Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Затверджую в о. начальника Територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 229.76 Kb.
Дата09.03.2012
Размер229.76 Kb.
ТипДокументы
Содержание
2. Основні завдання
4. Права начальника відділу – головного бухгалтера
5. Начальник відділу - головний бухгалтер
Подобный материал:

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. начальника Територіального

управління Держгірпромнагляду

у Рівненській області


______________________ М. В. Нос

26.12.2011


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку, персоналу та контролю

Територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області


1. Загальні положення

1.1. Дане Положення про відділ бухгалтерського обліку, персоналу та контролю (скорочена назва – відділ БО персоналу та контролю) територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області, (далі - територіальне управління) розроблено відповідно до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59, Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 року № 912 та Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 і визначає завдання та функціональні обов’язки відділу бухгалтерського обліку, персоналу та контролю (далі - відділ) територіального управління, повноваження начальника цього відділу.

Положення про відділ, зміни до нього затверджує начальник територіального управління.

1.2. Відділ бухгалтерського обліку, персоналу та контролю є самостійним структурним підроз­ділом територіального управління і створюється для: виконання обов’язків бухгалтерської служби, реалізації державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи; єдиного порядку документування і роботи з документами у територіальному управлінні.

Відділ підпорядковується безпосередньо начальнику територіального управління.

Особовий склад відділу формується відповідно до затвердженої структури та штатного розпису.

1.3. Відділ бухгалтерського обліку, персоналу та контрою очолює начальник відділу - головний бухгалтер.

На посаду начальника відділу – головного бухгалтера призначається особа з повною вищою освітою в галузі економіки та фінансів, стаж роботи за фахом та на керівних посадах не менш як три роки.

Начальник відділу – головний бухгалтер призначається на посаду (за результатом проведеного конкурсу або за іншою процедурою відповідно до чинного законодавства, щодо призначення на посади державних службовців) і звільняється з посади начальником територіального управління за погодженням з Управлінням Державної казначейської служби України у м. Рівному Рівненської області (за місцем обслуговування територіального управління) після погодження з керівником та головним бухгалтером Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України

Інші державні службовці відділу призначаються на посади (за результатом проведеного конкурсу або за іншою процедурою, відповідно до чинного законодавства, щодо призначення на посади державних службовців) та звільняються з посад наказом начальника територіального управління.

Працівники відділу, які не є державними службовцями, призначаються і звільняються начальником територіального управління відповідно до Кодексу Законів про працю України.

1.4. Функціональні обов’язки працівників відділу визначаються їх посадовими інструкціями, які затверджуються начальником територіального управління. Розподіл обов'язків між працівниками відділу здійснює начальник відділу – головний бухгалтер.

1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» нормативними документами, що стосуються державної служби, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно – правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово – господарську діяльність бюджетної установи, рекомендаціями Нацдержслужби, Мінпраці, Мін’юсту та Пенсійного фонду, наказами Держгірпромнагляду та наказами начальника територіального управління, Положенням про територіальне управління, Регламентом роботи територіального управління та цим Положенням.

1.6. У своїй діяльності працівники відділу взаємодіють з керівниками (працівниками) інших структурних підрозділів територіального управління з питань, що належать до компетенції відділу.

1.7. Забороняється покладати на відділ виконання завдань і функцій, не передбачених цим Положенням.

1.8. Працівники відділу бухгалтерського обліку, персоналу та контролю забезпечуються відповідним приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами з питань що належать до компетенції відділу.

1.8. У разі відсутності начальника відділу – головного бухгалтера його обов’язки виконує заступник начальника відділу, в частині бухгалтерського обліку - головний спеціаліст (бухгалтер) цього відділу.


^ 2. Основні завдання

2.1. Бухгалтерської служби:

2.1.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності територіального управління та складення звітності;

2.1.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

2.1.3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

2.1.4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

2.1.5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

2.2. Щодо роботи з персоналом (завдання кадрової служби):

2.2.1. Реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи.

2.2.2. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.

2.2.3. Задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання, прогнозування розвитку персоналу.

2.2.4. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар‘єри, забезпечення їх безперервного навчання.

2.2.5. Документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

2.3. Щодо організації діловодства (завдання служби діловодства):

2.3.1. Встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами у територіальному управлінні.

2.3.2. Організація та здійснення загального діловодства у територіальному управлінні, надання методичної допомоги в організації діловодства у структурних підрозділах територіального управління.

2.3.3. Забезпечення додержання єдиного порядку відбору, обліку, якості оброблення, використання, зберігання документації, що надходить та створюється у територіальному управлінні.

2.3.4. Здійснення контролю за дотриманням встановлених термінів виконання документів.


3. Функції

3.1. Бухгалтерська служба відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

3.1.2. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

3.1.3. Здійснює поточний контроль за:

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

- правильністю зарахування та використання власних надходжень територіального управління;

- веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у територіальному управлінні.

3.1.4. Своєчасно подає звітність;

3.1.5. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

3.1.6. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

3.1.7. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

3.1.8. Забезпечує:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

3.1.9. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

3.1.10. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників територіального управління;

3.1.11. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділом Держгірпромнагляду України за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

3.1.12. Здійснює контроль за якісним проведенням поточних ремонтів в адміністративному приміщенні територіального управління, в межах бюджетних асигнувань, та забезпечує автотранспортом працівників територіального управління.

3.1.13. Здійснює у межах своєї компетенції участь в у розробці Положення про преміювання працівників територіального управління.

3.1.14. Здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти та готує тендерну документацію спільно з тендерним комітетом.

3.1.15. Здійснює участь у впровадженні програмного забезпечення щодо збору та обробки інформації.

3.1.16. Здійснює обслуговування комп’ютерної техніки, встановлення та провадження програмного забезпечення в територіальному управлінні.

3.1.17. Контролює використання ПК за призначенням та у відповідності з інструкціями заводу виробника, а також забезпечує їх безперебійну роботу.

3.1.18. Забезпечення обмеженого доступу, збереження та поповнення мережевих дисків інформацією відповідними структурними підрозділами з застосуванням персональних паролів.

3.1.19. Організацію інформаційного забезпечення діяльності територіального управління.

3.1.20. Утримує в належному технічному стані телефонне обладнання та забезпечує належну роботу телефонного зв’язку.

3.1.21.Здійснює утримання в належному стані відповідно до санітарних норм і правил приміщення територіального управління.

3.2. Кадрова служба територіального управління:

1) забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в територіальному управлінні і разом з керівниками структурних підрозділів узагальнює практику роботи з кадрами, вносить начальнику територіального управління пропозиції, щодо її вдосконалення;

2) разом з керівниками структурних підрозділів розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців;

3) приймає участь у роботі Колегії територіального управління при розгляді питань, що належать до компетенції кадрової служби;

4) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців;

5) проводить роботу з резервом кадрів, здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує і узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах, вносить начальнику територіального управління пропозиції щодо її вдосконалення;

6) вносить рекомендації начальнику територіального про зарахування до кадрового резерву державних службовців при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації);

7) вивчає разом з іншими керівниками структурних підрозділів особисті професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в територіальному управлінні, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця;

8) приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

9) розглядає та вносить начальнику територіального управління пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з відповідними структурними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

10) готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників територіального управління;

11) планує з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи державного службовця, періодичне переміщення його по службі у територіальному управлінні, а також переведення до іншого державного органу чи в іншу місцевість за його згодою;

12) оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок;

13) обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників територіального управління;

14) розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік;

15) у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

16) своєчасно готує документи щодо призначення пенсій працівникам;

17) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників; для виконання цих функцій користується печаткою з надписом «Кадрова служба»;

18) оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;

19) готує документи для відрядження працівників за кордон;

20) у межах своєї компетенції бере участь у розроблені структури та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах територіального управління;

21) здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями територіального управління покладених на них завдань і обов’язків;

22) направляє, згідно з затвердженими графіками, на підвищення кваліфікації працівників, а також з іншими структурними підрозділами територіального управління організовує регулярне навчання працівників;

23) разом з іншими керівниками структурних підрозділів здійснює контроль за дотриманням Закону України “Про державну службу” та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби;

24) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних у територіальному управлінні;

25) забезпечує планування службової кар‘єри та аналізує ефективність роботи персоналу;

26) здійснює разом з іншими підрозділами заходи щодо ведення комп‘ютерного обліку електронних особових справ державних службовців, використання його даних у межах повноважень територіального управління, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної комп’ютерної системи “Кадри” та своєчасної підготовки і подання до територіального органу Нацдержслужби необхідної інформації у встановленому Нацдержслужбою порядку;

27) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями Декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

28) розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби;

29) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу;

30) завіряє в установленому порядку гербовою печаткою документи після підпису керівництва територіального управління;

31) здійснює облік робочого часу працівників територіального управління.

3.3. Служба діловодства

3.3.1. Організовує та здійснює загальне діловодство у територіальному управлінні. Контролює виконання встановлених правил роботи з документами у територіальному управлінні та здійснює організаційно-методичне керівництво щодо ведення діловодства у структурних підрозділах.

3.3.2. Розробляє інструкції з діловодства у територіальному управлінні відповідно до чинних нормативно-правових актів та погоджує їх з державним архівом Рівненської області.

3.3.3. Розробляє зведену номенклатуру справ територіального управління відповідно до чинних нормативно-правових актів за пропозиціями керівників структурних підрозділів та погоджує її з державним архівом Рівненської області.

3.3.4. Організовує і забезпечує документаційне та організаційно-технічне обслуговування засідань та оперативних нарад у начальника територіального управління (збирає необхідні матеріали, повідомляє учасників про час, місце і порядок денний засідання або наради, веде реєстрацію тощо, оформляє відповідні протоколи).

3.3.5. Одержує необхідні начальнику територіального управління відомості від керівників структурних підрозділів або безпосередніх виконавців, викликає за його дорученням працівників.

3.3.6. Організовує телефонні переговори керівництва, приймає і передає телефонограми, факсограми, записує в час відсутності начальника територіального управління прийняті повідомлення і доводить до його відома їх зміст.

3.3.7. Приймає, реєструє, веде облік кореспонденції, яка надходить та створюється у територіальному управлінні, здійснює її систематизацію відповідно до затвердженої номенклатури справ, і передає після її розгляду керівництвом територіального управління у структурні підрозділи або конкретним виконавцям, а також відповідальній особі для розсилки.

Веде реєстр всіх створених у територіальному управлінні документів та подає його відповідальній особі для розміщення на веб-сайті територіального управління.

3.3.8. Здійснює реєстрацію та зберігання документів з грифом «ДСК» (для службового користування).

3.3.9. Приймає документи і особисті заяви працівників та після перевірки правильності оформлення передає їх на підпис керівництву територіального управління.

3.3.10. Здійснює контроль за підготовкою та оформленням документів, за їх своєчасним виконанням, вживає заходів до скорочення термінів проходження і виконання документів, узагальнює та аналізує дані про хід і результати цієї роботи, готує і подає щотижнево на нараду у начальника територіального управління інформацію щодо недотримання посадовими особами встановлених термінів виконання документів, що перебувають на контролі.

3.3.11. Приймає, реєструє, оформляє подані в усній формі або за телефоном запити щодо надання публічної інформації, якою володіє територіальне управління, надає консультації запитувачам інформації під час оформлення запиту щодо надання публічної інформації.

3.3.12. Веде електронний облік запитів щодо надання публічної інформації, якою володіє територіальне управління, в Журналі «Запити на публічну інформацію».

3.3.13. Здійснює класифікацію запитів на публічну інформацію, якою володіє Управління, та оформляє відповідні реєстраційні картки.

3.3.14. Здійснює контроль за дотриманням термінів (зазначених в резолюції) надання відповідей на запити щодо надання інформації, якою володіє територіальне управління.

3.3.15. Організовує надання запитувачам інформації відповідних (запитуваних) документів для фотографування, копіювання, сканування, записування на будь-які носії інформації тощо.

3.3.16. Організовує друкарське виготовлення, копіювання і тиражування документів.

3.3.17. Розробляє, вдосконалює і вносить на розгляд безпосереднього керівника пропозиції щодо удосконалення форм і методів роботи з документами у територіальному управлінні з урахуванням можливостей оргтехніки та персонального комп’ютера, вживає заходів до скорочення кількості документів.

3.3.18. Впроваджує державні стандарти, уніфіковані системи документування, удосконалює форми і методи роботи з документами у територіальному управлінні з урахуванням використання оргтехніки і ПК, вживає заходів до скорочення кількості форм і видів документів.

3.3.19. Здійснює за дорученням безпосереднього керівника підготовку проектів документів, забезпечує їх оформлення і випуск.

3.3.20. Забезпечує додержання єдиного порядку відбору, обліку, схоронності, якості оброблення та використання документів, що створюються у територіальному управлінні, для передачі в установлені строки на державне зберігання.

3.3.21. Щорічно організовує збирання, систематизацію та передачу створених у територіальному управлінні документів до відомчого архіву на зберігання.

3.3.22. Забезпечує зберігання, оперативний розшук і використання архівних документів, створених у територіальному управлінні – є відповідальним за архів.

3.3.23. Організовує та забезпечує особистий прийом громадян керівництвом територіального управління.

3.3.24. При виконанні посадових обов’язків дотримується нормативно-правових актів локальної дії (наказів, інструкцій, правил, регламентів тощо), що належать до компетенції головного спеціаліста.

3.3.25. Організовує приймання відвідувачів, виявляючи при цьому тактовність та увагу до них.

3.3.26. Завіряє печаткою з надписом «Для документів» документи у випадках, передбачених Інструкцією з діловодства.


^ 4. Права начальника відділу – головного бухгалтера

4.1. Представляти територіальне управління в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу, в органах державної влади, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

4.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу структурними підрозділами територіального управління первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

4.3. Вносити начальнику територіального управління пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

4.4. Начальник відділу - головний бухгалтер (особа, що претендує на посаду головного бухгалтера) повинен знати: закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

4.5. Начальник відділу - головний бухгалтер у разі отримання від начальника територіального управління розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі керівника про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання даного розпорядження повторно надсилає Голові Держгірпромнагляду України та керівникові органу Державної казначейської служби за місцем обслуговування відповідне повідомлення.

^ 5. Начальник відділу - головний бухгалтер

Начальник відділу - головний бухгалтер:

5.1. організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу;

5.2. здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

5.3. погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

5.4. здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

5.5. погоджує кандидатури працівників територіального управління, яким надається право складати та підписувати первинні документи проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

5.6. подає начальнику територіального управління пропозиції щодо:

- визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

- визначення оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників;

- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності територіального управління;

- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

- визначення джерел погашення кредиторської заборгованості;

- притягнення до відповідальності працівників відділу за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

- забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

5.7. підписує звітність та документи, які є підставою для:

- перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

- проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

- приймання і видачі грошових коштів;

- оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

- проведення інших господарських операцій;

5.8. відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує начальника територіального управління про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

5.9. здійснює контроль за:

- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться ;

- складенням звітності;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

- дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна ;

- правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

- відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг їх закупівлі за бюджетні кошти;

- оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

- розробленням та здійсненням заходів щодо отримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників територіального управління;

- усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділом Держгірпромнагляду України що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

- погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

- виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.

5.10. Начальник відділу - головний бухгалтер або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності.

5.11. Організація та координація діяльності начальника відділу - головного бухгалтера, контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюється Державною казначейською службою шляхом встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та складення звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера, проведення оцінки його діяльності.

Оцінка виконання начальником відділу - головним бухгалтером своїх повноважень проводиться відповідно до порядку, затвердженого Мінфіном.6. Відповідальність

Начальник відділу – головний бухгалтер несе відповідальність :

6.1. За неякісне та несвоєчасне виконання покладених на відділ функцій і завдань, а також доручень, розпоряджень керівництва територіального управління.

6.2. Неналежну організацію роботи відділу, стан трудової та виконавської дисципліни у відділі.

6.3. За порушення законодавства України та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

6.4. За порушення норм етики поведінки державного службовця та спеціальних обмежень, встановлених законами України.

6.5. Збереження документів і майна територіального управління.

6.6. Розголошення інформації з обмеженим доступом, персональних даних, які довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, в інших випадках, передбачених законодавством України.

6.7. За завдану матеріальну шкоду.

Межі відповідальності працівників відділу зазначаються у їх посадових інструкціях.


7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Начальник відділу - головний бухгалтер у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з працівниками відділу та керівниками (працівниками) структурних підрозділів територіального управління з питань фінансово-господарської діяльності, інших функцій, покладених на відділ, а також з підприємствами, установами та організаціями.


Начальник відділу – головний бухгалтер В.Л. Ковальчук


Скачать, 26.44kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru