Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Міністерство освіти І науки україни донецький обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді нормативна база діяльності музеїв навчальних закладів системи міністерства освіти І науки україни м. Донецк – 2006 рік

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 189.44 Kb.
Дата09.03.2012
Размер189.44 Kb.
ТипДокументы
Содержание
До розділу
До розділу
До розділу Х III
До розділу ХХ.
Висновки комісії
Подобный материал:


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ

ТА КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ


НОРМАТИВНА БАЗА

ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЇВ НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ

УКРАЇНИ


м. Донецк – 2006 рік
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З


м. Київ

0409. 2006 р. № 640


Про внесення змін до положень

щодо музеїв при навчальних

закладах, які перебувають у сфері

управління Міністерства освіти

і науки України


З урахуванням вимог Закону України “Про позашкільну освіту”

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до таких документів, що додаються:

Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.97 № 151;

Порядку обліку музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України Міністерства освіти і науки України від 20.05.97 № 152;

Положення про звання “Зразковий музей”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.05.97 № 153.


2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій довести до відома керівників органів управління освітою нову редакцію положень щодо музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління.

3. Українському державному центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (Матюшенко О.К.) провести у 2007 році позачерговій огляд музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, та в подальшому проводити їх раз у три роки.

4. Адміністративно-господарчому департаменту (Ханюк В.А.) зробити в установленому порядку відмітку про внесення змін до Положення про музей при навчальному закладі системи Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 30.05.97 № 151, Положення про відомчу реєстрацію та перереєстрацію музеїв при навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України та зразка Свідоцтва про відомчу реєстрацію музею при навчальному закладі системи Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 20.05.97 № 152, Положення про звання “Зразковий музей”, при навчальному закладі системи Міністерства освіти і науки України та зразка відповідного диплома, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.05.97 № 153.


Міністр С.М.Ніколаєнко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

Освіти і науки України

04.09.2006 № 640

Положення


Про музей при навчальному закладі, який перебуває

у сфері управління Міністерства освіти і науки

України


1. Загальні положення


1.1. Музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі – музей), як складова системи навчально-виховної роботи. Створюється з метою залучення учнівської та студентської молоді (далі – молодь) до вивчення і збереження історико-культурної спадщини українського народу, формування освіченої розвиненої особистості та сприяння вихованню у неї патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу.

1.2. Музей може співпрацювати з державними, науковими та іншими зацікавленими закладами та установами, а також громадськими організаціями.

1.3. Музей у своїй діяльності керується Законом України “Про музей та музейну справу”, постановою Кабінету України від 20.07.2000 № 1147 “Про затвердження Положення про Музейний фонд України”, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України з питань діяльності музеїв, цим Положенням, а також окремим положенням про музей, затвердженого керівником навчального закладу.

Оригінальні пам’ятки історії, культури і природи, що мають наукову, історичну, художню чи іншу культурну цінність і зберігаються в фондах музею, входять до складу Музейного фонду України, підлягають обліку в установленому порядку.

1.4. Це положення поширюється на музеї. Що діють при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України за умови, якщо вони не є юридичними особами.


2. Основні завдання музею


2.1.Основними завдання музею є:

залучення молоді до пошукової, краєзнавчої, науко­во-дослідницької, художньо-естетичної та природоохорон­ної роботи;

формування у підростаючого покоління розумін­ня нерозривного взаємозв'язку минулого, сучасного і май­бутнього України;

розширення і поглиблення загальноосвіт­ньої та професійної підготовки учнівської та студентської молоді засобами позакласної, позашкільної роботи;

надання допомоги педагогічному колективу закладу освіти у впровадженні активних форм роботи з молоддю;

залучення молоді до формування, збереження та раціонального вико­ристання Музейного фонду України;

вивчення, охорона і пропаганда пам'яток історії, куль­тури і природи рідного краю;

проведення культурно-освітньої роботи серед учнівської молоді та інших верств населення.

2.2. Музей також проводить дослідницьку роботу відповідно до виду музею: систематично поповнює фонди музею шляхом проведен­ня експедицій, походів, екскурсій, а також використовує інші шляхи комплектування, що не суперечать чинному законодавству; здійснює облік музейних предметів, забезпечує їх збе­реження; створює і поповнює стаціонарні експозиції та виставки; організовує та бере участь у районних, місь­ких, обласних, всеукраїнських заходах;


3. Створення та ліквідація музею


3.1. Музей створюється за ініціативою керівника навчального закладу або педагогічного, учнівського чи студентського колективів. Створюється музей на принципах доцільності. Актуальності, зацікавленості.

3.2. За своїми профілями музеї, поділяються на такі види: історичні, археологічні, краєзнавчі, природничі, літературні, мистецькі, етнографічні, технічні, галузеві тощо.

3.3. Створення музею є, як правило результатом цілеспрямованої систематичної, творчої пошуково-дослідницької, фондової, експозиційної роботи.

Наказ щодо створення музею при навчальному закладі видається його керівником після оформлення відповідної музейної експозиції і при дотриманні вимог щодо наявності:

положення про музей;

фонду музейних предметів, зібраних і зареєстрованих в інвентарній книзі оригінальних пам'яток історії, культури, природи, на основі яких побудована експозиція певного профілю;

приміщення (окремого, ізольованого) і обладнання, які забезпечують збереження, вивчення і експонування музей­них колекцій;

експозиції, яка відповідає за змістом і оформленням сучасним вимогам;

засобів охо­рони та пожежної сигналізації;

розкладу роботи музею.

Легалізація (офіційне визнання) музею здійснюєть­ся шляхом реєстрації, яка проводиться за поданням закладу освіти відповідно до Порядку обліку музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Мі­ністерства освіти і науки України та одержання Сві­доцтва про відомчу реєстрацію музею, що додається до пункту __ зазначеного Порядку.

3.4. Музеям, які досягли значних успіхів у під­вищенні ефективності навчально-виховного процесу, у фор­муванні та збереженні Музейного фонду України, пропа­ганді пам'яток історії, культури та природи, присвоюється звання «Зразковий музей».

3.5. Присвоєння та підтвердження звання «Зразковий музей» проводиться Україн­ським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти України в порядку, визначеному в Положенні про звання «Зразковий музей».

3.6. Музей припинає свою діяльність за рішенням керівника навчального закладу та поданням ради музею.


4. Керівництво музеєм


4.1. Загальне керівництво діяльністю музею здійснює керівник навчального закладу:

Для безпосереднього керівництва музеєм керівник навчального закладу, при якому діє музей, призначає відповідального з числа педагогічних працівників або керівника музею на громадських засадах (за його згодою).

У навчальних закладах системи загальної середньої освіти відповідно до Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу. Затвердженого наказом Мі­ністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 за № 1121/9720. призначається завідувач музеєм.

4.2. Керівник навчального закладу:

визначає відповідального за збереження музейного фонду та його поповнення;

вирішує питання дислокації музею за режиму його роботи;

затверджує план роботи музею:

сприяє організації та проведенню навчальних, виховних, методичних та інших заходів на базі музею;

застосовує заходи морального та матеріального заохочення до відповідального за роботу музею.


4.3. Робота музею організовується на принципі самоврядування.

Вищим керівним органам є рада музею. Рада музею обирається на зборах учнівського чи студентського активу музею та складається з учнів або студентів, педагогічних, науково-педагогічних працівників. Її кількісний склад визначається характером і обсягом роботи музею.

Рада музею:

обирає голову та розподіляє обов’язки між членами ради, які очолюють групи або сектори: пошукової, фондової, експозиційної, просвітницької роботи тощо;

вирішує питання включення до фондів музею пам’яток історії, культури і природи, які надійшли в процесі комплектування;

обговорює та подає на затвердження плани роботи;

заслуховує звіти про пошукову, дослідницьку, наукову роботу;

організовує підготовку громадських екскурсоводів, лекторів, а також навчання активу;

встановлює зв'язки з пошуковими загонами, гуртками, клубами та іншими творчими об'єднаннями;

веде документацію музею (інвентарну книгу, книгу обліку проведення екскурсій, навчальних занять, масових за­ходів, акти прийому та видачі експонатів, плани роботи тощо);

вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю музею.

4.4. У навчальному закладі може створюватися піклувальна рада, яка створюється на добровільних засадах з числа педагогічних працівників, представників державних музеїв, архівів, спеціалістів різних галузей знань, краєзнавців, ветеранів війни і праці, представників громадських організацій та державних установ.

4.5. З метою удосконалення та координації роботи музеїв в районах, містах та областях можуть створюватись методичні комісії з їх діяльності.

4.6. Облік музеїв здійснюють Український державний, Кримський республіканський, обласні, міські, районні центри (станції) туризму і краєзнавства учнівської молоді, станції юних туристів, а також інші позашкільні навчальні заклади за рішенням відповідних органів управління освітою.


5. Облік і збереження музейного фонду


5.1. Облік і збереження музейного фонду проводиться відповідно до Положення про Музейний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 № 1147.

5.2. Зібраний матеріал складає фонди музею і обліковується в інвентарній книзі, яка скріплюється печаткою та завіряється підписом керівника навчального закладу.

5.3. Фонди музею поділяються на основні (оригінальні пам’ятки історії, культури та природи) і допоміжні (схеми, діаграми. Копії, муляжі тощо).

Унікальні пам’ятки фонду, а також ті, що мають виняткове наукове. Історичне, художнє чи інше культурне значення, заносяться Міністерством культури і туризму до Державного реєстру національного культурного надбання.

5.4. Пам’ятки історії та культури (в тому числі нагороди з цінних металів), яким загрожує знищення чи псування, можуть бути вилучені з музею згідно законодавством.

У разі припинення діяльності музею оригінальні пам'ятки історії та культури передаються до державних та-інших музеїв на умовах, що не суперечать чинному законо­давству.

5.5. Порядок обліку, охорони, зберігання, консервації, реставрації музейних зібрань та окремих пам’яток, що належать до державної частини Музейного фонду, визначається інструкцією, затвердженою Міністерством культури і туризму України.


6. Господарське утримання і фінансування


6.1. Музей в своїй роботі використовує навчальне обладнання, кабінети та інше майно навчального закладу.


Витрати, пов’язані з пошуковою роботою, придбанням інвентарю, обладнання, технічних засобів та оформлення музею, проводиться за рахунок загальних асигнувань, органів управління освітою, а також залучення коштів.


6.2. Керівник навчального закладу встановлює надбавки за завідування музеєм за рахунок і в межах заробітної плати:

Завідувачу музеєм при навчальному закладі системи загальної середньої освіти встановлюється надбавка за рахунок і в межах фонду заробітної плати з урахуванням вимог пункту 3.3. Положення про навчальний кабінет загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України.

Розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) завідувача кабінетом (майстернею) загальноосвітніх навчальних закладів встановлюється згідно з наказом МОН України від 29.03.2001 № 161, зареєстрованим у Міністерстві 03.04.2001 за № 303/5494.


Рекомендації


до порядку заповнення уніфікованого

паспорта музею


Уніфікований паспорт (далі – паспорт) складається у 4-х примірниках: перший примірник – у музеї; другий – у відповідальному органі управління освітою; 2 шт. – Донецькому Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Після реєстрації (перереєстрації) музею паспорт з відміткою про реєстрацію зберігається в музеї.

Паспортні дані музеїв, які працюють на правах філіалів і відділів, у паспорти головних музеїв не включаються.


Код музею складається:

  1. Перші дві-три літери з титульної назви музею.

  2. Перша літера профілю музею.


Дріб

  1. Категорія за групою оплати праці.

  2. Перша літера статусу музею.


Приклад 1.

I .Краєзнавчий зразковий музей «Історія міста Докучаєвська»

II. Профіль – краєзнавчий

VII. Статус – не юридична особа

VIII. Категорія за групою оплати праці – на громадських засадах

Код: 05-Док К/1


У разі зміни паспортних даних, відомості про них, завірені печаткою органу, що зареєстрував музей. У 10-денний термін надсилаються до Донецького обласного Центру туризму та краєзнавства учнівської молоді.

До розділу 1. Повна назва музею.

Вказується повністю і повинна відповідати назві, прийнятті у документах про заснування або в документах про зміну назви музею.


^ До розділу II. Профіль музею.

Визначається відповідно до Закону України “Про музеї та музейну справу” (249/93-ВР).


До розділу III. Форма власності.

Вказується належність до однієї з форм власності (державна, комунальна, приватна, колективна та інш.).


^ До розділу V. Підпорядкування.

Назва закладу.


До розділу VII. Статус музею.

Не юридична особа.


До розділу IХ. Адреса музею, телефон, факс.

Вказується повна адреса (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку).


До розділу Х II. Керівний склад музею.

У пунктах 1-3 розділу вказуються прізвище, ім’я та по батькові, освіта, спеціальність, стаж роботи в музеї.


^ До розділу Х III.Персонал музею.

У пункт 3 вноситься кількість наукових працівників та екскурсоводів, які мають вчений ступінь з дисциплін, що відповідають профілю музею. Дані пункту 3 в пункти 4.5 не включаються.

У пункті 4 вказується кількість наукових працівників та екскурсоводів, які мають вищу освіту з спеціальностей “Музеєзнавство та охорона пам’яток історії та культури”, а також спеціальностей, що відповідають профілю музею.

У пункт 5 вноситься кількість наукових працівників та екскурсоводів, які мають вищу освіту з спеціальностей, що не відповідають профілю музею.

Сума даних пунктів 3, 4, 5 повинна відповідати даним пункту 2.


До розділу ХV. Характеристика музейного приміщення.

Дані пунктів 2, 3, 4 подаються окремо по кожній будівлі.


До розділу ХVI. Технічний стан будівель.

Дані подаються окремо по кожній будівлі.


До розділу ХVII. Площа музею.

Дані подаються в цілому по музею і окремо по кожному приміщенні (будівлі).


До розділу ХVIII. Охорона музеїв.

Дані подаються окремо по кожній будівлі.


До розділу ХIХ. Технічне оснащення музею.

Пункт 1 передбачає дані про наявність у музеї спеціального світлотехнічного, звукотехнічного, проекційного, телевізійного обладнання; аудіовізуальних засобів; засобів захисту від ультрафіолетових, інфрачервоних та інших випромінювань.

У пункті 2 вказується наявність електронно-обчислювальних машин.

У пункті 3 вказується обладнання фото-кіно-лабораторій, апаратура для мікрофільмування і засоби малої поліграфії.


^ До розділу ХХ. Фонди музею.

У пункт 1 вноситься кількість музейних предметів основного фонду та кількість предметів науково-допоміжного фонду, які перебувають у фондах та експозиції музею.

У пункт 3 вноситься кількість експонатів, що мають виняткову культуру та історичну цінність.


До розділу ХХI. Характеристика експозиційних розділів.

У пункті 3 вказується кількість експонатів, що знаходяться в стаціонарних експозиціях музею.


До розділу ХХII. Режим роботи музею.

Слід вказати час роботи музею та вихідні дні.


А К Т

обстеження музею

Складається комісією _____________________________________________________


(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

_______________________________________________________________________________
^

Висновки комісії


  1. Назва музею _________________________________________________________________

  2. Профіль музею _______________________________________________________________

  3. Адреса закладу освіти, телефон, факс ____________________________________________

  4. Засновник музею _____________________________________________________________

  5. Дата заснування музею, № наказу _______________________________________________

  6. Керівник музею (прізвище, ім'я та по батькові, посада, освіта, стаж роботи в музею)

_____________________________________________________________________________


7. Заклад, що здійснює методичне керівництво (назва, адреса, телефон) _______________________________________________________________________________

8. Характеристика музейного приміщення (кімната, декілька кімнат, наявність фондосховища, загальна площа в м2 та окремо по кожній кімнаті; технічний стан приміщення) ____________________________________________________________________

9. Фонди музею (загальна кількість експонатів за інвентарною книгою: з них музейних предметів основного фонду та музейних предметів, що входять до Державного реєстру національного культурного надбання) ________________________________________

10. Стан обліку музейних предметів (наявність інвентарної книги; повнота та якість записів) _______________________________________________________________________________

11. Умови зберігання оригінальних матеріалів в експозиції (в сховищі) (ступінь захисту їх від забруднення, вологості, вицвітання, механічних пошкоджень, крадіжок) _________________

12. Характеристика експозиційних розділів (назва розділу, дата останньої реекспозиції, кількість експонатів основного фонду) ______________________________________________

________________________________________________________________________________

13. Рівень художнього оформлення експозиції (професійне: силами педколективу, учнів: потребує переоформлення) ________________________________________________________

14. Технічне оснащення музею ____________________________________________________

15. Характеристика просвітницької роботи (кількість екскурсій, учбових занять, масових заходів, виставок за 1-3 роки) ______________________________________________________

16. Наявність документації музею (статуту, інвентарної книги, книг обліку відвідувачів, проведення екскурсій, масових заходів, плану роботи тощо)

________________________________________________________________________________

17. Організаційна робота музею (рада музею, її кількісний та персональний склад, основні сектори: опікунська рада, її кількісний та персональний склад) _________________________

18. Режим роботи музейної кімнати ________________________________________________

18. Пропозиції комісії ____________________________________________________________


Голова комісії Підпис

Члени комісії Підписи

М.П.

Дата складання акту


Примітка: Акт складається в чотирьох примірниках, які затверджуються печаткою відповідним органом управління освітою.

Два примірника подається Донецькому Центру туризму та краєзнавства учнівської молоді; третій залишається в управлінні міського (районного) відділу освіти, четвертий – в навчальному закладі, при якому створено музей.

Додаток к акту один приклад позитивного, інаваційного досвіду роботи Ради музею.

Здати акт обстеження музею в ОЦТК до 15 березня 2007 року.


Положення


про звання “Зразковий музей”


1. Загальні положення


1.1. Положення про звання “Зразковий музей” (далі – Положення) визначає порядок присвоєння почесного звання музеям при навчальних закладах системи Міністерства освіти України.

Присвоєння почесного звання є однією з форм підтримки, стимулювання та заохочення музеїв, піднесення рівня їх роботи та ролі в навчально-виховному процесі навчальних закладів.

1.2. Звання “Зразковий музей” присвоюється музеям при навчальних закладах, які діють понад 2 роки, за значні успіхи в підвищенні ефективності навчально-виховного процесу засобами пошукової, туристсько-краєзнавчої, науково-дослідницької роботи; у формування та збереженні Музейного фонду України, пропаганді пам’яток історії, культури, природи серед учнівської і студентської молоді та інших верств населення.

1.3. При вирішенні питання про присвоєння звання “Зразковий музей” береться до уваги:

тематико-експозиційний план музею відповідного профілю: естетично оформлені, технічно оснащені експозиції, які постійно оновлюються та доповнюються;

наявність оригінальних експонатів: пам’яток історії, культури та природі. Зібраних пошуковими загонами базового та інших навчальних закладів;

ведення обліку музейних предметів (інвентарної книги); повнота та якість записів; шифровка експонатів;

дотримання умов збереження оригінальних матеріалів у експозиції та фондах музею (запобігання забрудненості, вологості. Вицвітання, механічних пошкоджень);

систематичне комплектування фондів відповідно до тематики музею та поповнення їх матеріалами краєзнавчих експедицій, туристських походів тощо:

проведення виставок (стаціонарних та пересувних);

систематичне проведення просвітницької роботи в музеї в різноманітних організаційних формах: екскурсії, лекції, заняття тощо:

популяризація та висвітлення роботи музею в засобах масової інформації;

залучення учнівської та студентської молоді до науково-дослідницької роботи, підготовка публікацій, участь у конференціях, роботі Малої академії наук України, наукових товариствах тощо.

ведення книг обліку відвідувачів, екскурсій, лекцій, масових заходів, навчальних занять; книги відгуків; актів прийому-видачі експонатів; планів роботи (річного, перспективного); картотек;

проведення методичної роботи на базі музею (консультацій, семінарів тощо).

1.4. Методичне та фахове керівництво щодо присвоєння звання “Зразковий музей” здійснюється атестаційною комісією Міністерства освіти і науки України.

1.5. Це Положення поширюється на музеї, що діють при навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки за умови, що вони не є юридичними особами.


2. Умови та порядок присвоєння звання “Зразковий музей”

2.1. Звання “Зразковий музей” присвоюється музеям при загальноосвітніх. Позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, що досягли вагомих результатів у своїй діяльності.

2.2. Для організації роботи щодо здобуття музеями почесного звання органи управління освітою (Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки, обласних, міських, районних державних адміністрацій) створюють оглядові комісії з присвоєння звання з числа працівників органів управління освітою і культурою, фахівців у галузі культури та мистецтва, за участю творчих спілок, об’єднань, представників громадських організацій (за їх згодою).


Оглядова комісія органів управління освітою:

Затверджує графік проведення оглядів музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері їх управління;

Проводить огляд музеїв.

Міські, районні органи управління освітою готують матеріали щодо присвоєння почесного звання і подають їх на розгляд оглядової комісії Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки, обласних, міських, районних державних адміністрацій.

Оглядова комісія Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки, обласних, міських, районних державних адміністрацій подає матеріали щодо присвоєння звання “Зразковий музей” на розгляд атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України.

Оглядова комісія Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки, обласних, міських, районних державних адміністрацій подає атестаційній комісії Міністерства освіти і науки України такі матеріали:

а) для присвоєння почесного звання:

клопотання Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки, обласних, міських, районних державних адміністрацій щодо присвоєння звання “Зразковий музей”;

протокол засідання оглядової комісії з відповідною рекомендацією та підписами членів комісії;

розгорнуту довідку-характеристику про музей, складену відповідно до вимог пункту 1.3. цього Положення. Довідка-характеристика доповнюється фотографіями розміром 13 х 18 см. (3-5 шт.), які відображають загальний вигляд експозиції та окремі оригінальні експонати:

б) для підтвердження званні:

клопотання Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки, обласних, міських, районних державних адміністрацій щодо підтвердження звання “Зразковий музей”;

звіт про діяльність музею (зазначити про нові експозиції. Результати пошукової роботи тощо).

2.4. Музей підтверджує звання “Зразковий музей” один раз на три роки.

2.5. Музеї, що мають звання “Зразковий музей”, можуть бути позбавлені звання, якщо їх рівень роботи не відповідає вимогам пункту 1.3. цього Положення, або за умови припинення їх діяльності.


2.6. Матеріали оглядових комісій Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки, обласних, міських, районних державних адміністрацій, що подаються на розгляд атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України повинні бути надруковані державною мовою.

2.7. Матеріали оглядових комісій Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки, обласних, міських, районних державних адміністрацій про присвоєння, підтвердження звання “Зразковий музей” подаються один раз на рік на розгляд атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України в листопаді поточного року.

Рішення атестаційної комісії затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

2.8. Музеям, удостоєним звання “Зразковий музей”, вручається диплом встановленого зразку.

Скачать, 18.63kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru