Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу в київському національному університеті імені тараса шевченка

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница2/9
Дата02.04.2012
Размер1.41 Mb.
ТипДокументы
7. Порядок ліквідації академічної заборгованості
8. Порядок заповнення відомостей нового зразка.
9. Застосування ects - рейтингу.
100-бальною шкалою
Оцінка у 4-бальній шкалі
Київський національний університет імені тараса шевченка
Вид семестрового контролю – залік
Шкала переведення балів у національну систему
Київський національний університет імені тараса шевченка
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

6.3.1. Усі екзаменаційні завдання, зазначені в екзаменаційному білеті (у тесті) з комплексного державного іспиту, або додаткового державного іспиту з відповідної дисципліни є рівнозначними за їх внеском до загальної оцінки за іспит. Підсумкова оцінка комплексного державного іспиту (додаткового іспиту) є середньозваженою оцінок за кожну складову екзаменаційного завдання або тесту.

За теоретичну і практичну частину іспиту виставляється одна оцінка за 100 бальною і національною шкалою оцінок, які за допомогою відповідної програми переводяться у ECTS-рейтинг. Повторне складання (перескладання) державного іспиту і захист випускної кваліфікаційної роботи з метою підвищення оцінки не дозволяється.

6.3.2. Випускна кваліфікаційна робота /проект/ бакалавра, спеціаліста та магістра є складовою державної атестації, підсумковою індивідуальною письмовою науково-дослідною роботою, яка дає змогу отримати комплексне уявлення про рівень засвоєння теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю.

У випускній кваліфікаційній роботі студент повинен продемонструвати знання з певного наукового напряму, володіння навичками наукового дослідження, здатність мислити, аналізувати, узагальнювати й робити висновки.

Оцінка студента за кваліфікаційну роботу формується на основі оцінки рецензента та захисту. Вимоги до написання та оформлення і критерії оцінювання випускних кваліфікаційних робіт визначаються відповідним положенням факультету, інституту.

6.3.3. Захист випускної кваліфікаційної роботи є обов’язковою процедурою для отримання відповідного ступеня. До захисту допускаються студенти, які виконали навчальний план із спеціальності й успішно склали всі іспити й заліки. За рішенням кафедри може проводитись попередній захист на засіданні кафедри.

6.4. За результатами навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст, магістр визначається підсумковий ECTS-рейтинг, який складається із суми усіх балів, одержаних студентом під час семестрового контролю та державної атестації впродовж усього періоду навчання.

Примітка: до розрахунку не включаються бали, одержані студентом з позакредитних дисциплін.

^ 7. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

7.1. Студентам, які при складанні іспиту (заліку) одержали сумарну оцінку, що не перевищує 59 балів, або не з’явилися на іспит дозволяється ліквідувати академічну заборгованість відповідно до графіку ліквідації академзаборгованості за встановленими правилами.

7.2. Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, включаючи залік та диференційований залік (в тому числі не з’явилися на іспит чи залік без поважних причин), дозволяється ліквідувати академічну заборгованість (при дотриманні вимог п.8.1.) відповідно до порядку, встановленого в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Повторне складання іспитів (заліків, диференційованих заліків) допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом факультету, директором інституту.

7.3. Результати ліквідації академзаборгованості відображаються у „Відомості перескладання” (Додаток 3).

7.4. Студент, який одержав більше двох незадовільних оцінок (включаючи залік та диференційований залік, іспит) підлягає відрахуванню зі складу студентів за академічну неуспішність.

^ 8. ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ НОВОГО ЗРАЗКА.

8.1. Результати заліку, диференційованого заліку та іспиту проставляються відповідно в „Заліковій відомості” (Додаток 1) та „Екзаменаційній відомості” (Додаток 2). У випадку, коли дисципліна читається два семестри і робочою навчальною програмою передбачено 100-бальне оцінювання за весь курс можуть використовуватися відомості (Додаток 1-а, 2-а)

В екзаменаційних відомостях проставляються зведені дані за 100-бальною шкалою та за національною шкалою.

8.2. Іспит, диференційований залік, залік вважається не зданим, якщо сумарна кількість балів з дисципліни не перевищує 59 балів.

У залікових відомостях отримані студентами бали переводяться в національний еквівалент оцінювання – „зараховано” чи „не зараховано”, в екзаменаційних відомостях – „відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”.

8.3. Рейтинг студента за європейською шкалою ECTS-рейтинг з кожної навчальної дисципліни визначається після складання іспиту, диференційованого заліку чи заліку усіма студентами відповідного курсу особами, відповідальними за інформаційну базу „Студент” відповідного факультету, інституту (Див. Розділ 10).

8.4. Результати заліку, диференційованого заліку та іспиту студентів заочної форми навчання (другої вищої освіти) проставляються відповідно у відомостях, зазначених у Додатках 9 – 13 та Додатках 14 – 17, відповідно.

^ 9. ЗАСТОСУВАННЯ ECTS - РЕЙТИНГУ.

9.1. ECTS – рейтинг – це система, створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури оцінювання, виміру та порівняння результатів навчання, передачі документів про навчання у ВНЗ від одного закладу освіти до іншого, як в Україні, так і за її межами. Система ECTS – рейтинг базується на принципах взаємної довіри і передбачає виконання низки правил щодо її складових: ECTS-кредитів, ECTS-рейтингу, Угоди про навчання і зарахування кредитів.

ECTS-рейтинг – використовуються для спрощення переведення оцінок між вищими навчальними закладами, забезпечує конвертованість внутрішніх оцінок закладів освіти.

9.2. Шкала ECTS-рейтинг ранжує студентів на статистичній основі. Розподіл студентів за результатами оцінювання знань з урахуванням лише позитивних оцінок здійснюється у таких пропорціях: Шкала ECTS-рейтингА – кращі 10%,

В – наступні за ними 25%,

С – наступні за ними 30%,

D – наступні за ними 25%,

E – наступні за ними 10%.

ECTS-рейтинг

Відсоток студентів від загальної чисельності курсу, які, зазвичай, досягають відповідної оцінки

A

10%

B

25%

C

30%

D

25%

E

10%Оцінки системи ECTS від „А” до „Е” присвоюють за умови позитивного складання іспиту чи заліку.

ECTS-рейтинг визначається з кожної дисципліни після завершення її вивчення у відповідному семестрі – за І семестр на початку ІІ семестру (1-2 тиждень), а за ІІ семестр – не пізніше двох тижнів вересня (після ліквідації академзаборгованості), особами відповідальними за внесення інформації до бази „Студент” відповідного факультету, інституту.

9.3. Система переведення ECTS-рейтинг у 100- бальну застосовується у випадку перезарахування оцінок студентів іноземців, що приїжджають на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, студентів, які деякі курси вивчали за кордоном студентів, які переведені, поновлені із ВНЗ, де не застосовується 100-бальна система оцінювання знань.

Студентам, яким у поданих ними документах, оцінки з навчальних дисциплін визначені за ECTS-рейтингом (А - Е), переведення у 100 бальну систему здійснюється за шкалою:

ECTS-рейтинг

Шкала відповідного ВУЗу

Середня

Відповідність за ^ 100-бальною шкалою

A
95

90 – 100

B
87

85 – 89

C
80

75 – 84

D
70

65 – 74

E
62

60 – 64

9.4. У випадку переведення, вступу, поновлення у складі студентів університету (ОКР „бакалавр” „спеціаліст”, „магістр”) студентів з іншого ВНЗ, де не використовується 100-бальна система оцінювання застосовується такий порядок переведення оцінок, зазначених в академдовідці чи додатку до диплома за національною шкалою у 100-бальну:

^ Оцінка у 4-бальній шкалі

100-бальна шкала

відмінно (5)

90

добре (4)

75

задовільно (3)

60

Оцінка у 2-бальній шкалі

100-бальна шкала

зараховано

60


Додаток 1

^ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЗАЛІКОВА ВІДОМІСТЬ № ___________

Дата ___________20____р.

з дисципліни ___________________________________________________________________________
Факультет

___________________

Курс ____________

Група_____________

Семестр____________

Навч. рік

20_____/___

Спеціальність ________________________________________________
^ Вид семестрового контролю – залік

Викладач ______________________________________
№ п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

№ залікової книжки

Сума балів за ЗМ (поточного контролю за семестр)

Бали, отримані під час заліку

Підсумкова оцінка з дисципліни

Підпис екзаменатора

100-бальна шкала

Нац. шкала

1.

 

 
 

 

 

 

2.

 

 
 

 

 

 

3.

 

 
 

 

 

 

4.

 

 
 

 

 

 

5.

 

 
 

 

 

 

6.

 

 
 

 

 

 

7.

 

 
 

 

 

 

8.

 

 
 

 

 

 

9.

 

 
 

 

 

 

10.

 

 
 

 

 

 

11.

 

 
 

 

 

 

12.

 

 
 

 

 

 

13.

 

 
 

 

 

 

14.

 

 
 

 

 

 

15.

 

 
 

 

 

 

16.

 

 
 

 

 

 

17.

 

 
 

 

 

 

18.

 

 
 

 

 

 

19.

 

 
 

 

 

 

20.

 

 
 

 

 

 
Всього:

“Зараховано” _____________

“Незараховано” ___________

Не з’явилось _____________

Не допущено ____________

Викладач______________________________________
^ Шкала переведення балів у національну систему

За 100-бальною шкалою

За національною системою

90-100

зараховано

75-89

60-74

1-59

незараховано
Додаток 2

^ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ № ___________

Дата ___________20____р.

з дисципліни ___________________________________________________________________________
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Скачать, 166.46kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru