Індивідуальний робочий план викладача Луференко Олени Антонівни на 2010- 2011 навчальний рік

Поиск по сайту:


Скачать 175.62 Kb.
НазваниеІндивідуальний робочий план викладача Луференко Олени Антонівни на 2010- 2011 навчальний рік
Дата02.04.2012
Размер175.62 Kb.
ТипДокументы
Смотрите также:


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЧИГИРИНСЬКИЙ ТЕХНІКУМ УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора

з навчальної роботи

__________________ Н.Р.Іващенко

«_____»_________________ 2010 р.


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ПЛАН


викладача Луференко Олени Антонівни

на 2010– 2011 навчальний рік


« 30 » серпня 2010 р. ___________________

(підпис викладача)


Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії облікових

дисциплін

Протокол № 1 від 31.08.10

Голова циклової комісії

______________ ( Масельська Р.В.)

(підпис, прізвище та ініціали)


Єдині організаціино- педагогічні вимоги

до ПЕДАГОГІЧНОЇ діяльності викладача


 1. Виконувати професійні обов'язки відповідно до умов трудового договору та посадової інструкції викладача.

 2. Забезпечувати якісне, за сучасним змістом, навчання студентів; особистим прикладом сприяти вихованню молоді в дусі високої моральності.

3. До початку занять мати відповідно оформлену навчально-методичну документацію:

 • робочу навчальну програму дисципліни;

 • плани занять;

 • методичне забезпечення занять.

 1. Забезпечувати якісний контроль і атестацію знань студентів.

 2. Оцінку знань студентів проводити лише згідно з критеріями оцінювання знань з навчальної дисципліни, положення.

 3. Розпочинати і закінчувати заняття згідно з розкладом проведення занять; не допускати запізнень на заняття і не закінчувати його раніше. Відпускати студентів із заняття викладач не має права.

7. До аудиторії викладач входить із журналом навчальних занять, якого особисто бере в диспетчерській.

 1. Викладач не може залишити будь-яке порушення без уваги.

 2. Викладач повинен бути для студентів прикладом у відношенні до дорученої справи, поведінці, участі в громадській роботі.

10. Викладач зобов'язаний забезпечити:

 • високий рівень викладання навчальної дисципліни за фахом, який відповідає державному стандарту освіти з метою забезпечення якісної підготовки спеціалістів відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;

 • ґрунтовне засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові здібностей студентів;

 • підготовку методичних матеріалів, необхідних для одержання базових знань студентів;

• постійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури. Підвищення кваліфікації не рідше як один раз на 5 років. Забезпечити виконання основних видів навчальної, організаційної і методичної роботи.


^ Перелік основних видів

навчальної, організаційної і методичної роботи викладачів

 1. Робота в циклових комісіях, навчально-методичних комісіях системи агроосвіти та обласних методичних об'єднаннях викладачів.

 2. Участь у роботі педагогічних (методичних) рад, наукових, теоретичних і практичних семінарах навчального закладу, системи агро освіти.

 3. Робота з видання навчально-методичних посібників.

 4. Участь у виховній роботі в студентському колективі.

 5. Керівництво гуртком, проблемною (пошуковою) групою студентів.

 6. Участь в організації і проведенні позанавчальних, культурних і спортивних заходів, виставок творчих робіт.

 7. Написання методичних матеріалів до лекцій, семінарських, практичних, лабораторних занять, курсових робіт, практик і самостійної роботи студентів.

 8. Розробка навчальних (робочих) планів, програм; комп'ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін.

 9. Складання завдань для проведення тестового поточного (модульного), семестрового контролю, екзаменаційних білетів тощо.

10. Вивчення і впровадження передового педагогічного (виробничого) досвіду.


^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


1. Прізвище, ім’я, по батькові Луференко Олена Антонівна


2. Число, місяць, рік народження 16.02.1963


3. Освіта (коли і який ВНЗ закінчив) Спеціальність за дипломом:

Київський політехнічний інститут, 1988 рік

кібернетика електричних систем, інженер-електрик


^ 4. Педагогічна освіта вища

Національний аграрний університет, м.Київ, 2000 рік

інженер-педагог


5. Стаж: виробничий 21 , педагогічний 16 ,загальний 30 років


6. З якого року працює в технікумі 1994


^ 7. Атестація викладача, нагороди, відзнаки:

Дата останньої атестації 13.04.06

Встановлено педагогічну категорію викладач вищої категорії

педагогічне звання -


^ 8. Державні нагороди -


9. Підвищення кваліфікації:

Дата 01.02.2010

Місце проходження Полтавський університет споживчої кооперації

форма (семінар, курси...) курси

посвідчення, дата видачі 07 лютого 2010


 1. Виконання обов’язків:Завідувачка лабораторією ЕОМ


11. Домашня адреса

м. Чигирин, вулиця Грушевського 13, квартира 8

Телефон 2 – 72 – 14 1. ^ НАВЧАЛЬНА РОБОТАНавчальні дисципліни

Денне відділення

Групи

Кількість годин навантаження

1 семестр

2 семестр

Комп’ютерні технології в юридичній діяльності

37, 38,

60

156

Разом
60

156

^ Заочне відділення


^ Комп’ютерні технології в юридичній діяльності

45,46

26

26

Разом
86

182

Всього годин навчальної роботи:

268 годин
^ 2. МЕТОДИЧНА РОБОТАНазва виду роботи (план)


Термін

(вказати місяць)

Звіт про виконання (факт)

^ 1. Підготовка і написання робочих програм

Серпень

Виконано

2. Планування роботи лабораторії

Серпень

Виконано

 1. Підготовка і написання методичної розробки на тему «Створення портфоліо студента»

КвітеньВиконано

^ 4. Взаємовідвідування занять викладачів

циклової комісії.

Протягом

року згідно плану

Виконано

^ 5.Формування комплексів методичного

забезпечення навчальних дисциплін «Комп’ютерні технології в юридичній діяльності»Протягом року

Виконано

^ 6. Формування комплексів методичного

забезпечення самостійної роботи

Протягом року

Виконано

^ 7. Проведення додаткових занять та консультацій.

Згідно графіка

Виконано

8. Підготовка і проведення декади

бухгалтерського відділення.

Березень

Не виконано

^ 9. Участь в роботі НМЦ (методрозробки, вироби)

Травень

Виконано

10. Участь в роботі педради, семінарів,

конференцій, клубу творчих педагогів.

Протягом року

Виконано

^ 11. Опрацювання літератури та методичної

інформації НМЦ з навчально-методичної

проблеми технікуму

Протягом року

Виконано

^ 12. Керівництво пошуково-дослідницькою роботою

студентів.

Протягом року

Виконано

13 Надання допомоги викладачам комісії в

підготовці і проведенні відкритих занять,

виховних заходів.

Згідно плану

Виконано

^ 14. Налагодження ділових контактів з

викладачами Уманського НУС

та НАУ.

Протягом року

Не виконано^ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНА І ВИХОВНА РОБОТАНазва виду роботи (план + факт)


Термін

(вказати місяць)


Звіт про виконання (факт)

^ 1. Організація роботи інформаційного центру

Вересень

Виконано

2. Допомога студентам в підготовці і проведенні тематичних вечорів, вечорів відпочинку, тематичних виховних годин.

По мірі потреби

Виконано

^ 3. Надання допомоги студентам при підготовці до сесій.

Грудень, червень

Виконано

4. Підготовка і проведення конкурсів «Кращий знавець обліково-економічних дисциплін» в рамках декади бухгалтерського відділення, КВК “Інформатика”

Березень

Травень

Виконано
^ 4. ІНШІ ВИДИ РОБІТ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ ПЛАНОМДата

Вид роботи

Термін виконання

1

25/05/2011- 26/05/2011

Проведення екскурсії на виробництво

2 дні

2

26/04/2011

Проведення конференції

(((( (бінарне заняття) до 25-річниці

Чорнобильської катастрофи

1 день
^ 5. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Планування підвищення кваліфікації «ТАК», «НІ» (потрібне підкреслити)

Таблиця заповнюється по факту

^ Форма підвищення кваліфікації

(семінар, курси)


Місце підвищення кваліфікації


Термін проходження


посвідчення,

дата видачі


^ 6. АТЕСТАЦІЯ викладача

Планування проходження атестації «ТАК», «НІ» (потрібне підкреслити)

категорія ___вища____________ , педагогічне звання _______________________


^ 7. УЧАСТЬ В РОБОТІ ВИСТАВКИ НМЦ

Вид і назва роботи, експонату

П л а н: Методична розробка «Застосування нових технологій проведення поточного і

підсумкового контролю знань для об’єктивного оцінювання навчальної

діяльності студентів на індивідуальних заняттях.

Ф а к т: ____________________________________________________________


^ 8. ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

У кого вивчається досвід : у Гречанюк-Самойлової Світлани Вікторівни

З яких питань : застосування інноваційних технологій при вивченні дисципліни «Кримінальне право» ( проведення конкурсів, олімпіад, брейн-рингів )


Форма узагальнення : методична розробка

Дата виконання : квітень 2011 року


^ 9. ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

Відкрите заняття:

план

факт

Назва навчальної дисципліни

Компютерні технології в юридичній діяльності

Комп’ютерні технології в юридичній діяльності

Тема заняття
Призначення й функціональні можливості веб-браузерів. Порівняння можливостей популярних браузерів

Методична мета
Використовуючи різноманітні інформаційні технології, набуті знання та навички навчитися орієнтуватися у різних програмах для роботи з веб-браузерами

Дата
14.02.2011 р


10. ПЛАНУВАННЯ Взаємовідвідування викладачів


Кого відвідує

Місяць

^ Кого відвідує

Місяць

Герштман О.В.

Вересень,


березеньКоваленко О.В.

лютий,


березеньКубрак Н.І.

березень,


квітеньЛяхова О. М.

листопад,


квітеньСергієнко І.Г.

листопад,


груденьСтолярова Т.Ю.

жовтень,


листопадДеркач Н.О.

березень,


травеньГерштман Ю.В.

січень,


квітень

^ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА

за 2010 – 2011 навчальний рік

1. МЕТОДИЧНА РОБОТА

Написано в звітному навчальному році:

Робочих-навчальних програм ______________________немає____________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(назва дисциплін, відмітити для НМЦ чи для внутрішньотехнікумівського використання)


 • Методичних розробок : в кількості _____1_______ шт.

Теми:______Портфоліо студента з навчальної дисципліни “Комп’ютерні технології в юридичній діяльності”_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Методичних посібників: в кількості ____0_____ шт.

Теми:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 • Інструкцій для проведення практичних (лабораторних) занять: в кількості ___________шт.

Назва роботи, дисципліна________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 • Методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів : в кількості __1____ шт..

Назва_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Авторська робота над підручником _____________________________________________

______________________________________________________________________________

 • Рецензування підручників_____________________________________________________

______________________________________________________________________________

 • Участь у видавничій роботі в межах технікуму:

Що друкувалось (назва – кількість екземплярів)______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Кількість екземплярів всього ______, де використовуються ____________________________


^ 2. Проведено відкритих занять : кількість _1___, дата_14,02,2011___, група ____37,38_________

З дисципліни ___Комп’ютерні технології в юридичній діяльності____________________________

Відкрита виховна година : дата___________, група _____________ , тема _____________

___________________________________________________________________________

^ 3. Відвідано занять __10____________шт. (записати в журнал взаємовідвідувань)

1. Рикова Ірина Анатоліївна – Европейська культура XIX-XX ст.


4. Проведено тематичних вечорів___, олімпіад___, конкурсів____, конференцій______

тощо, потрібне підкреслити, дописати назви заходів ______________________________

 1. До 25 річниці від Чорнобильської трагедії


^ 5. Прогресивні навчальні технології, які запроваджувались в навчальний процес :

Інноваційні комп’ютерні технології, конференція, семінарські заняття_______________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

^ 6. Участь у виставці НМЦ, що представлено _______________________________________

Методична розробка “Портфоліо студента з навчальної дисципліни “Комп’ютерні технології в юридичній діяльності”__________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

^ 7. Виступи на пед.радах, педагогічних семінарах, конференціях (вказати теми виступів):

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


^ 8. Методичні роботи, здані в методкабінет технікуму в поточному році ,

Вказати назви:_________________________________________________________________

1. Письмова консультація по темі: Закони та підзаконні акти України в Інтернеті.

База даних "Законодавство України"

2.Портфоліо студента з навчальної дисципліни “Комп’ютерні технології в юридичній діяльності”


Дата ___________________ Викладач ___________________


^ ОЦІНКА ГОЛОВОЮ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА

ЗА 2010-2011 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


«_____»_____________ 2010 p. Голова циклової комісії _______________

Реклама:

Скачать 175.62 Kb.
Поиск по сайту:
Добавить документ в свой блог или на сайт
Разместите кнопку на своём сайте:
Генерация документов


База данных защищена авторским правом ©GenDocs 2000-2011
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты
Учебный материал

Рейтинг@Mail.ru