестрового контролю та виконання обов'язкових робіт, передбачених індивідуальним навчальним планом студента, погоджені з відповідними викладачами.

 1. У період складання екзаменів студент має право захищати курсові проекти, роботи, індивідуальні завдання, виконувати окремі лабораторні роботи, захищати відповідні звіти, а також виконувати інші види робіт,необхідні для отримання залікової оцінки і/або допуску до екзамену з певного модуля (навчальної дисципліни).

 2. Навчання студента за індивідуальним навчальним планом здійснюється
  під керівництвом куратора, який надає кваліфіковані консультації та рекомендації щодо їх формування та реалізації упродовж усього періоду навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

^ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

4.1. До модульних контролів студент допускається завжди.

4.2. Контрольний захід модульного контролю проводиться у письмовій формі шляхом виконання відповідних завдань (тестів),підготовлених викладачем. Структура тестів, система та критерії оцінювання результатів їх виконання розглядаються та затверджуються на засіданні кафедри за якою в навчальному плані закріплений цей модуль (навчальна дисципліна).

Критерії оцінювання результатів виконання завдань на контрольний захід доводяться до відома студентів перед його проведенням.

4.3. При визначенні модульних оцінок враховуються результати поточного контролю-захисту лабораторних, розрахункових, графічних або розрахунково-графічних робіт, практичних завдань, рефератів тощо,передбачених робочою програмою модуля (навчальної дисципліни), які відбулися в період:

 • між початком семестру до завершення першого контрольного тижня -для першого модульного контролю;

 • після першого контрольного тижня до завершення другого контрольного тижня - для другого модульного контролю.

Студент допускається до виконання лабораторної роботи після проходження інструктажу з техніки безпеки за умови знання порядку її виконання. Викладач має право видалити студента із лабораторії тільки у випадку порушення ним правил техніки безпеки та правил внутрішнього розпорядку університету, з поданням рапорту у відповідний деканат.

Викладач зобов'язаний розповісти та показати студентам як потрібно проводити лабораторні дослідження, експерименти, навчити їх користуватись лабораторними приладами, устаткуванням.

 1. Тривалість контрольного заходу становить три академічні години.

 2. Студент вважається таким, що складав контрольний захід, якщо
  він з'явився на нього та отримав завдання.

4.6. Кожен студент виконує завдання індивідуально за розкладом проведення контрольних заходів. Студент має право звернутися до викладача за роз'ясненнями змісту завдання.

Студентам забороняється обмінюватися інформацією у будь-якій формі або використовувати інші матеріали та засоби, крім дозволених.

 1. Викладачі зобов'язані контролювати дотримання студентами встановленого порядку проведення контрольного заходу. При порушенні студентом встановленого порядку проведення контрольного заходу, викладач усуває цього студента від виконання завдання, робить відповідний запис на його письмовій роботі та оцінює її нулем балів.

 2. Результати перевірки робіт, виконаних студентами, викладач проставляє на цих роботах та доводить до відома студентів не пізніше третього робочого дня після проведення контрольного заходу і, у разі відсутності претензій з боку студентів, вносить у відомість.

 3. Студент, який не погоджується з оцінкою роботи, має право звернутися з письмовою апеляцією до завідувача кафедри не пізніше ніж на наступний робочий день після оголошення результатів. Лектор з цієї навчальної дисципліни і завідувач кафедри або визначений ним викладач зобов'язані розглянути апеляцію в присутності студента протягом двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо оцінки роботи.

За результатом апеляції оцінка роботи не може бути зменшена, а тільки залишена без зміни або збільшена.

Результат розгляду апеляції фіксується на роботі студента і підтверджується підписами відповідних викладачів. Після цього викладач вносить оцінку у відомість.

Якщо студент не звернувся з апеляцією у встановлений термін, то оцінка, виставлена викладачем при перевірці завдання, є остаточною.

4.10.Студент не може повторно складати контрольний захід.

4.11. Студент, який з поважної причини, підтвердженої документально, не з'явився на один із контрольних заходів, а за результатами іншого модульного контролю з цього ж модуля отримав не менше половини балів з максимально можливої їх кількості, має право за скеруванням декана складати пропущений контрольний захід під час екзамену (замість екзаменаційного контролю).

При складанні контрольного заходу замість екзаменаційного контролю студент має право на екзамен з цієї навчальної дисципліни лише перед комісією.

^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. Екзамен із модуля (навчальної дисципліни) не є обов'язковим для
  студента, який складав усі модульні контролі та за їх результатами
  атестований з оцінкою "відмінно", "добре" або "задовільно". Семестровою
  оцінкою у цьому випадку є сумарна модульна оцінка.

 2. Екзаменаційний контроль проводить викладач за теоретичним
  навчальним матеріалом, визначеним робочою навчальною програмою
  модуля (навчальної дисципліни) у повному обсязі за семестр.
 1. До екзаменаційного контролю з певного модуля (навчальної
  дисципліни) викладач не допускає студента, який не виконав усіх видів робіт
  (лабораторних, практичних, індивідуальних завдань, розрахунково-графічних
  та розрахункових робіт, рефератів, тощо), передбачених робочою навчальною
  програмою цього модуля.

 2. Для проведення екзаменаційного контролю лектор готує варіанти однакових (рівноважких) завдань (тестів), які повинні охоплювати теоретичний навчальний матеріал модуля (навчальної дисципліни) за семестр. Структура тестів, система та критерії оцінювання результатів їх виконання розглядаються та затверджуються на засіданні кафедри та доводяться до відома студентів перед проведенням
  екзаменаційного контролю.

5.5 Екзаменаційна оцінка виставляється студенту у 100-бальній шкалі з врахуванням результатів поточного контролю. Максимальна оцінка відповідей на усі питання, сформульовані в завданні, становить, як правило, 70 - 80 балів, в залежності від кількості балів, відведених для оцінювання поточного контролю (ЗО - 20 балів - див. п.3.5).

5.6. Екзамен з модуля (навчальної дисципліни) може проводитися у письмово-усній формі. Письмова компонента є обов'язковою. Письмову компоненту проводить викладач одночасно для усіх студентів групи за розкладом. Вона триває до чотирьох академічних годин.У разі проведення усної компоненти, викладач фіксує запитання та оцінки відповідей на роботі студента.За результатами усної компоненти оцінка екзаменаційної роботи студента не може бути зменшена, а тільки залишена без зміни або збільшена.Під час екзамену студент повинен мати при собі залікову книжку.

5.7. При порушенні студентом дисципліни під час проведення екзаменаційного контролю (списування, підміна завдання, використання недозволених матеріалів чи засобів тощо) викладач усуває його від екзамену, виставляючи за результатами екзаменаційного контролю оцінку нуль балів.

5.8. Студент, який не з'явився на обов'язковий для нього екзамен без поважних причин, вважаються таким, що отримав нуль балів і державну оцінку "незадовільно".

5.9. Семестрова оцінка із модуля (навчальної дисципліни), з якого передбачений диференційований залік, є оцінкою з курсового проекту (роботи), практики або сумарною оцінкою, отриманою за виконання обов'язкових індивідуальних завдань, контрольних робіт, захисту звітів з лабораторних робіт, складання колоквіумів тощо, передбачених робочою
навчальною програмою модуля (навчальної дисципліни).Присутність студента під час оформлення результату диференційованого заліку потрібна лише для повідомлення йому залікової оцінки та внесення семестрової оцінки до залікової книжки.

5.10. Студент, семестрова оцінка якого з модуля(навчальної
дисципліни) становить 26 - 49 балів, а також студент, який з будь-яких
причин був відсутній під час екзаменаційного контролю,має право
ліквідувати академзаборгованість перед комісією.

5.11. Ліквідацію академічних заборгованостей перед комісією студенти здійснюють в усній формі після завершення терміну проведення екзаменів у тижні, визначені наказом по університету.

Комісію утворює директор навчально-наукового інституту на підставі пропозиції відповідної кафедри.

Студент відповідає на поставлені йому запитання перед членами комісії. Комісія оцінює знання студента в державній шкалі оцінок та переводить її у 100-бальну шкалу за нижнім значенням відповідного інтервалу балів та у шкалу ЕСТS згідно таблиці 1.

Екзаменаційна оцінка, виставлена комісією, є остаточною.

5.12. Студент повинен повторити вивчення модулів у межах граничного терміну навчання і в порядку, встановленого наказом по університету у випадках, якщо:

• за результатами семестрового контролю він набрав менше 26 балів з одного або двох модулів (навчальних дисциплін) і не підлягає умовам відрахування з університету;

• після завершення терміну роботи комісії, визначеного наказом по
університету, він має одну або дві академзаборгованості (26 - 49 балів) за
результатами семестрового контролю. Це не поширюється на студентів, які отримали оцінку "незадовільно" на комісії.Фінансування повторного вивчення одного або двох модулів (навчальних дисциплін) здійснюється згідно кошторису за кошти фізичних та юридичних осіб.

5.13.Атестація студента з модуля (навчальної дисципліни) після повторного його вивчення здійснюється тільки на комісії.

  1. Студент за дозволом ректора має право перескласти екзамен або диференційований залік на вищу оцінку (за державною шкалою) з метою отримання диплому з відзнакою не більше ніж з двох модулів(навчальних дисциплін).

Перескладання екзамену або диференційованого заліку здійснюється перед комісією на початку останнього семестру певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

^ 6. ПРАВИЛА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

А. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 1. Для проведення модульних контролів викладач перед початком
  відповідного контрольного тижня отримує у деканаті екзаменаційну відомість і
  повинен заповнити в ній поля в стовпцях 4, 5 та 7, 8 між позначками < , >
  (кількість балів, які відводяться на поточний контроль та контрольний захід).

 2. Результати кожного з модульних контролів (оцінки з поточного контролю, оцінки з контрольного заходу та модульні оцінки) викладач записує в екзаменаційну відомість і в журнал обліку поточної успішності та відвідування студентів.Кожна оцінка повинна бути записана двома цифрами. Викладач зобов'язаний чітко, без виправлень заповнювати екзаменаційну відомість.

Студентові, який не з'явився на контрольний захід, у стовпці К31 або К32 (контрольні заходи) екзаменаційної відомості викладач записує "не з'явився" (скорочено "н/з"), а у стовпці МО1 або МО2 (модульні оцінки) та у стовпці СМО (сумарна модульна оцінка) - "не атестований" (скорочено "н/а").

6.3. Після другого модульного контролю викладач проставляє сумарну модульну оцінку (СМО) кожного студента за результатами обох модульних контролів в журнал обліку поточної успішності та відвідування студентів і в екзаменаційну відомість і.

6.4.Студентові, який не виконав робіт, передбачених робочою навчальною програмою модуля (навчальної дисципліни), викладач робить запис "не атестований" (скорочено "н/а") у стовпці СМО (сумарна модульна оцінка) екзаменаційної відомості

6.5 Викладач зобов'язаний здати заповнену екзаменаційну відомість в деканат протягом першого робочого дня після оголошення результатів модульного контролю.

6.6. Письмові відповіді студентів на завдання контрольних заходів
зберігаються на відповідних кафедрах до закінчення наступного семестру.

^ Б. СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ

Б1. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ЗАЛІК

 1. Викладач отримує залікову відомість у деканаті за тиждень до початку екзаменаційного контролю, термін проведення якого регламентується графіком навчального процесу.

 2. Графіком навчального процесу вводяться такі граничні терміни. Для Атестації 1 граничним терміном є перший день, а для Атестації 2 -останній день екзаменаційного контролю.

6.9. Результати першої атестації студента викладач записує у заліковій відомості у стовпці Атестація 1, а саме - семестрову оцінку у 100- бальній шкалі та за державною шкалою оцінювання знань.

6.10. Результати другої атестації викладач записує у заліковій відомості у стовпці Атестація 2, а саме семестрову оцінку у 100-бальній шкалі та за державною шкалою оцінювання знань.

Після проведення другої атестації викладач записує результати оцінювання знань студентів за шкалою ЕСТS

 1. Якщо студент не виконав індивідуальних завдань, лабораторних, контрольних робіт тощо, передбачених робочою навчальною програмою модуля (навчальної дисципліни) до кінця граничного терміну Атестації 1 або Атестації 2, викладач записує у заліковій відомості у відповідних стовпцях семестрових оцінок «<100>» та «<5>» - «не атестований» ("н/а").

 2. Викладач зобов'язаний особисто повернути в деканат заповнену
  залікову відомість:
 • наступного робочого дня після граничного терміну Атестації'1;

 • наступного робочого дня після граничного терміну Атестації2.

^ Б2. ЕКЗАМЕН


 1. Викладач отримує в деканаті екзаменаційну відомість перед початком екзаменаційного контролю та особисто здає її в деканат не пізніше ніж на наступний робочий день після його завершення.

 2. Якщо студент не допущений до екзаменаційного контролю з конкретного модуля (навчальної дисципліни), то в день проведення екзаменаційного контролю викладач записує у екзаменаційній відомості у стовпці ЕК (екзаменаційний контроль), а також в журналі обліку поточної успішності студентів "не допущений" (скорочено "н/д"), а у стовпцях ЕО (екзаменаційна оцінка) та семестрова оцінка «<5>» - «не атестований»
  ("н/а").

 3. Якщо студент, не атестований за результатами модульних контролів або атестований з оцінкою незадовільно, не з'явився на екзаменаційний контроль, викладач записує в екзаменаційній відомості у стовпці "екзаменаційний контроль", а також в журналі обліку поточної успішності студентів "не з'явився" ("н/з"), а у стовпцях ЕО (екзаменаційна
  оцінка) та семестрова оцінка «<5>» - «не атестований» ("н/а").

 4. Результати семестрового контролю (оцінки з поточного контролю за семестр, оцінки з екзаменаційного контролю та екзаменаційні оцінки), а також результати підсумкового контролю (семестрові оцінки за 100-бальною шкалою та семестрові оцінки за державною шкалою і шкалою ЕСТ5)викладач записує в екзаменаційну відомість та в журнал обліку поточної успішності студентів.

Семестрову оцінку за державною шкалою оцінювання знань (крім оцінки "незадовільно") викладач записує у залікову книжку студента.

6.17. Письмові відповіді студентів на завдання екзаменаційного
контролю зберігаються на відповідних кафедрах один рік. Заповнені журнали
обліку поточної успішності, відвідування студентів зберігаються на відповідних
кафедрах протягом двох років.

^ В. АКАДЕМІЧНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

6.18. Академічна заборгованість у студента виникає, якщо:

• студент атестований із модуля (навчальної дисципліни) із семестровою оцінкою за державною шкалою - "незадовільно";

 • студент не допущений до екзамену і не подав відповідні виправдувальні документи у деканат протягом трьох днів після дати завершення екзаменаційного контролю;

 • студент не з'явився на екзаменаційний контроль і не подав відповідні виправдувальні документи у деканат протягом трьох днів після дати його завершення;

 • студент не атестований із модуля (навчальної дисципліни), для якого передбачений диференційований залік, до завершення терміну Атестації 2.

^ 7. УМОВИ НАДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ, ЗАЛИШЕННЯ ДЛЯ ПОВТОРНОГО НАВЧАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА ВІДРАХУВАННЯ ЗА АКАДЕМІЧНУ НЕУСПІШНІСТЬ

7.1. Академічна відпустка надається студенту у зв'язку із хворобою, якщо він не має академічних заборгованостей, на підставі його заяви та висновку ЛКК студентської поліклініки Університету у встановленому порядку.

7.2. Повторне навчання дозволяється студенту, який не має академічних заборгованостей за результатами семестрового контролю, не має підстав для отримання академічної відпустки і не виконав вимоги навчального плану в повному обсязі з поважних причин: через тривалі, часті захворювання (понад 1 місяць за семестр), службові відрядження, складні сімейні обставини, зокрема, у зв'язку з необхідністю догляду за членами сім'ї тощо (поважні причини повинні бути підтверджені документально).

Студенти першого курсу не мають права на повторне навчання.

7.3. Студент може бути відрахований з університету:

 • за власним бажанням;

 • за порушення умов контракту;

 • за академічну неуспішність, якщо він:

за результатами семестрового контролю отримав оцінку "незадовільно", набравши менше ніж 26 балів, з трьох і більше модулів (навчальних дисциплін);

отримав оцінку "незадовільно" при складанні академічної заборгованості на комісії;

після завершення терміну роботи комісії має академічні заборгованості з трьох і більше модулів (навчальних дисциплін);

 • за невиконання навчального плану, якщо він не виконав у межах
  встановленого йому граничного терміну індивідуальний навчальний план;

 • в інших випадках, передбачених законами.

7.4. Порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, надання студентам академічної відпустки та залишення на повторне навчання регламентується відповідними нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

7.5. Переведення студентів, які навчаються за освітньо- кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр", з однієї спеціальності на іншу не допускається.

 1. Студент, який з поважної причини пропустив навчальні заняття чи екзамени, зобов'язаний зареєструвати в деканаті відповідний
  виправдувальний документ протягом трьох робочих днів після закінчення дії поважної причини або дати закриття (видачі) відповідного документа.

 2. Деканат не розглядає питання про надання студенту відповідних пільг при поданні документів, які своєчасно не зареєстровані в деканаті та порушенні студентом режиму лікування, встановленого лікарем.

^ 8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

Випадки, не передбачені даним Положенням, особливі обставини та ситуації на підставі заяви студента та обґрунтованого подання декана розглядає та вирішує Ректор або призначений ним відповідний проректор. Рішення Ректора є остаточним.

Додаток 1 Додаткові бали за наукові й навчальні досягнення

1. Наукові праці:

у фахових журналах та міжнародних виданнях 2,0 бала

у фахових вісниках і збірниках вищих навчальних закладів

та академічних установ 1,5 бала

у не фахових збірниках та журналах 1,0 бал

у студентських збірниках 0,5 бала

2. Тези доповідей на наукових конференціях:

міжнародних 2,0 бала

загальнодержавних 1,5 бала

Університету та інших вищих навчальних закладів 1,0 бал

студентських 0,5 бала

3. Призові місця в другому турі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт:

 1. місце 2,0 бала

 2. місце 1,5 бала

I11 місце 1,0 бал

4. Призові місця в другому турі Всеукраїнської студентської
олімпіади з навчальних дисциплін або спеціальностей:

 1. місце 2,0 бала

 2. місце 1,5 бала

III місце 1,0 бал

Примітка: максимальна кількість додаткових балів за наукові та навчальні досягнення, які враховуються у конкурсній оцінці, не може

перевищувати 5 балів.

Скачать, 906.11kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru