Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Посадова інструкція бухгалтера

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 119.77 Kb.
Дата10.04.2012
Размер119.77 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Посадова інструкція бухгалтера
1. Загальні положення
2. Функціональні обов'язки та завдання
5. Умови роботи
Подобный материал:
Дата:

04/04/2005
 Типові форми, інші

^ ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА


НАЙМЕНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА:

 

 

«ПОГОДЖЕНО»:

Начальник юридичного відділу:
__________________________________
Керівник структурного підрозділу:
__________________________________:

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Директор (керівник підприємства):
_________________ _______________
(прізвище і. б.) (підпис)
«____»______200_ р.

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця посадова інструкція визначає статус, функціональні обов'язки, права і відповідальність бухгалтера

1.2. Бухгалтер належить до професійної групи «Фахівці», є штатним співробітником (підрозділу, групи _______________) підприємства, та призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора підприємства у встановленому трудовим законодавством порядку за поданням Головного бухгалтера.

1.3. Бухгалтер підкоряється безпосередньо Головному бухгалтеру.

1.4. Кваліфікаційні вимоги:

1.4.1. Бухгалтер I категорії: базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бухгалтера II категорії не менше 1 року.

(Бухгалтер II категорії: базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бухгалтера не менше 1 року. Бухгалтер: базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта і стаж роботи за професіями технічного службовця у галузях фінансової діяльності, роботи з базами даних, статистики, бухгалтерського обліку — не менше 1 року)

1.4.2. Бухгалтер повинен знати:

- нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

- облікову політику, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві;

- план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю;

- порядок оформлення документообороту, форми і порядок розрахунків, порядок приймання товарно-матеріальних та інших цінностей;

- правила проведення інвентаризації активів;

- організацію процесу взаємодії працівників свого структурного підрозділу;

- порядок ведення внутрішнього обліку і подачі звітності в рамках своїх функціональних обов'язків;

- _____________________ ___________________.

1.5. У період тимчасової відсутності Бухгалтера його обов'язки покладаються на ________________ (особу, призначену керівником у належному порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків)

^ 2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ТА ЗАВДАННЯ

Бухгалтер:

Самостійно складає або приймає до обліку первинні документи, систематизує інформацію, відображену в цих документах, готує проміжні розрахунки для обліку господарських операцій та подає їх до розгляду.

Здійснює накопичення та узагальнення інформації у потрібному розрізі (деталізації) про:

наявність та рух грошових коштів та грошових документів у касі підприємства, а також грошових коштів, що знаходяться на поточних рахунках у національній валюті, інших рахунках у банку в іноземній валюті, а також грошових коштів у дорозі;

одержання та погашеннязаборгованості за довгостроковими та короткостроковими позиками;

розрахунки з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, різними дебіторами і кредиторами;

видані та отримані короткострокові чи довгострокові векселі, довгострокові і поточні зобов’язання;

наявність та рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, знос необоротних активів, а також капітальні і фінансові інвестиції;

наявність та рух виробничих запасів;

витрати на виробництво;

доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства;

власний капітал та забезпечення зобов’язань.

Нараховує заробітну плату, виконує інші розрахунки з працівниками, громадянами та юридичними особами відповідно до чинного законодавства. Бере участь у проведенні інвентаризації активів та зобов’язань. Веде аналітичний облік у розрізі об’єктів позабалансового обліку.

3. ПРАВА

Бухгалтер має право:

- Візувати облікові документи в межах своєї компетенції.

- Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню робіт та усунення виявлених недоліків;

- Ознайомлюватися з планами розвитку підприємства, що стосуються його діяльності, документами керівництва щодо кадрової політіки , трудовіх відносин та критеріїв оцінки якості виконання посадових обов'язків робитниками

- Вимагати та оперативно отримувати документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків та завдань.

- Вимагати від керівників свого структурного підрозділу реалізації прав, що передбачені цією інструкцією, для кваліфікованого виконання своїх обов'язків та сприянні у їх виконанні

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Бухгалтер несе відповідальність за:

- недостовірну інформацію про стан виконання планових робіт.

- невиконання наказів, розпоряджень і доручень своїх безпосередніх керівнів.

- порушення правил техніки безпеки, протипожежних, санітарних та інших правил, які утворюють загрозу діяльності підприємства, його працівникам.

- не дотримання трудової і виконавської дисципліни.

- невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків згідно цієї інструкції в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

- спричинення прямого матеріального збитку підприємству, також як і за дії (або бездіяльність), що привели до такого матеріального збитку.

- правопорушення, вчинені в процесі своєї трудової діяльності в межах, визначених чинним адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством України.

- несе персональну відповідальність за збереження і нерозповсюдження наданої в його розпорядження службової інформації.

^ 5. УМОВИ РОБОТИ

5.1. Режим роботи бухгалтера визначається відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на підприємстві і трудовим договором (контрактом).

5.2. У зв'язку з виробничою необхідність бухгалтер повинен виїжджати в службові відрядження (зокрема місцевого значення).

З інструкцією ознайомлений ___________________ ____________________ «___» _______200_р.
                                                         (П.І.Б.)                          (підпис)


ИАЦ «Инфодиск»
Киев, ул. Желябова 8/4, оф. 425, (044) 495-21-21,
www.infodisk.com.ua, laws@infodisk.com.ua


Скачать, 78.76kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru