Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Урок №18 тема: Особливості селекції рослин, тварин І

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 79.17 Kb.
Дата09.04.2012
Размер79.17 Kb.
ТипУрок
Содержание
Базові поняття і терміни уроку
Структура і зміст уроку
Особливості селекції рослин, тварин і мікроорганізмів”
Поліплоїдні рослини
Щеплення – це особливий спосіб штучного об’єднання частин різних рослин.
2. Особливості селекції тварин
Особливості тварин
3. Особливості селекції мікроорганізмів
Мікроорганізми як об’єкти селекції
Методи селекції мікроорганізмів
VІ. Закріплення та узагальнення знань.
Подобный материал:
Урок № 18


ТЕМА: Особливості селекції рослин, тварин і

мікроорганізмів


МЕТА: сформувати знання про особливості селекції рослин, тварин, мікроорганізмів; розширити знання учнів про поліплоїдію та її роль у селекції; розширити поняття про щеплення рослин, дати уявлення про метод визначення якості плідників, про роль вірусів у селекції мікроорганізмів; розвивати вміння працювати з підручником, порівнювати; виховувати інтерес до науки.


ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ: завдання біологічного диктанту, ілюстрації різних сортів рослин, порід тварин


^ БАЗОВІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ УРОКУ: щеплення, прищепа і підщепа, метод визначення плідників, поліплоїдія.


ТИП УРОКУ: комбінований


ЛІТЕРАТУРА: 1. Сало Т. О., Бізонова Л.П. Загальна

біологія: 10-11 класи. – Х.: Країна

мрій, 2003. – ст. 103-104

2. Энциклопедический словарь юного

биолога / Сост. М. Е. Аспиз. – М.: Педа-

гогика, 1986. – ст. 272

3. Т. О. Сало. Загальна біологія: Навч.

посібник – Х.: Країна мрій, 2002. – ст. 111


^ СТРУКТУРА І ЗМІСТ УРОКУ


І. Організаційний етап уроку.

Перевірка готовності класу до роботи, облік відвідування.


ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Біологічний диктант

1. Наука про теоретичні основи та методи створення нових і поліпшення вже існуючих порід тварин, сортів рослин і штамів мікроорганізмів називається …

2. Теоретичною основою селекції є наука …

3. Основними методами сучасної селекції є …

4. Є такі форми штучного добору як …

5. Відбір людиною найцінніших у господарському відношенні тварин, рослин, мікроорганізмів для одержання від них нащадків з бажаними ознаками називається …

6. Процес одержання гібридів, що ґрунтується на об’єднанні генетичного матеріалу різних організмів називається …

7. Гібридизація в межах одного виду називається …

8. Гібридизація, що проводиться між особинами різних видів, родів, називається …

9. Внутрішньовидове схрещування буває дво видів: …

10. Схрещування організмів, які мають безпосередніх спільних предків, називається …

11. Гібридизація організмів, які не мають тісних родинних зв’язків, називається …

12. Явище, за якого перше покоління гібридів, отримане в результаті неспорідненого схрещування, має підвищені життєздатність і продуктивність порівняно з вихідними формами, називається …


ІІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.

Бесіда за запитаннями

 • Що таке поліплоїдія?

 • Як поліплоїдія впливає на фенотип організмів?

 • Що таке мутації?

 • Як на вашу думку, що називають штучним мутагенезом?

 • Чи використовуються природні та індуковані мутації у селекційній роботі?

 • Як ви вважаєте, селекцію яких організмів проводити важче – рослин чи тварин?

 • Спробуємо сьогодні розібратися, які ж особливості має селекційна робота при селекції рослин, чи тварин, чи мікроорганізмів.


ІV. Повідомлення теми і мети уроку.

- Запишемо дату та тему уроку в робочі зошити: „^ Особливості селекції рослин, тварин і мікроорганізмів”

- В підручнику цей матеріал міститься в § 21.


V. Вивчення нового матеріалу.

1. Особливості селекції рослин (розповідь вчителя)

- Рослини, як об’єкт селекції характеризуються певними рисами, що і зумовлюють специфіку селекційної роботи з ними.

- Рослини як об’єкт селекції, володіють наступними характеристиками:

 • висока плідність (велика кількість нащадків);

 • крім статевого розмноження, їм властиве і нестатеве (а саме вегетативне);

 • рослинам притаманне явище поліплоїдії;

 • не надто вибагливі до умов середовища;

 • не вимагають великих економічних витрат.

- Виходячи з цього, в селекції рослин застосовують наступні методи:

а) висока плідність, численність потомства дозволяють використовувати метод масового добору, тому в селекції рослин можуть використовуватися обидві форми штучного добору: як індивідуальний, так і масовий;

б) наявність видів, що самозапилюються і самозапліднюються, дає можливість виводити чисті лінії шляхом застосування індивідуального добору;

в) завдяки вегетативному розмноженню можна тривалий час зберігати цінні гетерозиготні комбінації, або ж соматичні мутації, які, як нам відомо, не успадковуються при статевому розмноженні;

г) впливаючи на проросле насіння, сходи певними хімічними речовинами чи радіацією (тобто, здійснюючи штучний мутагенез) селекціонерам вдається одержувати матеріал для добору;

д) у селекції рослин можна застосовувати поліплоїдію – дин із шляхів поліпшення сортів культурних рослин.

- Виникнення поліплоїдних рослин може відбуватися у результаті:

 • подвоєння кількості хромосом, яке не супроводжується поділом клітини;

 • злиття соматичних клітин;

 • утворення гамет із не редукованим числом хромосом.

- Щоб досягти таких мутацій у клітинах рослин, вчені-селекціонери з метою отримання поліплоїдних організмів використовують різноманітні мутагени: колхіцин, ультрафіолетове випромінювання, іонізуючу радіацію, критичну температуру.

- Останнім часом у сільському господарстві використовуються висопродуктивні поліплоїдні сорти картоплі, суниць садових, цукрових буряків, м’якої пшениці, жита, гречки, кукурудзи, проса, льону, кавунів.

- ^ Поліплоїдні рослини характеризуються інтенсивним ростом, більшими розмірами, більшою масою плодів, насіння, підвищеною стійкістю до несприятливих факторів і хвороб.

- Широко застосовують у селекції рослин такий метод як щеплення. (малюнок)

^ Щеплення – це особливий спосіб штучного об’єднання частин різних рослин.

Завдання: прочитати частину § 21 на ст. 98 та з’ясувати:

1 ряд – Як проводиться щеплення? Які рослини для цього використовують?

2 ряд – Чому щеплення не є справжньою гібридизацією? (призводить лише до не спадкових змін фенотипу)

3 ряд – Більшість сортів, отриманих І. В. Мічуріним, являли собою складні гетерозиготи. Чому для збереження якостей їх розмножують вегетативним шляхом?

Звіт про виконану роботу


^ 2. Особливості селекції тварин

- Селекційна рота у тваринництві спрямована на продуктивність порід і якість продукції, яку вони дають, їх плідність.

- Як матеріал для селекції тварини суттєво відрізняються від рослин. ^ Особливості тварин, які зумовлюють специфіку їхньої селекції, такі:

 • нечисленність потомства (часто одне або декілька нащадків)

 • значна тривалість життя, повільніший темп розвитку (часто статевої зрілості тварини досягають не в перший рік розвитку, а через кілька років)

 • роздільностатевість (що ускладнює інбридинг – споріднене схрещу-вання)

 • наявність (у вищих тварин) тільки статевого способу розмноження

 • необхідна гомозиготність чистих ліній досягається за рахунок близькоспорідненого схрещування, але це в свою чергу має негативні наслідки і призводить до деякої депресії (зниження життєздатності організмів, виродження)

 • у тварин виникають більш складні стосунки із зовнішнім середовищем завдяки наявності розвиненої нервової системи

 • кожен об’єкт являє собою значну селекційну цінність

 • тварини вимагають значних економічних витрат на утримання

- Всі ці особливості суттєво впливають на вибір методів селекційної роботи з тваринами.

- В зв’язку з такими особливостями тварин до них неприйнятні:

 • вегетативне розмноження;

 • щеплення;

 • одержання поліплоїдів;

 • крім того, важко вивчати генотип тварин, оскільки вони в більшості випадків гетерозиготні, а гени у них знаходяться у складній взаємодії.

- Отже, особливості селекції тварин (на відміну від рослин):

а) не застосовується масовий добір, з огляду на співвідносну (кореляційну) мінливість, коли зміна структури або функції однієї спадкової одиниці нерідко обумовлює також зміну інших;

б) використовується метод визначення якості плідників за якостями нащадків; цей метод використовують тому, що у великої рогатої худоби серед самців не проявляються такі ознаки як молочність, жирність молока (наприклад, бугая залишають як плідника, якщо його сестри дають багато молока); у півнів не проявляється така ознака як несучість;

в) здійснюється вивчення родоводу та проводиться відбір за якістю нащадків, це найбільш надійний, але найповільніший шлях;

г) використовується штучне запліднення, завдяки чому можливе одержання цінних порід великої рогатої худоби у штучних умовах („у пробірці”); потім ембріон пересаджують у матку самки іншої породи для подальшого розвитку. У такий спосіб можна одержати значну кількість нащадків з важливими практичними можливостями.


^ 3. Особливості селекції мікроорганізмів

- Мікроорганізми (бактерії, деякі одноклітинні мікроскопічні гриби, наприклад, дріжджі) зараз широко використовуються у різних галузях народного господарства: у харчовій, виноробній, мікробіологічній промисловості (для одержання антибіотиків, вітамінів, амінокислот, гормонів, стимуляторів росту). Тому серед мікроорганізмів також проводиться селекційна робота.

- ^ Мікроорганізми як об’єкти селекції характеризуються наступними ознаками:

 • не мають типового статевого процесу

 • мають гаплоїдний набір хромосом, а прокаріоти – кільцеву молекулу ДНК, що дає можливість мутаціям виявлятися вже в першому покоління нащадків

 • швидкі темпи розмноження дають можливість одержувати велику кількість клітин-нащадків.

- ^ Методи селекції мікроорганізмів:

а) штучний добір;

б) індукований мутагенез;

в) штучне схрещування різних штамів за допомогою вірусів-бактеріофагів;

г) застосування методів генної та клітинної інженерії;

д) не використовується метод гібридизації.


^ VІ. Закріплення та узагальнення знань.

Розв’язати вправи:

 1. Яким буде число хромосом у гібрида, одержаного внаслідок схрещування м’якої пшениці ( 2n = 42) і жита ( 2n = 14)? Чому житньо-пшеничні гібриди безплідні? Як можна одержати плідні житньо-пшеничні гібриди? (21+7=28, відсутні гомологічні хромосоми, утворити поліплоїдну форму)

 2. Курка була схрещена з трьома півнями (А, В, С) і від кожного з цих схрещувань відібрано по 20 дочок, яких виростили в однакових умовах. Середня яйценосність дочок півня А становила 240, півня В – 250, півня С – 280 яєць на рік. Якого з цих півнів треба використати для поліпшення стада? (півня С)

VІІ. Підсумок уроку.

Пропонуємо учням самостійно підвести підсумок уроку, звертаючи увагу на ті нові знання, які вони отримали в ході уроку.


VІІІ. Домашнє завдання.

Вивчити § 21 підручника, відповісти на питання до § на ст. 101;

підготувати повідомлення про генну та клітинну інженерію.

Скачать, 44.89kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru