Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Програма навчального курсу «Політологія» розділ І. Теоретико-методологічні засади політології тема 1

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница5/14
Дата09.04.2012
Размер2.65 Mb.
ТипДокументы
Список літератури
Список літератури
Список літератури
Список літератури
Список літератури
Список літератури
Список літератури
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Тема 7. Політична система суспільства


1. Сутність, структура та функції політичних систем..

2. Типологія політичних систем. Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн.

3. Політична система сучасного українського суспільства.


Завдання для самостійної роботи

1. З'ясуйте суть таких категорій та понять: політична система, політичні інститути, функції політичної системи,

2. Розробіть схему політичної системи суспільства.

3. Як впливає бюрократія на функціонування політичної системи суспільства?

4. Яке місце займає церква в державі і як вона впливає на функціонування політичної системи?


Питання для самоконтролю

(які є основою можливих питань змістовного модулю)

1. Основні елементи політичної системи суспільства, їхня роль та функції.

2. Стабілізуючі фактори функціонування політичної системи.

3. Порівняльний аналіз політичної системи за проектом Конституції гетьмана Пилипа Орлика та Української Народної Республіки.

4. Політична система України за новою Конституцією.

5. Політична система як механізм функціонування владних відносин у суспільстві.

6. Механізм функціонування політичної системи суспільства.

7. Конституційні засади сучасної політичної системи України.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Анохін М.Г. Политические системы: адаптація, динамика, устойчивость. - М., 1996.

 • Бакщанин И., Губерский С. Политические системы стран Западной Европы. - К., 2000.

 • Борисов В.К. Теория политических систем. - М., 1991.

 • Бурлацкий Ф.М., Галкин А. А.Современный левиафан: очерки политической социологии капитализма. - М.,1985.

 • Дюверже М. Политические институты и конституционное право //Антология мировой политической мысли. В 5 - ти т. - М., 1997. - Т. 2.

 • Истон Д. Категории системного анализа политики //Антология мировой политической мысли. В 5 - ти т. - М., 1997. - Т. 2.

 • Каменская Г.В., Радионов А.Н. Политические системы современности. - М., 1994.

 • Конституційні акти України 1917-1920 // Невідомі конституції України. - К., 1996.

 • Конституція України. - К.,2005.

 • Шаповал В. Н. Зарубіжний парламентаризм. - К.,1993.

 • Шаповал В. Н. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. - К.,1995.

 • Эндрейн Ч. Сравнительный анализ политических систем. Эффективность осуществления политического курса и социальные преобразования - М., 2000.


Тема 8. Держава як основний інститут політичної системи


1. Походження держави, її сутність та функції.

2. Форми державного правління і державного устрою.

3. Політичні режими: типологія та загальна характеристика.


Завдання для самостійної роботи

1. Визначте зміст таких основних категорій та понять: суверенітет, конституція, тиранія, олігархія, анархія, диктатура, абсолютизм, деспотизм, імперія.

2. З'ясуйте в чому полягає проблема етатизації та деетатизації суспільного життя.

3. Розкрийте зміст понять соціальної га правової держави. Подумайте, чи розв'язувана проблема узгодження дихотомічних принципів соціальної та правової держави.

4. Прослідкуйте, як у творчості українських політичних мислителів була представлена проблема запровадження того чи того державного устрою на Україні. Проаналізуйте їхні аргументи, зважаючи на існуючі реалії українського політичного життя.


Питання для самоконтролю

(які є основою можливих питань змістовного модулю)

1. Держава в політичній системі суспільства.

2. Ідеальна держава Платона. Елементи соціальної утопії.

3. Типологія форм "конституції" держави (форм державного правління) в "Політиці" Аристотеля.

4. Концепція "автономії політики" Макіавеллі.

5. Т.Гоббс та Дж.Локк: два погляди на "договірний" характер походження держави.

6. Розподіл трьох гілок влади державного правління (законодавчої, виконавчої та судової) як головний стримуючий принцип зловживання владою в теорії Ш.Монтеск'є.

7. І.Кант і Г.В. Ф.Гегель про природу правової держави.

8. Ідеї територіального устрою України в федералістичній концепції М.Грушевського.

9. "Націократична" версія державного будівництва Миколи Сціборського.

10. Класифікація методів державної організації за класократичною версією В.Липинського.

11. Порівняльний аналіз політичних режимів.

12. Унітарний державний устрій та його втілення в Україні.

13. Конституція України про форми державного правління та державного устрою.

14. Класифікація принципів демократії, правової та соціальної держави в Конституції України.

15. Шляхи трансформації тоталітарних та авторитарних режимів у посткомуністичну добу.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Аристотель. Політика. - К., 2000.

 • Воден Ж. Шесть книг о государстве // Антология мировой философии: - М., 1970. -Т.2.

 • Гегель Г. Философия права. - М, 1990.

 • Грушевський М. Якої ми хочемо автономії і федерації. - Нью-Йорк, 1960.

 • Ильин В,В. Политология: Учебник для вузов. - М., 1999.

 • Кант И. Метафизика права. - М, 1990.

 • Козловски П. Общество и государство: неизбежный дуализм. - М., 1998.

 • Конституція України. - К., 2005.

 • Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму. - К. 1995.

 • Локк Дж. Два трактата о правлений // Соч. в 3 т., - М., 1987. - Т.З.

 • Макиавелли Н. Государь. - М., 1990.

 • Монтескье Ш. О духе законов // Избр. произв., - М., 1955.

 • Платон. Собр. соч. в 4 т., - М., 1994. - Т.3-4.

 • Поппер К. Открытое общество и его враги. - М-, 1992. - Т.2.

 • Рябов С.П. Політологічна теорія держави. - К., 1996.

 • Сціборський М. Націократія. - Прага, - 1942.

 • Українська державнісіь у XX столітті. Історико-політологічний аналіз. - К., 1996.

 • Цыганов А. П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика. - М., 1995.


Тема 9. Правова, соціальна держава та громадянське суспільство


1. Виникнення і розвиток ідеї правової держави. Основні ознаки правової держави.

2. Громадянське суспільство, його сутність і основні проблеми формування.

3. Соціальна держава: необхідність та умови її побудови.

4. Становлення та розвиток правової та громадянського суспільства в Україні.


Завдання для самостійної роботи

1. Визначте зміст таких категорій та понять: правова держава, соціальна держава, громадянське суспільство, виконавча, законодавча, судова влади, право, закон, референдум, суверенітет народу, змішана економіка.

2. Проаналізуйте можливість співіснування правової і соціальної держави.

3. Зіставте основні ознаки правової держави, громадянського суспільства, соціальної держави з конституційними положеннями української держави та сучасними реаліями.


Питання для самоконтролю

(які є основою можливих питань змістовного модулю)

1. Громадянське суспільство і правова держава як атрибути демократичного розвитку суспільства.

2. Ідея правової держави в історії світової політичної думки.

3. Обґрунтування концепції громадянського суспільства в роботі Гегеля "Філософія права".

4. Принципи поділу "влади", його необхідність і механізм реалізації.

5. Стабільність в суспільстві - як показник узгодженості між владою держави і владою права.

6. Форми державного правління і громадянське суспільство.

7. Конституція України - гарант подальшого розвитку правової держави, громадянського суспільства і соціальної держави.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Базовкін Т., Кремінь В. Партії та громадянські об'єднання України. - К., 1994.

 • Боннар А. Греческая цивилизация. От Иллиады до Парфенона. - М., 1992.

 • Бурдье П. Социология политики. - М., 1993.

 • Декларація про державний суверенітет України. - К., 1991.

 • Дорошенко Д. Нарис історії України: У 2т. - К., 1992.

 • Маланюк С. Нариси з історії нашої культури. - К., 1992.

 • Мамут Л. Єтагизм и анархизм как типы политического сознания. Домарксистский период. - М., 1989.

 • Маркс К. Конспект книги М.Бакунина "Государственность и анархия"// Маркс К., Енгельс Ф. Соч. - 2-е изд. - Т. 18.

 • Романюк О.Г. Суспільство, влада, політика. - Харків, 1993.

 • Сиренко В.Ф. Интересы - власть - управление. - К., 1991.

 • Тоффлер О. Смещение власти: Знание. Богатство и принуждение на пороге XXI века. - М., 1991.


Тема 10. Політичні партії та громадсько-політичні об'єднання


1. Генеза політичних партій і громадсько-політичних об'єднань і їх сучасна класифікація.

2. Партійні системи і їх типологія.

3. Формування політичних партій і партійної системи в Україні.

Завдання для самостійної роботи

1. З'ясуйте зміст таких основних категорій та понять: партія, політична партія, масова партія, кадрова партія, функції партії, партійна система, однопартійна система, коаліція партій, партійні фракції.

2. Зробіть класифікацію сучасних політичних партій в Україні.

3. Проведіть аналіз діяльності найбільш впливових масових громадських організацій і рухів у сучасному світі.

4. Проаналізуйте нові тенденції в еволюції сучасних політичних партій.

5. Визначте, які партії чи коаліції в Україні входять до центристського блоку.

6. Які партії в сучасній Україні підпадають під класифікацію французького політолога М. Дюверже?

7. На основі аналізу ознак, притаманних політичним партіям і суспільно-політичним організаціям та рухам, визначте, чим останні відрізняються від політичних партій.


Питання для самоконтролю

(які є основою можливих питань змістовного модулю)

1. Походження політичних партій.

2. Базові характеристики політичних партій.

3. Типологія політичних партій і рухів.

4. Класифікація сучасних політичних партій України.

5. Проблеми становлення багатопартійності в Україні.

6. Типи партійних систем, їхня роль у політичному житті суспільства.

7. Нові соціальні рухи і їх роль в політичному житті суспільства.

8. Нетрадиційні форми політичної активності в сучасному світі.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Абрамов Ю.К. Американская партийная модель // США - економика, политика, идеология. - 1992. - № 2.

 • Базовкін Є., Кремень В. Партії та громадські об'єднання України. - К., 1994.

 • Білоус А.О. Політичні об'єднання України. - К., 1993.

 • Васильєв М.И. Партии, движения, политические силы -попытка деконструкции // Полис. - 1992. -№ 5-6.

 • Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр. Произв. - М., 1990.

 • Висоцький О. Соціал-демократи в сучасній Україні: досвід політичної опозиції // Політологічні читання. - 1995. - № 1.

 • Дюверже М. Однопартійність / Уривок з книги французького політолога. Політичні партії // Политика. - 1990. - № 6-7; 1998. - № 1.

 • Литвин В. Молодіжні громадсько-політичні організації // Політика і час. -1993.-№3.

 • Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии // Диалог. - 1990.-№5, 9; 1991. - №4.

 • Овчаренко П. Ілюзорність української багатопартійності /Доповіді міжнародного експертного клубу "Політична думка". - К., 1995.

 • Острогорский М. Я. Демократия и политические партии. В 2 - х т. – М., 1930.

 • Політичні партії України / За ред. В Якушика. - К., 1996.

 • Політичні партії в демократичному суспільстві. - К., 1997.

 • Пуфлер Е. Партійна система незалежної України: Особливості формування, тенденції подальшої трансформації. - К., 1997.

 • Шмачкова Т. В. Мир политических партий // Полис. -1992. - № 1-2.

 • Яблонський В. Сучасні політичні партії України. - К., 1996.Тема 11. Політична культура та свідомість


1. Сутність та структура політичної свідомості. Політична ідеологія.

2. Зміст, структура і функції політичної культури.

3. Становлення і формування політичної культури українського суспільства.


Завдання для самостійної роботи

1. З'ясуйте сутність таких категорій: політичний простір, політичний час, культура, культурно-творча діяльність.

2. Дайте визначення політичної культури і проаналізуйте сутність та взаємозв'язок таких понять: культура політичного мислення, культура політичної діяльності.

3. Розробіть схему політичних потреб, політичних інтересів, політичних цінностей, політичних норм, суб'єктів політики українського суспільства.

4. Визначте основні джерела і засади становлення української національної політичної культури, з'ясуйте і вкажіть основні суперечності та перешкоди на шляху формування сучасної політичної культури українського суспільства.

5. Опрацюйте і законспектуйте працю В.Липинського "Листи до братів хліборобів", визначте теоретичні принципи автора в аналізі української національної політичної культури.


Питання для самоконтролю

(які є основою можливих питань змістовного модулю)

 1. Світогляд, ідеологія та політика: особливості взаємовпливу та зв'язку.

 2. Політична свідомість як відображення політичного життя суспільства.

 3. Форми і рівні політичної свідомості.

 4. Динаміка політичної свідомості сучасного українського суспільства.

 5. Місце і роль політичної культури в політичному житті суспільства.

 6. Типологія політичної культури суспільства.

 7. Історико-політичні, національні та психологічні особливості української політичної культури.

 8. Регіональні особливості формування політичної культури в Україні.

 9. Політична культура особи.

 10. Суперечність сучасної політичної культури українського суспільства.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильная демократия // Полит. Исследования. – 1992. - № 4.

 • Андрущенко В. П., Губерський Л. В., Михальченко М. І, Культура. Ідеологія. Особистість. - К.. 2001.

 • Баталов Э. Я. Политическая культура современного американского общества. - М., 1990.

 • Бебік В. М., Головатий В. М., Ребкало В. А. Політична культура сучасної молоді. - К.,1996.

 • Гаджиев К. Политическая наука. - М.,1995,

 • Дахин В. Политическая культура и власть // Свободная мысль. - 1996. - № 1.

 • Кассирер Э. Техника современных политических мифов // Весник МГУ. Серия 7. Философия. - М., 1990. - № 2.

 • Лісовий B. C. Поняття політичної культури. Політична культура українців / Феномен української культури: методологічні засади осмислення. - К., 1996.

 • Попович М. Нарис історії культури України. - К., 1998.

 • Потульницький В. А. В.Липинський і проблеми політичної культури // Останній гетьман. - К.,1993

 • Семчищин М. Тисяча років української культури. – К., 1993.

 • Сергиенко П. А. Массовое политическое сознание: проблемы формирования и развития. - К., 1991.

 • Соловьев А. В. Политическое сознание. - М., 1991.

 • Фарукшин М. Х. Политическая культура общества / Социально-политические науки. - 1991. - № 4.

 • Чередниченко А. Л. Культура активною политического действия. - М., 1989.


Тема 12. Політичні рижими


1. Поняття, сутність і типологія політичних режимів.

2. Закономірності трансформації тоталіта­рних та авторитарних режимів

у сучасній демократії.


Завдання для самостійної роботи

1. З'ясуйте суть таких понять: політичний режим, політична організа­ція, форма правління.

2. З'ясуйте залежність та різницю між політичним режимом і політич­ною системою.

3. Проаналізуйте підходи до класифікації політичних режимів.

4. З'ясуйте структуру політичних режимів.

5. Сформулюйте основні ознаки демократичного режиму.

6. З'ясуйте суть та причини виникнення тоталітарного режиму.

7. З'ясуйте суть та причини виникнення авторитарного режиму.

8. Схарактеризуйте політичний режим України.


Питання для самоконтролю

(які є основою можливих питань змістовного модулю)

1. Характеристика політичного режиму в сучасній Україні.

2. Авторитаризм у країнах Азії, Африки та Латинської Америки: сут­ність та еволюція.

3. Тоталітаризм як політичний та соціальний феномен.

4. Інститут президентства в сучасному світі.

5. Порівняльний аналіз парламентської та президентської форм прав­ління.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Автпорханов А. Г. Технология власти. - М, 1994.

 • Арон Р. Демократия и тоталитаризм. - М., 1993.

 • Вятр Е. Типология политических режимов: Лекции политологии. - Таллин, 1991.

 • Головаха Е. К, Бекешкина И. Э., Небоженко В. С. Демократизация об­щества и развитие личности: от тоталитаризма к демократии. - К., 1992.

 • Громыко А. Л. Политические режимы. - М., 1994.

 • Даль Р. Введение в экономическую демократию. - М., 1991.

 • Джилас М. Лицо тоталитаризма. - М., 1992.

 • Жилев Ж. Фашизм: Тоталитарное государство. - М., 1991.

 • Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму. – К. 1995.

 • Поппер К. Открытое общество и его враги. - М., 1992.

 • Почещов Г. Тоталитарный человек. - К., 1992.

 • Саламатин В. С. Политические режимы: К методологии понятий. - М., 1995.

 • Салмин А. М. Современная демократия: очерки становления. - М., 1997.

 • Соловьев Э. Г. Феномен тоталитаризма в политической мысли России и Запада. - М., 1997.

 • Федоров В. Эволюция авторитаризма. - М., 1994.

 • Фридрих К, Бжезинский 3. Тоталитарная диктатура и автократия. - М., 1981.

 • Циганков А. П. Современные политические режимы: структура, типоло­гия, динамика: - М., 1995.


Тема 13. Демократія: історія та сучасність


1. Демократія та її основні форми. Сучасні концепції демократії.

2. Порівняльний аналіз сучасних систем політичної демократії.

3. Українська система демократії, витоки та перспективи розвитку.


Завдання для самостійної роботи

1. Використовуючи словники та рекомендовану літературу до теми, визначте зміст таких категорій: демократія, лібералізм, плюралізм, безпосередня представницька демократія, права людини.

2. Прослідкуйте зміни антидемократичної і демократичної традиції мислення, починаючи від Платона.

З. Проаналізуйте вислів: "є ринок - є демократія, немає ринку - немає демократії".

4. Назвіть основні демократичні принципи. Як ви розумієте принцип прав меншості? У якій формі може реалізуватися право меншості на опозицію?


Питання для самоконтролю

(які є основою можливих питань змістовного модулю)

1. Різновиди традиційних форм демократії в історії українського суспільства.

2. Характеристика сучасної теорії демократії.

3. Права і свободи людини - основа демократичного характеру суспільства.

4. Позитивний зміст поняття демократії (Монтеск'є, Гоббс, Локк, Руссо, Кант).

5. Демократичні принципи і демократичні процедури. Критерії розвитку демократії.

6. Політична відповідальність: сутність та функції.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Арон Р. Демократия и тоталитаризм.- М., 1993.

 • Бергер А. К. Политическая мысль древнегреческой демократии. - М., 1966.

 • Бердяев Н. Духовные основы русской революции: Философия неравенства / Собр. соч.: в 4 т. - М., 1989. - Т.4.

 • Дай Т.Р., Зиглер Л. Х. Демократия для элиты: Введение в американскую политику. - М., 1989.

 • Даль Р. Введение в экономическую демократию. - М., 1991.

 • Демократія в Україні: минуле і сучасне. - К., 1993.

 • Ковалевський М. Происхождение современной демократии. - М., 1989,-Т. 1.

 • Ковлер А.И. Исторические формы демократии. - М., 1990.

 • Конституція України. - К., 2005.

 • Основи демократії: Навчальний посібник. К., 2002.

 • Поппер Карл. Відкрите суспільство та його вороги. -К., 1994.- T.-2.

 • Права людини. Міжнародні договори України: Декларації і документи - К., 1996.

 • Токвиль А Демократия в Америке: Сравнит, исслед. демократии США и Швейцарии. - К., 1960.

 • Франко І. Що таке соціалізм / Зібр. творів у 50 т. - К., 1966. - Т, 44.

 • Шумпетер Йозеф А. Капіталізм, соціалізм і демократія. - К., 1995.

 • Яворницький Д.Г. Історія запорізьких козаків в 3-х т. - Львів, 1990.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru