Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Дипломна робота

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/9
Дата30.10.2012
Размер1.56 Mb.
ТипДиплом
Содержание
Зміст Вступ
Види діяльності
Ознака класифікації
1 . Аналіз ліквідності підприємства
2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
3. Аналіз ділової активності підприємства
4. Аналіз рентабельності підприємства
Список використаних джерел
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Дипломна робота


на тему: Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства


(на матеріалах приватного малого наукового виробничо-впроваджувального підприємства “Контингент”, м. Вінниця)

Анотація

Дипломна робота на тему „Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства” виконана з використанням практичних матеріалів підприємства ПМНВВП “Контингент”.

Зміст роботи включає вступ, п’ять розділів, висновки та пропозиції, список використаних джерел і додатки.

Обсяг роботи становить ____ сторінок, включаючи ____таблиці,____ рисунки і ____ додатків.

В першому розділі розкриваються теоретичні аспекти обліку, контролю та аналізу витрат підприємства їх економічна сутність та значення. Наводиться економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури.

В другому розділі роботи розглянута організаційно-економічна характеристика базового підприємства, характеристика основних показників його діяльності, включаючи аналіз фінансового стану та платоспроможності.

Третій розділ роботи присвячений обґрунтуванню системи фінансового та управлінського обліку системи управління витратами підприємства, відображення стану витрат базового підприємства у фінансовій та статистичній звітності.

В четвертому розділі розроблена і апробована система загального економічного аналізу витрат підприємства. Розглянуті основні концепції зовнішнього та внутрішнього контролю системи управління витратами підприємства.

П’ятий розділ розкриває питання автоматизації обліково-аналітичних робіт з обліку системи управління витратами підприємства.

На основі вивчення і узагальнення матеріалу зроблені відповідні висновки та пропозиції.

Ключові слова: система управління витратами підприємства, витрати, фінансові результати, фінансовий облік, управлінський облік, економічний аналіз, аудит.
^

Зміст
Вступ


Розділ 1. Економічна сутність витрат в діяльності підприємства та їх значення в сучасних умовах господарювання

    1. Економічна сутність витрат, їх оцінка та види

1.2. Характеристика нормативно-правової бази та економічної літератури з питань обліку, контролю і аналізу витрат на підприємстві

Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика ПМНВВП “Контингент”

Розділ 3. Розробка системи бухгалтерського обліку витрат підприємства

3.1 Документальне оформлення обліку витрат підприємства

3.2 Синтетичний облік витрат підприємства

3.3 Використання облікової інформації в управлінні підприємством

Розділ 4. Розробка системи контролю та аналізу витрат на підприємстві ПМНВВП “Контингент”

4.1. Інформаційне забезпечення контролю і аналізу витрат підприємства

4.2. Методика проведення контролю витрат підприємства

4.3 Загальний та факторний аналіз витрат підприємства ПМНВВП "Контингент"

Розділ 5. Система автоматизації обліку, контролю та аналізу витрат на торгівельному підприємстві

5.1 Загальна характеристика систем автоматизації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу для ведення обліку витрат на підприємстві

5.2. Алгоритм розв’язання задачі автоматизації обліку, контролю і аналізу витрат підприємства

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки


Вступ
Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність їхньої господарської діяльності.

Будь-яке підприємство, починаючи процес виробництва або приймаючи рішення щодо його розширення, повинне бути впевнене в його прибутковості. Порівняння витрат і результатів діяльності дозволяє оцінити ефективність роботи підприємства. Без такого порівняння виникають непоправні помилки при виборі економічної політики підприємства, прийнятті важливих управлінських рішень, вибору видів підприємницької діяльності, визначенні оптимальних обсягів і структури випуску продукції (робіт, послуг), а також цін на продукцію, (роботи, послуги).

Основний фінансовий результат діяльності підприємства - це прибуток, який є основою і джерелом засобів для його подальшого розвитку. Підвищити прибуток можна, збільшуючи обсяги виробництва або ціни на продукцію (роботу, послугу), що випускається. Однак це не завжди можливо і доцільно. Тому в системі розвитку підприємства в умовах значних економічних обмежень підвищення фінансового результату безпосередньо зв'язано зі зниженням витрат.

Практично на кожному підприємстві існують резерви для зниження витрат до раціонального рівня, що дозволяє домагатися росту економічної ефективності діяльності, підвищення конкурентноздатності. Особливо це стосується галузі виробництва запчастин, специфікою якого є вузька спеціалізація, дрібносерійність, короткий операційний цикл та висока трудомісткість.

Виробнича діяльність пов’язана з ризиком вкладень у цю сферу. Для мінімізації цього ризику потрібен суровий контроль процесу виробництва, детальний його облік та виявлення факторів, які впливають на сам процес виробництва і витрати, необхідні для його здійснення. Тому для кожного підприємства даної галузі важливий поглиблений аналіз витрат і ефективне управління ними для досягнення високого економічного результату.

Чітка побудова бухгалтерського обліку витрат відповідно до змін, що відбуваються в його організації й техніці ведення, підвищує роль обліку як основного засобу одержання достовірної інформації для прийняття економічно обгрунтованих рішень і попереджень ризику у виробничо-господарській діяльності підприємств, у системі оподаткування, у складанні балансу, звіту про фінансові результати, різноманітної фінансової звітності тощо.

Управління витратами доцільно у всіх сферах діяльності підприємства й має велике значення та цінність для всіх місць виникнення і центрів витрат.

Усі вище вказані фактори обумовлюють важливість і актуальність теми даної дипломної роботи.

Метою написання роботи є з'ясування сучасної природи витрат діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, обґрунтування теоретичних і методичних положень щодо удосконалення системи їх обліку, аналізу та контролю, а також вивчення напрямків удосконалення бухгалтерського обліку з використанням автоматизованих систем обробки інформації.

Для розкриття мети в дипломній роботі передбачається вирішити такі завдання :

  • вивчити економічну літературу з питань формування і розподілу витрат підприємства;

  • дослідити діючу практику обліку, контролю й аналізу витрат підприємства, що досліджується;

  • на основі порівняння теоретичних знань і практики діяльності базового підприємства сформулювати висновки та пропозиції по удосконаленню обліку і практичному використанню контролю та аналізу витрат підприємства.

Об'єктом дослідження є витрати діяльності приватного малого наукового виробничо-впроваджувального підприємства “Контингент”. Предмет дослідження являє собою систему обліку, аналізу та контролю господарських операцій, пов'язаних з витратами діяльності підприємств.

Методи дослідження:

  • загальнонаукові методи (аналіз, синтез, конкретизація);

  • спеціальні методи дослідження (порівняння, групування, відносні, середні величини ланцюгових підстановок та різниць).

Практична цінність роботи полягає в розробці рекомендацій щодо удосконалення системи обліку, аналізу та контролю витрат діяльності підприємств.


Розділ 1. Економічна сутність витрат в діяльності підприємства та їх значення в сучасних умовах господарювання


1.1 Економічна сутність витрат, їх оцінка та види


В умовах розбудови ринкових відносин в Україні якісно змінюються економічні важелі управління, в тому числі облік, контроль, аналіз і аудит.

Будь-яка діяльність господарюючого суб'єкта пов'язана з витратами матеріально-речових, трудових та інших ресурсів, цінність яких визначається на ринку. В системі управління підприємством головним об'єктом є процес обліку, аналізу та контролю витрат господарської діяльності в цілому та в розрізі їх видів, цілей, періодів виконання.

Існують різні теорії трактування витрат діяльності підприємства за своєю економічною сутністю, галузевою ознакою та іншими напрямками, які відображені в таблиці 1.1.

Економічний підхід до визначення витрат походить з їх економічної природи (як витрати на просте відтворення ресурсів, що використовуються), а не з характеру та джерел відшкодування. При економічному підході до складу поточних витрат необхідно включати всі витрати, пов'язані з поточною діяльністю підприємства, в тому числі і непродуктивні витрати у зв'язку з порушеннями у виробничо-технологічному процесі, незбалансованою структурою ресурсів, що використовуються тощо. Такий підхід відповідає інтересам власників підприємства, тому що характеризує весь обсяг фактично понесених витрат, пов'язаних із здійсненням поточної діяльності, а отже, дає змогу визначити реальний фінансовий результат діяльності підприємства.

За економічною сутністю поточні витрати підприємства являють собою сукупність затрат живої та уречевленої праці на здійснення поточної торговельно-виробничої діяльності підприємства; а за натурально-речовим складом - спожиту частину матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Скачать, 994.44kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru