Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Лекції

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 196.24 Kb.
Дата09.03.2012
Размер196.24 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Всього годин
Підготувати творчу роботу на тему
Підготувати творчу роботу на тему
Підготувати творчу роботу на тему
Підготувати творчу роботу на тему
Підготувати творчу роботу на тему
Підготувати творчу роботу на тему
Підготувати творчу роботу на тему
2) Реферати
V. Рекомендована література
VI. Питання підсумкового контролю
Подобный материал:
Комплект методичного забезпечення з курсу «Історія української культури»
І. Структура залікових кредитів дисципліни

з „Історії української культури”

При розробленні робочої програми дисципліни за КМС доцільно структурувати її за модульним принципом, який передбачає поділ навчального матеріалу на змістові модулі. Структурування навчального матеріалу дозволяє уникнути дублювання та забезпечити логічну цілісність подачі матеріалу.

Таблиця1

Тема

Лекції

Семінарські, практичні

Лабораторні

СРС

Семестр 2 Змістовий модуль 1. Українська культура від найдавніших часів до XIX ст. (1 кредит)

Тема 1

Предмет і методологічні основи курсу

12

Тема 2

Культура давнього населення України

1

2
2

Тема 3

Культура княжої доби

2

2
3

Тема 4

Українська культура XIV – першої половини XVII ст.

2

2
3

Тема 5

Українська культура у другій половині XVII – XVIII ст.

2

2
3

Тема 6

Українське національне відродження (кінець XVIII – початок XX ст.)

2

2
3

Семестр 2. Змістовий модуль 2. Українська культура ХХ ст. – на початку ХХІ ст. (1.кредит)

Тема 7

Українська культура першої половини ХХ ст.

4

4
7

Тема 8

Здобутки української культури у другій половині 1940-х – наприкінці 1980-х рр.


2

2
7

Тема 9

Культура незалежної України

1

1
8
^

Всього годин

17

17
38ІІ. Завдання для самостійної роботи студентів

До змістового модуля 1. Українська культура від найдавніших часів до XIX ст.

Опрацювання лекційного матеріалу. Тема 1: Предмет і методологічні основи курсу.

Категорії. Метод. Джерела. Історіографія. Основи теорії культури. Еволюція поглядів на культуру. Культура і цивілізація. Співвідношення культури і цивілізації. Типологія цивілізації. Культура і суспільство.

Література: Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб. / Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін.; За ред. С.М. Клапчука В.Ф. Остафійчука. – К: Вища. Шк..: Т-во «Знання», КОО, 2008. – 6-ге вид., стер. – 326 с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 165 років).; Історія світової та української культури: Підручник для вищ. Зал. Освіти / В.А. Гречанко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А. Режко. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 480 с.; Греченко В.А., Чорний І.В. Світова та українська культура: довідник для школярів та студентів / В.А. Греченко, І.В. Чорний. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 416 с.


Опрацювання лекційного матеріалу. Тема 2: Культура давнього населення України.

Первісне суспільство як найдавніший та тривалий етап в історії людства. Періодизація первісної культури. Палеолітична культура. Первісні форми організації людей та їх знаряддя праці. Розвиток засад раціональних знань, мистецтва. Зародження релігії, її початкові форми. Неолітична революція. Поява кераміки. Археологічні культури епохи неоліту. Змісту образотворчого мистецтва. Еволюція релігії. Культура доби металів. Перший та другий великі суспільні поділи праці. Нові форми мистецтва. Поява писемності. Основні етапи формування української культури. Буго-дністровська культура. Дніпро-донецька культура. Культура ямково-гребінцевої кераміки. Культура лінійно-стрічкової кераміки. Будівництво. Середньостогівська культура.

Література: Бокань В.А., Польовий Л.П. Історія культури України: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2001. – 2-ге вид., доп. – 256 с. – Бібліогр.: с. 245-249.; Енциклопедія трипільської цивілізації. У 2-х т. – Т. 1. К., 2004. – 704 с.; Культура і побут населення України: Навч. посібник / В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. – 2-ге вид., доп. та перероб. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.; іл.; Попович М.В. Культура: ілюстрована енциклопедія України / М.В. Попович. – К.: Балтія-Друк, 2009. – 184 с.: іл.


Опрацювання лекційного матеріалу. Тема 3: Культура княжої доби.

Пантеон язичницьких богів: Вседержитель, Сварог, Дажбог, Хорс, Перун та ін. Народна творчість східних слов’ян. Історичні умови розвитку культури княжої доби. “Софійська абетка”. Іларіон. Клим Смолятич. Кирило Туровський. Агапіт. Нестор Літописець. Книгописання. Створення першої бібліотеки. Софійський собор у Києві, Злоті ворота. Храми та палацові споруди Чернігова, Переяслава, Галича та інших міст. Мозаїка, фреска, іконопис. Алімпій. Художнє різьблення. Майоліка. Давньоруська музика. Скоморохи. Культура Галицько–Волинської держави. Основні центри галицької землі: Галич, Перемишль, Звенигород, Теребовль. Основні центри Волині: Володимир, Хелм, Белз, Луцьк, Дорогобуж, Кременець. Стан культури в добу монголо-татарського іга.

Література: Видатні постаті в історії України (ІХ – ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети: Довід. вид. / В.І. Гусєв (кер. кол. авт.), В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев, О.Г. Сокирко, В.І. Червінський. – К.: Вища шк., 2002. – 359 с.; Історія християнської церкви на Україні (Релігієзн. довідк. нарис). – К., 1992.; Культура українського народу / В.М. Русанівський та ін. – К., 1994.


Опрацювання лекційного матеріалу. Тема 4: Українська культура XIV – першої половини XVII ст.

Основні центри культури. Розвиток української мови. Пересопницьке Євангеліє. Юрій Дрогобич, Павло Русин із Кросна. Станіслав Оріховський. Єзуїтські колегії, протестантські школи. Замойська академія. Києво-Могилянській колегіум. Берестейська церковна унія та її вплив на розвиток вітчизняної культури. Іпатій Потій, Герасим Смотрицький, Василь Суразький, Христофор Філарета, Стефан Зизаній, Мелетій Смотрицький. Обрядова поезія, героїчний епос. Швайпольт Фіоль. Франциск Скорина. Степан Дропан. Іван Федоров. Видатні осередки в Україні. М. Петрахович. Графіка. Розвиток ювелірного мистецтва. Життя і побут козаків. Козацька символіка.

Література: Видатні постаті в історії України (ІХ – ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети: Довід. вид. / В.І. Гусєв (кер. кол. авт.), В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев, О.Г. Сокирко, В.І. Червінський. – К.: Вища шк., 2002. – 359 с.; Історія української культури. У 5-и т. – Т. 3. К.: «Наукова думка», 2003. – 1246 с.; Історія християнської церкви на Україні (Релігієзн. довідк. нарис). – К., 1992.


Опрацювання лекційного матеріалу. Тема 5: Українська культура у другій половині XVII – XVIII ст.

Шкільна діяльність ордену василіан. Львівський університет. Наука: історична думка. «Історія Русів». Філософія, філологія, етика та естетика, риторика і поетика, мовознавство, техніка і технічні знання, фізико-математичні знання, астрономія, географія, хімія та біологія, медицина. Друкарство. Бібліотеки України.

Творчість Інокентія Гізеля, Лазаря Барановича, Дмитра Туптала, Феофана Прокоповича. Музична культура в Україні. Театр в Україні: шкільна драма, інтермедії, вертеп, балаган, кріпосний театр. Скульптура Пінзеля.

Музика. М. Березовський, Д. Бортнянський, А.Ведель, М.Дилецький. Декоративно-ужиткове мистецтво: житло, одяг, обрядова культура.

Література: Видатні постаті в історії України (ІХ – ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети: Довід. вид. / В.І. Гусєв (кер. кол. авт.), В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев, О.Г. Сокирко, В.І. Червінський. – К.: Вища шк., 2002. – 359 с.; Шейко В.М., Гаврюшенко О.А., Кравченко О.В. Історія художньої культури: Первісність. Стародавній світ: Підручник / ХДАК. – Х., 1999. – 210 с.; Попович М.В. Культура: ілюстрована енциклопедія України / М.В. Попович. – К.: Балтія-Друк, 2009. – 184 с.: іл.


Опрацювання лекційного матеріалу. Тема 6: Українське національне відродження (кінець XVIII – початок XX ст.).

Дослідження української історії: Андрій Чепа, Григорій Полетика, Яків Маркович, Дмитро Бантиш-Каменський, Микола Маркевич, Яків Головацький. Кирило-Мифодіївське братство.

Архітектура класицизму: А.Меленський, О.Беретті, В.Шретер. Творчість С.Васильківського, М. Пимоненка, П .Левченка, М.Самокиша, І.Ярового, О.Мурашка, І.Труша та ін. Театр корифеїв. Творчість М.Кропивницького, І.Карпенка-Карого, П.Саксаганського, М.Садовського, М.Заньковецької. Українська музична школа ХІХ ст.: С.Гулак-Артемовський, М.Лисенко, К.Стеценко, М.Леонтович, С.Людкевич. Соломія Крушельницька..

Наукові та просвітні товариства. Українська наука початку ХХ ст.: І Полюй, Д.Заболотний, М.Курако, Л.Лагутін, П.Нестеров, Д.Григорович, І.Сікорський, М.Грушевський, О.Єфименко, Д.Багалій.. Діяльність «Просвіти». Книгодрукування та преса. Публіцистика. Модернізм в українській літературі та мистецтві. Творчість В.К.Винниченка.

«Руська трійця». Освіта та наука. Львівський та Чернівецький університет. Створення та діяльність «Просвіт». Наукове товариство ім. Т.Г.Шевченка. Література. Ю.Федькович, В.Стефаника, О.Кобилянської.

Література: Видатні постаті в історії України (ІХ – ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети: Довід. вид. / В.І. Гусєв (кер. кол. авт.), В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев, О.Г. Сокирко, В.І. Червінський. – К.: Вища шк., 2002. – 359 с.; Янів В. Нариси історії української етнопсихології. – Мюнхен, 1993.; Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української художньої культури: Підручник / ХДАК. – Х., 1999. – 196 с.; Попович М.В. Культура: ілюстрована енциклопедія України / М.В. Попович. – К.: Балтія-Друк, 2009. – 184 с.: іл.


До змістовного модуля ІІ. Українська культура ХХ ст. – на початку ХХІ ст.

Опрацювання лекційного матеріалу. Тема 7: Українська культура першої половини ХХ ст.

Розвиток культури в епоху революційних подій 1917-1920 рр.

“Розстріляне відродження”. Національно-культурна політика Радянської держави. Ліквідація неписьменності. Реформа вищої освіти. Українська педагогічна наука. Антон Макаренко. Наукові дослідження. Всеукраїнська академія наук. К.Вобли. М.Грушевський. М.Василенко. А.Кримський. “Гарт”. “Плуг”. “Неокласики”. “Неосимволісти”. П.Тичина. В.Сосюра. Музика. Б.Лятошинський. Театр. Лесь Курбас “Березіль”. М.Жук. Репресії проти діячів української культури 1930-х р. Діяльність НТШ у Львові. Український таємний університет. Таємна Українська вища технічна школа. Український вільний університет у Відні. Молодіжні товариство «Сокіл», «Січ», «Луг», «Пласт».

Література: Шейко В.М. Історія української художньої культури. – Х., 1991.; Українознавство: Навч. посібник для студентів вищ. навч. зал. (за ред. М.І.Обушного. – К. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 672с.


Опрацювання лекційного матеріалу. Тема 8: Здобутки української культури у другій половині 1940-х – наприкінці 1980-х рр.

Реформи освіти. Академія наук УРСР. Є.Патон. Б.Патон. М.Боголюбов. М.Амосов. В.Глушков. Духовне життя українського радянського суспільства 1960–1980-х рр. І.Дзюба. О.Бердник. В.Стус. Є.Сверстюк. Ю.Бадзьо. Реформа освіти 1984 р. О.Гончар “Собор”, Павло Тичина, Максим Рильський, Микола Бажан, Володимир Сосюра, Андрій Малишко, Леонід Первомайський, Іван Драч. Ю.Іллєнко. Л.Осика. І.Миколайчук. С.Параджанов, М.Донський, Л.Биков. Музика. О.Білаш, Майборода, А.Горчинський, В.Івасюк. О.Петрусенко, Д.Гнатюк, Є.Мірошниченко, В.Зінкевич, Н.Яремчук, Софія Ротару, А.Соловяненко, Н.Матвієнко. К.Білокур, М.Приймаченко, Т.Яблонська.. Театр. Г.Юра, А.Бучма, Н.Ужвій, Ф.Сердюк, Лесь Танюк, Сергій Данченко, Богдан Ступка.

Література: Видатні постаті в історії України (ІХ – ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети: Довід. вид. / В.І. Гусєв (кер. кол. авт.), В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев, О.Г. Сокирко, В.І. Червінський. – К.: Вища шк., 2002. – 359 с.; Стародубцева Л.В. Архітектура постмодернізму: історія, теорія, практика. – К., 1998


Опрацювання лекційного матеріалу. Тема 9: Культура незалежної України.

Закон про мови в Українській РСР від 28 жовтня 1989 р. Умови розвитку культури України. Недержавні навчальні заклади. Реформування середньої освіти (перехід на 12-річну освіту), застосування тестової перевірки знань. Реформування вищої освіти. Національна Академія наук України. Українські наукові асоціації. Галузеві академії наук. Поява нових наукових напрямків. Ю.Андрухович, Ю.Покальчук, М.Матіос, О.Забужко, С.Жадан, О.Ульяненко. Л.Скорик. О.Саєнко. В.Білоконь. В.Бородай. О.Владіміров. І.Гончар. О.Пінчук. І.Марчук. Театр. Творчість режисерів новаторів: Р.Віктюка, А. Жолдака, Б.Шарварка, С.Донченка. Музика. Українські композитори О.Морозов, Ю.Рибчинський, та інші. Українські гурти «Океан Ельзи», «ВВ», «Скрябін». Українські виконавці Софія Ротару, Руслана, О.Понамарьов, та інші. Музичні фестивалі: «Таврійські ігри», «Червона рута» та інші. Сучасне українське кіно. К.Муратова. Ю.Іллєнко. О.Янчук. Масова культура.

Література: Видатні постаті в історії України (ІХ – ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети: Довід. вид. / В.І. Гусєв (кер. кол. авт.), В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев, О.Г. Сокирко, В.І. Червінський. – К.: Вища шк., 2002. – 359 с.; Українознавство: Навч. посібник для студентів вищ. навч. зал. (за ред. М.І.Обушного. – К. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 672с.


ІІІ. Завдання для індивідуальної роботи студентів

1) Творча робота:

(До кожного змістовного модуля студент повинен підготувати за вільним вибором одну творчу роботу.)

Тема

ІРС

Семестр 2 Змістовий модуль 1. Українська культура від найдавніших часів до XIX ст. (1 кредит)

Тема 1

Предмет і методологічні основи курсу

^ Підготувати творчу роботу на тему: Історико-етнографічне районування України.

Тема 2

Культура давнього населення України

^ Підготувати творчу роботу на тему: Зародження релігії.

Тема 3

Культура княжої доби

Підготувати творчу роботу на тему: “Повість временних літ”, “Слово о полку Ігоревім”. “Руська правда”. Створення першої бібліотеки. Олімпій. Художнє різьблення. Майоліка. Давньоруська музика. Скоморохи. Культура Галицько–Волинської держави. Основні центри галицької землі: Галич, Перемишль. Основні центри Волині: Володимир, Хелм, Белз, Луцьк, Дорогобуж, Кременець. Стан культури в добу монголо-татарського іга.

Тема 4

Українська культура XIV – першої половини XVII ст.

^ Підготувати творчу роботу на тему: Пересопницьке Євангеліє. Ш. Фіоль. Ф. Скорина. С. Дропан. І. Федоров. Живопис, іконостас, різьба. М. Петрахович. Графіка. Розвиток ювелірного мистецтва. Зародження театрального мистецтва. Музична культура. Життя і побут козаків. Козацька символіка.

Тема 5

Українська культура у другій половині XVII – XVIII ст.

^ Підготувати творчу роботу на тему: Козацькі літописи Григорія Граб’янки, Самовидця, Самійла Величка. Літературна творчість Г. Сковороди. Творчість І. Гізеля, Л. Барановича, Д. Туптала, Ф. Прокоповича. Скульптура І. Пінзеля. Внесок гетьмана Івана Мазепи в розвиток барокового мистецтва. І. Григорович-Барський. Й.- Г. Шедель. С. Ковнір. Д. Левицький, В. Боровиковський, А. Лосенко та ін. О. Тарасевич та представники його школи. Музика. М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель, М. Ділецький.

Тема 6

Українське національне відродження (кінець XVIII – початок XX ст.)

^ Підготувати творчу роботу на тему: І. Котляревський. Творчість Т.Г. Шевченка, Г. Квітки-Основ’яненка, І. Нечуй-Левицикого, П. Гребінки, М. Гоголя. Творчість І.Я. Франка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, Марка Вовчка, С. Руданського та ін. Наукові та просвітні товариства. Наукові здобутки вчених: І Полюй, Д. Заболотний, Д. Григорович, І. Сікорський, М. Грушевський та ін. Творчість В. Винниченка. Львівський та Чернівецький університет. Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка. Творчість Ю. Федьковича, В. Стефаника, О. Кобилянської.

Семестр 2. Змістовий модуль 2. Українська культура ХХ ст. – на початку ХХІ ст. (1.кредит)

Тема 7

Українська культура першої половини ХХ ст.

Підготувати творчу роботу на тему: Наукові дослідження. Всеукраїнська академія наук. К. Воблий. М. Грушевський. М. Василенко. А. Кримський. Літературний процес. “Гарт”. “Плуг”. “Неокласики”. “Неосимволісти”. П. Тичина. В. Сосюра. Музика. Б. Лятошинський. Театр. Лесь Курбас. “Березіль”. Українське кіно. О. Довженко. Український вільний університет у Відні. Молодіжні товариства «Сокіл», «Січ», «Луг», «Пласт». Українська наука та культура в роки Другої світової війни.

Тема 8

Здобутки української культури у другій половині 1940-х – наприкінці 1980-х рр.


^ Підготувати творчу роботу на тему: Є. Патон. Б. Патон. М. Боголюбов. М. Амосов. В. Глушков. І. Дзюба. О. Бердник. В. Стус. Є. Сверстюк. Ю. Бадзьо. Реформа освіти 1984 р. Література. О. Гончар “Собор”, П. Тичина, М. Рильський, М. Бажан, В. Сосюра, А. Малишко, Л. Первомайський, І. Драч. Українське поетичне кіно. Ю. Іллєнко. Л. Осика. І. Миколайчук. С. Параджанов, М. Донський, Л. Биков. Музика. О. Білаш, Г. Майборода, А. Горчинський, В. Івасюк. О. Петрусенко, Д. Гнатюк, Є. Мірошниченко, В. Зінкевич, Н. Яремчук, Софія Ротару, А. Соловяненко, Н. Матвієнко. Архітектура та образотворче мистецтво. К. Білокур, М. Приймаченко, Т. Яблонська. Театр. Г. Юра, А. Бучма, Н. Ужвій, Ф. Сердюк, Лесь Танюк, С. Данченко, Б. Ступка. Культурні надбання української діаспори

Тема 9

Культура незалежної України

^ Підготувати творчу роботу на тему: Ю. Андрухович,

Ю. Покальчук, М. Матіас, О. Забужко, С. Жадан, О. Ульяненко. Л. Скорик. О. Саєнко. В. Білоконь. В. Бородай. О. Владіміров. І. Гончар. О. Пінчук. І. Марчук. Театр. Творчість режисерів новаторів: Р. Віктюка, А. Жолдака, Б. Шарварка, С. Донченка. Музика. Українські композитори О. Морозов, Ю. Рибчинський, та ін. Українські гурти «Океан Ельзи», «ВВ», «Скрябін». Українські виконавці Софія Ротару, Руслана, О. Понамарьов, та ін. Музичні фестивалі: «Таврійські ігри», «Червона рута» та ін. Сучасне українське кіно. К. Муратова. Ю. Іллєнко. О. Янчук.


^ 2) Реферати

Завдання для індивідуальної роботи(до кожного змістовного модуля

студент повинен підготувати один реферат):

До змістового модуля І

Підготувати реферат на тему:

1. Трипільська культура.

2. Скіфська культура та її особливості.

3. Велесова книга.

4. Міфологія східних слов’ян.

5. Виникнення слов’янської писемності.

6. Визначні архітектурні пам’ятки Київської Русі.

7. Усна народна творчість.

8. Культура Галицько-Волинського князівства.

9. Українські освітні діячі: Юрій Дрогобич, Костянтин Острозький, Мелетій Смотрицький, Єлисей Плетенецький, Петро Могила.

10. Література і літописання.

11. Культурні зв’язки України з культурними осередками Центральної та Західної Європи.

12. Музичне мистецтво М. Березовськог, Д. Бортнянськог, А.Веделя, М.Дилецького.

13. Шкільна діяльність ордену василіан. Львівський університет.

14. Творчість Інокентія Гізеля, Лазаря Барановича, Дмитра Туптала, Феофана Прокоповича.

15. Перенесення центру культурного життя до Росії. Вклад українців у розвиток російської культури та освіти.

16. Творчість художників С.Васильківського, М. Пимоненка, П .Левченка, М.Самокиша, І.Ярового, О.Мурашка, І.Труша.

17. Театр корифеїв. Творчість М.Кропивницького, І.Карпенка-Карого, П.Саксаганського, М.Садовського, М.Заньковецької.

18. Українська наука початку ХХ ст.: І Полюй, Д.Заболотний, М.Курако, Л.Лагутін, П.Нестеров, Д.Григорович, І.Сікорський, М.Грушевський, О.Єфименко, Д.Багалій.

19. Модернізм в українській літературі та мистецтві.

20. Освіта та наука. Львівський та Чернівецький університет. Створення та діяльність «Просвіт». Наукове товариство ім. Т.Г.Шевченка.


До змістового модуля ІІ

Підготувати реферат на тему:

1. Розвиток культури в епоху революційних подій 1917-1920 рр.

2. Наукові дослідження. Всеукраїнська академія наук. К.Вобли. М.Грушевський. М.Василенко. А.Кримський

3. Український театр. Творчість Леся Курбаса та його “Березіль”.

4. Український таємний університет. Таємна Українська вища технічна школа.

5. Молодіжні товариство «Сокіл», «Січ», «Луг», «Пласт».

6.Іван Огієнко і національна школа вища школа в Україні.

7. О.Довженко – кінорежисер, драматург, письменник.

8. Духовне життя українського радянського суспільства 1960–1980-х рр. І.Дзюба. О.Бердник. В.Стус. Є.Сверстюк. Ю.Бадзьо

9. Академія наук УРСР. Є.Патон. Б.Патон. М.Боголюбов. М.Амосов. В.Глушков.

10. Міфологія тоталітарного режиму.

11.Здобутки та негативні явища в галузі культури в повоєнні часи.

12. «Шістидесятники» у літературі та мистецтві.

13.Повернення народу раніше заборонених письменницьких імен і творів, ознайомлення з культурним і науковим надбанням українського зарубіжжя.

14.Внесок українства у світову культуру.

15. Сучасні течії та жанри української культури та їх представники.


IV. Графік здачі залікових модулів

Семестр 2 Змістовий модуль 1. Українська культура від найдавніших часів до XIX ст. (1 кредит) – 28 березня – 2 квітня 2011 р.

Семестр 2. Змістовий модуль 2. Українська культура ХХ ст. – на початку ХХІ ст. (1.кредит) – 25-31 травня 2011 р.


^ V. Рекомендована література

 1. Велика ілюстрована енциклопедія України. К.: Махаон-Україна, 2008. – 504 с.: іл.

 2. Видатні постаті в історії України (ІХ – ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети: Довід. вид. / В.І. Гусєв (кер. кол. авт.), В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев, О.Г. Сокирко, В.І. Червінський. – К.: Вища шк., 2002. – 359 с.

 3. В.С. Крисаченко. Українознавство: Хрестоматія-посібник: У 2 кн. Кн.. 1 / Передмова П.П. Кононенка. – К.: Либідь, 1996. – 352 с.

 4. Дзюба О.М., Павленко Г.І. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні (X – середина XVII ст.): Посібник-довідник. – К.: «АртЕк», 1998. – 200 с., іл.. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

 5. Енциклопедія трипільської цивілізації. У 2-х т. – Т. 1. К., 2004. – 704 с.

 6. Історія української культури: Зб. матеріалів і документів / Упоряд.: Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін.; За ред.. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – К.:Вища шк., 2000. – 607 с.

 7. Історія української культури. У 5-и т. – Т. 3. К.: «Наукова думка», 2003. – 1246 с.

 8. Історія української літератури ХХ століття: Навч. посіб. – Кн. 1-2. – К., 1993-1995.

 9. Історія української літератури ХІХ ст.: В 3 кн.: Посібник – К., 1995-1996.

 10. Історія християнської церкви на Україні (Релігієзн. довідк. нарис). – К., 1992.

 11. Культура і побут населення України: Навч. посібник / В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. – 2-ге вид., доп. та перероб. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.; іл.

 12. Культура українського народу / В.М. Русанівський та ін. – К., 1994.

 13. Ніколаєва Т.О. Історія українського костюма. Іл. З. Васіної, Л. Міненко, Т. Ніколаевої, О. Слінчак, М. Старовойт. – К.: Либідь, 1996. – 176 с.; іл.

 14. Попович М.В. Культура: ілюстрована енциклопедія України / М.В. Попович – К.: Балтія-Друк, 2009. – 184 с.: іл.

 15. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: «АртЕк», 1998. -728 с.: іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

 16. Стародубцева Л.В. Архітектура постмодернізму: історія, теорія, практика. – К., 1998

 17. Таланчук О.М. Українознавство. Усна народна творчість: Навч.-метод. Посібник. – К.: Либідь, 1998. – 248 с.

 18. Україна: Хронологія розвитку. – Том 1. – К.: КВІЦ, 2007. – 544 с.: іл.

 19. Українознавство: Навч. посібник для студентів вищ. навч. зал. (за ред. М.І.Обушного. – К. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 672с.

 20. Шейко В.М. Історія української художньої культури. – Х., 1991.

 21. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української художньої культури: Підручник / ХДАК. – Х., 1999. – 196 с.

 22. Янів В. Нариси історії української етнопсихології. – Мюнхен, 1993.


^ VI. Питання підсумкового контролю

 1. Предмет, завдання, категорії, методи курсу “Історія української культури”.

 2. Поняття культури, структура, функції.

 3. Трипільська культура.

 4. Культура України в скіфо-сарматський час.

 5. Культура Античних міст-держав Північного Причорномор’я.

 6. Східні слов’яни їх культура: побут, звичаї, вірування.

 7. Розвиток освіти та науки в Княжу добу.

 8. Релігійні вірування давніх слов’ян.

 9. Християнізація Русі.

 10. Писемність та освіта в Київській Русі.

 11. Декоративно-ужиткове мистецтво Київської Русі.

 12. Усна народна творчість в Княжу добу.

 13. Давньоруська література.

 14. Архітектура Київської Русі.

 15. Образотворче мистецтво Київської Русі.

 16. Початок кириличного книгодрукування на території України.

 17. Основні центри культури Галицько-Волинської держави.

 18. Вплив ідей Відродження та Реформації на українську культуру.

 19. Розвиток освіти та науки України в ХІV - першій половині ХVІІ ст.

 20. Література України в ХІV - першій половині ХVІІ ст.

 21. Архітектура України в ХІV - першій половині ХVІІ ст.

 22. Образотворче мистецтво в ХІV - першій половині ХVІІ ст.

 23. Берестейська церковна унія та її історико-культурні наслідки.

 24. Історичні умови розвитку української культури ХVІІ - ХVІІІ ст.

 25. Розвиток освіти та науки України в другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст. Києво-Могилянська академія.

 26. Розвиток українського друкарства в другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст.

 27. Українська література в другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст.

 28. Г.С.Сковорода – визначний філософ і поет.

 29. Українське бароко в другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст.

 30. Українська архітектура в другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст.

 31. Українське образотворче мистецтво в другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст.

 32. Театр та музика України в другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст.

 33. Тема козаччини в українській пісенній творчості.

 34. Українське національне Відродження (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

 35. Формування та основні риси національної освіти в Україні. (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.).

 36. Видатні постаті української культури ХVІІ - ХVІІІ ст.

 37. Освітня діяльність братств в Україні.

 38. Виникнення друкарства в Україні.

 39. Видатні вчені ХVІІ ст.: життя та наукові здобутки.

 40. Нові явища в художній літературі ХVІІІ ст.

 41. Видатні художники та художні течії ХVІІ - ХVІІІ ст.

 42. Українська література (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

 43. Т.Г.Шевченко видатний український митець.

 44. Стилі та напрями в українській культурі ХІХ ст.

 45. Архітектура України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

 46. Образотворче мистецтво (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

 47. Театр та музика України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

 48. Внесок М.І.Костомарова, П.О.Куліша, М.С.Грушевського у національно-культурний розвиток України.

 49. Внесок «Руської трійці» та «Кирило-Мефодіївського товариства» у національно-культурний розвиток України.

 50. Наукові товариства та їх роль у розвитку національної науки в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

 51. Національна скульптура (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

 52. І.Я.Франко – митець та дослідник української культури.

 53. Внесок Лесі Українки у розвиток української культури.

 54. Національна культура в 1917-1920рр.

 55. «Українізація» як соціокультурний процес.

 56. Український ренесанс та «Розстріляне відродження».

 57. Розвиток освіти та науки в 1920-х – 1930-х рр.

 58. Розвиток національної культури на західноукраїнських землях між двома світовими війнами.

 59. Художньо-творчі угрупування в 1920-х рр. та їх роль у розвитку української культури.

 60. Український театр в 1920-1930 рр. Лесь Курбас.

 61. О.Довженко та українській кінематограф.

 62. М.Хвильовий в українській культурі 1920-х р.

 63. Українська культура в роки Другої світової війни.

 64. Складності розвитку української культури в другій половині 1940-х – початку 1950-х рр.

 65. «Відлига» в національній культурі другої половини 50-х – початку 60-х рр. ХХ ст.

 66. Суспільно-культурна ситуація в Україні в 70-х – 80-х рр.

 67. Дисидентський рух.

 68. Українська література в другій половині ХХ ст.

 69. Архітектура України в другій половині ХХ ст.

 70. Образотворче мистецтво в другій половині ХХ ст.

 71. Українське поетичне кіно в другій половині ХХ ст.

 72. Театр та музика в другій половині ХХ ст.

 73. Проблеми культурного відродження в умовах державної незалежності.

 74. Академія наук України у ХХ - на початку ХХІ ст.

 75. Стан та проблеми національного мистецтва на сучасному етапі.

 76. Релігійне життя в Україні.

 77. Православна церква на території України в ХХ - на початку ХХІ ст.

 78. Культурний доробок українців діаспори у ХХ - на початку ХХІ ст.

 79. Внесок українців у розвиток світової культури.

Скачать, 21.51kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru