Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Паливно-енергетичний комплекс та енергозбереження 18 Дорожньо-транспортний комплекс та зв'язок 19 Науково-технічний та інноваційний розвиток 20

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/14
Дата01.07.2012
Размер1.93 Mb.
ТипДокументы
Содержание
4. Механізми регулювання 10
1. Аналіз економічного і соціального розвитку міста у 2011 році
У сфері малого бізнесу
Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери
На державному рівні
На власному рівні
Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку у 2012 році
Пріоритетними завданнями та шляхами досягнення мети будуть
3. Фінансові ресурси
Податково-бюджетна політика
Головні цілі на 2012 рік
Пріоритетні напрями діяльності
Основні напрями реалізації
Основні організаційні заходи
Основні організаційні заходи
Фінансовий стан суб‘єктів господарювання
Основні проблемні питання
Головною ціллю на 2012 рік
4. Механізми регулювання
Головна мета на 2012 рік
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


П Р О Г Р А М А


Е К О Н О М І Ч Н О Г О І С О Ц І А Л Ь Н О Г О

Р О З В И Т К У М. Н І Ж И Н А

Н А 2 0 1 2 Р І К


м. НІЖИН


Зміст Сторінка

Вступ 3

1. Аналіз економічного і соціального розвитку у 2011 році 3

1.1. Динаміка економічних і соціальних процесів у 2011 році 3

1. 2 . Головні проблеми, що стримують розвиток економіки і соціа­льної сфери 4

 1. Цілі та пріоритети соціального і економічного розвитку у 2012 році 5

3. Фінансові ресурси 5

3.1. Податково-бюджетна політика 6

3.2. Фінансовий стан суб‘єктів господарювання 9

^ 4. Механізми регулювання 10

4.1. Розвиток підприємництва 10

4.2. Цінова політика 12

  1. Інвестиційна діяльність 12

  2. Захист прав споживачів 13

  3. Управління об’єктами державної та комунальної власності 14

  4. Державний сектор економіки 15

4.7. Комунальний сектор 15 Розвиток реального сектору економіки 16

  1. Промисловість 16

  2. Паливно-енергетичний комплекс та енергозбереження 18

  3. Дорожньо-транспортний комплекс та зв'язок 19

  4. Науково-технічний та інноваційний розвиток 20

 1. Зовнішньоекономічна діяльність 20

 2. Соціальна сфера 22

  1. Демографічна ситуація, підтримка сімей, дітей та молоді, гендерна політика 22

  2. Зайнятість населення та ринок праці 28

  3. Доходи населення 30

  4. Система соціального захисту та соціального забезпечення населення 31

  5. Соціальне страхування та пенсійне забезпечення 33

  6. Житлово-комунальне господарство 35

  7. Сфера обігу товарів та послуг 36

 1. Гуманітарна сфера 39

  1. Охорона здоров’я 39

  2. Освіта 40

  3. Культура і духовність 41

  4. Розвиток туристично-рекреаційної галузі 46

  5. Фізична культура і спорт 47

  6. Розвиток інформаційного простору 48

 2. Природокористування та безпека життєдіяльності людини 50

  1. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 50Вступ

Програма економічного і соціального розвитку м. Ніжина на 2012 рік (далі - Програма) розроблена з метою втілення на рівні міста єдиної державної політики розвитку України, забезпечення спільних дій органів місцевого самов­рядування та суб'єктів господарювання з її реалізації, визначення головних ці­лей та пріоритетів розвитку міста, зокрема галузей матеріального виробництва, соціальної сфери, конкретних завдань щодо підвищення ефективності викорис­тання наявного виробничого, трудового потенціалу, забезпечення стабільного розвитку економіки на основі науково-технічного прогресу, утвердження її ін­новаційної моделі, зростання рівня життя населення.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є закони України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціаль­ного розвитку України" та „Про державні цільові програми", постанова Кабіне­ту Міністрів України від 26.04.2003р. № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання про­екту державного бюджету".

Програма розроблена з урахуванням стратегічного плану економічного розвитку міста, Стратегії економічного і соціального розвитку Чернігівської об­ласті на період до 2015 року.

Головні пріоритети Програми узгоджені із проектом Державної програ­ми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік і відповідають дов­гостроковим цілям розвитку України, регіону та міста.

Програма базується на намірах господарюючих суб’єктів міста та заходах структурних підрозділів міської ради

Показники Програми економічного і соціального розвитку міста на 2012 рік розраховані, виходячи із існуючих тенденцій соціально-економічного розвитку регіону, прогнозованої динаміки розвитку виробництва та враховує прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2012 рік.

Реалізація завдань програми сприятиме вирішенню проблем в економічній та соціальних сферах, відновлення висхідної динаміки розвитку міста, покращення якості життя людей.


^ 1. Аналіз економічного і соціального розвитку міста у 2011 році


1.1. Динаміка розвитку економіки, стан використання виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу

Аналіз економічного і соціального розвитку міста у 2011 році свідчить про виконання ряду показників програми на 2011 рік, підвищення рівня життя населення, забезпечення конституційних прав і свобод громадян.

Господарський комплекс міста працював у 2011 році у складних умо­вах, на які мали вплив внутрішні та зовнішні фактори.

Промисловим комплексом міста за 9 місяців 2011 року виготовлено товарної продукції на загальну суму 189,1 млн. грн. що на 6,4 млн грн більше, ніж за відповідний період минулого року. До кінця року, в порівняних цінах, передбачається скорочення обсягів виробництва до рівня минулого року на 0,4%.

Виробничі потужності підприємств завантажені приблизно на 60%

Чисельність працюючих на промислових підприємствах у 2011 році збільшиться на 75 чол. та складе 2876 чол.

З метою завантаження виробничих потужностей, більш повної зайнятості працюючих 7 підприємств займалося інноваційно-інвестиційною діяльністю. В результаті впроваджено 11 нових технологічних процесів, придбано нову технологію, впроваджено 10 інноваційних видів продукції. Обсяг реалізованої інноваційної продукції складе 13,5 % Загальний обсяг інноваційних витрат складе 7,9 млн грн.

^ У сфері малого бізнесу очікується, що кількість малих підприємств збі­льшиться до 453, з них 320 - діючі. Також зросте кількість підприємців-фізичних осіб до 5690 особи, з них 4474 - діючі. Чисельність працюючих у цій сфері наблизиться до 8 тис. чол. і складе 57,6 % загальної чисельності зайнятих в економічній діяльності міста.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за всіма каналами реалізації за 2011 р. складе 1848,6 млн грн, темп росту -130,0 %. Обсяг реалізованих послуг збільшиться на 5,3% до рівня минулого року та складе 152,6 млн грн

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування передбачається отримати збитковий – 7,7 млн грн, що менше від рівня минулого року на 14,8 млн грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників у 2011 році складе 13980 чол., що більше рівня минулого року на 492 чол.

Середньомісячна заробітна плата працівників по місту складе 2010 грн.

Незважаючи на проведену роботу, заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2012 р. складе 1,75 млн грн.

Ринок праці міста в порівнянні з відповідним періодом минулого року незначно зріс. Протягом звітного періоду на обліку в центрі зайнятості перебуватиме 890 чол.

Рівень безробіття до кінця року незначно зросте з 1,74 до 1,85 (по області – 2,4 %).

Протягом 2011 року буде створено 1200 нових робочих місць.  1. ^ Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери

Головними проблемами, які не повністю вирішені у процесі виконання програми соціально-економічного розвитку міста на 2011 рік та стримують роз­виток промисловості є:

^ На державному рівні:

- відсутність дієвої банківської кредитної підтримки, високі проценти за кредит;

- недостатня підтримка власного виробника, практична відсутність
фінансування державних програм, постійний, не передбачуваний ріст
цін на енергоносії, сировину, матеріали, залізно-дорожні перевезення.

^ На власному рівні:

- значна зношеність основних виробничих фондів;

- вичерпання можливостей нарощування обсягів ви­робництва на застарілій виробничій базі;

- недостатня кількість висококваліфікованих працівників виробничих професій.

- обмеженість власних обігових коштів підприємств, наявність збиткових виробництв. 1. ^ Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку у 2012 році

Головною метою розвитку міста у 2012 році визначено поліпшення яко­сті життя населення, стимулювання споживчого попиту як рушійної сили економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності підприємств міста.

^ Пріоритетними завданнями та шляхами досягнення мети будуть:

1. Ін­новаційно-інвестиційний розвиток господарського комплексу та зростання об­сягів високотехнологічної промислової продукції через освоєння нових конкурентноспроможних видів продукції та впровадження нових технологічних про­цесів.

2. Активізація розвитку підприємництва, збільшення кількості об'єктів підприєм­ницької діяльності, фінансова підтримка малого бізнесу.

3. Розширення ринку праці та забезпечення продуктивної зайнятості населення шляхом збереження існуючих робочих місць.

4. Працевлаштування незайнятого населення за рахунок створення нових робочих місць.

5. Підвищення рівня якості та доступності соціальних послуг населенню міста.

6. Проведення заходів, спрямованих на удоско­налення діяльності системи охорони здоров'я міста та поліпшення забезпечення потреб населення міста в медичній допомозі.

Основні організаційні заходи:

 • спрямування інвестиційних вкладень в пріоритетні галузі економі­ки;

Відповідальні виконавці: відділ економіки та підтримки підприємництва

 • професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації незайнятих громадян;

Відповідальні виконавці: центр зайнятості

 • підтримка само зайнятості населення;

Відповідальні виконавці: міський Фонд підтримки підприємництва, центр зайнятості, відділ економіки та підтримки підприємництва

 • залучення незайнятих громадян до тимчасової діяльності - до гро­мадських та сезонних робіт, розширення видів і обсягів громадських робіт;

Відповідальні виконавці: центр зайнятості

  • налагодження тісної співпраці служби зайнятості із роботодавцями;

Відповідальні виконавці: центр зайнятості

  • упередження виникнення надзвичайних ситуацій та удосконалення інфраструктури міста, зокрема: реформування житлово-комунального господар­ства, ремонту мережі автомобільних доріг, подальша газифікація, розширення мережі водопостачання та водовідведення.

Відповідальні виконавці: міськвиконком та комунальні служби міста


^ 3. Фінансові ресурси

Бюджетне планування прогнозних показників місцевих бюджетів на 2012 рік буде здійснено в рамках Бюджетного кодексу України. Особливостями складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на 2012 рік стало визначення пріоритетних заходів, спрямованих на:

 • Підвищення самодостатності місцевих бюджетів;

 • Збереження належного рівня фінансової незалежності органів місцевого самоврядування;

 • Посилення ролі місцевого самоврядування у розв'язанні актуальних проблем соціально - економічного розвитку країни та регіонів.

Доходна частина міського бюджету м. Ніжина на 2012 рік буде сформована на підставі чинного законодавства з урахуванням змін і доповнень, прийнятих у бюджетному і податковому законодавстві, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку та на основі очікуваної доходної бази за рахунок закріплених та власних податків і зборів, неподаткових платежів, а також трансфертів з державного бюджету.

До доходів, що закріплюються за міським бюджетом та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать податки і збори визначені статтею 64 Бюджетного Кодексу України і доведені в сумі 59677,5 тис. грн., що на 11792,2 тис грн (на 24,6%) більше контрольного показника, доведеного Міністерством фінансів на 2011 рік.

Доходи міського бюджету, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів визначаються статтею 69 Бюджетного кодексу України та розподіляються на доходи загального фонду і доходи спеціального фонду. На 2012 рік контрольний показник по другому кошику доходів попередньо доведений в сумі 13077,1 тис грн, що на 2301,8 тис грн (на 21,4%) більше контрольного показника, доведеного Міністерством фінансів на 2011 рік.

Дотація вирівнювання з Державного бюджету передбачається в сумі 58737,4 тис грн, що на 6141,8 тис грн більше запланованої на поточний рік. Обсяг субвенцій на наступний рік ще не визначено.

Виходячи з доведених доходів, видатки першого кошику бюджету, за рахунок яких утримується бюджетна сфера, складуть 118414,9 тис грн.

Планові показники по спеціальному фонду на 2012 рік попередньо розраховані Міністерством фінансів України в сумі 9012,0 тис грн, в тому числі по бюджету розвитку - 4459,3 тис грн.

На фінансовий потенціал міста в 2012 році в значній мірі впливатимуть бюджетна та грошово-кредитна політика, фінансовий стан суб’єктів господарювання.


3.1. ^ Податково-бюджетна політика

За 9 місяців 2011 року до бюджету міста зараховано 144 767,9 тис грн, що складає 101,4% уточненого плану звітного періоду та 112,8% початкового, в тому числі до загального фонду - 127 397,3 тис грн доходів, або 100,8% уточненого плану та 103,6% початкового.

З державного бюджету отримано дотацію вирівнювання в сумі 39 446,7 тис грн, або 100,0% до плану звітного періоду, субвенцію в сумі 41 287,8 тис грн, або 96,9%, додаткову дотацію на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги в сумі 96,0 тис грн, або 100,0%, додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в сумі 105,3 тис грн (100%) та 541,4 тис грн (100%) додаткової дотації на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю.

Власних та закріплених доходів до загального фонду бюджету міста надійшло 45 920,1 тис грн, що становить 105,2% уточненого плану звітного періоду та 113,2% початкового. В порівнянні із відповідним періодом минулого року додатково отримано 7381,4 тис грн податкових і неподаткових платежів.

Доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів до бюджету міста зараховано 34 912,9 тис грн, що складає 101,5% уточненого плану звітного періоду та 101,5% початкового. Показник, доведений Міністерством фінансів України, виконано на 101,4%. Обсяг цих платежів в порівнянні із відповідним періодом 2010 року збільшивсь на 4172,5 тис грн за рахунок додаткових надходжень податку з доходів фізичних осіб (більше на 4177,9 тис грн, або на 13,7%). В той же час зменшились надходження по державному миту на 2,2 тис. грн., або на 0,7 % та реєстраційному збору за проведення державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності на 3,2 тис грн, або на 15,6%.

Найбільшу питому вагу в надходженнях першого кошику доходів займає податок з доходів фізичних осіб (99,0%).

Доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, надійшло 11 007,2 тис грн, або 118,9% уточненого плану звітного періоду та 178,6% початкового. Обсяг цих платежів в порівнянні із відповідним періодом минулого року збільшивсь на 3 208,9 тис грн в основному за рахунок надходжень плати за землю та надходжень від орендної плати за користування комунальним майном .

Серед доходів другого кошику найбільшу питому вагу мають плата за землю - 77,4% та надходження від орендної плати за користування комунальним майном - 9,8%.

Доходів спеціального фонду отримано в сумі 17 370,6 тис грн, що складає 106,5% уточненого розпису, з них 2,0 тис грн - субвенція на фінансування приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» та 10 243,3 тис грн - субвенція на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.

У власних доходах спеціального фонду найбільшу питому вагу займають власні надходження бюджетних установ (58,6%), їх отримано 4 176,6 тис грн, або 154,3% плану звітного періоду.

^ Головні цілі на 2012 рік

Головною ціллю на 2012 рік є забезпечення реальної збалансованості бюджету, реалізація соціальних гарантій, застосування більш ефективної і раціональної податкової системи, що створить сприятливі умови для ведення бізнесу, вкладення інвестицій, зростання споживчого попиту на внутрішньому ринку з одночасним динамічним збільшенням сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

^ Пріоритетні напрями діяльності:

1. Підвищення рівня збалансованості і прозорості бюджету, забезпечення якісного виконання бюджетів усіх рівнів, здійснення дієвого фінансового контролю ефективності витрачання бюджетних коштів.

^ Основні напрями реалізації:

на державному рівні:

 • удосконалення механізму розподілу міжбюджетних трансфертів і запровадження ефективної системи стимулювання органів місцевого самоврядування до нарощування доходів, закріплених за місцевими бюджетами;

 • збільшення фінансової самодостатності бюджетів територіальних громад шляхом подальшої децентралізації управління бюджетними коштами, що передбачає передачу їм державних повноважень та відповідних бюджетних ресурсів з центрального та обласного рівнів, розширення податкової бази таких бюджетів.

^ Основні організаційні заходи:

Забезпечення прогнозування доходів бюджетів на основі реальних прогнозних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку міста, досягнення їх відповідності та узгодженості на усіх стадіях бюджетного процесу.

Термін виконання: при формуванні проекту місцевого бюджету

2. Забезпечення повноти та своєчасності збору платежів до державного і місцевого бюджетів.

 • здійснення контролю за станом виконання планових завдань на 2012 рік по наповненню міського бюджету ;

 • вдосконалення механізмів адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів), з метою забезпечення умов для добровільного виконання платниками податків вимог податкового законодавства;

 • реалізація комплексу заходів, спрямованих на погашення податкового боргу.

^ Основні організаційні заходи:

Аналіз відповідності тенденцій надходжень податків, зборів (обов'язкових платежів) динаміці соціально-економічного розвитку міста

Підготовка пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства з метою вдосконалення механізмів адміністрування податків, зборів.

Удосконалення роз'яснювальної роботи серед платників податків щодо застосування норм чинного законодавства.

Пошук шляхів погашення податкового боргу, який виник у результаті проведення контрольно-перевірочної роботи.

Термін виконання: протягом бюджетного періоду.


3.2. ^ Фінансовий стан суб‘єктів господарювання

Узагальнюючим показником ефективності господарювання є фінансовий результат, який у 2012 році очікується у сумі 4,7 млн. грн. збитків.

Питома вага прибуткових підприємств зросте з 55,9% до 56,2%, ними буде отримано 28,4 млн. грн. прибутку. Питома вага збиткових підприємств зменшиться відповідно до 43,8%.

^ Основні проблемні питання:

 • відсутність на державному рівні комплексних державних цільових програм розвитку провідних галузей економіки;

 • високий ступінь зношеності основних виробничих фондів та відсут­ність дієвого механізму оновлення потужностей взамін тих, що вибувають;

 • інтенсифікація матеріально-виробничої сфери, в основному, за раху­нок еволюційно-поступового розвитку базових галузей промисловості тощо (низька частка інноваційного капіталу);

 • непередбачуваний ріст цін на сировину, енергоресурси.

^ Головною ціллю на 2012 рік є фінансове оздоровлення підприємств та підвищення ефективності господарювання.

Основні напрями реалізації:

 • зменшення рівня тінізації у потенційно прибуткових секторах еконо­міки;

Виконавці: Суб’єкти господарювання, ОДПІ.

забезпечення чіткої фінансової стратегії та виваженої фінансової так­тики, спрямованих на підвищення ефективності фінансового менеджменту на підприємствах;

 • нарощення власних джерел фінансування, зокрема, прибутку, і по­повнення обігових коштів;

 • раціональне визначення джерел фінансових ресурсів, за допомогою яких можливо забезпечити розв'язання або вирішення поставлених завдань;

спрямування внутрішніх інвестицій на оновлення виробництва, змен­шення енерго- та ресурсомісткості і підвищення конкурентоспроможності про­дукції;

Виконавці: суб’єкти господарювання

- Посилення роботи по відновленню платоспроможності господарюючих суб'єктів, які припинили діяльність чи опинились на межі банкрутства, зосере­дившись на упереджувальних заходах, зокрема питаннях реструктуризації, по­шуку інвесторів, застосування процедури санації та інших шляхах фінансового оздоровлення.

- Здійснення постійного моніторингу фінансових результатів до оподат­кування та виявлення реальних причин збитковості господарської діяльності пі­дприємств.

- Проведення системної роботи зі збитковими підприємствами та підпри­ємствами, які мають низьке навантаження по сплаті платежів до бюджету. Про­довження діяльності робочих груп по здійсненню поглибленого аналізу безпри­буткової діяльності та низького податкового навантаження підприємств, які працюють у потенційно прибуткових галузях чи є виробниками високоліквідної продукції.

Виконавці: відділ економіки та підтримки підприємництва; ОДПІ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Скачать, 176.49kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru