Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Для окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница6/6
Дата09.03.2012
Размер0.61 Mb.
ТипДокументы
Міністерство освіти і науки україни
Робоча навчальна програма
1. Назва курсу.
3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).
5. Семестр / семестри.
7. Прізвище ім’я по-побатькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.
8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).
9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).
10. Зміст курсу.
Змістовні модулі та їхня структура
Перший модуль
Загальна кількість годин
11. Список рекомендованої навчальної літератури.
12. Методи викладання.
13. Критерії оцінювання (у %).
Карта оцінювання СРС
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Кафедра образотворчого мистецтва та професійної майстерності


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


дисципліни „ Методика викладання мистецьких дисциплін у ВНЗ”


для спеціальності „Образотворче та декоративне мистецтво”

форма навчання магістратура


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № _____ від _________


Завідувач кафедри ______________


Перезатверджено: протокол № ____ від ________


Перезатверджено: протокол № ____ від ________


Перезатверджено: протокол № ____ від ________


Погоджено:


Завідувач науково-

методичного відділу _____________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „ Методика викладання мистецьких дисциплін у ВНЗ””


^ 1. Назва курсу.

„ Методика викладання мистецьких дисциплін у ВНЗ””

Форма навчання: денна.

Спеціальність: « Образотворче та декоративне мистецтво».

2. Код курсу.

[ІКМ].[ИЗО*_Кер_Маг] [3_1_4].

^ 3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий.

4. Рік (роки) навчання.

1

^ 5. Семестр / семестри.

1, 2

6. Кількість кредитів ECTS.

2

^ 7. Прізвище ім’я по-побатькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Зюзіна Тетяна Опанасівна – кандидат педагогічних наук, доцент, зав. каф. образотворчого мистецтва та професійної майстерності

^ 8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – - ознайомити з методологічними засадами фахової мистецької освіти в галузі образотворчого мистецтва, розкрити сутність раціональної організації вивчення мистецьких дисциплін, сформувати досвід конструкції та реконструкції цілісного процесу їх викладання.

Завдання курсу:

• ознайомлення з наявним досвідом викладання мистецьких дисциплін у ВНЗ;

• формування навичок підготовки навчально-методичних матеріалів, організації різних форм навчальної та художньо-творчої діяльності на різних стадіях педагогічного процесу;

• створення умов для набуття власного досвіду педагогічної діяльності;

• створення умов для оволодіння професійно-педагогічними вміннями організації навчальної та виховної роботи у ВНЗ..


^ 9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Педагогіка, фахові дисципліни.

^ 10. Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структураЗагальна

Лекції

Семінари

(практ. заняття)

Лаб.

Самост.
^ Перший модуль
1.1.

Мистецька підготовка в галузі образотворчого мистецтва в контексті нової парадигми фахової освіти у вищій школі
2

21.2.

Історія формування та становлення вищої фахової освіти у вітчизняному освітньому просторі.
2

21.3.

Методичні аспекти викладання фахових мистецьких дисциплін.
2


1.4.

Методичні аспекти викладання фахових мистецькознавчих дисциплін.
2

1.5.

Навчальні курси «Живопис», «Рисунок» в системі фахової підготовки.
2

1.6.

Навчальний курс «Історія образотворчого мистецтва»
2

21.7.

Фахова мистецька підготовка у вищих навчальних закладах зарубіжних країн
2

21.8.

Проектування змісту мистецьких дисциплін у ВНЗ: теоретико-методологічні та дидактичні аспекти
2


1.9.

Методи навчання. Методика роботи над живописним зображенням.
4


1.10.

Розвиток здібностей композиційної побудови творів у представників різних художніх фахових напрямків.
41.1.

Практичні завдання

Мистецька підготовка в галузі образотворчого мистецтва в контексті нової парадигми фахової освіти у вищій школі21.2.

Методичні аспекти викладання фахових мистецьких дисциплін.
1.3.

Навчальні курси «Живопис», «Рисунок» в системі фахової підготовки.
1.4.

Методи навчання. Методика роботи над живописним зображенням.
1.5.

Розвиток здібностей композиційної побудови творів у представників різних художніх фахових напрямків.^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

108

24

10
30
^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література:

1.Алейникова О.Н. Международные исследования в области сравнительного образования/Исслед. Центр проблем качества подготовки специалистов. – М., 2002

2.Андреева А.Л. Культурное пространство студентов//Педагогика. – 2003. - № 10

3.Андрущенко В.П. Вища освіта в контексті глобалізації//Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Альманах КНЛУ.- Київ,2002,-№9

4.Арцишевський Р. Підручник учора, сьогодні, завтра// Підручник XXI ст. – 2003. - № 1-4

5.Бітаев В А. Культура і молодь у контексті соціокультурних реалій// Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Альманах КНЛУ.- Київ,2002,-№9

6.Бані-Ісса Х. Естетичне виховання у вищих навчальних закладах України у сучасний період. – Луганськ: ЛДПУ ім. Т.Шевченка, 2002

7.Белобородов Д.В. Коммуникативные стратегии интеграции искусства и образования в современном классическом университете//Интеграция образования. – 2003. - № 1

8.Бойко А. І. Духовно-цінністний розвиток особистості в умовах соціально-освітньої трансформації// Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Альманах КНЛУ.- Київ,2002,-№9

9.Зюзіна Т.О. Культурологічна підготовка студентів у вищих навчальних закладах: теоретико-методологічні засади змісту освіти: монографія / Тетяна Опанасівна Зюзіна: Держ. зал. «Луган. нац. Ун-т імені Тараса Шевченка».-Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені тараса Шевченка», 2009.- 384 с.


^ 12. Методи викладання.

Діяльність студента:

  • слухання лекцій;

  • виступ з повідомлення на семінарі;

  • участь у дискусії на семінарі;

  • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

  • написання письмових модульних робіт.

Поточний контроль:

одна письмова модульна робота.


Форма семестрового контролю:

іспит (диференційований).


^ 13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

- письмові модульні роботи 60 %

(з них на к.с.р.) (15 %)

- участь у семінарах, дискусіях 30 %

- письмові кейси 10 %


^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Порівняльний аналіз авторських підручників з фахових мистецьких дисциплін.

5 %

2.

Порівняльний аналіз навчальних програм з фахових мистецьких дисциплін.

10 %

14. Мови викладання.

Українська, російська.
1   2   3   4   5   6

Скачать, 1386.2kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru