Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Навчально- методичний комплекс з курсу "антропологія" для студентів денної та заочної форми навчання Автор-упорядник

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 200.4 Kb.
Дата09.03.2012
Размер200.4 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Навчальна програма
Зародження антропологічних знань
Формування антропології як окремої наукової дисципліни
Розвиток антропології в україні
Методика палеоантропологічних досліджень.
Антропологчні дослідження сучасних людей: програма і методи
Еволюційні попередники людей та ранні етапи антропогенезу
Формування людини сучасного фізичного типу
Неоантроп – людина сучасного фізичного типу
Деякі вузлові проблеми антропосоціогенезу
Сучасне людство: єдність і різноманітність
Антропологічна структура населення земної кулі
Походження рас
Наука проти расизму
Давня людність україни за даними антропології
Антропологічний склад середньовічного населення україни
Антропологічний склад сучасного населення україни
Подобный материал:


Міжнародний Соломонів Університет

Факультет юдаїки

Кафедра всесвітньої історії


Навчально- методичний комплекс

з курсу


"АНТРОПОЛОГІЯ"


для студентів денної та заочної форми навчання


Автор-упорядник –

канд істор. наук Сегеда С.П.


Київ - 2001

Вступ


Важливу історичну інформацію містять дані антропології – науки про мінливість фізичного типу людини у часі у просторі, яка складається із трьох великих розділів, а саме: антропогенезу, що має на меті висвітлення процесу походження людини; морфології та фізіології людини, котрі вивчають міжгрупову мінливість морфо-фізіологічних ознак серед населення земної кулі; расогенезу та етнічної антропології, завданням яких є реконструкція процесу расоутворення, етногенезу та етнічної історії давніх та сучасних народів.

Пропонований курс, метою якого є ознайомлення майбутніх фахівців-істориків з основами антропологічних знань, розрахований на 54 години. 34 години припадає на лекції і 20 – на самостійну роботу. Протягом семестру студенти мають підготувати реферат й опрацювати питання до заліку. Зміст питань відображають назви тем.

^

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАТема 1

ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО АНТРОПОЛОГІЮ.


Антропологія – наука про мінливість фізичного типу людини у часі та просторі. Місце антропології в системі наукових знань та її зв'язок з іншими дисциплінами. Основні розділи антропології.

Література:

Алексеев В.П. Историческая антропология. – М., 1978. – С.39 – 71.

Алексеев В.П.Историческая антропология и этногенез. М., 1989. – С.144-205.

Дебец Г.Ф., Левин М.Г., Трофимова Т.А. Антропологический материал как источник изучения вопросов этногенеза // Советская этнография, 1952, №2. – С.22 – 35.

Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В.Антропология. М., 199. – С.181 – 249.

Сегеда С. Антропологія. – К., Либідь, 1995.- С.3 - 5.


Тема 2

^ ЗАРОДЖЕННЯ АНТРОПОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ


Зародження антропологічних знань в античний час і добу середньовіччя. Праці Аристотеля, Лукреція Кара, Геродота та інших античних вчених. Ф. Берньє – автор першої антропологічної класифікації людства. Натуралісти й філософи ХVІІІ – початку ХІХ ст. про місце людини в природі. К. Лінней. Теорія антропогенезу Ж.-Б. Ламарка. Боротьба між моногеністами та полігеністами..

Література:

Вишневский Б.Н.Естественная история человека (Очерк истории развития антропологии) // Вселенная и человечество – Л., 1928, кн.6. – 250 с.

Рогинский Я.Я., Левин М.Г.Основы антропологии - М., 1955. – С.16 –31.

Сегеда С.Основи антропології. – К., Либідь, 1995.- С.6 – 33.


Тема 3

^ ФОРМУВАННЯ АНТРОПОЛОГІЇ ЯК ОКРЕМОЇ НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Дарвінізм та його вплив на розвиток антропологічних знань. Виникнення антропологічних товариств та їхня роль в історії антропології. Антропологічна діяльність А.П.Богданова, М.М.Миклухо-Маклая, Д.М.Анучина та ін. Удосконалення методів антропологічних досліджень і головні напрямки розвитку сучасної антропології.

Література:

Алексеев В.П. Историческая антропология. – М., 1978. – С.3 – 37.

Вишневский Б.Н.Естественная история человека (Очерк истории развития антропологии) // Вселенная и человечество – Л., 1928, кн.6. – 250 с.

Зиневич Г.П. Человек изучает человека. – К., 1988.

Рогинский Я.Я., Левин М.Г.Основы антропологии - М., 1955. – С.16 –31.

Сегеда С. Антропологія. – К., Либідь, 2001.- С.19– 29.


Тема 4

^ РОЗВИТОК АНТРОПОЛОГІЇ В УКРАЇНІ


М.Максимович про місце людини в природі. Антропологічні спостереження Де ля Фліза. Павло Чубинський про антропологічний склад українського народу. Федір Вовк – засновник української антропології. Кабінет антропології ім. Ф.Фовка Всеукраїнської Академії Наук. Антропологічні центри Києва, Харкова, Львова та інших міст України в довоєнний період. Сучасний стан вітчизняної науки про людину.


Література:

Дяченко В.Д.Антропологічний склад українського народу. - К., 1965.- С. 8 – 27.

Рогинский Я.Я., Левин М.Г. Основы антропологии. – М., 1955.

Тегако Л.И., Саливон И.И. Основы современной антропологии. Минск, 1989.

Сегеда С. Антропологія. – К., Либідь, 2001.- С.30 – 39.

Сегеда С. Антропологічна спадщина Ф.Вовка в світлі сучасних наукових даних. В кн.: Вовк.Ф.Антропологічні особливості українського народу. – К., 1994. – С.55 – 74.


Тема 5

^ МЕТОДИКА ПАЛЕОАНТРОПОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.


Основні напрямки палеоантропологічних досліджнень. Методика збирання палеоантропологічних матеріалів – кісткових решток давніх людей. Статево-вікові визначення.

Краніометричні точки. Вимірні та описові ознаки черепа. Штучна деформація голови людини. Реконструкція обличчя за черепом. Міжгрупова мінливість краніологічних ознак.

Остеометричні точки. Вимірні та описові ознаки посткраніального скелету. Визначення зросту людини за розмірами довгих трубчатих кінців. Міжгрупова мінливість остеологічних ознак.

Література:

Алексеев В.П. Остеометрия: Методика антропологических исследований. -М., 1966. – 251 с.

Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия: Методика антропологических исследований. М., 1966. – 128 с.

Кислый А.Е., Каприцын И.И. Палеодемография: Теория и методика, проблемы и решения. – Зап., 1994. – С.161.

Сегеда С.П. Методика збирання та транспортування кісткових решток людей // Археологічні відкриття в Україні 1997-98 рр. - К., 1998. – С.189-190.


Тема 6

^ АНТРОПОЛОГЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЛЮДЕЙ: ПРОГРАМА І МЕТОДИ


Визначення ознак волосяного покриву та пігментації. Вимірні ознаки голови, обличчя й тулуба людини. Пропорції й фізичний розвиток людини. Міжгрупова мінливість соматологічних ознак.

Описові ознаки будови зубів. Вимірні ознаки та індекси. Міжгрупова мінливість одонтологічних ознак.

Папілярні лінії долоні та пальців людини. Основні типи пальцьових узорів. Головні лінії, візерунки та трирадіуси долоні. Міжгрупова мінливість дерматогліфічних ознак.

Література:

Бунак В.В.Антропометрия: Практический курс. –М., 1941. – 368 с.

Морфология человека: Учебное пособие. Москва, 1983.- С.35 – 107; 166 – 175; 295 – 312.

Зубов А.А.Одонтология: Методика антропологических исследований. –М., 1968. – 200 с.

Зубов А.А. Этническая одонтология. – М., 1973.- 204 с.

Гладкова Т.С. Кожные узоры кисти и стопы обезьяны и человека. - М., 1966. – 152 с.


Тема 7

^ ЕВОЛЮЦІЙНІ ПОПЕРЕДНИКИ ЛЮДЕЙ ТА РАННІ ЕТАПИ АНТРОПОГЕНЕЗУ


Місце людини в природі. Дріопітеки, проконсули, рамапітеки. Австралопітеки – безпосередні попередники людей. Перші представники роду "Гомо" на Землі. Чинники процесу гомінізації і проблема грані між людиною та твариною. Роль "культурної адаптації" в процесі антропогенезу. Мутації та їхній вплив на вдосконалення фізичної подоби предків "гомо сапієнса".

Література:

Герасимов М.М.Люди каменного века. – М., 1964. – 169 с.

Джохансон Д., Иди М. Люси. Истоки рода человеческого. М., 1984. – 294 с.

Нестурх М.Ф.Происхождение человека. - М., 1970. – 439 с.

Природа и древний человек. – М., 1981. – С.221.

Сегеда С. Антропологія. – К., 2001. – С.128 – 145.

Станко В.Н., Гладких. М.І. Сегеда С.П. Історія первісного суспільства. – К., 1999. – С.36 – 79.

Хрисанфова Е.Н., Мажуга О.М. Очерки эволюции человека. К., 1985. – 135 с.


Тема 8

^ ФОРМУВАННЯ ЛЮДИНИ СУЧАСНОГО ФІЗИЧНОГО ТИПУ


Фізичний тип архантропів – найдавніших людей. Ашельська культура: знаряддя праці, найдавніші стійбища людей, перші штучні споруди, освоєння вогню. Палеоантропи та умови їхньої життєдіяльності. Мустьєрська культура. "Класичні" неандертльці Європи. Сучасна наука про роль та місце палеоантропів в процесі антропогенезу.

Література:

Герасимов М.М.Люди каменного века. – М., 1964. – 169 с.

Констебл Дж. Неандертальцы. – М., 1978. -

Нестурх М.Ф.Происхождение человека. - М., 1970. – 439 с.

Природа и древний человек. – М., 1981. – С.221.

Сегеда С. Антропологія. – К., 2001. – С.145 – 160.


Тема 9

^ НЕОАНТРОП – ЛЮДИНА СУЧАСНОГО ФІЗИЧНОГО ТИПУ


Час та місце виникнення людини сучасного фізичного типу. Моноцентризм та поліцентризм. Теорії Ф.Вайденрейха, К.Куна, А.Томи та ін. Кроманьйонці та інші верхньопалеолітичні раси Європи. Людина сучасного фізичного типу в Азії та Африці. Залюднення Америки, Австралії та Океанії.

Література:

Герасимов М.М.Люди каменного века. – М., 1964. – 169 с.

Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. М., 1976. – 560 с.

Природа и древний человек. – М., 1981. – С.147 - 158.

Сегеда С. Антропологіїя. – К., 2001. – С.160 – 176.


Тема 10

^ ДЕЯКІ ВУЗЛОВІ ПРОБЛЕМИ АНТРОПОСОЦІОГЕНЕЗУ


Сучасна наука про прабатьківщину людства. Розвиток мозку предків сучасної людини, виникнення мовлення та мислення. Рушійні сили антропогенезу. Трудова діяльність предків людини сучасного фізичного типу., вдосконалення соціальної організації людей впродовж палеолітичної доби.

Література:

Алексеев В.П. Становление человечества. – М., 1984. – 462 с.

Горак Г.І. Людське начало: витоки і визначення // Філософія: Курс лекцій. – Київ, 1993. – С.478 – 492.

Сегеда С. Антропологія. – К., 2001. – С.176 – 185.

Дубинин Н.П., Шевченко Ю.Г. Некоторые вопросы биосоциальной природы человека. – М., 1976. – 234 с.


Тема 11

^ СУЧАСНЕ ЛЮДСТВО: ЄДНІСТЬ І РІЗНОМАНІТНІСТЬ


Головні принципи расових класифікацій людства. Мінливість морфо-фізіологічних ознак серед народів світу. Великі раси, малі раси, антропологічні типи. Коротка морфологічна характеристика основних расових груп людства. Співвідношення расових, етнічних і лінгвістичних класифікацій.

Література:

Алексеев В.П. География человеческих рас. – М., 1974 – С. 3 – 26; 115 – 283..

Е.Н.Хрисанфова, И.В.Перевожчиков. Антропология. М., 1991.- С.181 – 249.

Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и среда. М., 1993.- С.133 – 174.

Рогинский Я.Я., Левин М.Г. Основы антропологии. М., 1955. – С.321 – 488.

Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. - М., 1971.- С.91 – 171.

Czekanowski J. Czlowiek w czasie i przestrgeni. Warsawa, 1966. – 335 с.

Antropologia. – War.-Poz., 1989 – с.336-371.


Тема 12

^ АНТРОПОЛОГІЧНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ ЗЕМНОЇ КУЛІ


Антропологічні особливості населення Європи. Людність Африки за даними антропології. Расові комплекси на території Азії. Населення Америки в світлі даних антропології. Антропологічні типи населення Австралії та Океанії.

Література:

Алексеев В.П. География человеческих рас. – М., 1974 –351 с..

Рогинский Я.Я., Левин М.Г. Основы антропологии. М., 1955 – С.440 – 481.

Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры.- М., 1971.- С.142 – 171.

Czekanowski J. Czlowiek w czasie i przestrgeni. - Warsawa, 1966.- 335 с.


Тема 13

^ ПОХОДЖЕННЯ РАС


Сучасна наука про виникнення антропологічних (расових) відмінностей. Чинники процесу расоутворення. Моноцентризм і поліцентризм. Адаптивний характер расових прикмет і утворення "великих" рас. Роль географічної ізоляції та змішування як чинників расоутворення.. Зміни расових ознак та їхніх комплексів у процесі соціально - економічного розвитку людства.

Література:

Алексеев В.П. География человеческих рас. – М., 1974 –.С.26 – 152.

Алексеев В.П. Географические очаги формирования человеческих рас. М., 1985.- С.351.

Рогинский Я.Я., Левин М.Г. Основы антропологии. М., 1955 – С.440 – 481.

Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры.- М., 1971.- С.142 – 171.

Czekanowski J. Czlowiek w czasie i przestrgeni. - Warsawa, 1966.- 335 с.

Antropologia. – War.-Poz., 1989. – С.298 – 310.


Тема 14

^ НАУКА ПРОТИ РАСИЗМУ


Зародження расистських уявлень. Расизм і работоргівля. "Трактат про нерівність людських рас" А. Гобіно. Соціал-дарвінізм. "Нордична" теорія та її послідовники. Психорасизм. Наукові докази неспроможності расистських схем. Раса, психіка, культура.

Література:

Нестурх М.Ф. Человеческие расы.- М., 1965. – С.93 – 102.

Расы и общество.- М., 1982. – 351 с.

Сегеда С. Антропологія. – К., 2001. – С.247– 257.


Тема 15

^ ДАВНЯ ЛЮДНІСТЬ УКРАЇНИ ЗА ДАНИМИ АНТРОПОЛОГІЇ


Витоки первісних міграцій на територію України в світлі антропологічних даних. Архантропи. Неандертальці Криму. Верхньопалеолітична людність.Антропологічний склад мезолітичних племен. Колективні родові могильники Надпоріжжя. Фізичний тип неолітичної людності Подніпров'я і витоки його формування. Енеолітичні племена України за даними антропології. Антропологічний склад населення українських земель в добу бронзи-раннього залізного віку. Кіммерійці, скіфи, сармати.


Література:

Великанова М.С.Палеоантропология Прутско-Днепровского междуречья. Москва, 1975. – 382 с.

Гохман И.И.Население Украины в эпоху мезолита и неолита (Антропологический очерк). - М., 1966 – 196 с.

Давня історія України. К., 1997, т.1. - 558 с.

Кондукторова Т.С.Антропология населения Украины мезолита, неолита и эпохи бронзы. - М., 1973.- С.9 – 23.

Круц С.И.Население территории Украины эпохи меди-бронзы.- К., 1972. – 191 с.

Потехина И.Д. Население Украины в эпохи неолита и энеолита по антропологическим данным. - 1999. – 208 с.


Тема 16

^ АНТРОПОЛОГІЧНИЙ СКЛАД СЕРЕДНЬОВІЧНОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ


Загальна антропологічна характеристика населення черняхівської культури. Роль готського (північногерманського), скіфського, сарматського та слов'янського компонентів у формуванні морфологічних особливостей черняхівських племен.

Антропологічний склад населення салтівської культури. Взаємостосунки протоболгар, аланів та східних слов'ян в світлі даних антропології.

Морфологічні варіанти нащадків літописних східнослов'янських племен території України-Русі. Роль балтського, іранського, тюркського та норманського (північногерманського) компонентів у формуванні антропологічних особливостей давньоруської людності.


Література:

Алексеева Т.И. Этногенез восточных славян по данным антропологии. –М., 1975. – 350 с.

Великанова М.С.Палеоантропология Прутско-Днепровского междуречья. -М., 1975. – С. 70 –90.

Восточные славяне. Антропология и этническая история. - М., 1999. – 335 с.

Дебец Г.Ф.Палеоантропология СССР // Труды Ин-та этнографии АН СССР. Нов. серия - 1948. Т.4. – 389 с.

Кондукторова Т.С.Антропология древнего населения Украины. Москва, 1972. – 154 с.

Тема 17

^ АНТРОПОЛОГІЧНИЙ СКЛАД СУЧАСНОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Антропологічний склад населення України за даними соматології, одонтології, дерматогліфіки та гематології. Антропологічні області України.

Місце українців в системі антропологічних типів Європи. Роль окремих компонентів у формуванні морфофізіологічних особливостей українського народу.

Література:

Вовк Хв.Антропологічні особливості українського народу // Студії з української етнографії та антропології. - К., 1995. – С.7-38.

Данилова Е.И.Гематологическая типология и вопросы этногенеза украинского народа. – К., 1971. – 128 с.

Дяченко В.Д.Антропологічний склад українського народу. - К., 1965. – 129 с.

Сегеда С.П.Антропологічний склад українського народу (спроба комплексного аналізу //Народознавчі зошити, 1998. Зошит 2 (20). – С.113-128.

Старовойтова Р.А.Этническая геногеогафия Украины. – К., 1979. – 142 с.


Питання для перевірки знань і самоконтролю


 1. Що означає термін ''антропологія''? Які розділи входять в систему антропологічних знань?

 2. Як можна окреслити коло питань історичного характеру, для висвітлення яких широко залучають дані антропології?

 3. Як античні вчені уявляли собі походження людини? Завдяки яким рисам людина, за Арістотелем, посідає панівне місце в природі?

 4. Хто з вчених Стародавньої Греції навів свідчення про давні племена та народи, які жили на сучасній території України?

 5. Який поділ роду "Ноmо" запропонував Карл Лінней?

 6. В чому суть Ламарківської теорії антропогенезу?

 7. Якою була роль антропологічних товариств у формуванні антропології як окремої наукової дисципліни?

 8. Як вдосконалювалися методи антропологічних знань у кінці минулого-на початку нинішнього століття?

 9. Що Ви знаєте про антропологічну спадщину Федора Вовка?

 10. В яких напрямках антропології працювали українські вчені в повоєнні роки?

 11. Якими є основні напрямки палеоантропологічних досліджень?

 12. Як слід збирати, реставрувати та транспортувати кісткові рештки людей із стародавніх поховань?

 13. Як можна визначити стать та вік людини за її кістковими рештками?

 14. Що вивчає краніологія, остеологія, соматологія, одонтологія, дерматогліфіка та гематологія?

 15. Якими є визначальні риси людини, завдяки котрим вона займає найвищий щабель історико-еволюційного розвитку органічного світу?

 16. "Гомо хабіліс" – це людина чи тварина?

 17. Де знаходилась прабатьківщина людства?

 18. В яких місцях земної кулі виявлено кісткові рештки архантропів?

 19. Коли люди вперше почали використовувати вогонь?

 20. Що складало основу життєдіяльності європейських неандертальців?

 21. Коли з'явились перші поховання?

 22. Коли постали люди сучасного фізичного типу?

 23. Коли, як і ким вперше заселялились території Америки та Австралії?

 24. Які риси фізичного типу були притаманні кроманьйонцям Західної Європи?

 25. Як варіюють серед населення земної кулі основні морфологічні ознаки?

 26. Чи існують закономірності географічного розподілу гематологічних, одонтологічних та дерматогліфічних ознак?

 27. Що таке раса? Якими є основні принципи расових класифікацій?

 28. Які малі раси поширені в Євразії, в Африці, Австралії, на Американському континенті?

 29. В який історичний період в загальних рисах сформувались великі раси? Чи змінювались расові ознаки у процесі соціально-економічного розвитку людства?

 30. Коли відбулось первісне заселення України? Як можна охарактеризувати фізичні риси найдавніщої людності Європи?

 31. Чим пояснюються відмінності в антропологічному складі мезолітичних племен Дніпровського Надпоріжжя.

 32. В чому полягають особливості морфологічного типу племен дніпро донецької культурно історичної спільності доби неоліту?

 33. Чи контактували між собою землеробські та скотарські племена енеолітичної доби і як це відбилось в їхньому антропологічному типові?

 34. Якими фізичними рисами відзначались племена катакомбної та інших культур бронзового віку?

 35. Де слід шукати генетичні витоки кіммерійців, скіфів та сарматів в світлі даних антропології?

 36. Які етнічні групи входили до конгломерату племен черняхівської культури? Чи відобразилаь поліетнічність даної культури в фізичних рисах її носіїв?

 37. Чим можна пояснити антропологічну неоднорідність племен салтівської культури?

 38. В чому полягають відмінності фізичного типу окремих груп давньоруської людності України. Чим їх можна пояснити?

 39. Якими були краніологічні особливості пізньосередньовічної людності України?

 40. Чи виділяються в антропологічному складі українського народу окремі варіанти? В яких регіонах України простежується вплив балтського, іранського та тюркського морфологічних компонентів?


Теми рефератів


 1. Основні етапи формування антропологічних знань.

 2. Антропологічні дані як джерело історичної інформації.

 3. Свідчення античних авторів про етнічний та антропологічний склад давнього населення України.

 4. Антропологічна спадщина Ф.Вовка й сучасна наука.

 5. Основні напрямки палеоантропологічних досліджень.

 6. Теоретичні підвалини антропологічної реконструкції.

 7. "Документальні портрети" мезолітичної та неолітичної людності України.

 8. Сучасна наука про прабатьківщину людства.

 9. "Гомо хабіліс" – людина чи тварина?

 10. Архантропи – найдавніші люди.

 11. Палеоантропи – давні люди.

 12. Сучасна наука про час і місце появи неоантропів.

 13. Соціальні аспекти антропогенезу.

 14. Розвиток мовлення і мислення в світлі даних антропології.

 15. Як, де і коли виникли людські раси.

 16. Роль географічного середовища в процесі расоутворення.

 17. Чинники расотворчих процесів.

 18. Первісне заселення теренів України: антропологічний аспект.

 19. Особливості фізичного типу мезолітичних племен Півдня України.

 20. Носії дніпро-донецької культури за даними антропології.

 21. Антропологічний склад енеолітичної людності теренів України.

 22. Населення доби бронзи Північного Причорномор'я за даними антропології.

 23. Кіммерійці, скіфи та сармати в світлі антропологічних даних.

 24. Антропологічні особливості носіїв черніхівської культури.

 25. Фізичні риси творців салтівської культури.

 26. Генетичні витоки людності Русі-України в світлі даних антропології.

 27. Тюркомовні середньовічні кочівники Півдня України за даними антропології.

 28. Краніологічні особливості середньовічної людності України.

 29. Антропологічний склад українського народу.

 30. Фено-географічні області України.

 31. Генетичні витоки українців в світлі даних антропології.


Питання для іспиту / заліку


 1. Предмет антропології.

 2. Антропологічні дані як джерело історичної інформації.

 3. Зародження антрополічних знань в добу античності та середньовіччя.

 4. Геродотова “Історія” як джерело антропологічних знань.

 5. Перші антропологічні класифікації людства.

 6. Натуралісти й філософи ХVIII – початку ХІХ ст. про місце людини у природі.

 7. Расознавчі студії ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

 8. Моногенізм та полігенізм.

 9. Дарвінізм та його вплив на розвиток антропологічної науки.

 10. Виникнення антропологічних товариств та їхня роль в історії науки про людину.

 11. Головні напрямки розвитку сучасної антропології.

 12. Федір Вовк – засновник вітчизняної антропології.

 13. Розвиток антропології в Україні впродовж ХХ ст.

 14. Загальні уявлення про методи антропологічних досліджень.

 15. Методика палеоантропологічних досліджень.

 16. Медодика збирання, система обліку і архівації палеоантропологічних матеріалів під час археологічних розкопок.

 17. Основгі принципи створення “документальних антропологічних портретів”.

 18. Визначення статі та віку на підставі антропологічних даних.

 19. Соматометрія та соматоскопія.

 20. Методика одонтологічних, дерматогліфічних та гематологічних досліджень.

 21. Австралопітеки – безпосередні попередники людей.

 22. Місце людини у природі;

 23. Найдавніші еволюційні витоки людини.

 24. Морфологічні особливості “людини вмілої” та її роль в еволюційній історії людства.

 25. Проблема грані між людиною та твариною.

 26. Фізичний тип і спосіб життя найдавніших людей – архантропів.

 27. Фізичний тип і спосіб життя давніх людей – палеоатропів.

 28. Час і місце виникнення людини сучасного фізичного типу.

 29. Фізичний тип і спосіб життя кроманьйонців Західної Європи.

 30. Сучасна наука про прабатьківщину людства.

 31. Розвиток мозку предків сучасних людей, виникнення мовлення та мислення.

 32. Рушійні сили антропогенезу.

 33. Головні принципи антропологічних класифікацій.

 34. Великі раси, малі раси, антропологічні типи.

 35. Співвідношення расових, етнічних і лінгвістичних класифікацій народів земної кулі.

 36. Варіації соматологічних ознак серед сучасного населення земної кулі.

 37. Варіації зросту та пропорцій тіла серед населення земної кулі.

 38. Антропологічний склад населення Європи.

 39. Антропологічний склад населення Африки.

 40. Антропологічний склад населення Азії.

 41. Антропологічний склад населення Америки.

 42. Антропологічний склад населення Австралії та Океанії.

 43. Сучасна наука про причини виникнення расових відмінностей народів світу.

 44. Вплив зовнішнього середовища на формування расових (антропологічних) ознак.

 45. Географічна ізоляція та змішування як чинники расогенезу.

 46. Зміни расових ознак та їхніх комплексі у ході соціально-економічного розвитку людства.

 47. Зародження расистських поглядів. Расизм і работоргівля.

 48. Расистські концепції другої половини ХІХ – ХХ ст.

 49. Наукова неспроможність уявлень про біологічну нерівноцінність рас.

 50. Раси, психіка, культура.

 51. Антропологічна характеристика людності України доби верхнього палеоліту та мезоліту.

 52. Антропологічна характеристика людності України доби енеоліту-бронзи.

 53. Кіммерійці, скіфи, сармати за даними антропології.

 54. Населення черняхівської та салтівської культур за даними антропології.

 55. Людність Київської Русі за антропологічними даними.

 56. Антропологічна характеристика середньовічної людності України.

 57. Антропологічний склад українського народу.

 58. Північна антропологічна зона України.

 59. Центральна антропологічна зона України.

 60. Західна антропологічна зона України.

 61. Південна антропологічна зона України.


Список рекомендованої літератури:


Алексеев В.П.Происхождение народов Восточной Европы (краниологическое исследование). - М., 1969;

Алексеев В.П. География человеческих рас. - М., 1974.

Алексеев В.П.Историческая антропология.- М., 1979.

Алексеев В.П. Географические очаги формирования человеческих рас.- М., 1985.

Алексеев В.П.Историческая антропология и этногенез. – М., 1989.

Алексеев В.П. Остеометрия: Методика антропологических исследований. - М., Наука, 1966.

Алексеев В.П., Бромлей Ю.В.Переселение народов и формирование новых исторических общностей // Советская этнография, 1968, №2;

Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия: Методика антропологических исследований. - М., 1964.

Алексеева Т.И.Изучение человеческих рас в советской антропологии // Расы и народы. Москва, 1964.

Алексеева Т.И. Географическая среда и биология человека. Москва, 1973.

Алексеева Т.И.Этногенез восточных славян по данным антропологии. - М., 1973;

Алексеева Т.И., Алексеев В.П. Антропология о происхождении славян // Природа, 1989, №1;

Бунак В.В. Антропометрия: Практический курс. М., 1941.

Бунак В.В. Раса как историческое понятие // Наука о расах и расизме (Труды Института антропологии МГУ). М. - Л., 1938. Вып. IY.

Бунак В.В. Человеческие расы и пути их образования // Советская этнография. 1956, № 1.

Бунак В.В.Сучасний стан і чергові завдання антропологічного вивчення Української РСР // Матеріали з антропології України. Вип. 1. - К., 1960.

Великанова М.С.Палеоантропология Прутско-Днепровского междуречья. –М., 1975.

Вишневский Б.Н. Естественная история человека (Очерк истории развития антропологии) // Вселенная и человечество. - Л. 1928. Кн.6.

Вовк Хв. Антропометричні досліди українського населення Галичини, Буковини й Угорщини // Матеріали до української етнології. Льв., 1908.

Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. - К., 1995.

Восточные славяне. Антропология и этническая история. М., 1999;

Гинзбург В.В.Элементы антропологии для медиков. Ленинград, гос. изд-во мед. лит., 1963.

Гладкова Т.С.Кожние узори кисти и стопы обезьяны и человека. М., Наука, 1966.

Гохман И.И.Население Украины в эпоху мезолита и неолита (Антропологический очерк). - М., 1966.

Давня історія України. - К., 1997, т.1.

Давня історія України. - К., 2000, т.3.

Данилова Е.И.Гематологическая типология и вопросы этногенеза украинского народа. - К., 1971.

Дебец Г.Ф. Расы, языки, культуры // Наука о о расах и расизме (Труды Института антропологии МГУ). - М. – Л., 1938. Вып. IY.

Дебец Г.Ф.Палеоантропология СССР // Труды Ин-та этнографии АН СССР. Нов. серия, 1948. Т.4;

Дебец Г.Ф.Опыт графического изображения генеалогической классификации человеческих рас // Советская этнография. 1958, N 4.

Дебец Г.Ф., Левин М.Г., Трофимова Т.А. Антропологический материал как источник изучения вопросов этногенеза // Советская этнография, 1952, №1.

Деникер И.человеческие расы. - С-Пб., 1902.

Дерябин В.Е.Многомерная биология для антропологов. Москва, 1973.

Дяченко В.Д.Антропологічний склад українського народу. - К., 1965.

Зиневич Г.П. Человек изучает человека. - К. 1988.

Зубов А.А. человек заселяет свою планету. - М., 1963.

Зубов В.В.Одонтология: Методика антропологических исследований. М., Наука, 1968.

Зубов А.А. Этническая одонтология. - М., 1973.

Єндик Р.Вступ до расової будови України //Наук. тов. ім Шевченка. Бібліотека українознавства.ч.1. - Мюн., 1949.

Кондукторова Т.С.Антропология древнего населения Украины. - М., 1972;

Кондукторова Т.С.Антропология населения Украины мезолита, неолита и эпохи бронзы. – М., 1973;

Кондукторова Т.С. Физический тип людей Нижнего Поднепровья на рубеже нашей эры (по материалам могильника Николаевка-Казацкое). – М.-, 1979;

Крисаченко В.С. Українознавство (Хрестоматія-посібник). Кн. перша. - К. 1966.

Круц С.И. Население территории Украины эпохи меди-бронзы (по антропологическим данным).- К., 1972;

Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и среда. - М., 1993.

Мажуга О.М., Хрисанфова Е.Н. От вероятного – к очевидному. К., 1999;

Морфология человека: Учеб. пособие (Под ред. Б.А.Никитюка и В.П.Чтецова) - М., - 1983.

Носов А.Ф.Ф.К.Вовк і українська наука // Антропологія: Річник Кабінету. К. 1928.

Потехина И.Д. Население Украины в эпохи неолита и энеолита по антропологическим данным. - К., 1999.

Раковський І., Руденко С. Погляд на антропологічні відносини в українського народу // Збірник мат.-прир.-лік. секції Наукового Товариства ім.Шевченка, 1927, т. XXYI.

Расы и общество. -М., 1982.

Рогинский Я.Я., Левин М.Г.Основы антропологии. - М., 1955.

Сегеда С.П.Украинцы , В кн.:Этническая одонтология СССР. - М., 1979;

Сегеда С. Антропологічна спадщина Ф.Вовка в світлі сучасних наукових даних. В кн.: Федір Вовк. Антропологічні особливості українського народу. - К., 1994.

Сегеда С. Основи антропології. - К., 1995;

Сегеда С. Генетичні витоки населення Русі-України у світлі даних антропології //Третій Міжнародний конгрес україністів. Харків, 1996.

Сегеда С.П.Антропологічний склад українського народу (спроба комплексного аналізу) // Народознавчі зошити, 1997, №2.

Сегеда С.П. Методика збирання та транспортування кісткових решток людей // Археологічні відкриття в Україні 1997-98 рр. - К., 1998.

Старовойтова Р.А.Этническая геногеогафия Украины. К., 1979.

Тегако Л.И., Саливон И.И.Основы современной антропологии.- Минск, 1989.

Франко А.Д., Франко О.Е.Федор Кондратьевич Вовк (Волков): Биогр. очерк. // Советская этнография. 1989, №1.

Харрисон Дж., Уайнер Дж., Теннер Дж и др. Биология человека. М., 1979

Хрисанфова Е.Н., Перевожчиков И.В. Антропология. - М., 1991.

Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. - М., 1971.

Чубинский П.П. Труды этнографо-статистической экспедиции в Западно-русский край. - СПб.

Chekanowski J. Czlowiek w czasie i przestrzeni. – Warszawa, 1966.

Malinowski A., Wolanski N. Metody badan w biologii czlowieka: Wybor metod antropologicznych. Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.

Piontek J. Biologia populacji pradziejowych: Zarys metodyczny. Poznan, Wydawnictwo naukowe, 1996.


Скачать, 310.08kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru