Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Рибалко О. О. Використання майбутніми педагогами інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні молодших школярів

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 142.04 Kb.
Дата09.03.2012
Размер142.04 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Ключові слова
Ключевые слова
Подобный материал:

Рибалко О.О. Використання майбутніми педагогами інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні молодших школярів // „Вища освіта України”, 2011. - № 3 (додаток 1). Тематичний випуск „Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”. – В 2-х томах. - Т. 2. – С. 501 – 508.


УДК 37.013.75 О. О. Рибалко


ВИКОРИСТАННЯ МАЙБУТНІМИ ПЕДАГОГАМИ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ


Резюме. Автор підкреслює значення використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки майбутнього учителя початкових класів, формування у нього уміння сконструювати такий урок з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, який би міг найбільш ефективно досягнути поставленої мети.

^ Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, урок, ефективність, досягнення, мета.

Резюме. Автор подчёркивает значение использования информационно-коммуникационных технологий в процессе подготовки будущего учителя начальных классов, формирование у него умения сконструировать такой урок с использованием информационно-коммуникационных технологий, который мог бы наиболее эффективно достичь поставленной цели.

^ Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, урок, эффективность, достижения, цель.

Summary. The author deals with the importance of using information and communication technologies in the process of primary school future teachers training. The forming to make up the lesson with the use of information and communication technologies with the ability to achieve the set above goal is also characterized.

Keywords: information and communication technologies, lesson, efficiency, achievement, goal.


Сучасне суспільство нерозривно зв'язане з процесом інформатизації.

При цьому один з пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства - інформатизація освіти. Інформатизація освіти - це процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, навчальних закладів, суспільних об'єднань на основі формування і використання інформаційних освітніх ресурсів.

В поня­ття інформаційної компетентності вкладається комплексне уміння самостійно шукати, відбирати потрібну інформацію, аналізувати, організовувати, уявляти, передавати її, моделювати і проектувати об'єкти і процеси, реалізувати проекти.

Інформатизація освітнього простору обіцяє радикально вплинути на якість підготовки випускників вищих навчальних закладів - потенційних носіїв нового типу мислення, відповідного вимогам суспільного розвитку через істотне підвищення ефективності навчального процесу.

Серед основних завдань і напрямів модернізації вищої педагогічної освіти особливо наголошується необхідність навчання педагогів використанню інформаційних і комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Інформатизація освіти допускає розвиток існуючих і створення нових засобів навчання, які сприяють підвищенню якості навчання та призначені для організації роботи учнів у інформаційно-освітньому середовищі.

Таким чином, вчителю початкових класів необхідно бути готовим до розвитку, поглиблення і оновлення змісту навчання початкової школи, зміні методів, форм і засобів навчання в умовах інформатизації освіти. Найважливішими і актуальними завданнями, що стоять перед учителем початкових класів, на сучасному етапі інформатизації освіти, є наступні:

 • аналіз готових електронних навчальних ресурсів;

 • використання їх у своїй професійній діяльності;

 • розробка власних електронних навчальних посібників..

Виникає необхідність зміни підготовки майбутнього вчителя початкових класів, який у сучасних умовах інформатизації для забезпечення якості навчання повинен бути готовим до використання електронних навчальних ресурсів у своїй професійній діяльності.

Учитель початкової школи нового покоління повинен грамотно застосовувати інформаційні технології, використовуючи весь спектр можливостей комп'ютерної техніки, що є одним з критеріїв якості підготовки сучасного фахівця.

Очікуваний педагогічний ефект від застосування інформаційних технологій у навчанні нерозривно пов'язаний з психологічними особливостями їх використання і супроводжуються обов'язковим дотриманням норм техніки безпеки. Cлід пам'ятати, що за наявності відповідного програмного забезпечення комп'ютер позитивно впливає на відношення дитини до навчання і її здатність пізнати навколишній світ.

Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І. Я. Франка має в цьому питанні значні напрацювання, в результаті яких активно впроваджуються інформаційно-комунікаційні технології викладачами в навчальний процес коледжу, а студентами – в навчальний процес базових шкіл.

Досліджуючи питання застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі початкової школи, студенти коледжу почали проводити уроки з використанням персонального комп’ютера в початкових класах базової загальноосвітньої школи №7 м. Прилуки 8 років тому. Поступово стали проводити уроки з використанням інформаційно-комунікаційних технологій і в інших базових школах міста.

У 2009 – 2011 роках студенти коледжу взяли активну участь у Шостому та Сьомому Всеукраїнських Інтернет-конкурсах Вчитель-новатор, організованих Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання АПН України на замовлення компанії “МАЙКРОСОФТ УКРАЇНА” відповідно до програми “Партнерство в навчанні” за сприяння Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України.

Працюючи над проектами «Молодший школяр і комп`ютер» і «Дидактична гра та навчання молодшого школяра», студенти вирішили глибше вивчити і систематизувати використання програмних засобів навчання на уроках та в позанавчальний час, дослідити вплив сучасних інформаційних технологій на ставлення молодших школярів до навчання, на досягнення ними поставленої мети та отримання позитивних результатів праці, визначити розвиток творчих здібностей учнів молодших класів.

Найчастіше студенти коледжу проводили уроки з використанням презентацій. З цією метою у програмі Power Point створювали презентацію для свого уроку. Тема уроку представлена на слайдах, в яких стисло викладені основні завдання уроку. Це дає можливість учням сконцентрувати на них увагу та слідкувати за діяльностю вчителя протягом всього уроку. Урок супроводжується відеорядом, який може бути представлений анімацією, малюнками, відеоматеріалами, фотографіями, необхідними картами і схемами. Перевага представлення інформації у вигляді презентації у порівнянні з уроком без використання інформаційно-комунікаційних технологій полягає в тому, що при необхідності у процесі навчання учень може самостійно повернутися до тієї частини інформації, яку не засвоїв, не відволікаючи при цьому вчителя. І навпаки, коментуючи матеріал, який знаходиться на слайдах, вчитель може більш детально зупинитися на певних моментах. Окрім цього, найважливішу інформацію на слайді можна анімувати. Рух окремих частин слайду приверне увагу школярів. Все це підвищує інтерес до навчання і сприяє більш якісному засвоєнню нового матеріалу. Створення презентацій за допомогою програми Microsoft Power Point не вимагає спеціальної підготовки та великих витрат. При цьому учні працюють індивідуально або вчитель використовує комп'ютер, сполучений з демонстраційним екраном. Презентація дозволяє ілюструвати розповідь, зробити урок більш організованим, наочним, цікавим, мобільним.

Справжня співпраця вчителя і учня можлива за умови, що навчатися не примушують, а захоплюють. Завдання в цікавій формі дозволяють здібним учням розкрити і активізувати свої можливості, а невпевненим у своїх знаннях - розвинути ініціативу, кмітливість, мислення. Навіть незначні досягнення породжують у школярів віру в свої можливості. Вправи з казковим сюжетом підвищують інтерес до самого завдання, спонукають дитину розв'язати проблему, викликають бажання допомогти героям.

Незважаючи на те, що увазі вчителів і учнів пропонується велика кількість пізнавальних ігор, найчастіше на уроках використовуються ігри, підготовлені самими вчителями. Застосовуючи ігровий сюжет, можна закріпити основні уміння та навички, а також перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу. Ефективність навчального процесу істотно зростає, оскільки гра є однією з найперспективніших форм навчання учнів початкових класів, подобається їм.

Студенти дослідили роль комп`ютерної дидактичної гри в навчанні молодшого школяра. Слід відмітити, що учні молодших класів люблять дидактичні ігри. Головне, щоб гра органічно поєднувалася з серйозною, напруженою працею, не відволікала від навчання, а навпаки, сприяла інтенсифікації розумової праці. Ігрові дії дитини, що супроводжуються високим емоційним підйомом, стійким пізнавальним інтересом, є наймогутнішим стимулятором її активності в пізнанні.

Тому готуючись до уроків, студенти включають до презентації дидактичні комп`ютерні ігри, ребуси, кросворди.

Розробка ребусів (Рис. 1) розвиває творчу діяльність вчителя, активізує розумовий потенціал учня, його кмітливість. Уміле використання даного роду дидактичного матеріалу на уроці значно підвищує мотивацію учнів до навчання, знімає напругу під час занять, активізує розумову діяльність.
Рис. 1

Студенти помітили, що кросворди найкраще розв`язувати на уроці на етапі актуалізації опорних знань або на етапі закріплення вивченого матеріалу.

Учні люблять колективно розгадувати кросворди, створені у програмі Microsoft Office PowerPoint (Рис. 2).

Розв`язування кросвордів тренує пам’ять, відточує кмітливість учнів, учить працювати з довідковою літературою, спонукає до поглиблення знань, виробляє уміння доводити розпочату справу до кінця.
Рис. 2 Рис. 3

Особливої уваги заслуговує навчання студентів створювати і використовувати електронні навчальні посібники.

Електронний навчальний посібник, як правило, виконується у форматі, що допускає систему навігації, яка дає можливість учневі оптимально переміщатися по розділах посібника, по рівнях навчального матеріалу.

Організаційно-технологічні можливості застосування електронних посібників полягають, перш за все, в можливості працювати в різних режимах. При цьому учні навчаються в зручний для себе час, в зручному місці і зручному темпі, тим самим забезпечуються вимоги комфортності і зручності роботи з ними.

З цією метою частина студентів почала вивчати програму Macromedia Flash (зараз ця програма має назву Adobe Flash CS 3). Крім того, вони вчаться працювати у програмі Adobe Photoshop, щоб можна було обробити та використати більше рисунків, знайдених у мережі Інтернет.

Прикладом творчої співпраці викладачів і студентів є електронний навчальний посібник «Першокласник», створений у програмі Macromedia Flash MX 2004. Легкий для сприйняття фон, лаконічне поєднання тексту й малюнків та використання анімації дає можливість оптимально сконцентрувати увагу учнів. Посібник має звуковий супровід, який можна використовувати в потрібний момент. Мета посібника – активізувати пізнавальну діяльність першокласників, а процес навчання зробити творчим, цікавим і захоплюючим, забезпечивши ігровий прийом навчальної діяльності, що є основним у першому класі. Даний електронний навчальний посібник можна використати на різних етапах уроку (Рис. 4 , Рис. 5).
Рис. 4 Рис. 5

Дуже важливо сьогодні прищепити учням навички культури тестування, зробити цей процес буденним, що не викликає страху, а лише стимулює їх для подальшого самовдосконалення. Під час організації контролю знань зовсім не обов'язково користуватися тестами, що є в мультимедійному підручнику. В його розпорядженні є ряд програм по складанню тестів. Більшість з них надзвичайно прості і доступні. Вчитель може формувати банк контрольних матеріалів на свій розсуд, з урахуванням особливостей конкретного класу і конкретного учня.

Студенти навчилися створювати тести у програмах Microsoft Office Excel (Рис. 6, Рис. 7) та Microsoft Office PowerPoint (Рис. 8, Рис. 9). У програмі Microsoft Office Excel вони вміють створювати тести на одному та на кількох аркушах без використання макросів, а у програмі Microsoft Office PowerPoint – з використанням макросів. Перевага складання тестів за допомогою даних програм полягає в можливості навчитися самостійно складати програму обробки результатів тестування. Ці програми дозволяють також включати в тестові завдання графічні зображення. Але в порівнянні з тестовою оболонкою програми Microsoft Office Excel та Microsoft PowerPoint вимагають більше часу на складання тестового завдання. З іншої сторони, студентові важливо навчитися складати тести в даних програмах, оскільки можна вільно використовувати наочність, малюнки, схеми.Рис. 6 Рис. 7Рис. 8 Рис. 9

Майбутні вчителі повинні навчитися їх створювати, оскільки жоден електронний навчальний посібник або електронний тренажер не можна вважати повноцінним, якщо відсутній тестовий контроль.

Студенти коледжу провели опитування серед дітей, вчителів та батьків щодо користування учнями молодших класів Всесвітньою мережею Інтернет. Більшість учнів стверджують, що грають у розвивальні комп`ютерні ігри, які їм допомагають відшукати батьки. Потрібну інформацію вони теж знаходять за допомогою дорослих.

Проаналізувавши ставлення батьків, учителів та дітей щодо використання Інтернету, а також враховуючи власний досвід користування Всесвітньою мережею Інтернет, студенти коледжу прийшли до висновку, що інтернетом учень молодших класів може користуватись лише під керівництвом батьків або вчителя.

Студенти коледжу створили електронний навчальний посібник «Вивчаємо Інтернет з героями мультфільму Пригоди у Простоквашино» у програмі Microsoft Office FrontPage 2003. У цьому посібнику герої відомого мульфільму «розповідають» учням початкових класів про спам, комп`ютерні віруси, права дітей у мережі Інтернет, небезпеки, які можуть чатувати на них в мережі Інтернет та способи їх усунення. Кіт Матроскін дає поради батькам щодо контролю за роботою дітей в Інтернеті. Таким чином, учні мають змогу познайомитись з правилами поведінки в мережі Інтернет в ігровій формі та виконати тестові завдання.Рис. 10

Спостерігаючи за роботою студентів, можна зробити висновок: чим більше студенти встигають вивчити програм за час навчання в коледжі, тим якісніші програмні продуукти вони можуть створити. Адже використання ІКТ робить навчання більш ефективним, сприяє його індивідуалізації. Завдяки використанню інформаційно-комунікаційних технологій підвищується мотивація навчальної діяльності, активізується пізнання дітей, забезпечується оперативність і об'єктивність контролю, педагогу надається можливість для побудови індивідуальних освітніх траєкторій учнів, полегшується його діяльність і створюється ефективний зворотний зв'язок, підвищується інтерес до предмета, що вивчається.

Працюючи над проблемою використання інформаційно-комунікаційних технологій у початкових класах, можна стверджувати наступне:

дітям уроки із застосуванням комп’ютера подобаються, а студенти їх проводять із задоволенням, бо бачать результати своєї роботи; поки учням молодших класів цікаво працювати за комп’ютером, потрібно домагатися, щоб комп’ютер був помічником учителя та учнів у здобутті знань, а не апаратом для ігор.


Використані ресурси

 1. Державний стандарт початкової загальної освіти. // Початкова школа. - 2001 - №9. - С. 2-6.

 2. http://www.crys.ras.ru/gx/texts/ar_selfgame.html

 3. http://pedsovet.org/mtree/task,viewlink/link_id,4459/Itemid,118/

 4. http://pedsovet.org/mtree/task,viewlink/link_id,4941/Itemid,118/

 5. http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/f24ccb063b93c3bdc3257166004963d1

 6. http://www.websib.ru/ites/2000/02a-01.htm

 7. http://www.nios.ru/documents/grant/dronina/index.htm

 8. http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-10002/

 9. http://www.sibuch.ru/article.htm?420

Скачать, 283.51kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru