Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 183.12 Kb.
Дата02.04.2012
Размер183.12 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Содержание
Методичні рекомендації
I. Основна мета навчання іноземній мові студента юридичного технікуму.
II. Задачі першого (загальноосвітнього) етапу навчання іноземній мові.
А) З мовного матеріалу.
Словотворчий мінімум
Б) По мовній діяльності (читанню).
Багатозначність слів.
The Convention was successful.
The duty of the Militia is to protect legality, law and order.
Some - який-небудь, sum
Don 't sell the bear 's skin before you have caught the bear.
Основні префікси
Основні суфікси прикметників і прислівників
6. Prepositional phrasal verbs.
Методика роботи зі словником
Present Simple
Подобный материал:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ТЕХНІКУМ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ

ім. Я.МУДРОГО


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни

англійська мова”


на 2009 – 2010 навчальний рік


Склала викладач Л.В.Чулкова


Розглянуто та схвалено на

засіданні циклової комісії

соціально-економічних дисциплін

Протокол №___ від «___»_______________ 2009 р.

Голова циклової комісії _________ В.Г. Бачихин


Сімферополь 2009


^ Методичні рекомендації

Дисципліна «Англійська мова» входить у програму підготовки молодших фахівців-юристів за спеціальністю «Правознавство». Вивчення дисципліни проводиться відповідно до типової програми для студентів немовних спеціальностей. Приступаючи до самостійної роботи з оволодіння дисципліною, студент повинен ознайомитися з даними методичними рекомендаціями.

Для більш повного вивчення дисципліни, крім рекомендованих викладачем підручників, студент може використовувати інші підручники англійської мови для немовних спеціальностей, а також додаткову літературу: граматичні довідники, збірники текстів і завдань до них, курси розмовної англійської мови з аудіо- або відеозаписами.

Для того, щоб досягти успіхів у вивченні англійської мови, необхідно почати роботу над ним з перших днів навчання і займатися систематично.

Самостійна робота студента по оволодінню іноземною мовою охоплює: вивчення слів англійської мови; розуміння правил словотвору; граматичних правил; читання тексту англійською мовою уголос відповідно до правил читання; розуміння текстів; прослуховування текстів, записаних на магнітофонній плівці для того, щоб навчитися правильно вимовляти і сприймати на слух зміст повідомлення; побудова питань і відповідей до текстів; переклад (усний і письмовий).

Щоб досягти високого рівня оволодіння мовою, варто систематично тренувати пам'ять шляхом вивчення англійських слів, виразів, стійких словосполучень, текстів і діалогів. Необхідно пам'ятати, що здібності розвиваються в процесі роботи.

Радимо вам визначити для себе постійний режим роботи над дисципліною:

- спочатку обміркуйте, що і коли ви хочете засвоїти протягом даного тижня;

- пам’ятайте, що краще щодня присвячувати навчанню по 40 хвилин, ніж засвоювати навчальний матеріал великими частинами;

- приділяйте частину часу повторенню матеріалу;

- привчайте себе до систематичної роботи над дисципліною;

- запишіть план роботи в календар;

- використовуйте різні технічні засоби для вивчення англійської мови;

- особливу увагу приділяйте звукозаписам, що відтворюють реальне мовне середовище.


^ I. Основна мета навчання іноземній мові студента юридичного технікуму.

Основною метою навчання іноземній мові студента-юриста є формування таких знань, навичок і умінь, що після завершення курсу навчання нададуть йому можливість:

- читати оригінальну літературу по своїй спеціальності з метою витягу корисної і важливої для нього інформації;

- передавати витягнуту під час читання інформацію у вигляді перекладу на російську мову або перетворювати її в реферат (супутня задача);

- правильно оформляти і писати особисті і ділові листи іноземною мовою;

- брати участь в усному спілкуванні іноземною мовою в рамках обмежених тем і ситуацій.


^ II. Задачі першого (загальноосвітнього) етапу навчання іноземній мові.

1. Систематизувати основні фонетичні, граматичні і лексичні навички студентів. Виділити і повторити 500 слів початкового рівня і продовжити розширення словникового запасу студентів до 1000 лексичних одиниць.

2. Скорегувати на більш широкому мовному матеріалі отримані студентами в школі навички й уміння в читанні, перекладі, інтеракції.

3. Автоматизувати технічні навички читання про себе.

4. Ознайомити студентів із прийомами екстенсивного (ознайомлювального) і інтенсивного (вивчаючого) видів читання іноземних текстів.

5. Ознайомити студентів із двома видами перекладу іноземних текстів на російську мову: дослівним і адекватним.

6. Навчити студентів грамотно користуватися іноземно-російськими словниками.

7. Ознайомити студентів з основними положеннями структурно-семантичного аналізу при читанні іноземних текстів.

8. Розвивати в студентів уважне ставлення до досліджуваного мовного і мовленнєвого матеріалу.

9. Розвивати в студентів навички й уміння самостійної роботи над мовою.

«Мові не можна навчити, мову можна тільки вивчити».

ІІІ. Мінімальні вимоги до рівня навченості студентів на кінець першого (загальномовного) етапу навчання.

^ А) З мовного матеріалу.

Лексичний мінімум: 1000 одиниць найбільш уживаних слів і словосполучень досліджуваної мови. У це число входять слова, які опанували студенти в середній школі.

^ Словотворчий мінімум: Основні префікси і суфікси іменників, прикметників, дієслів, прислівників.

Граматичний мінімум: Основні граматичні форми і структури досліджуваної мови.

^ Б) По мовній діяльності (читанню).

1.Уміти прочитати без словника текст, близький за тематикою до текстів, що читалися на заняттях, і що містить вивчений граматичний матеріал, для загального ознайомлення з його змістом (екстенсивне читання). Обсяг тексту - 2000-2500 друкованих знаків. Час підготовки - 20-25 хв. Форма перевірки розуміння - передача змісту прочитаного російською мовою.

2.Уміти прочитати зі словником новий текст побутового або країнознавчого характеру, що містить вивчений граматичний матеріал, з повним і точним розумінням прочитаного (інтенсивне читання). Обсяг тексту - 800-1000 друкованих знаків. Форма перевірки розуміння - письмовий переклад. Час підготовки - 1 година.

3.Уміти прочитати і перекласти (без словника) усі тексти, пророблені в навчальному році, а також тексти контрольних завдань.

Такі види мовної діяльності, як усне мовлення (говоріння й аудіювання) і письмо, використовуються протягом усього курсу як спосіб навчання. Переклад (усний і письмовий) використовується: як спосіб навчання; для контролю розуміння прочитаного; як можливий спосіб передачі отриманої при читанні інформації.

Насамперед необхідно навчитися правильно вимовляти і читати слова і речення. Щоб навчитися вірно вимовляти звуки і читати тексти по-англійськи, треба, по-перше, засвоїти правила вимови окремих звуків і сполучень звуків, а також інтонації в словах і в цілому реченні. При цьому особливу увагу варто звернути на вимову тих звуків, що не мають аналогів у рідній мові. По-друге, треба регулярно консультуватися з викладачем, а також у відповідних розділах, рекомендованих програмою підручників і навчальних посібників.


Запам'ятайте правила читання голосних.

Букви

Типи складів

I


Відкритий і умовно відкритий

II

Закритий

III


Буква r після гласної

IV


Буква r між голосними

a


e


o


y


u


i

[еı]

plate

[i:]

he

[ou]

go

[aı]

my

[ju:]

due

[aı]

tie

[æ]

lamp

[e]

ten

[o]

box

[i]

system

[Λ]

cup

[ı]

wit

[a:]

car

[ε:]

bird

[o:]

sport

[ε:]

myrmidon

[ε:]

turn

[ε:]

first

[ε]

care

[i]

here

[o:]

more

[aıε]

tyre

[juε]

cure

[aıэ]

tired


Оскільки основною цільовою настановою навчання іноземній мові є одержання інформації з іншомовних джерел, особливу увагу необхідно приділяти читанню текстів. Розуміння тексту досягається при здійсненні двох видів читання: навчального читання і читання з загальним охопленням змісту.

Точного і повного розуміння тексту можна домогтися шляхом навчального читання, що передбачає уміння самостійно здійснювати лексико-граматичний аналіз тексту. Результатом навчального читання є адекватний переклад тексту рідною мовою за допомогою словника. При цьому варто розвивати навички використання галузевих термінологічних словників (наприклад, англо-російський юридичний словник) і словників скорочень.

Читаючи текст, що призначається для розуміння загального змісту, необхідно зрозуміти основний зміст прочитаного, не звертаючись до словника.

Обидва види читання складаються з таких умінь:

- угадування значень незнайомих слів на основі словотворчих ознак і контексту;

- дізнавання інтернаціональних слів і визначення їх значення;

- пошук знайомих граматичних форм і конструкцій, установлення їх еквівалентів у рідній мові;

  • використання ілюстративного матеріалу, що наводиться в текстах;

- використання знань за фахом, загальнотехнічним, загальноекономічним предметам як основи значеннєвого або мовного здогаду.

При навчанні правильному читанню і розумінню прочитаного потрібно широко використовувати ТЗН, що поєднують зорове і слухове сприйняття. Систематичне прослуховування звукозаписів допомагає домогтися правильної вимови. Треба також навчитися підрозділяти речення на значеннєві відрізки - синтагми, що забезпечить правильну техніку читання.

Щоб розуміти літературу, яку Ви читаєте, необхідно опанувати достатньою кількістю слів і виразів. Для цього рекомендується регулярно читати по-англійськи навчальні тексти, газети й оригінальну літературу за фахом.

Роботу над розширенням і закріпленням лексичного запасу варто проводити в такий спосіб:

а) при роботі зі словником, по-перше, ознайомтеся з його структурою, по-друге, із системою умовних позначок, що прийняті в даному словнику;

б) слова виписуйте в зошит або на картки у вихідній формі з відповідною граматичною характеристикою, тобто іменники — в однині, дієслова — у невизначеній формі.

При перекладі з англійської мови на російську потрібно пам'ятати, що викликає труднощі. Це:


  1. ^ Багатозначність слів.


Наприклад, слово convention має значення:

1) з'їзд, збори; 2)договір, конвенція; 3) звичай.

Підібрати необхідне значення слова можна тільки, виходячи з контексту.


^ The Convention was successful.

That is not in accord with convention.


Слово duty має значення:


  1. З'їзд пройшов успішно.

    Таке тут не прийнято.
    борг, обов'язок; 2)чергування; 3) мито.


^ The duty of the Militia is to protect legality, law and order.

Обов'язок міліції - захищати законність і правопорядок.

These articles are liable to duty. Дані предмети підлягають обкладанню митом.


2. Омоніми (різні за значенням, але однакові по звучанню слова). Їх варто відрізняти від багатозначних слів.

^ Some - який-небудь, sum - сума;

court -суд, caught - Past Simple від дієслова to catch - піймати;

left - лівий, left - Past Simple від дієслова to leave – залишати, залишати

The basic judicial organ, of state is a district court.

Основний судовий орган держави — районний суд.

^ Don 't sell the bear 's skin before you have caught the bear.

He діли шкіру не убитого ведмедя.

Only few people write with the left hand.

Мало хто пише лівою рукою.

They left law school for home.

Вони пішли з юридичного технікуму додому.


3. Конверсія.

Утворення нових слів з існуючих без зміни написання називається конверсією. Найпоширенішим є утворення дієслів від відповідних іменників. Наприклад, control - контроль, to control -контролювати; judge - суддя, to judge - судити; cause - причина, to cause - заподіювати і т.д.


4. Інтернаціоналізми.

В англійській мові значне місце займають слова, запозичені з інших мов, в основному з латинської і грецької. Ці слова одержали широке поширення і стали інтернаціональними. За коренем таких слів легко здогадатися про їх переклад російською мовою. Наприклад, declaration - декларація, atom - атом, economy - економія, економіка, deputy - депутат, candidate - кандидат і т.д.

Однак потрібно пам'ятати, що більшість інтернаціоналізмів розходяться у своєму значенні в російській і англійській мовах, тому їх часто називають «помилковими друзями» перекладача. Наприклад, accurate - точний (а не акуратний), to control — керувати (а не тільки контролювати)', biscuit - печиво (а не бісквіт) і т.д.


5. Словотвір.

Ефективним способом розширення запасу слів в англійській мові є знання способів словотвору. Уміння розчленувати слово на корінь, суфікс і префікс допомагає визначити значення незнайомого слова. Крім того, якщо Ви знаєте значення найбільш уживаних префіксів і суфіксів, то Ви без труднощів зможете зрозуміти значення гнізда слів, утворених від однокорінного знайомого слова.


^ Основні префікси

Префікс

Приклади

Переклад


anti –

co –

counter –

de –

extra -

anti-war

co-existence

counter-espionage

demobilization

extraordinary

антивоєнний

співіснування

контррозвідка

демобілізація

незвичайний

in-


multi-

over-

poly-

post-

pre-

re-

trans-

super-

ultra-

under-

instability

inroad

multistage

overcome

polytechnical

postgraduate

predetermine

reorganize

transformation

superprofits

ultra-violet

underground

нестійкість

вторгнення

багатоступінчастий

переборювати

політехнічний

аспірант

визначити

реорганізувати

перетворення

надприбутку

ультрафіолетовий

підземний
Основні суфікси іменниківСуфікс

Приклади

Переклад


-ance

-ence

-sion

-dom

-ion (-tion, -ation)


-ment

-ness

-ship

-age

-er

-ty

importance

silence

revision

freedom

presumpion,

formation

judgement

softness

partnership

voltage

lawyer

difficulty

значення

мовчання

перегляд

воля

припущення,

формування

судове рішення

м'якість

партнерство

напруга

юрист

складність
^
Основні суфікси прикметників і прислівників
Суфікси

Приклади

Переклад


-able

-ible

-ant, -ent

-ful

-less

-ous

-y

-ly

remarkable

responsible

resistant, different

successful

guiltless

famous

sonny

happily

видатний

відповідальний

опорний, різний

успішний

невинний

знаменитий

сонячний

щасливо


^ 6. Prepositional phrasal verbs.


В англійській мові є цілий ряд дієслів, що вживаються з прийменниками і прислівниками, що змінюють їхнє значення, і створюють, таким чином, нові поняття. Завдяки прийменникам порівняно невелика група слів має багатозначність. До цієї групи відносяться дієслова to get, to make, to go, to set і ін.

У словнику дієслова з прийменниками і прислівниками пишуться після основного значення дієслова за абеткою прийменників і прислівників. Наприклад: to go - йти, ~ about - циркулювати (про слухи, гроші), ~ back - повертатися, ~ for - захоплюватися.

ask for просити turn on включати

bring up виховувати turn off виключати

call on відвідувати, заходити turn out виявитися

calm down заспокоїти(ся) wear out зносити(ся)

carry out виконувати work out розробляти

cheer up підбадьорити(ся) write off списати (з рахунку)

come in входити

draw in залучати

drive at натякати

find out дізнаватися

get away йти, вибиратися

get up уставати

give in здаватися

give up кидати, здаватися

go ahead просуватися

go on продовжувати (ся)

go out виходити

hand in здавати

keep up підтримувати, не відставати

let down підвести, принизити

let in впускати

let out випускати

pick up піднімати, підбирати

point out указувати

put forward пропонувати, висувати

put on вдягати

put up терпіти, миритися

ring up дзвонити

shut up замовчати

switch on включати

switch off виключати

take off знімати (одяг)

try on міряти.


7. В англійській мові дуже часто іменники вживаються у функції визначення без зміни своєї форми. Структура «іменник + іменник + іменник» викликає труднощі при перекладі, оскільки іменники йдуть підряд. Головним словом у такій групі є останнє, а всі попередні іменники є визначеннями до нього. Деякі іменники-визначення можуть перекладатися прикметниками. Наприклад: сапі - очерет, sugar — цукор, сапі sugar - очеретяний цукор; machine building industry - машинобудівна промисловість; world television network - всесвітня телевізійна мережа.

8. Подібний спосіб перекладу не завжди можливий: часто такі вирази доводиться перекладати іменниками в непрямих відмінках (із прийменниками або без них). Порядок перекладу обумовлюється значеннєвими зв'язками між визначенням і тим словом, що є обумовленим. Переклад варто починати справа наліво з останнього іменника, а іменники, що стоять перед ним у ролі визначення, треба перекладати іменниками в непрямих відмінках (частіше в родовому або з прийменниками в інших відмінках). Наприклад: citizen rights and freedoms protection - захист цивільних прав і свобод; friendship and cooperation agreement - угода про дружбу і співробітництво; grain export - експорт зерна; export grain - зерно на експорт (експортне зерно).

9. У текстах наукового характеру англійські вираження часто перекладаються одним словом. Наприклад, defense counsel - захисник; raw materials - сировина; radio operator - оператор; construction works -будівництво.

Словосполучення з трьох-чотирьох слів може бути передано двома-трьома словами: an iron and steel mill — металургійний завод; shoe repair shop - шевська майстерня.

10.Іноді при перекладі з англійської мови, доводиться використовувати описовий спосіб і передавати значення англійського слова за допомогою декількох російських слів. Наприклад, іменники: characteristics - характерні риси; efficiency - коефіцієнт корисної дії; necessities - предмети першої необхідності; output - випуск продукції; solid - тверде тіло; an official - посадова особа; judgement - судове рішення; дієслова і прислівники: to influence - впливати; to amend - внести виправлення; mainly (chiefly) - головним чином.


11. Наукова література, у тому числі юридична, характеризується наявністю великої кількості термінів. Термін - слово або словосполучення, що має суворо визначене значення для конкретної галузі права, науки, техніки. Значення незнайомого терміна варто шукати в термінологічному словнику.

Наприклад:

1. Англо-російський словник по бухгалтерському обліку, аудиту і фінансам / укл.. Терехов Д.Ю. - М.: Аскери, 1994. - 512 с.

2. Андріанов С.Н., Берсон А.С., Нікіфоров А.С. Англо-російський юридичний словник. -М.: Русский язык, 1993. - 509 с.

3. Федотова І.Г., Циганкова Н.Н. Комерція і право. Англо-російські відповідності, кореспонденція і документація. - М: 1991.


Домашнє читання

Мета роботи над текстами по домашньому читанню - розвиток навичок інформаційного читання, тобто читання заради правильного розуміння основних положень тексту і положень, їх підтверджуючих (читання з охопленням загального змісту).

Як матеріал для домашнього читання використовується юридична і суспільно-політична література. У кожному семестрі студент готує матеріал обсягом 10 тисяч друкованих знаків.

При підготовці студент повинен прочитати вголос і перекласти перші абзаци тексту, ті, у яких автор викладає тему, виписати всі незнайомі слова. Весь наступний текст студент повинен читати якнайшвидше з мінімальним використанням словника, намагаючись зрозуміти основний зміст. У свій індивідуальний словник варто виписувати лише ті слова, що утрудняють загальне розуміння тексту. Слова варто виписувати у вихідній формі, тобто іменники - в однині, дієслова - у формі інфінітива, прикметники і прислівники - у позитивному ступені.

При контролі (відповіді) студент повинен уміти знайти ключове слово кожного абзацу, викласти основні положення тексту російською мовою, відповісти на питання викладача по тексту, знайти абзац, у якому викладається та або інша думка. Індивідуальний словник пред'являється при відповіді. Без заліку по домашньому читанню студент не допускається до заліку (екзамену).

^ Методика роботи зі словником

Усі слова в англо-російському словнику розташовані в порядку англійського алфавіту. Для того, щоб успішно користуватися словником і швидко знаходити слова, треба:

1.Твердо знати англійський алфавіт у порядку розташування його букв. Для початку можна рекомендувати написати алфавіт на вертикальну смужку паперу і мати її перед очима при роботі зі словником.

2. Уміти знаходити вихідну форму слова. При відшуканні слів потрібно врахувати, що словник дає слова у вихідних формах, тоді як у тексті вони зустрічаються здебільшого в похідних формах. До найбільш уживаних похідних форм відносяться:

а) множина іменників;

б) ступені порівняння прикметників;

в) третя особа однини дієслів у ^ Present Simple;

г) II і III форми дієслів (правильних і неправильних);

д) дієслівна форма з закінченням –ing;

е) форми, утворені за допомогою афіксации (префіксів і суфіксів).

3. Уміти визначати частину мови, до якої належить слово. В англійській мові за формою слова, у більшості випадків, не можна визначити, якою частиною мови воно є. Так, для слова work словник указує: 1. я - робота, праця 2. v - працювати

Різні граматичні значення слів позначаються переважно за допомогою службових слів, тобто артиклів, прийменників, а також визначається місцем, яке слово займає в реченні, тобто в залежності від функції слова в реченні.

Частина мови позначається в словнику арабськими цифрами й умовними позначками. Найбільш уживані позначення:

n (noun) — іменник

pron (pronoun) - займенник

a (adjective) - прикметник

v (verb) — дієслово

adv (adverb) - прислівник

prep (preposition) - прийменник

cj (conjunction) - сполучник

pi (plural) - множина

рр (past participle) — дієприкметник II

(Повний список скорочень приводиться на початку словника).

4. Правильно вибрати лексичний варіант. Після того, як з'ясовано, якою частиною мови є слово, необхідно відшукати в словнику потрібний російський еквівалент. Задача ускладнюється тим, що більшість англійських слів багатозначні. Так, для іменника state словник дає наступні значення: 1) стан; 2) будівля, структура; 3) положення, ранг; 4) держава; 5) штат. З усіх значень, приведених у словнику для даної частини мови, варто вибрати найбільш придатне, виходячи з контексту, а не зупинятися на першому значенні, що трапилося.

У першу чергу варто звернути увагу на юридичне і політичне значення слова.

Консультації

Студент може звертатися до викладача, прикріпленого до групи, із усіма питаннями, що виникають у нього в процесі роботи над мовою. Тематичні консультації проводяться викладачем за узгодженням із групою і навчальною частиною.

Скачать, 513.22kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru