Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Опис кредитного модуля (дисципліни)

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 106.53 Kb.
Дата14.06.2012
Размер106.53 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Iii. мета і завдання кредитного модуля
Iv. зміст навчального матеріалу
V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення
Основна література
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання
Розрахунок шкали рейтингу
Подобный материал:

Опис кредитного модуля (дисципліни)


Основи енергозбереження ( з 2009/10н.р. – Енергозбереження та енергоефективність)


Статус кредитного модуля – дисципліна вільного вибору студентів


Лектор – Денисюк Сергій Петрович, професор каф. Промислової електроніки


Факультет – Електроніки


Кафедра – Промислової електроніки


І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Курс “Основи енергозбереження” належить до циклу дисциплін вільного вибору студентів у робочому навчальному плані підготовки спеціалістів у вищій школі. Вивчення курсу базується на знаннях, отриманих в курсах «Матеріали і компоненти електроніки», «Енергетична електроніка», «Функціональна електроніка», «Електроннi системи».


ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ


Семестр

Код кредитного модуля

Всього (кред/год)

Розподіл за видами занять

СРС

Модульні контрольні роботи (кількість)

Індивід. заняття (вид)

Семестрова атестація ( вид)

Лекції

Практичні/ семінарські

Лабораторні/ комп'ютерний практикум

7, 8

-

3.5/126

68

34

-

24

2

реферат

залік


^ III. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ


Мета кредитного модуля: оволодіння базовими знаннями в галузі енергетичної електроніки та сучасної схемотехніки сприяє формуванню наукового світогляду спеціаліста, закладає основу для вивчення та засвоєння таких понять, як енергозберігаюче керування, альтернативні джерела енергії, оптимізація споживання енергії, побудова гібридних систем енергопостачання.


^ IV. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Розділ 1. Енергозабезпечення та енерговикористання

Тема 1. Енергетична безпека України

 1. Стан економіки України

 2. Економічні пріоритети розвитку

 3. Економічна та енергетична безпека держави

Тема 2. Особливості використання паливно-енергетичних ресурсів

2.1. Енергетичний потенціал

2.2. Об’єкти паливно-енергетичного комплексу

2.3. Енерговикористання в Україні

Тема 3. Розвиток енерговиробництва та енергоспоживання

3.1. Класифікація джерел енергії

3.2. Альтернативні джерела енергії

3.3. Розвиток складових паливно-енергетичного комплексу

Розділ 2. Науково-організаційні засади енергозбереження

Тема 4. Енергозбереження як нове джерело енергії

4.1. Роль енергозбереження у світовій практиці

4.2. Напрямки політики енергозбереження в Україні.

4.3. Потенціал енергозбереження.

Тема 5. Науково-методичні основи енергозбереження

5.1 Складові процесу енергозбереження

5.2. Аналіз ефективності використання енергії

5.3. Баланс паливно-енергетичних ресурсів

5.4. Економічні аспекти енергозбереження

5.5. Методи вибору оптимальних рішень

Тема 6. Оптимізація енергетичних процесів

6.1. Оцінка енергетичних процесів

6.2. Баланс енергій.

6.3. Оптимальне енерговикористання.

6.4. Електромагнітна сумісність

Тема 7. Побудова систем оптимального використання енергії

7.1. Регулювання енергоспоживання.

7.2. Закони керування.

Тема 8. Політика енергозбереження

8.1. Енергозабезпечення регіонів

8.2. Формування політики енергозбереження

8.3. Заходи енергозабезпечення та енергозбереження

8.4. Комплексне підвищення ефективності використання енергоресурсів

Розділ 3. Енергозбереження – шлях подолання енергетичної кризи

Тема 9. Технічний потенціал енергозбереження

9.1. Енергетичний аналіз промислових технологій.

9.2. Енергоефективні техніка та технології

9.3. Енергозберігаючі матеріали та конструкції.

9.4. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії

9.5. Технічні та організаційні заходи з енергозбереження

Тема 10. Енергозбереження у народному господарстві

10.1. Енергозбереження в паливно-енергетичноме комплексі

10.2. Енергозбереження в промисловості

10.3. Енергозбереження в будівництві

10.4. Енергозбереження в агропромисловому комплексі

10.5. Енергозбереження у транспорті

10.6. Енергозбереження у житлово-комунальному секторі

Тема 11. Роль енергозбереження у економіці України

11.1. Структурні фактори енергозбереження

11.2. Структурне переозброєння виробничих комплексів

11.3. Оптимізація енергопостачання та енерговикористання

Тема 12. Впровадження заходів енергозбереження

12.1. Формування інвестиційного клімату

12.2. Інвестиційна політика в сфері енергозбереження

12.3. Планування використання енергоресурсів.

12.4. Діяльність енергозберігаючих компаній

Тема 13. Енергетичний менеджмент

13.1. Напрямки та завдання.

13.2. Науково-методичне забезпечення.

13.3. Метрологічне забезпечення

Тема 14. Екологічні аспекти енергозбереження

14.1. Техногенне навантаження

14.2. Вплив енергетики на навколишнє середовище

14.3. Сталий розвиток енергетики України

14.4. Енергозбереження як фактор поліпшення екологічної ситуації.


^ V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення


На практичних заняттях студенти розглядають наступні питання:

Енергозберігаюче керування потоками електричної енергіїАвтономні системи електроживленняАльтернативні та відновлювальні джерела енергіїГібридні системи електроживлення (альтернативні джерела та електрична мережа)Енергозбереження в „розумному” будинкуЕнергозбереження у промисловостіЕнергозбереження у фермерських господарствахЕнергозбереження у космічних станціяхЕнергозбереження у гірських та віддалених районахЕнергозбереження у виробничих цехах та заводахВикористання різних каналів зв’язку та різних типів середовища обміну інформацією у локальних об’єктахПротоколи та стандарти обміну інформацією в єдиній системі локальних електротехнічних об’єктівПринципи енергозберігаючого керування фотобатареямиПринципи енергозберігаючого керування вітрогенераторамиПринципи енергозберігаючого керування дизель-генераторами


Зважаючи на актуальність розвитку в Україні альтернативних джерел електроенергії студенти в процесі вивчення даної дисципліни ознайомлюються з найновішими тенденціями в даній галузі, із використанням сучасних літературних джерел.

^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
Енергоефективність та відновлювані джерела енергії / Під заг. ред. А.К. Шидловського. – К.: Українські енциклопедичні знання, 2007. – 560 с.Енергетичні ресурси та потоки. – К.: Українські енциклопедичні знання, 2003. – 472 с.Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної політики України / Ковалко М.П., Денисюк С.П.; Відпов. ред. Шидловський А.К. – Київ: УЕЗ, 1998. – 506 с.Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття / Шидловський А.К., Ковалко М.П., Вишневський І.М. та ін.; за заг. ред. Шидловського А.К. та Ковалка М.П. – К.: УЕЗ, 2001. – 400 с.Векслер Г.С., Пилинский В.В. Электропитающие устройства электроакустической и кинотехнической аппаратуры. – К.: Вища шк., 1986. – 383 с.Відновлювальні джерела енергії у локальних об’єктах / Ю.І. Якименко, Є.І. Сокол, В.Я. Жуйков, Ю.С. Петергеря, О.Л. Іванін. – К.: ІВЦ „Політехніка”, 2001. – 114 с.Деннис Дж., Шнабель Р. Численные методы безусловной оптимизации и решения нелинейных уравнений. – М.: Мир, 1988. – 440 с.Жуйков В.Я., Павлов В.Б., Стжелецки Р. Системы упреждающего управления вентильними преобразователями. – К.: Наукова думка, 1991. – 388 с.VІІ. Характеристика індивідуальних занять


Індивідуальним завдання є реферат.


VІІІ. Методика оцінювання


Рейтинг студентів з дисципліни складається з балів, що отримуються:

 • за реферат (Р);

 • за 2 комплексні домашні завдання (ДЗ);

 • за 2 контрольні роботи;

 • за відвідування занять (ВЗ).^

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання

 1. Реферат:

 • повне виконання (термін виконання - 12-й тиждень)....................................30

 • зменшення рейтингу за затримку виконання Р на кожний тиждень ..................................................................................................................................4

 • виконання після закінчення семестру...………………………………...............0

 1. Комплексна домашня робота:

 • повне та вчасне виконання (домашня робота №1 – термін здачі 7 тиждень; домашня робота №2 – термін здачі 14 тиждень) ............................................ 16

 • зменшення рейтингу за затримку здачі ДЗ на кожне наступне заняття….....………................................................................................................3

 • здача після закінчення семестру ...……………………………………………...0

3. Контрольна робота .................................................................................................15

 • повна відповідь................................................................................................................15

 • неповна відповідь ..................................................................................................7

 • незадовільна відповідь ..........................................................................................0

5. Відвідування занять:

 • максимальна кількість балів.................................................................................8

Протягом семестру здійснюється n контролів відвідування лекцій, за кожне з яких нараховується 8/n балів.


Студенти, які успішно виконують додаткові завдання, мають охайний та повний конспект лекцій можуть одержати від 1 до 5 заохочувальних бали. При порушенні графіка навчального процесу або дисципліни можуть застосовуватись штрафні бали.


^

Розрахунок шкали рейтингуR = 1·30 + 2·16+ 2·15 + n·8/n = 100 балів


Для отримання студентом відповідної семестрової оцінки “автоматом” його рейтинг з дисципліни має бути:Оцінка ECTS

Кількість балів за семестр

Традиційна оцінка

А – відмінно

95 ÷ 100

Відмінно

В – дуже добре

85 ÷ 94

Добре

C – добре

75÷ 84

Добре

D – задовільно

65 ÷ 74

Задовільно

E – достатньо (задовольняє

мінімальні критерії)

60 ÷ 64

Задовільно

FX – незадовільно

40 ÷59

Не задовільно

F – недопущено (необхідна

додаткова робота)

< 40

Не допущено


Необхідною умовою допуску до заліку:

  • зарахований реферат;

  • зараховані 2 домашні комплексні роботи;

  • кількість балів за 2 контрольні роботи  15 балів;

  • попередній рейтинг  40 балів.


Студенти, які отримали оцінку «F», до заліку не допускаються і повинні підвищити свій рейтинг.


Студенти, які набрали протягом семестру кількість балів (R≥60) мають можливість:

  • не складати залік і отримати залікову оцінку “автоматом” відповідно до набраного рейтингу згідно з наведеною таблицею;

  • складати залік з метою підвищення оцінки. При цьому попередній рейтинг студента з дисципліни скасовується і він отримує оцінку тільки за результатом складання заліку.


Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з дисципліни R < 60, повинні складати залік.

За результатами поточного значення рейтингу з дисципліни здійснюється атестація студентів на 8 та 14 тижнях навчання. Умовою позитивної атестації (“задовільно”) є значення поточного рейтингу студента ≥ 0,5 максимально можливого на час атестації.

Скачать, 97.27kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru