Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Редакція міжнародного науково-виробничого журналу “ Економіка апк ”

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 118.81 Kb.
Дата09.04.2012
Размер118.81 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Аграрна політика і реформування
Азізов С.П.
Ратошнюк Т.М., Ратошнюк В.І.
Підгородецький Д.О.
Супрун О.М.
Фінансові відносини та бухгалтерський облік
Фабіянська В.Ю.
Ковтун Ю.І., Красноруцький О.О., Ковтун-Грабовська М.С.
Руденко М.М.
Місюк М.В.
Поліщук О.О.
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села
Мазнєв Г.Є.
Гришова І.Ю., Присяжнюк А.Ю.
Спаський Г.В.
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва
Вітаємо ювіляра
Шебанін в.с.
Калетнік г.м
Месель-веселяк в.я.
...
Полное содержание
Подобный материал:

Колектив редакції журналу

нагороджено

Почесною грамотою

Кабінету Міністрів УкраїниЖурнал видається
Товариством
з обмеженою
відповідальністю


Редакція міжнародного
науково-виробничого
журналу “Економіка АПК”


Засновники товариства:

 • Національний науковий центр “Інститут аграрної
  економіки” (ННЦ “IАE”)


 • Луганський національний аграрний університет (ЛНАУ)

 • Миколаївський
  державний аграрний
  університет (МДАУ)


 • Сумський національний
  аграрний університет (СНАУ)


Свідоцтво про реєстрацію КВ №15445-4017р від 09.07.2009 р.


Журнал засновано у 1994 році за участю Міністерства аграрної політики України, Інституту аграрної економіки УААН, Компанії «Брати Карич»Адреса редакції:
03680, Київ,
вул. Героїв Оборони, 10
Телефони: (044) 527-86-73,
259-73-86, 258-34-71


E-mail: ecapk@iae.kiev.ua


 • ^ Аграрна політика і реформування

Національна доктрина реформування та розвитку агропродовольчого комплексу України (проект) 3

 • Економіка агропромислового виробництва

Бурик А.Ф., Мовчанюк А.В. Підвищення ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах регіону 7

^ Азізов С.П. Деякі питання організації та підвищення ефективності тваринництва 12

Яців І.Б. Конкурентні відносини в системі аграрного землекористування 15

^ Ратошнюк Т.М., Ратошнюк В.І. Економічна ефективність вирощування оригінального насіння озимих і ярих зернових культур 21

Заходим М.В. Економічний механізм забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції молокопереробних підприємств 26

Ігнатьєва Т.Г. Виробництво і споживання біодизеля в аграрних підприємствах України 32

^ Підгородецький Д.О. Організаційно-економічні засади ефективного функціонування господарств населення на Житомирщині 40

 • Аграрний ринок

Березін О.В., Мокляк М.В. Інфраструктура ринку аграрної продукції в Полтавській області 45

^ Супрун О.М. Теоретичні концепції та механізми регулювання економіки 50

 • Ціноутворення та цінова політика

Москаленко А.М., Халеп Ю.М., Кирій В.А., Булда В.А., Веремейчик Н.М., Будько С.О. Методичні підходи до ціноутворення на мікробні препарати як наукоємної продукції 58

 • ^ Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Братчук Л.М. Нові вимоги Податкового кодексу та завдання бухгалтерського обліку для їх вирішення 62

Вовк І.С. Роль бюджетного федералізму в регулюванні соціально-економічного розвитку регіонів 65

^ Фабіянська В.Ю. Об’єкти обліку витрат і калькулювання у виробництві біопалива 70

 • Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Підлісецький Г.М., Денисенко П.А. Фінансовий лізинг як механізм державної підтримки техніко-технологічного забезпечення сільського господарства 75

^ Ковтун Ю.І., Красноруцький О.О., Ковтун-Грабовська М.С. Машиновикористання та система управління залежно від технолого-економічних рівнів господарств 79

Михайловина С.О. Оцінка вартості будівель і споруд особистих селянських господарств 83

^ Руденко М.М. Економіко-математичні методи в технічному переоснащенні сільськогосподарських підприємств 88

 • Аграрний менеджмент і підприємництво

Березівський П.С. Трансформаційні процеси в розвитку

сільськогосподарських підприємств регіону 93

^ Місюк М.В. Методичні аспекти аналізу конкурентоспроможності підприємств із переробки продукції скотарства 99

Якубів В.М. Концептуальні засади стратегії збалансованого розвитку аграрних підприємств 104

^ Поліщук О.О. Ефективність виробництва овочів у

сільськогосподарських підприємствах 107

Корчемлюк А.І. Сучасні процеси корпоратизації

аграрних підприємств 113

 • ^ Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Ланченко Є.О., Ткачук В.А. Оцінка розвитку сільських територій як критерій ефективності праці персоналу органів управління 119

 • Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Крисанов Д.Ф., Водянка Л.Д. Інноваційний потенціал підприємств харчової промисловості 124

^ Мазнєв Г.Є. Геоінформаційні технології в аграрному виробництві 130

 • Управління та інформаційне забезпечення

Міненко М.А. Фахові виробничі об’єднання як основа для побудови моделі сталого розвитку агропромислової сфери АПК 137

^ Гришова І.Ю., Присяжнюк А.Ю. Кластери в агропромисловому комплексі: проблеми та перспективи розвитку 142

 • Зовнішньоекономічні відносини

Шубравська О.В., Прокопенко К.О. Перспективи співробітництва України та Росії в агропродовольчій сфері 147

^ Спаський Г.В. Іноземні інвестиції в харчовій промисловості

Закарпатського регіону 154

Пабат О.В. Інформаційно-комунікаційна конкурентоспроможність як складова економічної безпеки України 157

 • ^ Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Баутин В.М. Инновационная роль аграрных вузов в развитии АПК 162

Яворська Т.І. Тенденції державної підтримки сільського господарства Польщі 166

 • ^ Вітаємо ювіляра

Бойку Віктору Івановичу - 80 173

Березівському Петру Степановичу - 60 174

04’2011 1’2011(195)


я
Редакційна рада:

САБЛУК П.Т. (д.е.н., проф., акад. НААН, ННЦ „ІАЕ”, головний редактор)

ТКАЧЕНКО В.Г. (д.е.н., проф., чл.-кор. НААН, ЛНАУ)

^ ШЕБАНІН В.С. (д.т.н., проф., чл.-кор. НААН, МДАУ)

МИХАЙЛОВА Л.І. (д.е.н., проф., СНАУ)

ШПИКУЛЯК О.Г. (д.е.н., ННЦ „ІАЕ”, заступник головного редактора)


Редакційна колегія:

БОЙКО В.І., (д.е.н, проф., ННЦ „ІАЕ”)

БУЛАВКО О.Г. (к.е.н., ННЦ „ІАЕ”)

ДЕМ’ЯНЕНКО М.Я. (д.е.н., проф., акад. НААН, ННЦ „ІАЕ”)

^ КАЛЕТНІК Г.М. (д.е.н., проф., чл. - кор. НААН, ВНАУ)

КРОПИВКО М.Ф. (д.е.н., проф., акад. НААН, ННЦ „ІАЕ”)

ЛУЗАН Ю.Я. (д.е.н., ННЦ “ІАЕ”)

МАЛІК М.Й. (д.е.н., проф., акад. НААН, ННЦ „ІАЕ”)

^ МЕСЕЛЬ-ВЕСЕЛЯК В.Я. (д.е.н., проф., акад. НААН, ННЦ „ІАЕ”)

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Г.М. (д.е.н., проф., чл.-кор. НААН, ННЦ „ІАЕ”)

СИТНИК В.П. (д.е.н., проф., акад. НААН, НААН)

^ ФЕДОРОВ М.М. (д.е.н., проф., ННЦ „ІАЕ”)

ШПИЧАК О.М. (д.е.н., проф., акад. НААН, НУБіП)

ЮРЧИШИН В.В. (д.е.н., проф., акад. НААН, ННЦ „ІАЕ”)

Редактори:

І. ОРЖЕХІВСЬКА
^

Л. ТКАЧ


Комп’ютерна верстка:

О. ВОЗНЮК© “Економіка АПК”, 2011


Віддруковано на техніці,
придбаній у ТОВ “Астекс Груп”
Тел. (044) 223-15-37, 592-45-57.

E-mail: asteksgroup@ukr.net

Web: www.atori.com.ua

м. Київ, вул Героїв Оборони, 8, оф. 21


Номер схвалено до друку рішенням редакційної колегії, протокол №3 від 21.03.2011 р.


Журнал входить до Переліку наукових фахових видань, затвердженого ВАК України.


Підписано до друку 24.03.2011.
Формат 70х108/16. Папір офсетний.

Друк офсетний. Ум. друк. арк. 12,4.
Тираж 750 прим.
Зам. № 40.


Видання та друк –
Національний науковий центр
“Інститут аграрної економіки”

03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 2065 від 18.01.2005 р.

Скачать, 68.24kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru