Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Опис кредитного модуля (дисципліни)

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 274.62 Kb.
Дата09.03.2012
Размер274.62 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Економічна теорія
Предметом вивчення дисципліни
Розгляд загальних основ економічної теорії
Завданням дисципліни
Iv.2. лекції
Тема 1.2. виробництво матеріальних благ та послуг. продукт і характер праці
Тема 1.3. економічні потреби та інтереси
Тема 1.4. соціально-економічний устрій суспільства. економічні системи. особливості перехідної економіки україни.
Тема 1.5. основи суспільного виробництва. товар і гроші
Тема 2.1. капітал: процес нагромадження і виробництва. наймана праця і заробітна плата
Тема 2.2. витрати виробництва та прибуток.
Розділ 3. ринкова економіка
Тема 3.2. домогосподарство в системі економічних відносин
Тема 3.3. підприємство як товаровиробник. валовий дохід і прибуток
Тема 3.4. галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. форми прибутку, процент і рента
Розділ 4. макроекономіка
Тема 4.2. економічний розвиток. зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою
Тема 4.3. господарський механізм у системі суспільного відтворення. держава та її економічні функції
Тема 4.4. сучасні економічні системи. особливості розвитку перехідних економік
Тема 4.5. суть і струткура світового господарства. форми міжнародних економічних відносин
...
Полное содержание
Подобный материал:

Опис кредитного модуля (дисципліни)

ПНЗЕ-01 “Економічна теорія”


Статус кредитного модуля (дисципліни) обовязковийЛектор Круш Петро Васильович, професор


Факультет менеджменту та маркетингу


Кафедра економіки і підприємництва


І. Загальні відомості

Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом підготовки “Економіка підприємства” на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” дисципліна „Економічна теорія” відноситься до нормативної частини програми циклу дисциплін природничо–наукової та загальноекономічної підготовки.

Важлива роль у формуванні економічного мислення в процесі підготовки сучасних фахівців належить економічній теорії, яка є методом, інтелектуальним інструментом для пізнання сучасних суспільно-економічних явищ.

^ Економічна теорія – багатопланова суспільна теоретична наука, яка послідовно протягом всього свого існування набула цілісної системи наукових поглядів та уявлень про економічне життя суспільства, закономірності розвитку народного господарства, його суб'єктів в умовах ринкових відносин. Дисципліна “Економічна теорія” входить до комплексу фундаментальних економічних дисциплін, що вивчаються студентами економічних спеціальностей і є визначальною у формуванні їх теоретичного економічного мислення.

^ Предметом вивчення дисципліни є економічні відносини в їх єдності з продуктивними силами, політичними, ідеологічними, національними та іншими інститутами суспільства.

^ Розгляд загальних основ економічної теорії передбачає: вивчення предмету і методу економічної науки; з’ясування механізму дії економічних законів і механізму використання їх людьми у процесі господарської діяльності; економічних потреб і виробничих можливостей суспільства; економічних інтересів та загальних засад економічного життя суспільства, форм організації суспільного виробництва; закономірностей розвитку економічних систем та діалектики взаємозв’язку їх структурних елементів та принципових рис на основі відносин власності; грошових відносин.

За переліком дисциплін програми підготовки бакалаврів з економіки підприємства дисципліна „Економічна теорія” має код ПНЗЕ-01 і викладається в обсязі 5 кредитів ECTS.

ІІ. Розподіл навчального часу


Семестр

Код

кредитного

модуля

Всього

(кредит./год)

Розподіл за видами

занять

СРС

МКР

(кількість)

Індив.

завдання

Семестрова

атестація

Лекції

Практичнікі

Лабор./

комп. практ.

1

ПНЗЕ-01

5/180

36

36

-

108

1

реферат

екзаменІІІ. Мета і завдання кредитного модуля (дисципліни)

Метою дисципліни “Основи економічної теорії” є формування системи знань студентів про економічні відносини у процесі суспільного виробництва, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб у різних економічних системах; економічну поведінку людини на основі закономірностей розвитку господарської діяльності на підприємстві; забезпечення державного регулювання економічних відносин у межах національної економіки; вивчення досвіду світового економічного розвитку та місця України у світовій спільноті.

^ Завданням дисципліни є вивчення загальних засад економічного життя суспільства; розкриття закономірностей розвитку економічної системи та діалектики взаємозв'язку її структурних елементів; з'ясування механізму дії економічних законів і механізму використання їх людьми у процесі господарської діяльності; визначення принципових рис основних соціально-економічних систем та напрямів їх еволюції, ролі економічної теорії в розробленні шляхів планомірної трансформації постсоціалістичної економіки в соціально орієнтовану економічну систему.


IV. Зміст кредитного модуля (дисципліни)

^ IV.2. ЛЕКЦІЇ


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ.


ТЕМА 1.1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Основні проблеми суспільства. Місце економічної теорії серед інших наук. Предмет економічної науки. Еволюція ідей про предмет економічної науки. Економічна теорія як “політична економія”. Економічні закони та їх вплив на суспільний розвиток. Закони, що діють впродовж різних історичних епох: всезагальні економічні закони, загальні економічні закони, специфічні економічні закони, стадійні економічні закони. Методи економічної теорії. Функції економічної теорії: пізнавальна, прогностична, практична, ідеологічна функція. Складові економічної теорії: мікроекономіка, регіональна економіка, макроекономіка, світова економіка.


^ ТЕМА 1.2. ВИРОБНИЦТВО МАТЕРІАЛЬНИХ БЛАГ ТА ПОСЛУГ. ПРОДУКТ І ХАРАКТЕР ПРАЦІ

Поняття суспільного виробництва та його форми. Матеріальне і нематеріальне суспільне виробництво. Основне виробництво та соціальна інфраструктура. Фактори суспільного виробництва. Товар (продукт) та його властивості: споживча та мінова вартість. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. Проста і складна праця. Суспільно-необхідний робочий час. Продуктивність праці. Інтенсивність праці. Вартість та її форми. Закон вартості в системі економічних законів.


^ ТЕМА 1.3. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ

Поняття потреб. Піраміда Маслоу. Класифікація потреб. Закон зростання потреб та механізм його дії. Обмеженість економічних ресурсів. Економічні інтереси та їх суть. Класифікація економічних інтересів. Особливості взаємозалежності економічних потреб та інтересів.


^ ТЕМА 1.4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УСТРІЙ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.

Економічна система, як категорія економічної теорії. Класифікаційні підходи до економічних систем. “Чистий” капіталізм, або капіталізм епохи вільної конкуренції. Командна економіка або адміністративно-господарська система. Змішані системи. Моделі ринкової економіки. Державна власність у країнах з розвинутою ринковою економікою. Традиційна економіка. Економічна роль держави в ринковій системі: сутність та чинники.


^ ТЕМА 1.5. ОСНОВИ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. ТОВАР І ГРОШІ

Теорія суспільного виробництва. Структура суспільного виробництва. Складові економічного кругообігу. Відтворення: просте та розширене. Ефективність суспільного виробництва. Характеристика сучасного постіндустріального виробництва. Структура економічних відносин. Фактори суспільного виробництва. Концепції капіталу.Виробничі можливості. Шкала виробничих можливостей. Графік виробничих можливостей. Форми власності. Пучок прав власності. Сутність, властивості та функції грошей. Грошова система, види грошей. Грошовий обіг і його закони. Кількість грошей у обігу. Грошова маса: активи і пасиви. Ліквідність грошей. Грошові агрегати (комплекси). Еволюція концепцій грошей. Металічна теорія грошей. Номіналістична теорія грошей. Кількісна теорія грошей.


РОЗДІЛ 2. МІКРОЕКОНОМІКА
^

ТЕМА 2.1. КАПІТАЛ: ПРОЦЕС НАГРОМАДЖЕННЯ І ВИРОБНИЦТВА. НАЙМАНА ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА


Виробничий капітал. Індивідуальне відтворення капіталу. Кругообіг капіталу та його стадії. Оборот капіталу. Час обороту (час виробництва та час обігу). Швидкість обороту. Основний капітал та оборотний капітал. Амортизація (фізичне та моральне зношування). Амортизаційний фонд. Норма амортизації. Поняття, функції та форми заробітної плати. Політика оплати праці в Україні. Мінімальна, середня, номінальна та реальна заробітна плата. Заробітна плата в структурі доходів населення
^

ТЕМА 2.2. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРИБУТОК.


Витрати, як плата за придбання факторів виробництва. Процес виробництва нової вартості. Класифікація витрат: за економічним принципом, за калькуляційними ознаками, за виробничим принципом, за способами віднесення на собівартість, залежно від впливу на збільшення обсягів виробництва, за вимірюванням витрат на виробництво одиниці продукції, за визначенням максимального випуску продукції, за методом оцінки витрат, за способом надходження. Собівартість, як узагальнюючий економічний показник. Шляхи зниження собівартості. Прибуток підприємства та його розуміння представниками різних напрямів економічної теорії. Складові прибутку підприємства: прибуток від реалізації продукції; прибуток від позареалізаційних операцій; прибуток від іншої реалізації.


^ РОЗДІЛ 3. РИНКОВА ЕКОНОМІКА


ТЕМА 3.1. РИНОК, ЙОГО СУТЬ І ФУНКЦІЇ. МОДЕЛІ РИНКУ. КОНКУРЕНЦІЯ І ЦІНОУТВОРЕННЯ

Умови та причини виникнення ринку. Поняття ринку та його сутнісні характеристики. Суб’єкти ринку. Кругообіг ресурсів і економічних благ. Бюджети суб’єктів ринку: споживчий бюджет домогосподарства, бюджет фірми. Функції ринку. Позитивні риси ринку та недоліки. Структура ринку. Класифікаційні підходи. Поняття ціни та особливості ціноутворення на різних рівнях економічної системи. Державна цінова політика. Загальна характеристика ринкового механізму. Попит та закон спадного попиту. Фактори, що впливають на динаміку попиту. Пропозиція та закон зміни пропозиції. Фактори, що впливають на пропозицію. Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова рівновага. Ціна рівноваги. Еластичність попиту за ціною. Еластичність попиту за доходом. Перехресна еластичність. Коефіцієнти еластичності попиту. Еластичність пропозиції. Коефіцієнт еластичності пропозиції. Попит та пропозиція в часі. Функція пропозиції в миттєвому, короткотерміновому та довготерміновому періодах. Обґрунтування “кривизни” кривої попиту. Поняття та особливості ринкової інфраструктури. Чотири моделі ринку.


^ ТЕМА 3.2. ДОМОГОСПОДАРСТВО В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Поняття домогосподарства. Домогосподарство і сім’я. Функції домогосподарств. Доходи домогосподарства: джерела їх формування та особливості використання. Трудові та нетрудові доходи домогосподарства. Заробітна плата, рента, відсоток, дивіденди, прибуток. Суспільні фонди споживання. Мінімальний та оптимальний споживчий бюджет. Крива Лоренца як основа теорії нерівності розподілу доходів населення.


^ ТЕМА 3.3. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ТОВАРОВИРОБНИК. ВАЛОВИЙ ДОХІД І ПРИБУТОК

Сутність підприємництва та його роль в економіці. Функції підприємця: Відтворювальна, ресурсна або господарська, управлінська, інноваційна, соціальна, особистісна, ризику. Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове, страхове, інжиніринг. Основні форми організації бізнесу в Україні. Приватний підприємець та приватне підприємство. Господарські товариства. Об’єднання підприємств. Асоціація. Корпорація. Консорціум. Концерн. Холдингова компанія. Державне підприємство.

Валовий доход. Середній доход. Граничний доход. Формування і розподілу прибутку підприємства. Види і методи розрахунку прибутку. Фактори, що впливають на утворення прибутку, його розподіл і використання: зовнішні внутрішні (безпосередні та опосередковані). Чистий прибуток та його використання. Рентабельність. Економічний зміст, види, розрахунок показників рентабельності.


^ ТЕМА 3.4. ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА І ФУНКЦІОНУВАННЯ КАПІТАЛУ. ФОРМИ ПРИБУТКУ, ПРОЦЕНТ І РЕНТА

Поняття галузі, сфери, сегменту в економічній науці. Особливості поділу економіки на галузі. Характеристика основних галузей національного господарства. Базова рентабельність. Балансовий прибуток та використання прибутку. Додатковий продукт. Прибуток від звичайної діяльності; прибуток від операційної діяльності; прибуток від фінансових операцій; прибуток від іншої звичайної діяльності; прибуток від надзвичайних подій; прибуток від реалізації продукції; резервний фонд; рентабельність; розподіл прибутку. Диференціальна рента І і ІІ. Ціна землі. Позичковий процент та його розрахунок.


^ РОЗДІЛ 4. МАКРОЕКОНОМІКА

ТЕМА 4.1. СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ. СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ І ЙОГО ФОРМИ

Макроекономіка як розділ економічної теорії.Взаємозв’язок між мікро- і макроекономікою. Сутність макроекономічного аналізу. Методи дослідження макроекономіки. Суб’єкти макроекономіки. Агреговані ринки макроекономіки.

Система національних рахунків (СНР) та її структура. Основні макроекономічні показники СНР. Сукупний суспільний продукт
Валовий національний продукт. Валовий внутрішній продукт. Три методи рахівництва валового національного продукту. Номінальний та реальний ВНП. Дефлятор ВНП. Чистий національний продукт. Національний доход. Чистий економічний добробут.Взаємозв'язок показників СНР. Сутність макроекономічної рівноваги та її оцінка за допомогою агрегованих показників – ВНП, ВВП і НД.


^ ТЕМА 4.2. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК. ЗАЙНЯТІСТЬ, ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВОЮ

Економічний розвиток та зростання. Механізм економічної рівноваги. Ідеальна, часткова, загальна та реальна макроекономічна рівновагу. Сукупний попит та його складові, сукупна пропозиція та її складові. Криві сукупного попиту та сукупної пропозиції. Взаємодія сукупного попиту та сукупної пропозиції. Рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг випуску. Рівновага на горизонтальному (кейнсіанському) відрізку кривої сукупної пропозиції. Рівновага на проміжному відрізку. Рівновага на вер­тикальному (класичному) відрізку.

Економічне зростання. Можливі темпи росту. Фактичні темпи росту. Структура факторів економічного зростання.Економічне зростання і крива виробничих можливостей. Фактори, що визначають динаміку виробництва реального продукту. Екстенсивне економічне зростання. Інтенсивне економічне зростання. Економічний цикл та динаміка основних макроекономічних показників. Характеристика економічних циклів.Фази економічного циклу. Основні види економічних циклів. Основні індикатори фаз циклу: Інфляція та безробіття.

Інфляція: причини виникнення, класифікація видів. Два підходи у боротьби з інфляцією: ліквідаційні заходи (шокова терапія), адаптаційні заходи (пристосування або градуювання).

Безробіття, як прояв економічної нестабільності. Форми безробіття. Відкрите і приховане безробіття. Фрикційне безробіття. Структурне безробіття. Технологічне та конверсійне безробіття. Природний рівень безробіття (або рівень безробіття при повній зайнятості). Закон Оукена. Інфляційна крива Філіпса.

Особливості чинного законодавства і соціальної політики в Україні щодо зайнятості населення. Особливості розвитку ринку праці в умовах перехідної економіки. Регіональні аспекти ринку праці. Родинне безробіття та трудова міграція в Україні.

^ ТЕМА 4.3. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ. ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ

Поняття, структура та суб’єкти господарського механізму.

Економічна політика держави. Поняття національної економіки. Основні економічні цілі держави. Діяльність держави як економічного суб'єкта ринкової системи. Економічні функції держави. Методи державного регулювання ринкової економіки. Система заходів державного регулювання ринкової економіки. Розробка правової бази. Захист та забезпечення конкуренції. Виробництво благ суспільного користування. Перерозподіл доходу та багатства. Розподіл ресурсів на суспільні блага. Стабілізація економіки.

Соціальна політика держави – важливий напрям її діяльності.

Фінансова система. Основні суб'єкти фінансової системи: державні фінанси, фінанси підприємств та організацій і фінанси населення.

Фінансова політика Складові фінансової політики: грошово-кредитна та фіскальна.

Фіскальна політика. Напрями фіскальної політики: податкова, бюджетна, політика сфер фондового і страхового ринків, політика міжнародних фінансів та боргова політика.

Регулювання циклічних коливань економіки за допомогою система податків.

Регулювання грошового обігу. Грошова маса, як інструмент кредитно-грошової політики. її регулювання за допомогою операцій на відкритому ринку, політики мінімальних банківських резервів, політики облікової ставки. Банківська система як основа кредитно-грошової політики. Функції банків.Класифікація банків: на основі форм власності, функцій та характеру виконуваних операцій, видів господарської діяльності.

Кредит і кредитна система. Мета кредитної системи. Парабанківська система: спеціалізовані кредитно-фінансові інститути та поштово-ощадні установи. Небанківські фінансово-кредитні установи (парабанки). Інвестиційні компанії. Лізингові компанії. Факторингові компанії. Страхові компанії. Пенсійні фонди. Фінансові компанії. Ломбарди. Кредитні товариства. Кредитні спілки.

^

ТЕМА 4.4. СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКСучасні теорії порівняльних економічних систем. Критерії порівняння економічних систем. Модель економічної системи. Економічна система США. Формування та розвиток "змішаних" економічних систем у Західній Європі. Шведський розподільчий соціалізм. Особливості перехідної економіки України. Локальна перехідна економіка та глобальна перехідна економіка. Природно-еволюційний і реформаторсько-еволюційний тип перехідної економіки.

Економічні реформи в Україні. Початковий та стабілізаційний етап (фаза структурних перетворень, фаза становлення ринку).

^

ТЕМА 4.5. СУТЬ І СТРУТКУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНПоняття та етапи становлення світового господарства. Структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин. Загальна характеристика зовнішньоторгової політики держави. Сфера зовнішньоекономічної політики. Типи зовнішньоторгової політики: протекціонізм та свобода торгівлі. Принцип найбільшого сприяння у торгівлі.

Ціни товарів на світовому ринку. Сальдо торгового балансу. Основні сучасні тенденції зміни структури світового ринку.

Зовнішньоекономічна діяльність в Україні. Законодавчі документи, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність в Україні. Інтеграція у світове господарство. Міждержавні структури міжнародного економічного співробітництва.

^
ТЕМА 4.6. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ


Головні причини виникнення глобальних проблем. Швидке зростання народонаселення в останні десятиріччя. Загальні причини загострення екологічної обстановки. Хижацьке ставлення капіталістичних монополій до природних ресурсів та Світового океану. Монопольна політика міністерств і відомств колишнього СРСР та деяких інших країнах Східної Європи. Екологічна криза та її ознаки. Проблема світової ядерної війни та забезпечення стабільного миру. Мілітаризації економіки розвинутих країн. Основні шляхи розв'язання глобальних проблем. Україна у світлі вирішення глобальних проблем людства.


^ V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Повноцінне оволодіння студентами тем навчальної дисципліни відбувається під час аудиторних занять, індивідуальної та самостійної роботи згідно з навчальним планом.

Важливе місце відводиться самостійній роботі студенті, яка в рамках Болонського процесу розглядається як один із найважливіших елементів нових освітніх технологій.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочою навчальною програмою для засвоєння студентами під час самостійної роботи, виноситься на поточний та підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується під час аудиторних навчальних занять.

Викладач призначає щотижневі індивідуальні консультації для того, щоб студенти змоги з’ясувати всі проблемні питання стосовно даної дисципліни. Лектор також здійснює консультації через мережу Інтернет. Всі студенти мають електронну скриньку лектора і можуть таким чином отримати консультацію.


^ Основна література :


 1. Антидемпінгова політика європейського союзу. Практичний посібник для українських виробників та експортерів / Підготовано антидемпінговою службою європейської комісії і представництвом України у ЄС. / К.: Катран-груп, 2001.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

 1. Блауг М. “Економічна теорія в ретроспективі" / Пер. з англ. І. Дзюб. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 670 с.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

 1. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки та підприємництва. К.: “Вища школа”, 2002.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

 1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. – М.: Юрайт-М, 2001.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

 1. Ватаманюк З.Г., Буняк В.Б. Економічна теорія: макро і мікроекономіка: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. К.: Вид-чий дім “Альтернативи”. 2001.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

 1. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: - 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Вища школа. 2002.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

 1. Економічна теорія. Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича -2-ге вид., випр. - К.: Знання-Прес, 2003. – 581 с.- (Вища освіта XXI ст.).

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

Кафедра

 1. Закон України "Про внесення змін до Закону України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності.”

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

Електронна версія на офіційних сайтах органів влади України

 1. Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верхов­ної Ради України. -1991. - № 14. -С. 354-360.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

Електронна версія на офіційних сайтах органів влади України

 1. Закон України "Про підприємства" від 27 березня 1992 р.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

Електронна версія на офіційних сайтах органів влади України

 1. Закон України "Про систему оподат­кування" (з урахуванням змін та доповнень)» // Уряд. кур'єр. — 1997. — №50-51.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

Електронна версія на офіційних сайтах органів влади України

 1. Закон України "Про товарну біржу" // Відомості Верховної Ради України - 1992-№ 10.- С. 260-265.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

Електронна версія на офіційних сайтах органів влади України

 1. Закон України "Про ціни і ціноутворення" від 03.12.1990 (із змінами і доповненнями) // Закони України Т.1. — К., 1996р.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

Електронна версія на офіційних сайтах органів влади України

 1. Закон України “Про Антимонопольний комітет України.” // Відомості Верховної Ради України 1993, №50, ст.472.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

Електронна версія на офіційних сайтах органів влади України

 1. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності.” від 18 лютого 1992р. // Відомості Верховної Ради України - № 21 - ст. 296.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

Електронна версія на офіційних сайтах органів влади України

 1. Закон України “Про оподаткуван­ня прибутку підприємств” (з урахуванням змін та доповнень) // Уряд. кур'єр.—1997.—№ 105-106.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

Електронна версія на офіційних сайтах органів влади України

 1. Закон України «Про оплату праці»

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

Електронна версія на офіційних сайтах органів влади України

 1. Законодавство України про працю: У 2-х т. / Упорядн. ЛЛ. Григор'єва. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - Т.1. — 1152 с. — Т.2. - 1072 с.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

Електронна версія на офіційних сайтах органів влади України

 1. Закон України «Про колективні договори і угоди».

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

Електронна версія на офіційних сайтах органів влади України

 1. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник. – К.: Атіка, 2001. – 344с.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

 1. Курс экономики. Учебник / Под ред. Б.А. Райзберга. - М.: ИНФРА-М, 2003.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

 1. Макконнелл К. Р, Брю Л С. Экономикс: принципы, проблемы, политика: В 2 т.: Пер. англ. - М.: Республика, 1992.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

Кафедра

 1. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / С.Будаговська, О.Кілієвич, І. Луніна, ін. - К.: Основи, 1998. -518с.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

 1. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. – 656с. (Альма-матер).

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

Кафедра

 1. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика / Пер. с англ. — М., 1994.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

 1. Основи економічної теорії / За редакцією Предборського В.А. – Київ. – Кондор. – 2002. – 621с.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

 1. Основи економічної теорії: Підручник \ О.О. Мамалуй, О.А. Гриценко, Л.В.Гриценко, Г.Ю. Дарнопих та ін..; За заг. ред. О.О. Мамалуя,. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

 1. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко та ін.; За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.:Вища шк. – Знання, 1997. – 743с.: іл.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

 1. Основи економічної теорії: Суспільне виробництво. Ринкова економіка /Ю.В.Ніколенко, А.В.Демківський, В.В.Фещенко та ін.-К.: Либідь, 2000.-224с.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

 1. Політична економія. Г.І.Башнянин, П.Ю.Лазур, В.С.Медведєв-К.:Ельга Ніка-Центр,2002.-526 с.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

 1. Устенко О.А., Мочерний С.В. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. – Тернопіль, „Астон”. 2001.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

 1. А.А. Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. Климко та ін.; За ред. А.А. Чухна. Основи економічної теорії: Підручник – К.: Вища шк., 2001. – 606с.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ

 1. Основи економічної теорії : навч.посібник / за заг.ред. П.В. Круша, В.І. Депутат, С.О. Тульчинської. – К. : Каравелла. – 2008. – 448 с.

Національна парламентська бібліотека України, НТБ

Національна бібліотека України ім. Вернадського

НТБ


Додаткова література:

 1. Агапова Т.А. Бюджетно-налоговое регулирование в переходной экономике: макроэкономический аспект. — М., 1998.
 1. Аткинсон Энтони Б., Стиглиц Джозеф Ю. Лекции по экономической теории государственного сектора. – М.: Аспект-Пресс, 1995, 344с.

 1. Баликоев В. З. Общая экономическая теория. – Новосибирск. Изд. компания «Лада». 2000, 578 с.

 1. Блауг М. “Економічна теорія в ретроспективі / Пер. з англ. І. Дзюб. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 670 с.

 1. Бутук А.И. Экономическая теория: Учеб. пособие. – К.: Вікар, 2000. – 644с.

 1. В.О. Рибалкін, М.О. Хмелевський, Т.І. Біленко, А.Г. Прохоренко та ін. Основи економічної теорії : - К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 352с. (Альма-матер).

 1. Гайгер К., Линвуд Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика / Пер. с англ. — М., 1996.

 1. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика. — СПб., 1994. Бункина И.К. Деньги. Банки. Валюта: Учебное пособие. М., 1994.

 1. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. — К., 1994.

 1. Долан Э., Кемпбелл К., Кемпбелл Р. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. — М.—Л., 1991.

 1. Долгов С. Глобализация зкономики. — М., 1999.

 1. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – Вид. 2-ге , перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528с., іл.

 1. Економіка України. - 2001. - № 12.

 1. Економічний словник-довідник // За ред. док. екон. наук, проф. С.В.Мочерного. - К.: Феміна, 1995.-368с.

 1. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономической теории: Учеб. пособие. – М.: Рыбари, 2000. – 479с.: ил.

 1. Иноземцев В. Расколотая цивилизация. — М., 1999.

 1. Как добиться успеха: Практические советы деловым людям. — М., 1991.

 1. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости процента и денег. – М.: Наука, 1978.

 1. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, переходная экономика: Учебное пособие \ Под ред. А.В. Сидорович. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Издательсво «ДИС», 1997. – 736 с.

 1. М.И. Туган-Барановский Основы политической экономии. – М.: «Российская политическая энциклопедия», 1998, 348 с.

 1. Мамутов В.К., Чувпило 0.0. Господарче право зарубіжних країн: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. - Київ: Ділова Україна, 1996. - 352 с.

 1. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Держкомпромполітики України від 02.02.2001р. № 47.

 1. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник. – К.: Видавничий центр „Академія”,(Альма-матер). – 2001. – 656с.

 1. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика / Пер. с англ. — М., 1994.

 1. Павловський М. Макроекономіка перехідного періоду. — К., 1999.

 1. Предпринимательство: Учебник для вузов \ Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Г.Б. Поляка, проф. В.А. Швандара. – М.: Банки и Биржи, Юнити, 2001.

 1. Радіонова І Ф, Рокоча В.В Прикладна економіка. К.: АртЕк, 2000. -200с.С. 105-108.

 1. Ринок / Упоряд., авт. вступ. ст. Л.Л. Чухно. - К.: Україна, 1995.-448с.

 1. Сакс Дж. Д., Ларрен Ф.Б. Макроекономика. Глобальный поход / Пер. с англ.. – СПб., 1994.

 1. Сакс Дж. Д., Ларрен Ф.Б. Макроекономика. Глобальный поход / Пер. с англ.. – СПб., 1994.

 1. Самюельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка: Пер. з англ. - К.: Основи, 1995.

 1. Селезнев В. В. Основы рыночной экономики Украины. / Учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. — К.: А.С.К., 2002, 656 с.

 1. Соціальний захист - 2003. - №2. С. 12, 13.

 1. Соціальний захист - 2003. — №4 с. 29.

 1. Соціальний захист - 2003. - №8 С. 6 – 9.

 1. Стигліц Джозеф. Економіка державного сектору. — К., 1998.

 1. Сухотин О.В., Богачев В.Н. й др. Монополизм й антимонопольная политика - М., 1994. -с.175-178.

 1. Т.Т. Горобчук. Мікроекономіка: Навчально-методичний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 236с.

 1. Фишер И. Покупательная сила денег. Ее определение и отношение к кредиту, процентам и кризисам. - М.: Финиздат НКФ СССР, 1925.

 1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р., Экономика, М., "Дело ЛТД", 1993 - 864 с.

 1. Эклунд К. Эффективная экономика / Пер. с англ. — М., 1991.

 1. Экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. акад. Видяпина В.И., Добрынина А.И., Журавлевой Г.П., Тарасевича Л.С. – М.: ИНФРА-М, 2002.VI. Мова

Викладання дисципліни здійснюється українською мовою, для іноземних студентів – російською.


^ VII. Характеристика індивідуальних завдань

Індивідуальним семестровим завданням з дисципліни „Економічна теорія” є написання реферату.


VIII. Методика оцінювання

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

 1. відповіді на практичних заняттях;

 2. контрольну роботу;

 3. написання реферату;

 4. відповідь на екзамені.


Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання.

1. Робота на практичних заняттях

Ваговий бал – 5. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 5 балів ×6 = 30 балів

- вирішення задачі з чіткими поясненнями і висновками або повна і грунтовна відповідь 5 балів;

 • вирішення задачі з поясненнями, але без висновків або достатньо повна відповідь з певними неточностями 4 бали;

 • вирішення задачі без чітких пояснень та висновків або неповна відповідь 3 бали;

 • неповне вирішення задачі без пояснень та висновків або спрощена

необґрунтована відповідь 2 бали;

- відсутність вирішення задачі або відповіді 1 бал.

2. Модульний контроль

Ваговий бал –15. Максимальна кількість балів за всі контрольні роботи дорівнює 15 балів × 1 = 15 балів

a. Всі завдання зроблено вірно і обґрунтовано — 15 балів;

b. 4/5 завдань зроблено вірно — 12 балів;

c. 3/5 завдань зроблено вірно — 9 балів;

d. 2/5 завдань зроблено вірно — 6 балів;

e. 1/5 завдань зроблено вірно — 3 бали;

f. вірно зроблено менше 1/5 завдань — 0 балів.

3. Написання реферату.

Ваговий бал – 15. Максимальна кількість балів – 15.

тему розкрито повністю і ґрунтовно — 15 балів;

b. 4/5 тема розкрита вірно, але не досить ґрунтовно — 12 балів;

c. 3/5 тема розкрита не досить вірно, матеріал не проаналізований на достатньому рівні — 9 балів;

d. 2/5 тема розкрита лише частково, проте дана частина є змістовною і логічною — 6 балів;

e. 1/5 тема розкрита не зовсім точно — 3 бали;

f. вірно розкрито менше 1/5 теми (або тема не розкрита) — 0 балів.


Штрафні та заохочувальні бали за:

 • не допуск до контрольних робіт (за пропущені семінари) – (– 2) бал;

 • відсутність на семінарі без поважної причини – (– 2)бал;

 • відсутність на лекції без поважної причини – (- 2 бал);

 • участь у науковій студентській конференції – (+ 10) балів;

 • розробка ситуаційних вправ, тестових завдань та задач з курсу, виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни надається від 5 до 10 заохочувальних балів.


^ Розмір шкали рейтингу R=100 балів

Розмір стартової шкали RC=60 балів

Розмір екзаменаційної шкали RЕ =40 балів


Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

Rc=30+15+15 =60 балів.

Екзаменаційна складова шкали дорівнює 40% від R. Максимальна кількість балів дорівнює 40 балів.

RE=40 балів.

Таким чином, рейтингова шкала складає:

R=RC+RE=60+40=100 балів


Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування реферату, а також стартовий рейтинг (rc) не менше 50 % від RC тобто 30 балів.


Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних)

його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею:


RD = rC+ rE

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95...100

A

Відмінно

85…94

B

Добре

75…84

C

65…74

D

Задовільно


60…64

E

RD<60

FX

Не задовільно

rC<30 або не виконані інші умови допуску до екзамену

F

Не допущенийIX. Організація

Оскільки кредитний модуль „Економічна теорія” відноситься до нормативних дисциплін, організація навчання проходить у групах, визначених деканатом у відповідності до розкладу занять. Семестрова атестація проводиться на основі відомостей, підготовлених деканатом.


Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru