Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Закон про бухоблік Закон України від 160799 р №996-хіу «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 440.63 Kb.
Дата10.04.2012
Размер440.63 Kb.
ТипЗакон
Содержание
Які точки зіткнення існують між кошторисом і бухгалтерсь­ким обліком організації?
30) і на банківських рахунках організації (рахунок 31
Схема. Взаємозв'язок кошторису та бухгалтерського обліку неприбуткової організації
Які первинні документи є основою для заповнення кошторису?
Таблиця 1. Зведений кошторис Клубу шанувальників тенісу
Сума, грн. За півріччя
Залишок коштів на кінець
Таблиця 2. «Кошторисні» рахунки
Таблиця 3. Бухгалтерський облік виконання кошторису у першому півріччі
Бухгалтерський облік
Одночасно за кошторисним рахунком
Одночасно за кошторисним рахунком
Одночасно за кошторисним рахунком
Одночасно за кошторисним рахунком
Одночасно за кошторисним рахунком
Таблиця 4. Звіт про виконання зведеного кошторису доходів та витрат
Доходи і витрати
Усього доходів, у т.ч.
Усього витрат, у т.ч.
Таблиця 5. Бухгалтерський облік виконання кошторису у другому півріччі
...
Полное содержание
Подобный материал:

Взаємозв'язок кошторису та бухгалтерського обліку

Олександр ЗОЛОТУХІН


Нормативна база

Закон про бухоблік

Закон України від 160799 р № 996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зі змінами та доповненнями Інструкція № 291

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МінсЬіну України від З01199 р № 291, зареєстрована у Мін'юсті України 21.12.99 р. № 892/4185


У опублікованому раніше матеріалі циклу нами докладно розглянуто складання кошторису неприбуткової організації1. Сьогодні ми приділимо увагу питанню виконання кошторису та контролю за його виконанням, здійснюваному на основі бухгалтерських даних. Одразу зазначимо, що бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку для неприбуткової організації. На ньому ґрунтуються усі види звітності, а крім того, і фінансові документи (п.2 ст.3 Закону про бухоблік). Тому відправною точкою у складанні та виконанні кошторисів є саме бухгалтерський облік організації.

З огляду на це сформулюємо перше питання для розгляду.


^ Які точки зіткнення існують між кошторисом і бухгалтерсь­ким обліком організації?


Вже було зазначено, що особливістю кошторису є включення у доходи і витрати фактично отриманих доходів і понесених витрат. У той же час в бухгалтерському обліку доходи і витрати визнають у період їх нарахування (ст.4 Закону про бухоблік). Отже, суми доходів і витрат за кошторисом і в бухгалтерському обліку не збігатимуться.

Показники кошторису «прив'язані» до сум коштів та іншого майна, яке бере участь у неприбутковій діяльності організації За допомогою кошторису контро­люється їх рух. Тому точками його зіткнення з бухгалтерським обліком організації можна назвати рух:

• грошових коштів в касі (рахунок ^ 30) і на банківських рахунках організації (рахунок 31);

• майна, отриманого у вигляді цільових надход­жень (Дт 10, 11, 12, 20, 22, 28 Кт 48);

• безплатно отриманого/переданого іншого майна організації (Дт 10, 11, 12 Кт 424, Дт 20, 22, 28 Кт 745);

• переданого майна у вигляді благодійної або гуманітарної допомоги (оборот за кредитом рахунків 10, 11, 12, 20, 22, 28)

Залишок коштів на початок і на кінець звітного періоду в касі та на банківських рахунках організації разом з вартістю отриманого, але такого, що зали­шився не переданим станом на початок і на кінець звітного періоду іншого майна, призначеного для передачі як благодійна або гуманітарна допомога, відповідатиме залишкам коштів на початок і кінець звітного періоду за кошторисом.

Залишок коштів на початок і на кінець звітного періоду в касі та на банківських рахунках організації відповідатиме залишкам коштів на початок і кінець звітного періоду за кошторисом (див схему).
^

Схема. Взаємозв'язок кошторису та бухгалтерського обліку неприбуткової організації

Пояснимо деякі бухгалтерські записи, наведені на схемі. Так, вартість майна, що його отримує неприбуткова організація у вигляді безповоротної фінансової допомоги або ленських внесків (крім майна, призначеного для передачі як благодійна та гуманітарна допомога), відображається у доходній та витратній частинах кошторису одночасно в період отримання цього майна. Тому витратні записи кош­торису в бухобліку мають такий вигляд: Дт 10, 11, 12 Кт 424; Дт 20, 22, 28 Кт 745; Дт 10, 11, 12, 20, 22, 28 Кт 48. Це пояснюється тим, що кошторис скла­дають за касовим принципом, і на придбання майна грошові кошти не витрачаються. Відбувається умов­на «бартерна операція» між доходами та витратами кошторису. Якщо ввести в цю операцію віртуальні кошти, вийде, що ми отримали віртуальні кошти як безповоротну фінансову допомогу або членські вне­ски і включили їх у доходи за кошторисом, далі на ці кошти придбали майно і в момент віртуального перерахування коштів включили їх вартість у витра­ти за кошторисом. Повторимося, що все це правиль­но, якщо майно безпосередньо використовується у власній діяльності організації. Щодо отриманого майна, призначеного для передачі як благодійна або гуманітарна допомога, то краще використовувати «кассовий» принцип, тобто відображати його у вит­ратній частині кошторису в період фактичної пере­дачі. Наведений порядок точніше відображатиме внутрішню логіку таких операцій. Проте цей погляд є суб'єктивним. Жодних нормативних або законо­давчих вказівок щодо нього немає. Неприбуткова організація повинна сама вибрати найприйнятніший для неї варіант: використовувати «касовий» принцип чи все-таки принцип нарахування, за яким майно, призначене для передачі як благодійна або гуманітарна допомога, відображають у витратній частині кошторису в момент його отримання, як і майно, використовуване для власних потреб. Тоді і схему взаємозв'язку можна використовувати без ура­хування даних щодо майна, отриманого для благо­дійних цілей, оскільки його вартість буде враховано у загальній вартості отриманого майна.

У кошторисі не відображають нараховані, але не отримані/понесені доходи/витрати. Так, в кошто­рисі не показують суми:

• нарахованої, але не виплаченої зарплати за звітний період (Дт 92 Кт 661);

• отриманих, але не оплачених ТМЦ (Дт 20, 22, 28 Кт 631);

• належних до отримання (нарахованих) у звітному періоді, але не отриманих членських внесків (Дт 377 Кт 48).

Для того, щоб пов'язати нараховані доходи/вит­рати за звітний період з фактично отриманими/понесеними доцільно у звіті про виконання кошторису передбачити додаткову графу про нараховані доходи/витрати. Тут під нарахованими доходами/витратами розуміється сума відображеної в бухгатерському обліку дебіторської та кредитор­ської заборгованості (погашеної і непогаше­ної), тобто нараховані доходи/витрати у вигляді грошових коштів та/або іншого майна, що підлягає отриманню/витрачанню, а не доходи і вит­рати, визначені згідно з відповідними положеннями бухгалтерського обліку.

Розглянувши точки зіткнення показників кош­торису з бухгалтерським обліком організації, перей­демо до наступного запитання.


^ Які первинні документи є основою для заповнення кошторису?


Це ті самі документи, що й для відображення інформації про гос­подарські операції в бухгалтер­ському обліку:

• виписки банку;

• платіжні доручення;

• прибуткові та видаткові касові ордери, звіти касира;

• накладні на отримання та відпуск ТМЦ;

• акти приймання-передачі отриманих/викона­них робіт, послуг тощо.

Проте в кошторис заносять вжепідсумковідані за кожною статтею доходів та витрат, а не суми за окремим первинним документом. Для отримання підсумкових даних можна скористатися одним з трьох методів.


1 Накопичення даних про доходи і витрати в окремих облікових реєстрах.

Цей метод доцільно використовувати організаці­ям, що ведуть бухгалтерський облік на паперових носіях інформації (вручну) — в журналах, відомос­тях, книгах, картках, а не на комп'ютері.

При цьому методі первинні документи одразу діляться на три групи:

• банківські документи;

• касові документи;

• інші.


Далі на кожний звітний період (місяць) для кож­ної облікової групи необхідно заводити окремий реєстр обліку.

Форму перших двох реєстрів обліку (для банків­ських та касових документів) можна запозичити з журнально-ордерної системи обліку, тобто викорис­тати стару форму журналу-ордера (ж/о) № 1 «Каса» та відомості № 1 «Каса» чи нову 2 — журнал № І, відомість № 1.1. При цьому в окремі графи реєстра розносять отримані/витрачені за кожний день суми коштів та/або іншого майна за статтями кошторису, а не за кореспондуючими бухгалтерськими рахунками.

Обліковий «кошторисний» реєстр за банківським рахунком і за касою ведеться паралельно зі старими ж/о № 2, ж/о № 1 та відомостями № 2 і № 1 або новими ж/о № 1 та відомостями № 1.2 і № 1.1. Залишки на початок і кінець періоду та підсумкові дані щодо доходів і витрат за кожний день у таких «кошторисних» і бухгалтерських реєстрах однакові.

Третій реєстр призначено для обліку майна, от­риманого за цільовим фінансуванням та/або без­платно. При цьому до відповідної графи доходної частини реєстра – доходної статті кошторису — заносять вартість отриманого майна, а до витратної частини реєстра у відповідну графу заносять витратну статтю кошторису, тобто вартість майна за напрямками його використання. У кожний окремий рядок третього «кошторисного» реєстра дані заносять з якогось одного реєстра бухгалтерського обліку (ж/о, відомості тощо).

Накопичені у такий спосіб у трьох «кошторис­них» реєстрах дані про доходи і витрати підсумовують у шаховій відомості. Її графи відповідають статтям кошторису, а кожний окремий рядок — одному з трьох «кошторисних» реєстрів. Підсумкові дані за кожною графою шахової відомості заносять безпо­середньо до кошторису — в колонку «Виконано».

Дані про нараховані доходи і витрати для заповнення вщповщної колонки кошторису можна накопичувати безпосередньо в бухгалтерських облікових реєстрах на рахунках 36, 37, 48, 63, 65, 66, 68 тощо. Для цього в таких реєстрах передбачають додаткові графи. Підсу­мовують дані про нараховані доходи і витрати також у шаховій відомості, після чого переносять в кошторис. Підкреслимо ще раз, що під нарахованими доходами і витратами тут мається на увазі сума оборотів за дебе­том рахунків 36, 37, кредитом рахунків 48, 63, 65, 66, 68 тощо, тобто визнана (відображена в обліку) дебіторська і кредиторська заборгованість (як погашена протягом звітного періоду, так і непогашена) — нараховані дохо­ди/витрати у вигляді суми грошових коштів та/або іншого майна, що підлягають отриманню/витрачанню.


2 Накопичення даних про доходи і витрати на окремих рахунках обліку.

Названий метод є доцільним для тих організацій, які ведуть облік за допомогою комп'ютера.

При цьому методі кожній статті кошторису при­своюють свій рахунок обліку. Зручншіе в цьому випадку не використовувати подвійний запис, а записувати доходи і витрати тільки на «кошторисних» рахунках за дебетом або кредитом відповідного ра­хунку, як на позабалансових бухгалтерських рахун­ках. Наваховані доходи, відображатимуть на дебеті, а фактично отримані — на кредиті однойменного «кошторисного» рахунку. Сальдо відображатиме різницю між отриманими і нарахованими доходами:

дебетове — нараховано більше, ніж отримано;

кредитове — отримано більше, ніж нараховано.

Нараховані та отримані витрати відображатимуть у зворотному порядку. У кошторис заносять обороти за відповідними «кошторисними» рахунками.


3 Отримання даних про доходи і витрати за допомогою вибірки з бухгалтерських облікових реєстрів.

Зазначений метод є неохідним організаціям з не­значним обсягом господарських операцій. На підставі бухгалтерських реєстрів роблять вибірку доходів і вит­рат. Підсумкові дані такої вибірки заносять у кошторис.

Для наочності наведемо приклад бухгалтерсько­го обліку та складання на його основі кошторису, використовуючи додаткові «кошторисні» рахунки (дру­гий метод).

Як вихідні дані прикладу використовуватимемо кошторис Клубу шанувальників тенісу.

^

Таблиця 1. Зведений кошторис Клубу шанувальників тенісу
з/пДоходи і витрати


Сума, грн.

За рік
^

Сума, грн.

За півріччя

1


Залишок коштів на початок періоду


2


Усього доходів, у т.ч.:


7710

3855


2,1


членські внески


7200


3600


2.2


безповоротна фінансова допомога


510


255


3


Усього витрат, у т.ч.:


7710


3555


З.І


виграти на оренду (4800 + 90)


4890


2445


3,2


придбання спортивного інвентаря


1200


600

3.3


витрати на рекламу (1000 + 100 + 120)


1220


610


3.4


виплата винагоооди


200


100


3.5


придбання призів


150


75


3.6


інші витрати


50


25


4


^ Залишок коштів на кінець періоду

Для складання кошторису у розглядуваному прикладі впьмемо два звітних періоди (півріччя). При цьому доходи і витрати на кожне півріччя розподілено рівномірно (див. таблицю 1). Спочатку дамо кожній статті кошторису номери рахунків.
^
Таблиця 2. «Кошторисні» рахунки

Назва рахунків

Номер рахунку


Членські внески


0010


Безповоротна фінансова допомога


0011


Витрати на оренду


0020


Витрати на придбання спортивного інвентаря


0021


Витрати на рекламу


0022


Витрати на винагороду організаторам свята


0023


Витрати на придбання призів


0024


Інші витрати


0025Тоді для першого звітного періоду (півріччя) надходження і витрачання коштів покажемо в таблиці 3. Для наочності тут і далі в бухгалтерському обліку ми показуємо суми без ПДВ, а також наводимо тільки ті кореспонденції, які безпосередньо стосуються розглядуваного запитання.

^ Таблиця 3. Бухгалтерський облік виконання кошторису у першому півріччіз/пЗміст бухгалтерського запису^ Бухгалтерський облік


Дебет


Кредит


Сума, грн.

А

Б

В

Г

1


Нараховано суму членських внесків, що належить до отримання у першому звітному періоді


377


48


3600


2


^ Одночасно за кошторисним рахунком


0010
3600


3


Фактично отримано на банківський рахунок суму членських внесків у першому звітному періоді


311


377


3000


4


^ Одночасно за кошторисним рахунком

0010


3000


5


Відображено витрати (на лідстааі акту) на оренду приміщення а сумі 2400 грн. і на проведення постійної рекламної кампанії в сумі 500 грн.


92


631


2900


6


^ Одночасно за кошторисним рахунком;6.1


оренда

0020


3400


6.2


рекламні витрати

0022


500


7


Перераховано за оренду приміщення 2000 грн, І за проведення рекламної кампанії 400 грн.


631


311


2400


8


^ Одночасно за кошторисним рахунком:8.1


оренда


0020

2000


8.2


рекламні витрати


0022

400


9


Придбано спортивний інвентар


153


631


600


10

Одночасно за кошторисним рахунком0021


600


11


Оплачено придбаний спортивний інвентар


631


311


600


12


^ Одночасно за кошторисним рахунком


0021

600Складемо звіт про виконання кошторису за перший звітний період (півріччя), взявши дані за оборотами відповідних «кошторисних» рахунків.

^ Таблиця 4. Звіт про виконання зведеного кошторису доходів та витрат

Клубу шанувальників тенісу за перше півріччя _______ рокуа/п
^

Доходи і витрати

Затвер­

джено, грн.


Вико

нано


Відхилення

(гр.Г- гр.Б)


Нарахонано доходів

і витрат


Рахунок


Сума, грн.


Рахунок


Сума, грн.

А

Б


В

Г

Д

Е


Ж

1

Залишок коштів на початок періоду


0

02

^ Усього доходів, у т.ч.:


3600

Кт

3000

-600

Дт


3600

2.1

— членські внески

3600


0010


3000

-600


0010


3600


3

^ Усього витрат, у т.ч.:

3500

Дт

3000

-500

Кт


3500

3.1

— витрати на оренду приміщення

2400

0020

2000

-400

0020

2400

3.2

— придбання спортивного інвентаря

600

0021

6000021

600

3.3

— витрати на рекламу (реклама клубу)

500

0022

400

-100

0022

500

4

Залишок коштів на кінець періоду

1000

100

Записи за бухгалтерськими і «кошторисними» рахунками для другого звітного періоду (півріччя) подано в таблиці 5.


^ Таблиця 5. Бухгалтерський облік виконання кошторису у другому півріччі


^

Зміст бухгалтерського запису

Бухгалтерський облік

з/п


Дебет


Кредит


Сума, грн.А

Б

В
Г
1

Нараховано суму членських внесків, що належить до отримання у першому звітному періоді


377


48


3600

2


Одночасно за кошторисним рахунком


0010

3600

3


Фактично отримано на банківський рахунок суму членських внесків з

урахуванням заборгованості (3600 + 600)


311


377


4200

4


^ Одночасно за кошторисним рахунком

00/0


4200

5


Відображено витрати (на підставі акту) на оренду приміщення в сумі 2400 грн., на проведення постійної рекламної кампанії 8 сумі 500 ґрн.


92


631


2900

6


^ Одночасно за кошторисним рахунком:


6.1


оренда приміщення

0020


2400

6.2


реклама клубу

0022


500

7


Перераховано з урахуванням заборгованості за оренду приміщення 2800 грн (2400 + 400)) за проведення рекламної кампанії 600 грн. (500 + 100)


631


311


3400

8


^ Одночасно за кошторисним рахунком:


8.1


оренда приміщення


0020

2800

8.2


реклама клубу


0022

600

9


Придбано спортивний інвентар


153


631


600

10


^ Одночасно за кошторисним рахунком

0031


600

11


Оплачено придбаний спортивний інвентар


631


311


240

12


^ Одночасно за кошторисним рахунком


0021

240

13


Відображено витрати на рекламу спортивного свята в газеті в сумі 100 грн., на місцевому телебаченні — 120 грн. і витрати на оренду

спортивного майданчика — 90 грн.


92


631


310

14


^ Одночасно за кошторисним рахунком:


14,1


витрати на рекламу (100 + 120)

0022


220

14.2


оренда спортивного майданчика

0020


90

15


Оплачено витрати на рекламу по місцевому телебаченню в сумі 120 грн., на оренду спортивного майданчика—90 грн.


92


631


210

16


^ Одночасно за кошторисним рахунком:


16.1


реклама на телебаченні


0022

120

16.2


оренда спортивного майданчика


0020

90

17


Нараховано винагороду організаторам свята


92


377


200

18


^ Одночасно за кошторисним рахунком

0023


200

19


Утримано прибутковий податок з суми винагороди {200 х 20%)


377


641


40

20


Отримано гроші до каси для виплати винагороди (200 – 40)


301


311


160

21


Перераховано прибутковий податок


641


311


40

22


Виплачено винагороду


377


301


160

23


^ Одночасно за кошторисним рахунком (160 + 40)


0023

гоо

24


Придбано призи учасникам свята


20


631


150

25


^ Одночасно за кошторисним рахунком

0024


150

26


Оплачено придбані призи


631


311


150

27


^ Одночасно за кошторисним рахунком


0024

150


28


Понесено інші витрати на організацію свята


92


631


50


29


^ Одночасно за кошторисним рахунком

0025


50


30


Вручено призи учасникам саята


92


20


150
Складемо звіт про виконання кошторису за другий звітний період (півріччя) і за рік, взявши дані за оборотами відповідних «кошторисних» рахунків.

^ Таблиця 6. Звіт про виконання зведеного кошторису доходів і витрат

Клубу шанувальників тенісу за друге півріччя _________ рокуз/пДоходи і витрати

Затвер-джено

грн.


ВиконаноВідхилення

(гр.Г – гр.Б)


Нараховано доходів і витрт

Рахунок


Сума, грн.


Рахунок


Сума, грн.

А


Б

В

Г


Д


Е


Ж


1


Залишок коштів на початок періоду


100

0
700


2


Усього доходів, у т ч.:


4110


Кт


4200


+90


Дт


3600


2 1


членські внески


3600


0010


4200


+600


0010


3600


22


безповоротна фінансова допомога


510


0011


0


510


0011


0


3


Усього витрат, у т ч.:


4210


Дт


4200


10


Кт


4210


3 1


витрати на оренду (2400 + 90)


2490


0020


2890


+400


0020


2490


32


придбання спортивного інвентаря


600


0021


240


-360


0021


600


33


витрати на рекламу (500 + 100 + 120)


720


0022


720


0


0022


720


34


витрати на виплату винагороди


200


0023


200


0


0023


200


35


витрати на придбання призів


150


0024


150


0


0024


150


36


інші зитрати


50


0025


0


-50


0025


50


4


Залишок коштів на кінець періоду


0

0
-510Таблиця 7. Звіт про виконання зведеного кошторису доходів і витрат

Клубу шанувальників тенісу за __________ рік

N2

з/п^ Доходи і витрати


Затвер­-

джено,

грн.

Викоано
Відхилення


(гр.Г– гр.Б)


^ Нараховано доходів і витрат

Рахунок


Сума, грн.


Рахунок


Сума, грн.

А


Б


В


Г


Д


Е


Ж


1


Залишок коштів на початок періоду


0

02


Усього доходів, у т.ч.:


7710


Кт


7200


510


Дт


7200


2 1


членські внески


7200


0010


7200


0


0010


7200


22


безповоротна фінансова допомога


510


0011


0


-510


0011


0


3


Усього витрат, у т.ч.:


7710


Дт


7200


-510


Кт


7710


3 1


витрати на оренду


4890


0020


4890


0


0020


4890


32


придбання спортивного інвентаря


1200


0021


840


360


0021


1200


33


витрати на рекламу


1220


0022


1120


100


0022


1220


34


витрати на виплату винагороди


200


0023


200


0


0023


200


35


витрати на придбання призів


150


0024


150


0


0024


150


36


інші витрати


50


0025


0


-50


0025


50


4


Залишок коштів на кінець періоду


0
0
-510Як бачимо, запропонований варіант пов'язування бухгалтерського обліку зі статтями кошторису дозволяє наочно і оперативно контролювати його виконання на основі даних бухгалтерського обліку

1 Див Бухгалтерія, 2002 р., № 9/1 (476).

2 Форми бухгалтерських реєстрів, затверджені наказом Мінфіну України від 29.12.2000 р. № 356 (прим. ред.).

Скачать, 11.73kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru