Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Примірний договір про безоплатне зберігання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 101.91 Kb.
Дата09.04.2012
Размер101.91 Kb.
ТипДокументы
Содержание
2. Права та обов’язки Сторін
3. Особливі умови Договору
4. Відповідальність Сторін
6. Вирішення спорів
8. Прикінцеві положення
Місце знаходження та реквізити Сторін
Подобный материал:ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ МНС України

25.08.2009 № 582


ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

про безоплатне зберігання захисних споруд

цивільного захисту (цивільної оборони)


________


_________________ « ____» _________ 200___ р.

(населений пункт)


Підприємство, установа, організація ________________________________

(повна юридична назва, адреса)

_____________________________________________________в особі керівника

__________________________________________, який діє на підставі Статуту

(прізвище, ім’я, по батькові)

(іншого установчого документа), зареєстрованого _________________________,

(дата, номер, ким зареєстровано)

(далі – Зберігач), з однієї сторони, і Фонд державного майна України (його регіональне відділення), чи/або центральний орган виконавчої влади (його територіальний орган), який є засновником підприємства, в особі керівника _______________________________________, який діє на підставі відповідного

(прізвище, ім’я, по батькові)

Положення (іншого установчого документа) (далі – Орган управління), з іншої сторони, (у подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей Договір про наступне.


1. Предмет Договору


1.1. Орган управління передає, а Зберігач приймає на себе зобов’язання щодо зберігання майна (захисна споруда цивільного захисту (цивільної оборони) № ______, їх інженерно-технічне та спеціальне обладнання, засоби зв’язку тощо), що знаходиться за адресою: _____________ та обліковується на балансі і не увійшло до статутного фонду Зберігача, протягом строку дії цього Договору.

Склад, балансова (залишкова) вартість та стан майна визначається в
Акті приймання-передачі, що є невід’ємною частиною даного Договору.

1.2. Сторони виходять із того, що Зберігач при здійсненні зберігання майна, що є предметом Договору, дотримується обмежень щодо користування і розпорядження майном, відповідно до цього Договору.

1.3. Зберігач здійснює зберігання майна безоплатно, витрати Зберігача на зберігання майна Органом управління не відшкодовуються.


^ 2. Права та обов’язки Сторін


2.1. Зберігач зобов'язаний:

2.1.1. Прийняти від Органу управління на зберігання майно, зазначене у Акті приймання-передачі. Майно обліковувати на позабалансовому рахунку та щокварталу подавати до Органу управління звіт про його стан та використання.

2.1.2. Вживати всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання та утримання майна протягом строку зберігання та підтримки його у постійній готовності до використання за призначенням, згідно з вимогами нормативних документів.

2.1.3. Нести відповідальність за втрату (нестачу) або пошкодження майна, переданого на зберігання Зберігачеві, відповідно до цього Договору та чинного законодавства України, з моменту отримання майна від Органу управління до моменту його повернення.

2.1.4. Не допускати використання переданого йому Органом управління майна як заставу, продавати або відчужувати їх іншим способом.

2.1.5. Зберігач не має права передавати майно, вказане у цьому Договорі, у користування третім особам.

2.1.6. Утримувати передане йому майно на умовах Договору та відповідно до вимог Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час, затвердженої наказом МНС від 09.10.2006 № 653, зареєстрованим у Мін’юсті 02.11.2006 за № 1180/13054.

2.1.7. Надавати безперешкодний доступ на свою територію та до майна представників Органу управління та органів виконавчої влади (територіальні органи МНС, структурні підрозділи з питань надзвичайних ситуацій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації (органу місцевого самоврядування)), уповноважених здійснювати контроль за виконанням вимог нормативних документів щодо стану готовності захисних споруд та утримання їх у належному стані, а також збереження майна.

2.1.8. Повернути майно Органу управління за першою вимогою останнього, навіть якщо передбачений Договором строк не закінчився. Майно має бути повернуто у такому стані, в якому воно було прийнято на зберігання з урахуванням його нормативного зносу передбаченому для даного виду майна, що відповідає вимогам нормативно-правових актів.


2.2. Зберігач має право:

2.2.1. Надавати пропозиції Органу управління щодо зміни умов зберігання майна. Зміни умов зберігання майна оформлюються відповідно до вимог пункту 7.6. цього Договору.

2.2.2. У разі небезпеки втрати, нестачі або загрози пошкодження майна, Зберігач вживає вичерпних заходів щодо його збереження та утримання.

2.2.3. Відповідно до вимог чинного законодавства України приймати рішення з питань утримання, відновлення та ремонту майна, якщо вони не суперечать вимогам цього Договору та вимогам нормативно-правових документів.


2.3. Орган управління зобов’язаний:

2.3.1. Передати Зберігачеві майно, зазначене в Акті приймання-передачі, що є додатком до цього Договору, на зберігання не пізніше, ніж через ______ календарних днів після набрання чинності цим Договором.

2.3.2. Здійснювати контроль за виконанням Зберігачем вимог нормативних документів, цього Договору щодо зберігання переданого йому майна.

2.3.3. Надавати, разом із територіальними органами МНС, структурними підрозділами органів виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій, методичну допомогу Зберігачу у здійсненні ним заходів щодо зберігання переданого йому майна (захисної споруди, їх інженерно-технічного та спеціального обладнання, засобів зв’язку) та утримання його у належному стані.


2.4. Орган управління має право:

2.4.1. У будь-який час вимагати у Зберігача повернення майна, яке знаходиться на зберіганні (всього або його частини).

2.4.2. У разі погіршення стану та ефективності використання майна вимагати від Зберігача вжиття заходів щодо усунення недоліків, які виникли при зберіганні.

2.4.3. Вимагати відшкодування збитків, завданих втратою або пошкодженням майна, за рахунок Зберігача відповідно до законодавства.

2.4.4. Отримувати від Зберігача звітність про майно, що зберігається, та його стан.


^ 3. Особливі умови Договору


3.1. Зберігач не має права користуватись майном, яке йому передано на зберігання, не за цільовим призначенням. Даний Договір не є підставою для використання Зберігачем переданого йому майна для господарських, культурних та побутових потреб.

Зберігач, відповідно до вимог Порядку використання захисних споруд для господарських, культурних та побутових потреб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 253, може порушити питання щодо можливості використання переданого йому майна для власних потреб.

3.2. Майно, передане за цим Договором, не підлягає знищенню, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

3.3. Майно, передане за цим Договором, не може бути предметом застави, на нього не може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів.

3.4. Списання захисних споруд проводиться згідно з Інструкцією про порядок списання непридатних захисних споруд, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1999 р. № 567.

Відчуження і списання іншого майна, переданого Зберігачеві відповідно до цього Договору, здійснюється у порядку, встановленому законодавством щодо відчуження майна, що належить державі.

3.5. Зберігача повідомлено про усі властивості переданого йому майна, особливості його зберігання та утримання.

3.6. У разі розроблення проекту відведення земельної ділянки, на якій розташоване майно передане за цим Договором, Зберігач зобов’язаний погодити цей проект із відповідним територіальним органом МНС щодо його відповідності вимогам по збереженню та утриманню захисної споруди (майна).


^ 4. Відповідальність Сторін


4.1. У разі порушення вимог Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з їх вини (умислу чи необережності).

4.2. Зберігач несе відповідальність за збереження, утримання і цілісність майна з моменту передачі майна на зберігання і до моменту його повернення Органу управління. У разі втрати (нестачі) або пошкодження майна (його частини), яке передане на зберігання, Зберігач повинен відшкодувати Органу управління всі пов'язані з цим збитки та відновити стан майна для подальшого належного використання за цільовим призначенням.

4.3. Якщо внаслідок пошкодження майна (інженерно-технічного та спеціального обладнання захисної споруди, засобів зв’язку тощо) його якість змінилась настільки, що воно не може бути використано за первісним призначенням, Орган управління має право відмовитись від нього і вимагати від Зберігача відшкодування його вартості.

4.4. У разі неповернення майна Органу управління за першою вимогою, Зберігач повинен виплатити Органу управління пеню (неустойку) у розмірі
0,5 % вартості майна за кожний день затримки.


5. Форс-мажор


5.1. Сторони погодились , що у разі виникнення форс-мажорних обставин, що не залежать від волі сторін, а саме: воєнних дій, землетрусу, повені, Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за цим Договором. Доказом дії форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України.


^ 6. Вирішення спорів


6.1. Усі спори, які виникають щодо цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.


7. Дія Договору


7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін, а також погодження уповноваженими державними органами (територіальний орган МНС, структурний підрозділ з питань надзвичайних ситуацій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації (органу місцевого самоврядування).

7.2. Строк дії цього Договору починається з моменту, визначеного у
пункті 7.1 цього Договору та закінчується „___” ________ 20____ року.

7.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце.

7.4. Сторони можуть продовжувати строк дії Договору на таких же умовах на новий визначений строк після закінчення строку дії цього Договору.

7.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до цього Договору.

7.6. Зміни, внесені до цього Договору, набирають чинності з моменту підписання Сторонами додаткової угоди, погодженої у порядку, передбаченому цим Договором.

7.7. Розірвання Договору здійснюється за згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди.

У разі прийняття законодавчих актів, норми яких змінюють статус майна, зміну умов цього Договору чи припинення його дії, Договір підлягає перегляду за ініціативою однієї із Сторін.

7.8. Реорганізація Органу управління чи Зберігача не може бути підставою для зміни умов Договору чи припинення його дії. У такому разі права та обов’язки Сторін за Договором переходять до правонаступників.


^ 8. Прикінцеві положення


8.1. Усі правовідносини, що виникають з дії цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

8.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються протягом ________ днів у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

Усі виправлення у тексті цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу (один примірник зберігається в Органі управління, другий - у Зберігача).

Державним органам, які уповноважені на погодження цього Договору (територіальний орган МНС, структурний підрозділ з питань надзвичайних ситуацій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації (органу місцевого самоврядування), надаються копії Договору, оформлені відповідно до вимог законодавства.

8.5. Інші умови, не передбачені цим Договором, регулюються чинним законодавством.


^ Місце знаходження та реквізити Сторін:


Зберігач Орган управління

__________________________________ _______________________________
_________________________________ ________________________________
__________________________________ ________________________________
__________________________________ ________________________________
__________________________________ ________________________________
__________________________________ ________________________________

Підписи Сторін


Зберігач Орган управління


Керівник ____________/____________/ Керівник ____________/__________/


м. п. м. п.


Державні органи, уповноважені на погодження Договору:


Територіальний орган Структурний підрозділ з питань

управління МНС надзвичайних ситуацій Ради міністрів

Автономної Республіки Крим,

місцевої державної адміністрації

(органу місцевого самоврядування)


Підписи Сторін


Керівник ____________/____________/ Керівник ____________/__________/


м. п. м. п.


Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru