Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Методика виконання роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та літературних джерел, які використав студент при її виконанні. Увступі студент дає загальну характеристику питання

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 179.91 Kb.
Дата09.03.2012
Размер179.91 Kb.
ТипДокументы
Подобный материал:

Завдання для контрольної роботи для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Промисловий маркетинг»

Виконання студентами, контрольної роботи, як складової частини навчального процесу, передбачено їх навчальними планами.

Метою роботи є поглиблення знань щодо особливостей функціонування системи марке­тингу промислового підприємства, вивчити характеристику в та техно­логію маркетингової діяльності на конкретному підприємстві.

Методика виконання роботи.

Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та літературних джерел, які використав студент при її виконанні.

У вступі студент дає загальну характеристику питання.

У першому питанні розглядається теорія проблеми: загальні характеристики, розвиток, основні товаровиробники галузі, їх маркетингова діяльність .

У другому розділі здійснюється аналіз маркетингової діяльності підприємства конкретної галузі промисловості за темою контрольної роботи

У третьому питанні наводяться напрямки та перспективи розвитку підприємства та галузі..

У висновках наводиться узагальнення питань, які розгля­далися у роботі. Оформлення роботи здійснюється відповідно стандартів МОН України обсягом 20-25 сторінок друкованого тексту.

Розподіл тем для виконання контрольної роботи здійснюється згідно з порядковим номером студента за списком.

Тематика контрольних робіт

 1. Енергетичне машинобудування

 2. Підйомно-транспортне машинобудування

 3. Електротехнічна промисловість

 4. Хімічне і нафтове машинобудування

 5. Виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування

 6. Промисловість парфумерних та косметичних засобів

 7. Виробництво штучних та синтетичних волокон

 8. Виробництво гумових та пластмасових виробів

 9. Виробництво гумових виробів

 10. Верстатобудівна та інструментальна промисловість

 11. Приладобудування

 12. Автомобільна промисловість

 13. Підшипникова промисловість

 14. Машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових при­ладів

 15. Будівельно-шляхове і комунальне машинобудування.

 16. Тракторне і сільськогосподарське машинобудування

 17. Електронна промисловість

 18. Деревообробна промисловість

 19. Виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

 20. Авіаційна промисловість.

 21. Суднобудівна промисловість

 22. Радіопромисловість.

 23. Промисловість засобів зв 'язку

 24. Промислововість санітарно-технічного і газового обладнання та виробів

 25. М’ясопереробна промисловість

 26. Промисловість рибних продуктів

 27. Промисловість переробки та консервування овочів та фруктів

 28. Олійно-жирова промисловість

 29. Молокопереробна промисловість

 30. Борошномельно-круп’яна промисловість

 31. Хлібобулочна промисловість

 32. Цукрова промисловість

 33. Кондитерська промисловість

 34. Макаронна промисловість

 35. Виробництво напоїв

 36. Виробництво основної хімічної продукції

 37. Виробництво лаків та фарб

 38. Фармацевтична промисловість

 39. Виробництво пластмасових виробів

 40. Текстильна промисловість

 41. Целюлозно-паперова промисловість

 42. Промисловість тютюнових та алкогольних виробівРекомендована література

основна

 1. Акимова ИМ. Промышленный маркетинг. — 2-е изд., стер. — К.: О-во "Знання", КОО, 2001. — 294 с.

 2. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. — К.: «Центр навчальної літератури», 2009. — 384 с.

 3. Гінгстон П. Найкраща книга про збут і маркетинг. Пер. з англ. — Львів: Світло, 2006. — 208 с.

 4. Девид А. Аакер Стратегия управления портфелем брендов: учебное пособие. – М.: «Эксмо», 2008. – 320 с.

 5. Довгань Л.Є. Стратегічне управління. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. —К.: ЦНЛ, 2009. — 440 с.

 6. Дудла І.О. Товарознавчі аспекти маркетингу: Навчальний посібник. – К.: 2007. – 224 с.

 7. Захаренко Г. Выставка: техника и технология успеха: учебное пособие. – М.: 2006.

 8. Зінь Е. А., Турченюк М. О. Планування діяльності підприємства: Підручник. — К.: Видав, дім “Професіонал”, 2004. — 320 с.

 9. Зозулев A.B. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия: учеб. пособие / A.B. Зозулев. — К.: «Центр навчальної літератури», 2010. — 576 с.

 10. Иванов Л. Исследование рынка собственными силами: учебное пособие. – СбП.: «Питер», 2006. – 144 с.

 11. Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогнозування кон'юнктури ринку: Навч. посібник. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. — 215 с.

 12. Ковалев А.И. Промышленный маркетинг. — М.: Благовест-В, 2002. — 304 с.

 13. Крикавський Є. В. Маркетингова політика розподілу: навчальний посібник / Є. В. Крикавський, Н. С. Косар, А. Чубала. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. – 232 с.

 14. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг: Підручник. 2-ге видання. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2004. – 472 с.

 15. Кунявский М. и др. Управление маркетингом промышленного пред­приятия. — М.: Междунар. отношения, 2004. — 376 с.

 16. Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. — К.: ЦНЛ, 2008. — 184 с.

 17. Матанцев А.Н. Анализ рынка: Настольная книга маркетолога: учебное пособие. – М.: 2009.

 18. Минетт С. Промышленный маркетинг: принципиально новый под­ход к решению маркетинговых задач: Пер. с англ. — М.: Изд. дом "Виль­яме", 2003. —208 с.

 19. Николайчук В. Е., Белявцев М. Й. Промышленный маркетинг. — Донецк: ООО ПКФ “БАО”, 2004. — 384 с.

 20. Оснач О.Ф. Промисловий маркетинг. 2-ге видання. Підручник затверджений МОН України. – К.: ЦНЛ, 2011. – 364 с.

 21. Прокопенко О.В. Інфраструктура товарного ринку. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. — К.: ЦНЛ, 2007. — 288 с.

 22. Промисловий маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика / за ред. А.О. Старостиної. — К.: Знання, 2005. — 764 с.

 23. Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брендів / Зозульов О.В., Писаренко Н.Л. — К.: «Знання», 2004. — 199 с.

 24. Святненко В. Ю. Промисловий маркетинг: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 264 с.

 25. Сумець О.М. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства. — К.: «Центр навчальної літератури», 2009. — 280 с.

 26. Тєлєтов О. С. Маркетинг у промисловості: Підручник. — К.: Центр навч. літ., 2004. — 248 с.

 27. Циба Т.Є. Маркетингове планування: Навчальний посібник. – К.: 2007. – 122 с.

 28. Червомаз П. О. Міжнародний маркетинг: навчальний посібник. – К.: «Альма Матер», 2010. – 272 с.

 29. SWOT-аналіз - основа формування маркетингових стратегій: Навчальний посібник За ред. Л.В. Балабанової. - 2 ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2005. - 301 с. - (Вища освіта XXI століття). 

додаткова

 1. Азов Г.П. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. — М.: Прогресс, 2005. — 300 с.

 2. Ефименко Е.М. 100 вопросов и ответов о выставках и ярмарках: Настольная книга экспонента-практика. Ч. 1. – М.: 2008. – 220 с.

 3. Збутова діяльність промислових підприємств: теорія та нап­рямки розвитку. Монографія / П. А. Орлов, Г. О. Холодний, М. А. Бо­рисенко, Т. І. Притиченко, Н. І. Алдохіна, В. І. Рожко, В. Г. Щербак, В. Ю. Мавріду. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. — 232 с.

 4. Маркетинговий аналіз / За редакцією В.В. Липчука. — К.: «Альма-матер», 2007. — 216 с.

 5. Мерчандайзинг: Навч. посіб. для студентів, магістрів, аспірантів, спеціалістів торгівлі. Рекомендовано МОН / Мельник І.М., Хом’як Ю.М. — К., 2009. — 309 с., тв. пал. 

 6. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств / Каніщенко О.Л. — К., 2007. — 446 с., тв. пал. 

 7. Мних О. Б. Маркетинг у формуванні ринкової вартості машинобудівного підприємства: Монографія. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. — 428 с.

 8. Щербань В.М. Створення товару: маркетингове, конструкторське та технологічне забезпечення. — К.:«Центр навчальної літератури», 2007. — 288 с.

 9. Журнал «Маркетинг в Україні»

 10. Журнал «Управление маркетингом»

 11. Журнал «Маркетинговые исследования»

 12. Журнал «Новый маркетинг»Інтернет-джерела

 1. www.news.liga.net – сайт корпорації «Ліга Бізнес Інформ»

 2. www.adfu.org.ua - веб-сайт "Асоціація розвитку франчай­зингу в Україні".

 3. www.a-rsb.ru – Інформаційно-аналітичне агентство «РСБ»

 4. www.commercial-motor.com - веб-сайт журналу "Commer­cial motor".

 5. www.ei.com.ua - веб-сайт інформаційної агенції "Экс-прессинформ".

 6. www.expoplaza.kiev.ua – сайт виставкового центру «КиївЕкспоПлаза»

 7. www.fozzy.ua – Торгово-промислова корпорація «Fozzy-Group»

 8. www.franchise.org - веб-сайт міжнародної організації франчайзингу.

 9. www.franchise-net.ru - веб-сайт выставки "Франчайзинг

 10. www.franchising.msk.su - веб-сайт "Собст­венный бизнес. Франчайзинг и готовый бизнес".

 11. www.kmu.gov.ua - офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

 12. www.kontrakty.com.ua - веб-сайт журналу "Галицькі контракти".

 13. www.leasing.org.ua - веб-сайт "Лізинг в Україні"

 14. www.lol.org.ua- веб-сайт "Агроогляд "Овощи и фрукты" - информация для плодоовощного бизнеса СНГ"

 15. www.marketingpower.com – сайт Американської асоціації маркетингу

 16. www.marketlng.spb.ru - веб-сайт "Энциклопедия маркетинга" - Пособие "Франчайзинг в России".

 17. www.minagro.gov.ua - офіційний веб-сайт Міністерства аграрної політики України.

 18. www.niss.gov.ua – сайт Національного інституту стратегічних досліджень

 19. www.obrly.pib.com.ua - веб-сайт газети АКБ Промінвестбанк, Центральної Ради профспілки працівників Промінвестбанку, Партії національно-економічного розвитку України.

 20. www.patent.km.ua веб-сайт "Україна: реєстрація товар­них знаків, авторських прав, винаходів, патентів, інтелектуальна влас­ність".

 21. www.pro-consulting.com.ua - веб-сайт ООО "Финансово-аналитическая группа "ПРО-Консалтинг".

 22. www.sellbrand.ru - веб-сайт "Миро­вая практика развития франчайзинга".

 23. www.uam.in.ua – сайт Української асоціації маркетингу

 24. www.udsa.org.ua – сайт Української асоціації прямого продажу

 25. www.ukragroconsult.com.ua - веб-сайт аналітичного центру Украгроконсалт.

 26. www.ukragroleasing.com.ua - офіційний веб-сайт BAT HAK "Украгролізинг".

 27. www.ukraine-tipp.gov.ua – сайт Міністерства економіки України

 28. www.ukrstat.gov.ua – сайт Держкомстату України

Скачать, 266.49kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru