Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Програма розрахована на вивчення інформатики в 9-11 класах загальноосвітніх нав­чальних закладів усіх

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница3/5
Дата10.04.2012
Размер0.8 Mb.
ТипДокументы
Зміст навчального матеріалута вимоги до рівня навчальних досягнень учнів
К-сть годин
1. Інформація. Інформаційні процеси та системи
3. Комп’ютерні мережі
4. Основи роботи з текстовою інформацією
5. Комп’ютерна графіка
1. Системи обробки текстової інформації
2. Комп’ютерні презентаціїта мультимедіа
3. Системи обробки табличної інформації
4. Служби Інтернету
1. Базові поняття програмування
2. Основи програмування (вивчається на академічному рівні)
3. Растрова комп’ютерна графіка та анімація
4. Бази даних. Системи керування базами даних
5 – варіант 2. Flash-анімація (вивчається на академічному рівні)
6. Автоматизоване створення та публікація веб-ресурсів
7. Мова гіпертекстової розмітки (вивчається на академічному рівні)
8. Розробка проекту (виконується на академічному рівні)
Перелік курсів за вибором, які розширюють зміст навчальної програми
Назва курсу за вибором
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5
^

Зміст навчального матеріалу
та вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

9 клас


^ К-сть годин

Тема, зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня навчальних
досягнень учнів


6

^ 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи

Інформація. Дані. Способи і форми подання інформації. Передавання інфор­­мації. Кодування повідом­лень. Вимі­рю­вання обсягу даних.

Техніка безпеки та санітарні норми під час роботи на комп’ютері. Базовий склад комп’ютера. Підготовка комп’ю­тера до роботи. Основні дії мишею. Перші навички роботи на комп’ютері. Робота з клавіатурним тренажером.

Інформаційні системи та тех­нології. Інформаційні процеси. Апа­ратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Види інформаційних систем. Інформаційна культура та компетентність. Інформатика, як наука та галузь діяльності людини. Об’єкти та їх влас­тивості.

Подання даних і програм у комп’ю­тері. Класифікація та призначення апа­рат­них засобів. Процесор, мате­ринська плата. Внутрішня та зовнішня пам’ять.

Пристрої введення та виведення інформації. Принтери. Відеосистема. Мультимедійне обладнання. Клавіа­тура. Групи клавіш.

Історія розвитку комп’ютерів. Типо­ва архітектура та принцип дії персо­нального комп’ютера. Застосування комп’ютерів.Учні повинні мати уявлення про:

 • структуру інформаційної системи;

 • принципи кодування інформації;

 • кодову таблицю символів;

 • принципи запису інформації на зовнішні носії;

 • інформаційні технології;

 • принципи роботи комп’ютера;

 • взаємодію складових частин комп’ю­тера;

 • материнську плату комп’ютера;

 • системну шину й порти;

 • призначення контролерів, адаптерів;

 • принципи розміщення інформації на дисках;

 • покоління комп’ютерів та їх особливості;

 • перспективи розвитку комп’ютерів.

Учні повинні знати:

 • правила безпечної роботи на комп’ютері;

 • правила поведінки в кабінеті інформатики;

 • санітарні норми роботи на комп’ютері;

 • визначення інформатики, як науки;

 • види й властивості інформації;

 • основні інформаційні процеси;

 • одиниці вимірювання обсягу даних;

 • склад програмного забезпечення комп’ю­тера;

 • призначення пристроїв комп’ю­тера;

 • основні характеристики й функції мікро­про­цесора;

 • пристрої уведення й виведення інфор­мації;

 • будову клавіатури;

 • пристрої пам’яті, їх класифікацію та харак­теристики;

 • види носіїв даних та їх характеристики;

 • технічні характеристики комп’ютера;

 • основні події з історії розвитку комп’ю­тера;

 • галузі застосування комп’ютерів;

 • імена видатних учених в історії ство­рення й розвитку комп’ютерної техніки.

Учні повинні вміти:

 • надавати першу допомогу потерпілому при ура­женні електричним струмом;

 • оперувати поняттями «інформація», «дані» та «пові­­дом­лення»;

 • готувати комп’ютер до роботи;

 • виконувати основні дії мишею;

 • користуватися клавіатурою комп’ю­тера;

 • працювати з тренажерами миші і кла­віатури;

 • працювати з програмою для тестової пере­вірки знань;

 • правильно завершувати роботу з комп’ю­тером.

10

2. Системне і службове
програмне забезпечення


Види програмного забезпечення. Кла­сифікація, основні функції та складові операційних систем. Різновиди інтер­фейсу користувача. Поняття про фай­лові системи та відмінності між ними. Поняття файлу, каталогу. Ім’я файлу та каталогу. Імена зовнішніх запам’ято­вуючих пристроїв, шлях до файлу.

Робота з основними елементами гра­фічного інтерфейсу користувача опера­ційної системи. Використання вікон, меню, елементів керування.

Робота з об’єктами файлової системи: створення, копіювання, перейменування, переміщення та видалення об’єктів. Використання ярликів.

Пошук інформації на комп’ютері.

Запуск на виконання програм. Типи файлів. Зв’язок типів файлів з програ­мами та з розширеннями імен файлів.

Стандартні застосунки ОС. Використання буфера обміну.

Довідкова система ОС. Осно­в­ні мож­ли­вості. Прийоми роботи з довід­ковою системою. Використання системних утиліт.

Комп’ютерні віруси. Класифікація віру­сів. Антивірусні прог­рами. Запобі­гання зараженню ком­п’ю­тера вірусами.

Архівування файлів. Принципи стис­кан­­ня даних. Створення архівного файлу. Розархівування фай­лів. Робота з архівом.

Збереження файлів і папок. Робота з флеш-пам’яттю. Однора­зо­вий запис на оптичний диск. Допи­сування нових фай­­лів на оптичний диск. Робота з багато­разовими оп­тич­ними дисками.

Учні повинні мати уявлення про:

 • склад операційної системи;

 • класифікацію операційних систем;

 • інтерфейс користувача ОС;

 • типи файлів;

 • особливості виконуваних файлів;

 • типи і принцип дії шкідливих програм;

 • принципи стискання інформації;

 • буфер обміну.

Учні повинні знати:

 • види програмного забезпечення;

 • склад системного програмного забез­пе­чення;

 • основні функції операційної системи;

 • об’єкти файлової системи;

 • поняття файлу, його імені та розширення;

 • поняття каталогу та шляху до файлу;

 • принцип іменування зовнішніх запам’ято­вуючих пристроїв комп’ютера;

 • основні об’єкти робочого столу ОС;

 • елементи керування діалогових та інфор­маційних вікон;

 • властивості файлу, папки та ярлика;

 • порядок формування робочого столу;

 • структуру вікна папки;

 • кнопки керування вікном;

 • порядок роботи з контекстним меню;

 • порядок роботи з текстовим редактором;

 • правила набору й редагування тексту;

 • правила роботи з абзацами і фрагментами тексту;

 • правила видалення та відновлення об’єктів.

Учні повинні вміти:

 • вибирати об’єкти операційної системи для опра­цювання;

 • виводити на екран інформацію про файли;

 • копіювати, вилучати, перейменовувати файли та папки;

 • відновлювати об’єкти з папки «Кошик»;

 • створювати папки на локальних та знімних дисках і розміщу­вати їх ярлики на робочому столі;

 • створювати, редагувати й зберігати прості текстові документи;

 • виконувати пошук потрібних файлів засобами ОС;

 • завантажувати програми різними спосо­бами та коректно завершувати їх роботу;

 • користуватися найважливішими утилітами з підтримки працездатності та оптимізації роботи ОС;

 • знаходити інформацію щодо роботи з ОС у довідковій системі;

 • виконувати антивірусну перевірку комп’ю­тера та окремих об’єктів;

 • оновлювати антивірусні бази;

 • користуватися архіватором.

5

^ 3. Комп’ютерні мережі

Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне і про­грамне забезпечення мереж. Комуніка­ційні та мережеві протоколи.

Локальна мережа. Сервер та робоча станція. Адре­сація в мережі. Робоча група та домен. Вхід у локальну мережу та навігація нею. Спільне використання ре­сурсів: фай­лів, папок, принтерів.

Глобальна комп’ютерна ме­режа. Скла­­дові частини Інтер­нету. Провай­дери. Способи підклю­чення до Інтер­нету. Служби Інтер­нету. Адре­сація в Інтернеті. Соціальне значення Інтер­нету та загрози, пов’язані з його вико­ристанням.

Всесвітня мережа. Гіпертекст. Робо­та з веб-сторін­ками. Браузери. Пошук інформації на веб-сторінці. Заванта­ження файлів з Інтернету. Автоном­ний режим роботи. Настроювання браузера.

Пошук інформації в Інтернеті. Веб-каталоги. Пошукові системи. Стратегія пошуку інформації.Учні повинні мати уявлення про:

 • основні принципи будови та функціонування ком­п’ютерних мереж;

 • права доступу до ресурсів;

 • способи й умови підключення комп’ютерів до глобальної мережі;

 • системні засоби віддале­ного керування комп’ютером;

 • призначення основних мережних про­то­колів;

 • стратегію пошуку інформації в Інтернеті;

 • соціальне значення Інтернету та загрози, пов’язані з його використанням.

Учні повинні знати:

 • поняття глобальної та локальної комп’ю­терних мереж;

 • поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача;

 • поняття сервера та клієнтського комп’ю­тера;

 • обладнання, необхідне для організації локаль­­ної мережі;

 • способи навігації локальною мережею в середовищі операційної системи;

 • способи організації спільного доступу до Інтернету;

 • принципи та правила здійснення пошуку інфор­мації в Інтернеті;

 • правила адресації ресурсів в Інтернеті: URL-адреси та IP-адреси за протоколом IPv4;

 • поняття гіпертекстового документу й гіперпосилання;

 • поняття веб-сторінки та веб-сайту;

 • поняття всесвітньої мережі;

 • основні функції інтернет-провайдера.

Учні повинні вміти:

 • відкривати файли та папки на інших комп’ютерах локальної мережі;

 • копіювати та переміщувати дані між різ­ними комп’ютерами мережі;

 • надавати спільний доступ до папок на клі­єнтському комп’ютері;

 • використовувати мережевий принтер;

 • запускати на виконання браузер;

 • переглядати гіпертекстові сторінки;

 • створювати закладки на веб-сто­рінках;

 • повертатися до переглянутих сторінок, вико­­­ристовуючи інструменти «Вперед»/ «Назад»;

 • уводити з клавіатури адресу веб-сторінки;

 • здійснювати пошук інформації в Інтер­неті, використовуючи пошукові системи.

5

^ 4. Основи роботи з текстовою інформацією

Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Текстовий процесор. Інтерфейс текстового проце­сора. Зміна параметрів сторінки. Режими перегляду та редагування доку­мента. Використання довідкової сис­теми. Встановлення масштабу відоб­ра­ження документа.

Уведення тексту. Правила набору тексту. Переміщення текстом доку­мента. Робота з абзацами та рядками. Перевірка правопису. Відкриття та збе­реження документа.

Форматування символів. Гарнітура і шрифт. Написання та розмір символів. Форматування абзаців. Вирівнювання рядків. Відступи і виступи. Інтервали між абзацами. Міжрядковий інтервал. Копіювання формату. Табуляція.

Фрагменти тексту. Способи виділення фрагменту тексту. Операції з фрагмен­тами. Скасування помилкових дій. Робота з кількома документами.

Учні повинні мати уявлення про:

 • класифікацію програм для опрацювання текстових документів;

 • принципи перевірки правопису текстовим процесором.

Учні повинні знати:

 • призначення та основні функції текстового процесора;

 • порядок роботи з текстовим процесором;

 • правила набору й редагування тексту;

 • основні операції з текстом, виконувані за допомогою текстового процесора;

 • об’єкти текстового процесора та їх влас­тивості;

 • основні режими роботи текстового про­цесора;

 • правила створення нового документа;

 • правила редагування наявного документа;

 • правила форматування тексту;

 • правила пошуку й заміни фрагментів тексту.

Учні повинні вміти:

 • створювати й відкривати текстовий документ;

 • уводити текст;

 • редагувати документ і зберігати його на зовнішніх носіях;

 • шукати в автоматичному режимі й замі­нювати фрагменти тексту;

 • копіювати та переміщувати фрагменти тексту;

 • створювати новий текст з фрагментів інших текстових документів;

 • шукати й виправляти орфо­гра­фічні та гра­матичні помилки;

 • скасовувати помилкові дії;

 • змінювати шрифт, розмір, накреслення, колір символів;

 • змінювати вирівнювання абзаців, встановлювати відсту­пи та інтервали між абзацами і рядками;

 • користуватися табуляторами для ство­рення стовпців тексту.

7

^ 5. Комп’ютерна графіка

Основи комп’ютерної графіки. Раст­рові й векторні зображення та їх влас­тивості. Колірні моделі. Засоби пере­гляду та обробки зображень. Формати графічних файлів.

Векторна графіка. Засоби створення зображень, вбудовані в офісний пакет. Побудова фігур. Криві. Побу­дова об’єк­тів довільної форми. Зміна форми кри­вої. Текстові об’єкти.

Властивості фігур. Властивості кон­туру та заливки. Спеціальні ефекти оформлення фігур. Створення малюн­ків. Копіювання фігур. Видалення фігури.

Упорядкування об’єктів на площині. Групування об’єктів. Упорядкування накладання об’єктів. Написи. Фігурний текст.

Растровий графічний редактор. Заван­таження графічного редактора. Робоча область. Вибір основного кольору і кольору фону. Параметри малюнка. Огляд інструментів. Прості інструменти малювання.

Створення малюнків. Малювання ліній і фігур. Робота з кольором.

Виділення та обробка фрагментів ма­люнка. Уведення і форматування тексту. Друк малюнка. Збере­ження малюнка або його фрагменту. Ство­рення копії зображення екрана.Учні повинні мати уявлення про:

 • структуру растрового та векторного зоб­раження;

 • відмінності між різними графічними фор­ма­тами.

Учні повинні знати:

 • види комп’ютерної графіки;

 • призначення й основні функції графічного редактора;

 • формати графічних файлів;

 • призначення моделей RGB, CMYK, HSB та правила кодування кольору в цих моделях;

 • основні операції при створенні та реда­гуванні зображень за допомогою графічного редактора;

 • правила роботи в середовищі графічного редактора.

Учні повинні вміти:

 • використовувати графічні засоби для побудови векторних малюнків;

 • додавати до малюнка фігури та криві;

 • редагувати фігури та криві;

 • групувати та розгруповувати елементи век­торного малюнка;

 • додавати написи до векторного малюнка;

 • упорядковувати векторні об’єкти на пло­щині малюнка;

 • завантажувати растровий графічний редактор;

 • користуватися інструментами, що надає графічний редактор;

 • вибирати колір фону, використовувати па­літру кольорів;

 • змінювати параметри інструментів гра­фіч­ного редактора;

 • створювати прості малюнки засобами гра­фіч­ного редактора;

 • робити написи на растрових малюнках;

 • зберігати графічні зображення в різних форматах;

 • виділяти, копіювати, переміщувати та збе­рі­гати фрагменти малюнків.

10 клас


7

^ 1. Системи обробки текстової інформації

Створення й редагування нумерованих, маркованих і багаторівневих списків.

Таблиці в текстовому документі. До­да­вання таблиці. Виділення у таб­лиці. Зміна розмірів стовпців та рядків. Наві­гація таблицею. Форматування клі­ти­нок. Межі й заливка.

Редагування вмісту таблиці. Вставлен­ня стовпчиків і рядків. Зміна розміру і розташування таблиці. Зміна напрямку тексту.

Зображення в тексті. Вставляння ма­люнка. Положення малюнка у тексті. Зміна розмірів малюнка. Переміщення ма­люнка. Копіювання малюнка. Ство­рення буквиць.

Використання стилів. Різновиди сти­лів. Поняття про схему документа. Перегляд документа в різних режимах. Правила стильового оформлення доку­ментів різних типів.

Шаблони документів. Створення шаб­лона та файлу на основі шаблона. Копіювання стилів у документи та шаблони.

Багатосторінковий документ. Встанов­лення колонтитулів. Нумерація сторі­нок. Розділи документа. Побудова змісту. Виноски. Підготовка до друку і друк документа.

Створення макросів та їх використання.

Учні повинні мати уявлення про:

 • багатосторінкові документи та їх проек­тування;

 • обчислення у стовпцях та рядках таблиці.

Учні повинні знати:

 • види списків;

 • правила роботи з таблицями в середовищі текс­тового процесора;

 • правила роботи з графічними об’єктами в сере­довищі текстового процесора;

 • порядок створення і редагування стилів;

 • правила створення змісту за допомогою стилів;

 • способи розташування тексту на сто­рінці;

 • призначення виносок і колонтитулів;

 • порядок друку документів.

Учні повинні вміти:

 • створювати й редагувати списки різних видів;

 • вставляти таблиці в текстові доку­менти;

 • змінювати розміри таблиці та її еле­ментів;

 • редагувати вміст та структуру таблиць;

 • оперувати графічними об’єктами в середо­вищі текстового процесора;

 • нумерувати сторінки та створювати зміст;

 • друкувати документи;

 • використовувати колонтитули та виноски в оформленні документа;

 • використовувати засоби автоматизації: стилі, макроси, шаблони документів.

9

^ 2. Комп’ютерні презентації
та мультимедіа


Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демон­страції презентацій.

Ознайомлення з програмою для роз­робки слайдових презентацій. Можли­вості та область використання прог­рами. Типові об’єкти презентації. Запуск програми. Режими роботи зі слайдами. Зміна співвідношення еле­мен­­тів робочого поля. Встановлення масш­табу. Збереження презента­ції. Ство­рення нової презентації. Завер­шен­ня роботи.

Текстові та графічні об’єкти на слай­дах. Створення нового слайда. Вибір розмітки слайда. Уведення тексту. Списки. Написи. Переміщення тексту. Форматування тексту. Зміна шрифту. Форматування текстової рамки. Гра­фічні об’єкти на слайдах. Макети слай­дів. Автофігури.

Структура презентації. Операції зі слайдами. Шаблони оформлення. Ко­лірна схема. Створення фону. Зразки слай­дів. Список заголовків слайдів.

Анімація об’єктів слайда. Аудіо- та відеоефекти. Ефекти переходу. Налаш­тування анімації. Настроювання звуку в анімації. Відтворення звуку. Вставлян­ня в презентацію відеокліпів.

Демонстрація презентацій. Гіперпосилання. Кнопки дій. Створення автома­тичного показу слайдів.

Поняття про мультимедійні дані. Фор­мати аудіо- та відеофайлів. Принципи відтворення звуку та відео. Стиснення й кодування мультимедійних даних. Кодеки. Мультимедійні програвачі. Відтво­рення аудіо- та відеофайлів.

Обробка мультимедійних даних. Ог­ляд інтерфейсу програми для обробки ві­део­матеріалів. Розкадрування та шка­ла часу. Монітор попереднього пере­гляду. Імпорт відеофайлів, зображень та зву­ко­записів. Монтаж кліпів.

Оформлення та публікація фільму. Додавання в проект переходів та ефек­тів і їх налаштування. Заголовки й титри до фільму. Публікація фільму.

Учні повинні мати уявлення про:

 • принципи настроювання анімації;

 • принципи використання звукової та відео­інформації в презентаціях;

 • відмінності між слайдовими та потоковими презентаціями.

Учні повинні знати:

 • поняття презентації та комп’ютерної презентації;

 • призначення комп’ютерної презентації;

 • призначення середовища підготовки презен­тацій;

 • способи створення слайдової пре­зен­тації;

 • можливості використання різних типів об’єк­тів для створення комп’ютерної пре­зентації;

 • способи демонстрування слайдів;

 • призначення та можливості програми для підготовки та обробки відеоматеріалів;

 • призначення і основні характеристики тех­нічних засобів, призначених для демонстрації презентацій.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати програму для розробки комп’ютерних презентацій;

 • створювати слайдові презентації за допомогою майстра, шаблонів оформлення, а також порожні презентації;

 • добирати доречний для заданої теми тип, шаблон, колірну схему та вміст презентації;

 • створювати слайди з текстовими та графічними об’єк­тами;

 • редагувати об’єкти на слайдах;

 • створювати анімаційні ефекти для об’єк­тів слайда та переходів між слайдами;

 • настроювати параметри анімаційних ефек­тів, а також порядок їх відтворення;

 • створювати засоби керування презентацією;

 • створювати навчальні презентації з різних шкіль­них предметів;

 • демонструвати презентацію та керувати її показом;

 • додавати аудіосупровід до презентації та окремих анімаційних ефектів;

 • застосовувати засоби структурування пре­зентації: шаблони, макети, зразки слайдів;

 • копіювати презентацію на диск;

 • створювати відеофільм з готових відео­фрагментів та фотографій;

 • налаштовувати переходи між кліпами;

 • додавати відеоефекти до кліпів;

 • додавати до відеофільму титри;

 • зберігати відеофільм в одному з відео­форматів.

10

^ 3. Системи обробки табличної інформації

Запуск табличного процесора, від­криття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки. Адресація клітинок. Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й аркушу. Уведення даних до клітинок і редагування їх вмісту. Копіювання, переміщення й видалення даних.

Форматування даних, клітинок і діа­пазонів клітинок. Операції з рядками та стовпцями. Об’єднання клітинок.

Автозаповнення, автоуведення, про­гресії. Формули.

Абсолютні, відносні та мішані поси­лання на клітинки і діапазони клітинок. Посилання на клітинки інших аркушів та інших книг. Модифікація посилань під час копіювання формул.

Графічний аналіз рядів даних. Різно­види діаграм, їх створення та наст­роювання. Інтерпретація діаграм. Вибір типу діаграми.

Функції. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних, текстових функцій таблич­ного процесора.

Таблиця, як подання набору одно­типних об’єктів. Автоматизоване виби­рання даних із таблиць. Функції для роботи з базою даних.

Сортування й фільтрація даних у таблицях. Використання розширених фільтрів. Умовне форматування даних.

Проміжні підсумки та зведені таблиці.

Учні повинні мати уявлення про:

 • задачі, розв’язання яких потребує засто­су­вання електронних таблиць;

 • можливість посилання на клітинки з інших аркушів та книг;

 • таблицю, як засіб подання набору однотип­них об’єктів;

 • можливість роботи з фрагментом таблиці як з базою даних;

Учні повинні знати:

 • призначення табличного процесора;

 • принцип адресації елементів електронних таб­лиць;

 • основні операції з даними, розміщеними в електронних таблицях;

 • можливості та правила опрацювання даних, що зберігаються в електронних таб­лицях;

 • відмінність між абсолютними, відносними та мішаними посиланнями;

 • поняття величини.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати табличний процесор;

 • уводити та форматувати дані в клітинках таблиці;

 • виконувати основні операції над вмістом клітинок;

 • використовувати основні математичні, статистичні, логічні й текстові функції табличного процесора для розв’язання прос­тих прикладних задач;

 • користуватися рядком формул;

 • використовувати абсолютні та відносні адреси клітинок;

 • зберігати документи на зовнішніх носіях;

 • будувати діаграми та графіки на основі таб­личних даних;

 • добирати тип діаграми, найбільш придат­ний для графічного відображення конкретних даних;

 • інтерпретувати інформацію, подану у виг­ляді діаграм;

 • шукати дані в таб­лицях;

 • сортувати таблиці;

 • фільтрувати таблиці за допомогою авто­фільтра та розширених фільтрів;

 • обчислювати для таблиць підсумкові харак­теристики;

 • виводити таблиці на друк.

6

^ 4. Служби Інтернету

Електронна пошта. Принципи функ­ціонування електронної пошти. Елек­тронна адреса. Основні елементи листа електронної пошти. Протоколи елек­тронної пошти.

Електронне листування через веб-інтерфейс. Реєстрація поштової скринь­ки. Перегляд пошти. Створення пові­домлення. Правила та етика елек­трон­ного листування.

Поштовий клієнт. Інтерфейс прог­рами. Облікові записи. Створення пові­домлення. Надсилання повідомлень. Отримання повідомлень. Відповідь на повідомлення.

Приєднання (вкладання) файлів. Одержання повідомлення з приєднаними файлами. Адресна книга. Списки контактів і розсилки

Служби обміну миттєвими повідом­лен­нями. Правила інтерактивного спіл­ку­вання. Програма для обміну миттє­вими повідомленнями. Реєстрація в службі обміну повідомленнями. Порів­няння програм для обміну миттєвими повідомленнями.

Форуми. Чати. Спілкування на фору­мах і в чатах.Учні повинні мати уявлення про:

 • організацію інформаційного зв’язку в Інтернеті;

 • принципи функціонування електронної пошти;

 • правила запису електронної поштової адреси;

 • етику спілкування в Інтернеті;

 • чати.

Учні повинні знати:

 • призначення поширених послуг глобальної мережі;

 • види програмного забезпечення для корис­тування послугами мережі Інтернет;

 • можливості програм для роботи з елек­тронною поштою;

 • правила електронного листування;

 • формати файлів, які бажано використовувати для пересилання графічних даних та їх публікації в Інтернеті;

 • можливості та правила інтерактивного спілку­вання в Інтернеті;

 • призначення адресної книги.

Учні повинні вміти:

 • працювати з електронною поштою через веб-інтерфейс та за допомогою поштового клієнта;

 • складати, редагувати та надсилати елект­рон­ні листи;

 • приймати електронну пошту;

 • давати відповіді на електронні листи;

 • користуватися адресною книгою;

 • вкладати до електронних повідомлень файли різних типів;

 • пересилати поштові пові­домлення;

 • реєструватися в службі обміну миттєвими повідомленнями;

 • використовувати службу обміну миттє­вими повідомленнями для інтерактивного спілкування та обміну файлами;

 • брати участь у форумі.

11 клас


11

^ 1. Базові поняття програмування

Складові програми: логіка, структури даних, інтер­фейс. Поняття об’єкта у програмуванні. Елементи інтерфейсу користувача, як об’єкти. Параметри об’єкта. Поняття події та обробника події. Поняття про методи об’єкта.

Поняття алгоритму, виконавця алго­ритму. Поняття мови програмування, програмного коду, компілятора, сере­довища розробки програм. Методика розробки програми. Графічне подання алгоритмів. Конструювання лінійних алгоритмів та їх графічне подання.

Принципи роботи у середовищі розробки програм. Програмний проект, його відкриття, виконання та збере­ження. Поняття оператора та різновиди операторів.

Покрокове виконання та аналіз роботи готових програм. Використання нала­годжувача програм. Різновиди поми­лок, методи їх пошуку та виправлення.

Конструювання інтерфейсу користувача. Елементи керування та їх пара­метри. Зміна значень параметрів еле­ментів керування. Елементи керування, призначені для уведення даних. Еле­мент керування «Таймер».

Виведення даних. Елементи керу­вання, призначені для відображення текстових і графічних даних.

Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор присвоювання. Константи. Уведення даних.

Поняття операції та виразу. Основні правила запису, обчислення та викорис­тання виразів. Присвоювання значень виразів змінним. Арифметичні операції та їх пріоритет.

Операції порівняння. Алгоритмічна структура розгалуження та її гра­фічне подання.

Елемент керування «Прапорець». Про­грамна реалізація алгоритмічної струк­тури розгалуження.

Алгоритмічна структура повторення, її графічне подання та програмна реалі­зація. Цикл із параметром.


Учні повинні мати уявлення про:

 • методику розробки програмного забезпечення;

 • графічні схеми базових алгоритмічних структур;

 • основні поняття мови програмування: алфа­­віт, синтаксис, семантика;

 • принципи побудови програмного коду;

 • систему програмування, інтер­­претацію та компіляцію;

 • дані, способи зберігання даних та їх роль у програмах;

 • програмну логіку та інтерфейс.

Учні повинні знати:

 • поняття об’єкта у програмуванні, його параметрів та методів;

 • поняття події та обробника події;

 • поняття алгоритму та програми;

 • форми подання алгоритму;

 • базові структури алгоритмів;

 • принципи роботи в інтегрованому середо­вищі програмування;

 • послідовність дій зі створення, збереження, ком­піляції, виконання програмного проекту;

 • послідовність дій для редагування коду оброб­ника події;

 • основні параметри вивчених програмних об’єктів;

 • стандартні типи даних, набір функцій і операцій, допустимих для кожного з типів даних;

 • поняття змінної і типу даних;

 • синтаксис оголошення змінної;

 • поняття константи;

 • призначення елементів керування «Напис», «Текстове поле», «Кнопка», «Прапорець», «Поле зображення», «Таймер»;

 • синтаксис і семантику оператора циклу з параметром;

 • призначення вікон повідомлень та спосіб їх відображення;

 • синтаксис і семантику оператора прис­воювання;

 • синтаксис і семантику операцій порів­няння;

 • семантику алгоритмічних структур одно- та двоальтернативного розгалужень;

 • синтаксис та семантику операторів розга­луження;

 • семантику алгоритмічної структури пов­торення;

 • поняття синтаксичної та семантичної помилки;

 • методику виявлення та виправлення помилок.

Учні повинні вміти:

 • аналізувати алгоритм розв’язування задачі;

 • будувати графічні схеми найпростіших алгоритмів;

 • формально виконувати алгоритми;

 • працювати в інтегрованому середовищі про­грамування, керувати відображенням вікон та панелей інструментів;

 • створювати новий проект, відкривати, зберігати й закривати проект;

 • додавати на форму елементи керування та змінювати значення їх параметрів;

 • створювати та редагувати код обробника події;

 • компілювати й запускати програму;

 • визначати тип величини, поточне значення величини;

 • використовувати числові вирази та функції в операторах присвоєння;

 • оголошувати змінні;

 • надавати змінним значення параметрів елементів керування, інших змінних та констант;

 • записувати прості умови;

 • складати та записувати мовою програмування алгоритми, в яких використовуються структури розгалуження;

 • використовувати в програмах оператори циклу з параметром;

 • обробляти в програмах дані, які уводять за допомогою елементів керування «Текстове поле», «Кнопка», «Прапорець»;

 • обробляти події елемента керування «Таймер»;

 • виводити дані за допомогою елементів керування «Напис», «Текстове поле», «Поле зображення».

16

^ 2. Основи програмування
(вивчається на академічному рівні)


Вкладені розгалуження. Поліваріантне розгалуження. Логічні операції. Скла­дені умови. Робота з елементами вибору. Елемент керування «Перемикач». Про­грамування перемикачів.

Цикли з передумовою та післяумовою. Програмування ітеративних обчислень. Елементи керування «Список» або «Поле зі списком».

Одновимірний масив даних. Оголо­шення масиву. Надання значень еле­мен­там масиву. Виведення значень еле­ментів масиву.

Задачі обробки одновимірних масивів.

Впорядкування масивів. Вкладені цикли.

Підпрограми користувача. Поняття про формальні та фактичні параметри, глобальні та локальні змінні.

Учні повинні мати уявлення про:

 • способи використання базових алгоритмічних структур;

 • різні алгоритми впорядкування одновимірного масиву.

Учні повинні знати:

 • семантику поліваріантного розгалуження;

 • логічні операції;

 • призначення елементів керування «Пере­микач» та «Список» (або «Поле зі списком»);

 • синтаксис та семантику операторів циклів з передумовою та післяумовою;

 • синтаксис та семантику оголошення одно­вимірного масиву даних;

 • синтаксис і семантику оголошення й вик­лику підпрограм користувача;

 • один з алгоритмів впорядкування однови­мірного масиву;

 • відмінність між формальними та фактич­ними параметрами, локальними та глобальними змінними.

Учні повинні вміти:

 • складати та записувати мовою програмування алгоритми, в яких використовуються вкладені розгалуження та розгалуження всередині структур повторення;

 • записувати мовою програмування складені логічні вирази;

 • розв’язувати задачі, що передбачають вибір варіанта обчислень залежно від істинності складеної умови;

 • складати та записувати мовою програмування алгоритми, у яких використовуються вкладені розгалуження;

 • використовувати в програмах оператори циклу з передумовою та після­умовою;

 • вибирати оператор циклу, що є найкращим для розв’язування певної обчислювальної задачі;

 • розв’язувати задачі на обчислення сум, добутків, середніх значень для наборів чисел;

 • розв’язувати задачі на обчислення кількості елементів із заданою властивістю та виконання над ними різноманітних операцій для наборів однотипних даних, що уводяться;

 • розв’язувати задачі на впорядкування еле­ментів одновимірного масиву;

 • викликати у програмі стандартні підпро­грами;

 • використовувати підпрограми для струк­туризації програм;

 • викликати підпрограми й передавати до них пара­метри за значенням.

5

^ 3. Растрова комп’ютерна графіка
та анімація


Середовище графічного редактора. Поняття про багатошарову структуру зображення. Режими шарів. Ство­рення GIF-анімації з багатошарового зобра­ження.

Інструменти малювання. Пензлі. Інструменти заповнення. Текстури.

Інструменти виділення фрагменту. Редагування області виділення.

Засоби для корекції зображення.

Фільтри.


Учні повинні мати уявлення про:

 • багатошарову структуру зображення;

 • створення нових пензлів та текстур;

 • можливості корекції зображення;

 • можливості використання фільтрів;

 • принцип отримання анімаційного ефекту;

 • різні режими шарів.

Учні повинні знати:

 • призначення елементів інтерфейсу графіч­ного редактора;

 • призначення та порядок використання вивчених інструментів.

Учні повинні вміти:

 • додавати та видаляти шари до зображення;

 • змінювати порядок шарів;

 • обирати один з шарів для редагування;

 • змінювати режим шару;

 • використовувати інструменти малювання з різними формами пензля;

 • заповнювати ділянку зображення обраним кольором або текстурою;

 • виділяти фрагменти зображення різними інструментами;

 • виконувати просту корекцію зобра­ження шляхом зміни яскравості, контрастності, кольору;

 • редагувати область виділення;

 • застосовувати кілька фільтрів;

 • зберігати багатошарове зображення у вигляді анімованого файлу формату GIF.

8

^ 4. Бази даних. Системи керування базами даних

Основні поняття теорії баз даних. Сис­теми керування базами даних (СКБД) та їх призначення. Поняття моделі даних. Реляційна модель даних. Особ­ливості реляційних баз даних.

Модель «сутність–зв’язок» предметної області. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку між сутностями. Класи­фікація зв’язків за множинністю.

Середовище СКБД. Основні об’єкти бази даних. Ство­рення нової бази даних в середовищі СКБД. Відображення моделі «сутність–зв’язок» на базу даних. Створення таблиць. Властивості полів, типи даних. Створення первин­ного ключа. Уведення да­них у таб­лиці.

Реалізація в базі даних різних типів зв’язків між таблицями. Поняття зовніш­нього ключа. Редагування таблиць і даних у таблицях.

Розробка інтерфейсу користувача для уведення даних у базу. Ство­рення та редагування форм.

Упорядкування да­них. Пошук і заміна даних. Фільтри.

Ство­рен­ня запитів. Створення й вико­нання про­стих вибіркових запитів. Запити на додавання, оновлення та видалення даних. Запити з параметром.

Засоби відображення даних, що збе­рігаються в базі. Створення, реда­гу­вання, друк звітів.

Учні повинні мати уявлення про:

 • клас задач, для розв’язання яких доцільно вико­ристовувати СКБД;

 • моделі даних;

 • особливості реляційної моделі даних та реляційних СКБД;

 • можливі недоліки невдало спроектованої бази даних;

 • поняття цілісності даних та механізми забезпечення цілісності;

 • різницю між фільтрами та запитами.

Учні повинні знати:

 • поняття бази даних та системи керування базами даних;

 • призначення СКБД;

 • основні типи даних у базах даних;

 • основні операції, що можна виконувати з даними;

 • поняття сутності, атрибута, ключа та зв’язку між сутностями предметної області;

 • різновиди зв’язків між сутностями;

 • правила проектування та створення бази даних засобами СКБД;

 • правила впорядкування та пошуку даних у базі даних засобами СКБД.

Учні повинні вміти:

 • створювати модель «сутність-зв’язок» для заданої предметної області (2-4 сутності);

 • запускати СКБД і створювати базу даних;

 • створювати структуру бази даних на основі моделі «сутність–зв’язок»;

 • уводити дані в базу даних;

 • редагувати та видаляти записи;

 • змінювати структуру бази даних;

 • виконувати основні операції з об’єктами бази даних;

 • упорядковувати записи;

 • створювати запити на вибірку даних до однієї таблиці, а також ті, що вимагають природного з’єднання таблиць;

 • створювати запити на додавання, онов­лення й видалення даних в одній таблиці;

 • застосовувати фільтри при роботі з таб­лицями;

 • створювати, редагувати та форматувати форми;

 • використовувати форми для поповнення бази даних новими даними;

 • створювати та редагувати прості звіти.

8

5 – варіант 1. Тривимірна комп’ютерна графіка
та анімація (вивчається на академічному рівні)


Тривимірна графіка. Класифікація програм для роботи з тривимірною гра­фікою. Особливості інтерфейсу редак­тора тривимірної гра­фіки. Принципи тривимірної навігації.

Робота з об’єктами. Додавання триви­мірних примітивів. Переміщення, мас­штабування, обертання об’єктів. Копію­вання та клонування об’єктів.

Принципи кодування властивос­тей три­вимірних об’єктів. Редагування форми полігональних мешів. Вер­шини, ребра, грані.

Матеріали та їх властивості. Обчис­лювані текстури. Графічні текстури. Рендеринг тривимірної сцени.

Текстові об’єкти та їх редагування.

Анімація ключовими кадрами. Дода­вання ключового кадру для об’єкта. Перемі­щення по кадрах. Шкала часу. Попе­редній перегляд анімації. Ренде­ринг анімації.

Модифікатори. Модифікатор «Дзер­кало». Модифікатор «Масив». Одно­часне використання декількох моди­фікаторів.Учні повинні мати уявлення про:

 • відмінність між програмами для художнього та технічного тривимірного моделювання;

 • принципи кодування інформації про три­вимірні об’єкти;

 • відмінності між тривимірними об’єктами різних видів: мешами, текстовими об’єк­тами;

 • принцип отримання анімаційного зобра­ження;

 • ключові кадри;

 • рендеринг, як кінцевий етап розробки три­вимірного зображення або анімації;

 • обчислювані текстури.

Учні повинні знати:

 • призначення та особливості елементів інтер­фейсу редактора тривимірної гра­фіки;

 • призначення вивчених інструментів;

 • елементи мешів: вершини, ребра, грані;

 • засоби керування положенням, формою та розмірами об’єктів;

 • види тривимірних примітивів.

Учні повинні вміти:

 • запускати редактор тривимірної гра­фіки;

 • здійснювати навігацію у тривимірній сцені;

 • користуватися елементами інтерфейсу;

 • будувати тривимірні об’єкти різних видів: меші, текстові об’єкти;

 • виділяти кілька об’єктів для редагування;

 • змінювати властивості матеріалу об’єкта;

 • змінювати масштаб перегляду сцени на екрані;

 • створювати копії та клони (зв’язані копії) об’єктів;

 • використовувати деякі модифікатори;

 • створювати анімацію методом ключових кадрів;

 • використовувати шкалу часу;

 • зберігати сцену у файл потрібного фор­мату та відкривати збережений файл;

 • здійснювати рендеринг зображення та ані­мації у необхідному форматі.

8

^ 5 – варіант 2. Flash-анімація (вивчається на академічному рівні)

Основні поняття середовища Flash: робоче поле, часова шкала, кадри та ключові кадри, рівні; поняття символу та екземпляру символу, бібліотека, панель властивостей, панель дій.

Створення Flash-документу та налаш­тування його властивостей, додання мультимедійного вмісту, публікація кліпу та його перегляд.

Створення вмісту презентації, ство­рення графічних об’єктів, імпортування об’єктів, групування, вирівнювання та трансформування об’єктів.

Створення анімації, покадрова аніма­ція, створення анімації з автоматичним заповненням проміжних кадрів, рух об’єктів, створення анімаційних ефектів шляхом зміни властивостей об’єктів, рух за кривими.

Інші види анімації, ефекти часової шкали, морфінг, використання масок.


Учні повинні мати уявлення про:

 • елементи середовища Flash: панель інструментів, панель властивостей, бібліотеку, часову шкалу, кадри та рівні часової шкали, робоче поле;

 • символ та екземпляр символу;

 • призначення бібліотеки, панелі властивостей та панелі дій;

 • основні методи створення анімації засобами Flash.

Учні повинні знати:

 • можливі варіанти публікації презентації;

 • метод створення покадрової анімації;

 • метод створення анімації з автоматичним заповненням проміжних кадрів з використанням технологій Motion Tweening та Shape Tweening;

Учні повинні вміти:

 • створювати Flash-документ та настроювати його властивості;

 • створювати статичні об’єкти;

 • імпортувати зовнішні об’єкти;

 • створювати покадрову анімацію;

 • створювати анімацію з автоматичним заповненням проміжних кадрів;

 • анімувати криволінійний рух об’єктів;

 • публікувати презентацію та настроювати параметри публікації.

7

^ 6. Автоматизоване створення
та публікація веб-ресурсів


Поняття, структура та різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. Поняття про мову HTML

Засоби автоматизованої розробки веб-сайтів. Візуальний редактор веб-сайтів. Поняття про систему керування вміс­том сайту (CMS). Автоматизоване створення веб-сайту, вибір його типу й оформлення. Наповнення сторінок сайту текстовою та графічною інфор­ма­цією, створення гіперпосилань, заван­таження файлів на сайт.

Структурування інформації на веб-сторінках за допомогою таблиць.

Основні принципи ергономічного розміщення інформації на веб-сто­рінках. Просторовий дизайн веб-сто­рінок. Дизайн кольору, форми, шриф­тів, текс­тури.

Огляд технологій Веб 2.0. Веб-спіль­ноти та їх різновиди. Створення, адмі­ністрування і використання онлайнової спільноти, публікація у ній файлів і повідомлень. Вікі-технології.

Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими доку­ментами.Учні повинні мати уявлення про:

 • процес реєстрації веб-сайту на сервері безкоштовного хостингу з CMS;

 • процес автоматизованого створення веб-фору­мів та чатів;

 • формати зображень, відео- та аудіо­кліпів, що публікуються на веб-сторінках;

 • принципи обробки даних у середовищі для спільної роботи з документами;

 • керування версіями, змінами й правами доступу до документів, що використовуються спільно;

 • технології Веб 2.0.

Учні повинні знати:

 • особливості сайтів різних типів: статичних веб-сайтів, веб-спільнот, інтернет-магазинів, порталів, блогів тощо;

 • відмінності між сторінками різних типів: домашньої, веб-каталогу, форуму, сторінкою розділу веб-сайту тощо;

 • призначення систем керування вмістом сайту;

 • призначення і принципи функціонування веб-спільнот;

 • особливості таких веб-спільнот, як вікі-спільноти, онлайнові групи, блоги;

 • принципи ергономічного розміщення інфор­мації на веб-сторінках;

 • принципи добору шрифтів, геометричних форм, кольорів і текстур на веб-сторінці;

 • призначення мови HTML;

 • поняття тегу.

Учні повинні вміти:

 • реєструвати веб-сайт на сервері безкоштовного хостингу;

 • автоматизованими засобами створювати веб-сторінки різних типів, добирати їх оформлення;

 • використовувати таблиці для структурування інформації на веб-сторінках;

 • адмініструвати веб-сайт, опублікований на сервері безкоштовного хостингу;

 • засобами системи керування вмістом ство­рювати вміст веб-сайту й оновлювати його;

 • створювати й адмініструвати веб-ката­логи, форуми, блог;

 • розміщувати на веб-сторінках зображення й текстову інформацію, настроювати пара­метри їхнього розташування, відоб­раження та відтворення;

 • публікувати документ у службі онлайно­вого документообігу, редагувати такий документ особисто та спільно з іншими учнями, а також керувати правами дос­тупу до нього.

4

^ 7. Мова гіпертекстової розмітки (вивчається на академічному рівні)

Теги і атрибути. Структурні теги. Теги форматування символів.

Теги форматування абзаців (заголовки, списки).

Вставляння зображень в HTML-доку­мент.

Розмітка таблиць. ГіперпосиланняУчні повинні мати уявлення про:

 • принцип тегової розмітки тексту;

 • можливість створення таблиць з об’єдна­ними клітинками.

Учні повинні знати:

 • поняття тегу й атрибуту тегу;

 • теги структури документа, форматування символів та абзаців, вставляння зображень, таблиць та їх елементів, гіперпосилань;

 • основні атрибути вивчених тегів.

Учні повинні вміти:

 • засобами мови HTML і текстового редак­тора: задавати фоновий колір веб-сто­рінки, настроювати параметри шрифту всієї сторінки та окремих текстових фраг­ментів, створювати однорівневі марковані й нумеровані списки, створювати та фор­матувати таблиці;

 • створювати веб-сайт з кількох сторінок, що зв’язані текстовими гіперпосиланнями;

 • створювати гіперпосилання на основі текс­то­вих фрагментів і зображень;

 • змінювати засобами мови HTML вигляд і структуру клітинок, рядків і таблиць загалом.

4

^ 8. Розробка проекту (виконується на академічному рівні)

Колективне або індивідуальне вико­нання завдань, що вимагають засто­сування кількох інформаційних техно­логій (розв’язання завдань з обробки даних з використанням кількох офісних програм; обмін даними між різними програмними середовищами; автома­тизоване створення документів тощо).

Примітка: наведені вимоги орієн­тов­ні і уточнюються вчителем з ураху­ван­ням особливостей виконуваних проектів.


Учні повинні мати уявлення про:

 • стратегію організації колективної роботи над завданням з обробки даних.

Учні повинні вміти:

 • застосовувати кілька програм для розв’я­зання завдання з обробки даних;

 • використовувати комп’ютерні засоби ін­тер­активного спілкування й обміну даними для організації та виконання колективної роботи;

 • застосовувати інформаційні технології для ефективного розподілу ролей та керування потоками даних під час розробки колективного проекту;

 • інтегрувати технології програмування, обробки текстових, графічних і табличних даних, створення презентацій та веб-ресурсів, роботи з глобальною та локальною мережами у процесі розв’язання одного завдання з обробки інформації;

 • створювати в автоматизованому режимі в середовищі текстового процесора серії листів, використовуючи електронну таб­лицю або базу даних, як джерело даних.

Додаток 1
^

Перелік курсів за вибором, які розширюють зміст навчальної програми


розділів

Назви розділів

^ Назва курсу за вибором

9 клас

– тема 5,

11 клас

– тема 3

Комп’ютерна графіка.

Растрова комп’ютерна графіка та анімація.

Основи комп’ютерної графіки (35 год.).

Березовський В. С., Потієн­ко В. О., Завадський І. О.

http://itosvita.ucoz.ua/, розділ «Профільні курси»

10 клас

– тема 3


Обробка даних, розміщених у таблицях.


Microsoft Excel у профільному навчанні (52 год).

Завадський І.О., Забар­на А. П.

http://itosvita.ucoz.ua/, розділ «Профільні курси»

11 клас

– теми 6,7


Автоматизоване створення та публікація веб-ресурсів.

Мова гіпертекстової розмітки.

Основи веб-дизайну (35 год.).

Пасічник О. Г., Пасічник О. В., Стецен­ко І. В.

http://itosvita.ucoz.ua/, розділ «Профільні курси»

11 клас

– тема 8

Колективна розробка проекту.

Інформаційний працівник (35 год).

Костюков В.П., Мотурнак Є.В.

http://informationworker.osvita.info/teacher/?page_id=52

11 клас

– тема 4


Бази даних. Системи керування базами даних.

Основи баз даних (35 год.).

Завадський І.О.

http://zavadsky.at.ua/

11 клас

– теми 1,2


Базові поняття програмування.

Основи програмування.

Основи візуального програмування (35 год.).

Завадський І. О., Заболот­ний Р. І.

http://itosvita.ucoz.ua/, розділ «Профільні курси»

9 клас

– тема 3,

10 клас

– тема 4

Комп’ютерні мережі.

Служби Інтернету.

Основи Інтернету (17 год.).

Левченко О. М., Завадський І. О., Прокопен­ко Н. С.

http://itosvita.ucoz.ua/, розділ «Профільні курси»

10 клас

– тема 2


Комп’ютерні презентації та мультимедіа.


Основи створення комп’ютерних презентацій (17 год.)

Левченко О. М., Коваль І. В., Завадський І.О.

http://itosvita.ucoz.ua/, розділ «Профільні курси»

Додаток 2
1   2   3   4   5

Скачать, 85.48kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru