Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Навчальна програма з дисципліни «Основи риторики» для студентів гуманітарних та економічних напрямів підготовки Мета вивчення

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 80.51 Kb.
Дата09.03.2012
Размер80.51 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Телефонна розмова
Подобный материал:

Навчальна програма з дисципліни «Основи риторики»

для студентів гуманітарних та економічних напрямів підготовки


  1. Мета вивчення

Метою курсу є сформувати риторичну компетенцію майбутнього фахівця, навчити раціональної мовленнєвої поведінки у різних ситуаціях спілкування через всебічне вивчення краси, енергетичності і розумності людського слова; співвіднесення цих властивостей слова з почуттям, волею і розумом людини; дослідження усіх можливих виявів у слові прекрасного і відразливого, необхідного і зайвого, розумного і нерозумного; пізнання найдієвіших способів завойовувати словом прихильність людей.

  1. Завдання вивчення

Основні завдання курсу:

  • ознайомити студента зі здобутками світової риторики;

  • виявити закономірності основних етапів становлення і розвитку риторики в Україні;

  • з’ясувати статус сучасної риторики та її зв’язки з іншими науками;

  • опанувати основні аспекти психології та культури мовного спілкування;

  • проаналізувати особливості різних форм спілкування людей у колективі;

  • виявити відмінності між різними видами промов;

  • осягнути теоретичні засади підготовки усного публічного виступу;

  • сформувати практичні вміння та навички ведення нарад, дискусій, виголошення промов.

  1. Компетенції, якими треба оволодіти студентові:

 • розуміння основних етапів розвитку риторики;

 • розуміння історичних традицій риторики;

 • здатність правильно визначати статус сучасної риторики;

 • розуміння основних аспектів психології та культури мовного спілкування;

 • уміння розробляти теоретичні засади підготовки промови;

 • здатність розрізняти особливості різних форм ділового спілкування;

 • уміння добирати матеріал для підготовки промови;

 • здатність організувати нараду, дискусію;

 • здатність підготувати інформаційну, агітаційну та розважальну промови;

 • уміння скласти розгорнутий план виступу, тези доповіді;

 • здатність виступати перед аудиторією, дотримуючись законів риторики.

з\п

Назва та короткий зміст теми

1.

Вступ. Риторика як наука. Предмет і основні завдання курсу риторики.

Поняття "риторика". Володіння основами ораторського мистецтва – важлива ознака загальної культури людини. Слово як головний інструмент спілкування між людьми. Вербальна (мовна) поведінка людини як безпосередній вияв її внутрішньої вихованості та культури. Ораторське мистецтво в житті сучасної людини - політичного і громадського діяча, керівника підприємства, менеджера, юриста, викладача середньої і вищої школи.

Зв’язок риторики з іншими науками: з філософією, психологією, мовознавством, логікою, етикою тощо.

2.

Історія риторики.

Антична полісна демократія – основна суспільно-політична передумова розквіту ораторського мистецтва в стародавній Греції. Логографи – перші вчителі риторики. Видатні давньогрецькі оратори: Лісій (близько 459-380 рр. до н.е.), Горгій (близько 483-375 рр. до н.е.), Ісократ (436-338 рр. до н.е.), Сократ (469-399 рр. до н.е.), Платон (427-347 рр. до н.е.), Демосфен (384-322 рр. до н.е.). "Риторика" Арістотеля як ґрунтовний підручник з красномовства. Розвиток риторики у стародавньому Римі. Ціцерон як один з найвидатніших ораторів світу і як теоретик красномовства.

Вітчизняне ораторське мистецтво. "Слово о Законе и Благодати" Іларіона (XI ст.), "Слова" Кирила Туровського (XII ст.), інока Фоми (XY ст.), Максима Грека (XYI ст.), Симеона Полоцького (XVII ст.) – яскраві зразки урочистого красномовства. Курс риторики в Києво-Могилянській академії. "Риторика" Феофана Прокоповича. Лазар Баранович (1593-1694 рр.), Йоанникій Галятовський (невід.-1688 р.), Антоній Радивиловський (невід.- 1718 р.) – видатні українські проповідники XYII ст. Анонімна українська "Риторика", знайдена в румунському місті Нямц. Роль красномовства в житті українського козацтва. Кращі українські промовці: Іван Франко (1856-1916 рр.), Михайло Грушевський (1866-1934 рр.), Іван Огієнко (1882-1972 рр.), Андрей Шептицький (1865-1944 рр.). Популярні промовці сучасного українського парламенту.

3.

Підготовка промови, її композиція.

Вибір теми відповідно до індивідуальних нахилів та інтересів промов­ця. Визначення мети промови – інформувати, переконувати, закликати слухачів до дії – як цільової настанови. Чітке усвідомлення мети – чинник цілісності й дієвості виступу.

Підбір матеріалу. Звертання до різноманітних джерел (книжок, статей, свідчень очевидців). Складання бібліографії. Записування прочитаного. Фіксування власних думок, пов'язаних з темою виступу.

Урахування особливостей аудиторії, перед якою планується виступ. Продумування прийомів, які допоможуть промовцеві встановити контакт зі слухачами.

Вступ промови. Його мета: викликати зацікавлення аудиторії та оволодіти її увагою, встановити контакт з аудиторією і завоювати її довір'я, підготувати сприятливу психологічну атмосферу для сприйняття промови. Прийоми, що викликають інтерес слухачів на початку промови: цікавий факт, парадоксальна ситуація, апеляція до авторитетів, жартівливе зауваження.

Головна частина промови. Засоби утримання стійкої уваги: створення максимально чіткої логічної структури, коли промовець проводить одну думку; елементи сюжетності; побудова лекції у вигляді ланцюжка засновків і висновків. "Інтрига" в композиційній побудові лекції. Засоби подолання "кризи уваги".

Індуктивний метод побудови головної частини промови: рух думки від конкретного до загального. Дедуктивний метод: рух думки від загального до конкретного. Поєднання індуктивного та дедуктивного методів. Історичний (хронологічний) принцип у лекціях на історичну або біографічну тематику.

Заключна частина промови. Її мета: підсумувати сказане, закріпити і посилити враження від виступу; поставити перед аудиторією завдання; закликати аудиторію до безпосередніх дій. Методи досягнення такої мети: коротке повторення основних проблем чи висновків промови; узагальнення сказаного; застосування яскравого прикладу, цитати, розгорнутої метафори, що акцен­ту­ють на потрібній для утвердження промови думці; проголошення гасла, в якому стисло й енергійно формулюється завдання, заклик до дії.

4.

Види і жанри ораторського мистецтва.

Класифікаційні підходи до вивчення видів ораторського мистецтва. Основні види красномовства (агітаційні, інформаційні, розважальні). Історія зародження і розвитку видів ораторського мистецтва. Суть понять «мовленнєвий жанр», «риторичний жанр».

Жанри ораторського мистецтва:

– громадсько-політичне красномовство (політичні промови, виступи на мітингах, агітаційні промови, лекції на громадсько-політичні теми);

- академічне красномовство (наукова доповідь, навчальна лекція, науково-популярний виступ);

– судове красномовство (адвокатська, або захисна, промова, звинувачувальна промова);

– дипломатичне красномовство;

– соціально-побутове красномовство (ювілейна промова, застільна промова, або тост, поминальна промова тощо);

– церковне красномовство.

5.

Психологія та культура мовного спілкування.

Фактори, що зумовлюють прихильне ставлення до мовця: зовнішній вигляд, уміння гарно поводитися, внутрішні якості особистості, вміння спілкуватися з людьми. Суть приязної поведінки: доброзичливе ставлення до співрозмовників; виявлення ініціативи у привітних стосунках, усмішка; ведення розмови довірливим тоном; підкреслення своєї згоди із співрозмовником.

Проблема некомунікабельності окремої людини, шляхи її розв'язання. Поради сором'язливим: обдумувати заздалегідь, як висловитися якомога точ­ніше і стисліше; говорити не поспішаючи; постійно тренуватися в мовленні. Маломовність і балакучість – крайнощі, яких треба уникати.

Культура мовного спілкування - яскравий показник вихованості й освіченості людини. Додержування принципу "ніщо не дає права бути неввічливим у розмові": ні погане самопочуття, ні неприємності на роботі, ні втома, ні відсутність вільного часу.

Фальшиві "цінності" (агресивність, безапеляційність, криклива тональність мови, вуличні жаргонізми, лайка), що стали престижними у мовному спілкуванні певних соціальних груп. Подолання грубості та брутальності – серйозна соціальна і морально-етична проблема.

Людина у колективі. Встановлення добрих стосунків між людьми – передумова успіхів колективу. Основні засади доброзичливої атмосфери у колективі: вміння визнавати здібності колег, здатність схвально оцінювати їх вчинки, тактовність при вказуванні помилок або недоліків, уміння ставити вимоги і завдання.

6.

Форми спілкування людей у колективі.

Бесіда. Поняття про бесіду як про форму спілкування двох чи більшої кількості осіб. Уміння вибирати тему бесіди. Правила бесіди: не говорити багато; не докучати повчаннями, уміти доброзичливо вислухати співрозмовника, бути уважним до його думок; не бути песимістом та людиною настрою; не говорити у товаристві те, що не цікаво іншим; уміти промовчати.

Дискусія. Значення дискусій для пошуку істини, вибору оптимальних варіантів у розв'язанні проблем. Аргументування в дискусії як послідовний процес. Основні вимоги до аргументування: логічно формулювати тезу, правильність якої потрібно довести; попередньо з'ясувати всі опорні для дискусії абстрактні поняття й неоднозначні слова; якомога швидше визначати основні проблеми й зосередити зусилля на їх розв'язанні; уникати другорядних питань, що не мають важливого значення для доведення даної тези; посилатися на твердження авторитетів; використовувати для аргументу фактичний матеріал; звертатися до особистого досвіду слухачів.

Нарада. Нарада – один із ефективних способів обговорення животрепетних проблем, прийняття оптимальних рішень в усіх сферах виробничого, громадського і політичного життя.

Підготовка наради: вивчення проблематики, формулювання питань, виділення окремих пунктів для обговорення, підготовка керівником вступного слова.

Завдання головуючого на нараді: забезпечувати можливість висловитися всім учасникам розмови; спрямовувати хід наради у потрібному тематичному руслі; підсумовувати думки й погляди. Етика головуючого: уважність до всіх учасників наради, тактовність і витриманість.

^ Телефонна розмова. Телефон як засіб оперативного обміну інформацією. Правила телефонного спілкування – діловитість, стислість, шанобливість, вдячність. Особливості ділової телефонної розмови. Мовний етикет у телефонній розмові: як належить відрекомендуватись на початку телефонної розмови, як слід відповідати на телефонний дзвінок, як завершувати розмову.

7.

Засоби активізації уваги слухачів.

Поняття інформаційної новизни. Інформаційна новизна та увага слухачів.

Рухи, поза, жести й міміка під час публічного виступу як фактори впливу на увагу слухачів. Голос, темп мовлення, паузи, наголошення на окремих словах, реченнях та частинах промови та їх вплив на слухачів.

Усне змалювання пейзажу, портрета, події, конкретної життєвої ситуації як засіб ілюстрації та активізації уваги аудиторії. Порівняння, алегорія, метафора, невеличкий анекдот, притча як ілюстрації висловленої думки. Усне ілюстрування на початку й наприкінці промови.

Хронологічний спосіб подачі матеріалу в лекціях на біографічну тему як засіб утримання уваги слухачів.

Створення відчуття впорядкованого поступального руху в розвитку теми промови. Риторичне запитання – один з найдієвіших засобів пожвавлення уваги слухачів.

Елементи драматизації – конфлікт, очікування, розв'язка. Усне малю­вання і створення в промові елементів драматизації.

Мистецтво цитування. Підготовка слухача до сприймання цитати. Ство­рення психологічної ситуації "очікування цитати".

Гумор. Жартівливі приклади.

Скачать, 609.01kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru