Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Колективна угода між управлінням освіти виконавчого комітету Орджонікідзевської міської ради І міським комітетом профспілки працівників освіти І науки України на

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/5
Дата09.04.2012
Размер0.79 Mb.
ТипДокументы
Содержание
3. Створення умов для забезпечення стабільного розвитку галузі
5. Регулювання виробничих, трудових відносин. Режим праці та відпочинку
6. Нормування і оплата праці
8.1. Міське управління освіти зобов'язується
9. Розвиток соціального партнерства
10. Сприяння роботі органам Профспілки з питань
11. Контроль за виконанням Угоди та відповідальності сторін
Єдина тарифна сітка
Ставки заробітної плати
Дошкільні навчальні заклади
Загальноосвітні навчальні заклади
Позашкільні навчальні заклади
Керівний склад управління освіти
Молодший обслуговуючий персонал
Комплексні заходи
Тривалість щорічної основної відпустки
Дошкільні навчальні заклади
Дошкільні навчальні заклади компенсуючого типу
Загальноосвітні навчальні заклади
Позашкільні навчальні заклади
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5

Зареєстровано

Управління праці та соціального

захисту населення

Орджонікідзевської міської ради

Реєстраційний №____

від________20 р.

Начальник УП та СЗН

___________Т.М.Мирошниченко


КОЛЕКТИВНА УГОДА


між управлінням освіти виконавчого комітету Орджонікідзевської міської ради і міським комітетом профспілки працівників освіти і науки України на

2010-2012 роки


м. Орджонікідзе, 2010 р.

І. Загальні положення

1.1. Колективна угода (далі-Угода) на 2010-2012 роки між управлінням освіти виконавчого комітету Орджонікідзевської міської ради (далі-управління освіти) - органом виконавчої влади та міським комітетом Профспілки працівників освіти і науки України (далі- міськком Профспілки) - повноважним представником найманих працівників (далі- Сторони) укладено відповідно до Закону України „Про колективні договори і угоди", Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2007-2009 роки, законів про освіту, інших законодавчих актів України.

1.2. На підставі Угоди, яка є нормативним актом соціального партнерства, здійснюється регулювання трудових відносин в галузі та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів працівників та власників (уповноважених ними органів), що і є предметом цієї Угоди.

 1. Угода визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на їх співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи закладів та установ (далі-заклади освіти), реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників, забезпечення їх конституційних прав, досягнення злагоди в суспільстві.

 2. Положення Угоди діють безпосередньо та поширюються на всіх працівників закладів освіти, які перебувають у сфері дії сторін Угоди і є обов'язковими для включення до колективних договорів.

1.5. Гарантії, передбачені Угодою, є мінімальними. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені колективними договорами не можуть бути нижчі від рівнів, встановлених законодавством, Генеральною, Галузевою та даною Угодою. Колективними договорами для працівників згідно з чинним законодавством можуть встановлюватись додаткові, порівняно з цією Угодою, трудові та соціальні гарантії за рахунок власних коштів закладів освіти.

1.6. Угода може бути розірвана або змінена тільки за взаємною домовленістю Сторін. Зміни й доповнення вносяться за згодою Сторін після проведення переговорів. Пропозиції однієї із Сторін є обов'язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 10-денний термін.

1.7. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та Генеральної, Галузевої угод вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або припинення дії Угоди - тільки після переговорів Сторін у такому порядку

- одна із Сторін повідомляє іншу Сторону і вносить сформульовані пропозиції щодо внесення зміни до Угоди;

- у семиденний строк Сторони утворюють робочу комісію і розпочинають переговори;

- після досягнення згоди Сторін щодо внесення змін оформляється відповідний протокол.

1.8. Міський комітет Профспілки працівників освіти і науки України у п'ятиденний термін з дня підписання Угоди (змін) надає її на повідомну реєстрацію та у двотижневий термін з дня реєстрації забезпечує доведення змісту Угоди до міського управління освіти та профспілкових комітетів.

2. Термін дії Угоди

2.1. Угода укладена на 2010-2012 роки, набирає чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.

2.2. Жодна із сторін, що уклали Угоду, не може впродовж встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань, порушити узгоджені положення і норми.

2.3. Сторони домовились під час дії Угоди проводити моніторинг дії законодавства України з визначених Угодою питань, сприяти реалізації чинних законодавчих норм щодо прав та гарантій працюючих, ініціювати їх захист.

2.4. Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників освіти про стан виконання норм, положень і зобов'язань Угоди.

^ 3. Створення умов для забезпечення стабільного розвитку галузі

3.1. Міське управління освіти зобов’язується:

3.1.1. Створювати необхідні організаційні, матеріально-фінансові ( в межах наявних коштів) умови для реалізації пріоритетних напрямів розвитку освіти.

3.1.2. В межах повноважень вживати заходів щодо безумовного виконання норм законів в галузі освіти, що стосуються соціально-економічних гарантій, прав та інтересів працівників, недопущення їх зупинення та скасування під час формування та прийняття бюджету на відповідні роки.

3.1.3. Домагатиметься фінансування галузі з помісячним розписом асигнувань в обсягах, передбачених чинним законодавством, з урахуванням фінансового забезпечення реалізації основних напрямів Національної доктрини розвитку освіти України.

3.1.4.Забезпечити стабільне функціонування підвідомчих закладів освіти, раціональне використання коштів загального та спеціального фондів, недопущення їх вилучення, дотримання нормативних вимог до фінансування господарських витрат.


1

3.1.5.Періодично заслуховувати на засіданнях колегії управління освіти міськвиконкому питання про стан дотримання чинного трудового законодавства в закладах освіти.

3.1.6.Сприяти збереженню мережі закладів освіти, та обсягів їх фінансування, поліпшенню фінансування позашкільних навчальних закладів за рахунок коштів відповідних бюджетів.

3.2 Сторони Угоди домовились:

3.2.1. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи закладів освіти.

3.2.2. Упереджувати виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі їх виникнення - прагнути до розв'язання шляхом взаємних консультацій, переговорів відповідно до Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

3.3 Міськком Профспілки зобов'язується:

3.3.1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в закладах освіти і науки.

3.3.2. Утримуватись від організації страйків з питань, включених до Угоди, за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку.

4. Зайнятість

4.1. Міське управління освіти зобов'язується:

4.1.1. Сприяти реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до законів України „Про зайнятість населення", „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Указу Президента України від 23.01.96р. №77 „Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів" в частині працевлаштування молодих спеціалістів.

 1. Спільно з відповідними органами державної служби зайнятості населення брати участь у розробці, реалізації, контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при їх вивільненні.

 2. Забезпечити аналіз зайнятості в галузі на основі статистичних звітів та розглядати це питання разом з міськкомом Профспілки одночасно з підсумками виконання Угоди.

 3. Не допускати в закладах освіти масових вивільнень працюючих з ініціативи керівників закладів освіти (понад 10 % чисельності працівників протягом календарного року).

 4. Розробити та затвердити механізм заохочення педагогічних працівників до участі у наданні платних освітніх послуг населенню.

4.2. Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів освіти, головам профспілкових комітетів:

4.2.1. Проводити консультації з управлінням освіти та міськкомом Профспілки з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більше як 5 відсотків чисельності працівників.

4.2.2. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання закладів, що приводить до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з відповідними профспілковими органами, приймати не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються, Тримісячний період використовувати для здійснення роботи, спрямованої на зниження рівня скорочення чисельності працівників.

 1. Забезпечити працевлаштування на вільні і новостворені робочі місця в закладах освіти незайнятого населення, зареєстрованого у державній службі зайнятості, відповідно до кваліфікаційних вимог, надаючи при цьому перевагу випускникам закладів освіти.

 2. Сприяти поширенню інформації щодо потреб ринку праці в галузі освіти через засоби масової інформації.

 3. Передбачати у колективних договорах закладів освіти заходи щодо попередження безробіття. Забезпечити формування розділів „Зайнятість та соціальний захист від безробіття" в колективних договорах.

 4. Сприяти організації в колективах та установах освіти навчання працівників з питань чинного законодавства про зайнятість.2

4.2.7. Вжити заходів для недопущення запровадження такого режиму роботи працівників дошкільних навчальних закладів, який може призвести до встановлення місячної заробітної плати в розмірі менше посадового окладу (ставки заробітної плати).

4.2.8. З метою створення педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

- при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження;

- залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладу освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку;

- вирішувати питання передачі уроків з окремих предметів у початкових класах, в т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, лише спеціалістам за наявності об'єктивних причин та обов'язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п.74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти;

- не допускати в установах і закладах освіти обмеження максимального обсягу навчального навантаження педагогічних працівників.


^ 5. Регулювання виробничих, трудових відносин. Режим праці та відпочинку

5.1. Міське управління освіти зобов'язується:

5.1.1.Спрямовувати діяльність керівників закладів освіти на створення умов для безумовної реалізації прав громадян на освіту.

 1. Забезпечити контроль за розробкою в закладах освіти правил внутрішнього трудового розпорядку (Додаток №11).

 2. Забезпечити дотримання в закладах освіти:
 • встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і відпочинку для працівників галузі;

 • нормативних документів щодо порядку здачі в оренду приміщень та обладнання.

5.1.4. Забезпечити контроль за:

 • застосуванням у галузі надурочних робіт, допускаючи їх лише у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством;

- наданням працівникам галузі щорічних основних відпусток відповідної тривалості згідно з чинним законодавством (Додаток №8).

5.1.5. Здійснювати звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи тільки після закінчення навчального року.

5.1.6. Обмежити укладання строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності його випробування. Укладати строкові трудові договори (контракти) з працівниками лише у випадках, передбачених законами України. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення пенсійного віку, крім випадків, коли строкові трудові договори (контракти), укладені з працівниками у випадках, передбачених Законами України, відповідають їх інтересам.

5.1.7. Дотримуватись встановленого Законами України переліку посад працівників, в трудових відносинах з якими застосовується контрактна форма трудового договору. Спрямовувати контрактну форму трудового договору на створення умов для виявлення ініціативності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності, правову і соціальну захищеність. Забезпечувати додаткові, порівняно з чинним законодавством, пільги, гарантії та компенсації для працівників, з якими укладено контракт.

5.1.8. Забезпечити укомплектування кадрами всіх закладів освіти, в тому числі посадами сестер медичних, відповідно до методичних рекомендацій з питань порядку формування штатів навчально-виховних закладів.

5.1.9. Забезпечити надання додаткових оплачуваних відпусток працівникам із ненормованим робочим днем тривалістю до 7 днів згідно зі списками робіт, професій і посад, визначених Листом Міністерства освіти і науки України № 1/9-96 від 11.03.1998р. (Додаток №9).

5.1.10. Встановити та надавати інші види відпусток(Додаток №10), в тому числі головам виборних органів профспілки, які працюють на громадських засадах, тривалістю до п’яти днів за відпрацьований рік, на умовах колективних договорів.

5.1.11. Сприяти наданню можливості непедагогічним працівникам закладів освіти, які відповідно до чинного законодавства мають право на викладацьку роботу, виконувати її в межах основного робочого часу.

5.1.12. Сприяти матеріальному заохоченню педагогічних працівників, учні яких стали переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів.

5.1.13. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо письмового повідомлення працівників про введення нових і зміну чинних умов праці не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження.


3


5.2. Міське управління освіти рекомендує керівникам закладів освіти:


5.2.1. Затверджувати кошториси, штатний розпис, графіки відпусток, навчальне навантаження, тарифікаційні списки педагогічних працівників закладів освіти за погодженням з профспілковими комітетами.

5.2.2. Погоджувати з профкомами:


 • запровадження змін, перегляд умов праці;

 • час початку і закінчення роботи, режим роботи змін, поділ робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу, графіки роботи, згідно з якими передбачати можливість створення умов для приймання працівниками їжі протягом робочого часу на тих роботах, де особливості виробництва не дозволяють встановити перерву та в інших випадках, передбачених законодавством.

5.2.3. Організувати для вчителів, вихователів короткотермінові курси, семінари, конференції з питань законодавства про працю, освіту.

5.2.4. Затверджувати посадові обов'язки працівників за погодженням з профспілковим комітетом.

5.2.5. Надавати працівникам роботу відповідно їх професії, займаній посаді та кваліфікації. Не вимагати від працівників виконання роботи, не обумовленої трудовим договором та посадовою інструкцією.

5.2.6. Скорочувати на одну годину тривалість робочого часу напередодні святкових днів.


5.3. Міськком Профспілки вживатиме заходів щодо :

- забезпечення нормативними документами з питань трудового законодавства комітетів профспілки; - організації контролю за дотриманням чинного трудового законодавства.

^ 6. Нормування і оплата праці

6.1. Міське управління освіти зобов'язується:

6.1.1.Оплату праці проводити згідно з тарифними розрядами єдиної тарифної сітки (Додаток №1), та ставками заробітної плати (Додаток №2).

6.1.2. Забезпечувати та здійснювати контроль за дотриманням в закладах освіти законодавства про оплату праці.

6.1.3. Здійснювати виплату заробітної плати в робочі дні два рази на місяць:аванс – до 24 числа, остаточну виплату – до 10 числа наступного місяця. Виплачувати заробітну плату напередодні у разі, коли день її виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем. Щомісячно видавати працівникам, не пізніше дня остаточної виплати, розрахункові відомості про суми нарахованої, утриманої та належної до виплати заробітної плати. Сприяти усуненню причин порушення термінів виплати заробітної плати

Припиняти трудові відносини з керівниками закладів освіти у разі порушення ними законодавства щодо виплати заробітної плати.

6.1.4. Гарантувати оплату праці у закладах освіти за роботу у святкові, неробочі та вихідні дні у подвійному розмірі.

6.1.5. Здійснювати додаткову оплату за роботу у нічний час ( з 22-00 до 6-00) працівникам закладів освіти, які працюють у цей час, у розмірі 40 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

6.1.6.Всебічно сприяти передбаченню в кошторисах доходів і видатків закладів освіти витрат на матеріальну допомогу, преміювання, щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, оздоровлення, надбавку за вислугу років згідно з чинним законодавством і погоджувати їх розподіл з Профспілкою.

6.1.7. Зберігати за працівником місце роботи і середній заробіток за час проходження курсів підвищення кваліфікації, медичного огляду (ст.17 Закону України „Про охорону праці")- У проведенні розрахунків з працівниками під час підвищення їх кваліфікації дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 р. № 695.

6.1.8. Інформувати міськком Профспілки про наявність інформаційних матеріалів Міністерства освіти і науки України, з питань умов оплати праці.

6.1.9. Встановлювати доплати за несприятливі умови праці згідно з додатком 9 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (Додаток №4).

6.2. Сторони Угоди домовились:

6.2.1. Вживати заходів для підвищення рівня заробітної плати працівників галузі.

6.2.2. Здійснювати контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, аналізувати причини порушень і вживати заходи щодо їх усунення.

6.2.3. Сприяти забезпеченню своєчасної виплати заробітної плати працівникам закладів освіти за період відпусток, поточної заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує


4

16 календарних днів, у терміни, визначені колективними договорами, з дотриманням вимог Конвенції МОП № 95 „Про охорону заробітної плати" та відповідних Рекомендацій „Про охорону заробітної плати" № 85 щодо здійснення остаточного розрахунку в межах двох тижнів після закінчення роботи.

6.2.4. Розглядати пропозиції профспілкових органів щодо застосування заходів дисциплінарного впливу до керівників закладів освіти з вини яких допущена заборгованість із заробітної плати, інформувати щодо результатів розгляду.

6.2.5. Вжити заходів для удосконалення умов оплати праці музичних керівників дошкільних навчальних закладів, працівників методичних кабінетів, спеціалістів управління освіти, бухгалтерії, інженерів з охорони праці.

6.3. Сторони Угоди рекомендують закладам освіти:

6.3.1. Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи на підставі колективних договорів з використанням на цю мету усієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами.

 1. Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників.

6.3.3. Здійснювати згідно з чинним законодавством компенсацію втрати частини заробітної плати, пов'язаної із порушенням термінів її виплати.

6.3.4. Забезпечити своєчасне проведення індексації грошових доходів працівників галузі у зв'язку із змінами цін на споживчі товари і послуги відповідно до чинного законодавства.

 1. Передбачати в кошторисах установ і закладів видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установ і закладів освіти, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників у розмірах не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати.


6.3.6. Забезпечити оплату праці працівників закладів освіти, які замінюють будь-які категорії тимчасово відсутніх працівників.

6.4. Міськком Профспілки зобов'язується:

 1. Інформувати територіальну державну інспекцію праці у м. Орджонікідзе Дніпропетровської обл. за додержанням законодавства про працю, стосовно фактів порушень термінів виплати заробітної плати та відповідних зобов'язань за колективними договорами.

 2. Здійснювати роз'яснювальну роботу щодо практики звернення працівників освіти про примусове стягнення заборгованої заробітної плати та сум відшкодування шкоди від нещасних випадків і професійних захворювань з організацій, установ галузі.

6.4.3. Координувати діяльність профспілкових комітетів щодо здійснення контролю за проведенням індексації грошових доходів працівників у зв'язку зі змінами цін на споживчі товари та послуги, компенсації втрат частини заробітної плати, пов'язаних із порушенням термінів її виплати.

7 Охорона праці та здоров'я

7.1. Міське управління освіти зобов 'язується:

 1. Домогтися повного виконання керівниками закладів освіти вимог щодо організації роботи з охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», наказу Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 року, Правил відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків.

 2. Забезпечити заклади освіти нормативними актами з охорони праці.

7.1.3. Сприяти введенню посади спеціаліста служби охорони праці в усіх навчальних закладах і установах освіти відповідно до вимог ст.15 Закону України „Про охорону праці" та Типового положення про службу охорони праці.

 1. Щорічно вносити на обговорення засідання колегії, наради за участю представника міськкому профспілки питання про створення належних умов і безпеки праці, вжиття заходів для зменшення виробничого травматизму і професійної захворюваності серед працівників галузі.

 2. Провести в 2010-2012 роках навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці, пожежна, радіаційна безпека тощо) посадових осіб, спеціалістів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, працівників закладів освіти.

5

 1. Розробити і забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму і професійних захворювань. (Додаток №7).

 2. Здійснювати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання закладів охорони здоров’я (п. 2 постанови КМУ від 23.05.01 №559). Не допускати до роботи працівників, які ухиляються від проходження обов’язкового медичного огляду.


7.2. Сторони Угоди:

7.2.1. Забезпечать контроль за реалізацією заходів з охорони праці, передбачених колективними договорами, в закладах освіти.

7.2.2. Сприятимуть виконанню загальнодержавної, місцевої програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, виділенню коштів на проведення профілактичних заходів з охорони праці навчальними закладами галузі з бюджетів усіх рівнів в обсязі не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці відповідно до ст..19 Закону України „Про охорону праці".

7.3. Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів освіти, головам профкомів:

7.3.1. Враховувати спільні рекомендації державних органів влади і профспілок щодо змісту розділу „Охорона праці" при розробці і укладенні колективних договорів.

7.3.2. Забезпечити проведення атестації робочих місць з шкідливими та небезпечними умовами праці відповідно до чинного законодавства та розробити за її результатами заходи щодо покращення умов трудової діяльності, включивши їх як додатки до колективних договорів:

- здійснювати доплати працівникам закладів освіти за роботу в шкідливих і важких умовах праці (Додаток №4);

 • надавати додаткові відпустки за роботу з шкідливими і важкими умовами праці (Додаток №10);

 • надавати додаткові відпустки за особливий характер роботи (Додаток №10).
 1. Передбачати в колективних договорах закладів освіти зобов'язання щодо пільг і компенсацій працюючим в шкідливих умовах (мило, знешкоджуючі засоби, молоко, лікувально-профілактичне харчування, спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту). Здійснювати заміну спецодягу та спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту у разі їх дострокового зносу не з вини працівника за рахунок закладів.

 2. Забезпечити фінансування заходів з охорони праці відповідно до чинного законодавства.

7.3.5. Забезпечити спільно з органами державного пожежного нагляду на місцях виконання приписів і додаткових заходів для покращення протипожежного захисту закладів освіти.

7.3.6. Забезпечити контроль за виконанням вимог щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до законів України «Про охорону праці»,»Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про цивільну оборону України».

7.4. Міськком Профспілки:

7.4.1. Спільно з первинними організаціями забезпечить громадський контроль за додержанням вимог, передбачених нормативними актами з питань охорони праці, створення безпечних, нешкідливих умов праці і належного виробничого побуту, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту.

7.4.2. Організує навчання профспілкового активу, представників Профспілки з питань охорони праці з питань підвищення рівня громадського контролю за виконанням керівниками закладів освіти вимог законодавства та нормативних актів з охорони праці.

7.4.3. Контролюватиме своєчасність і повноту відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням ним трудових обов'язків, а також виплат одноразової допомоги відповідно до Закону України „Про охорону праці".

 1. Забезпечить участь представників Профспілки у роботі комісій з розслідування причин нещасних випадків, опрацюванні заходів щодо їх попередження та вирішенні питань, пов'язаних із профілактикою ушкодження здоров'я учасників навчально-виховного процесу.

 2. Забезпечить профспілкові комітети нормативними документами з питань охорони праці.

7.4.6. Забезпечить інформування відповідних органів виконавчої влади про факти порушень законодавства про працю, усунення яких потребує втручання з боку держави.


6

  1   2   3   4   5

Скачать, 65.86kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru