Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Освітньо-професійна програма бакалавра варіативна компонента галузь знань

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 237.01 Kb.
Дата03.07.2012
Размер237.01 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Стандарт вищої освіти
Харківський державний технічний університет будівнийтва та архітектури
2. Затверджено та надано чинності
Введено вперше
Варіативна частина освітньо-професійної програми
Стандарт вищої освіти
Нормативні посилання
3. Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний час за циклами підготовки
5. Зміст освітньо-професійної програми
5. Державна атестація студента
Перелік навчальних дисциплін варіативної частини ОПП за циклами
Цикл дисциплін гуманітарної підготовки
Цикл дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
Цикл дисциплін професійної підготовки
Разом за циклами
2. Філософія глобальних проблем сучасності
3. Паблік рілейшнз
4. Гроші та кредит II
6. Фінанси підприємств
7. Економічний аналіз
...
Полное содержание
Подобный материал:


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури


Затверджую:

Ректор Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури

____________________ Ю.М. Шкодовський

«____» ____________2010 р.


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА


БАКАЛАВРА


варіативна компонента


галузь знань 0305 – «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит»

кваліфікація бакалавр з фінансів


Затверджено Вченою радою ХДТУБА

Протокол № 4 від «26» червня 2009 р.^ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Варіативна частина освітньо-професійної програми


БАКАЛАВРА
Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»


Напрям підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит"


Варіативна компонента "Фінанси і кредит"


^ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЙТВА ТА АРХІТЕКТУРИ


Харків – 2010


Передмова


1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО

Кафедрою фінанси і кредит


^ 2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

наказом ректора Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури

від № 1. ^ ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
 1. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ

Успаленко Віталій Ілліч, кандидат технічних наук, професор – заступник голови робочої групи


Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований та розповсюджений без дозволу Харківського

державного технічного університету будівництва та архітектури

Вступ


^ Варіативна частина освітньо-професійної програми (ОПП) є нормативним документом Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури, у якому визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки бакалавра з фінансів, напрям підготовки «Фінанси і кредит».

Цей стандарт є складовою частиною системи стандартів вищої освіти та використовується в процесі:


 1. розроблення та корегування відповідних навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

 2. розроблення засобів діагностики рівня якості освітньо-про­фесійної підготовки фахівця;

 • визначення змісту навчання як бази для оволодіння новими спе­ціальностями, кваліфікаціями;

 • визначення змісту навчання у системі перепідготовки та під­вищення кваліфікації.
^ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма підготовки


БАКАЛАВРА
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)


галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

(код і назва галузі знань)


Напрям підготовки - «Фінанси і кредит» - 6.030508


Варіативна компонента – «Фінанси і кредит»

Чинний від

(2006-06-07)


 1. Галузь використання


Цей стандарт поширюється на Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

бакалавр


галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

(код і назва підготовки)

напрям

підготовки "Фінанси та кредит


освітнього рівня базова вища освіта

(назва освітнього рівня)


кваліфікації бакалавр з фінансів

(назва кваліфікації)


з узагальненим низовий рівень управління у промислових підприємствах

об'єктом усіх форм власності, в торгівлі, банківських установах,

діяльності в податкових, митних, страхових та інших структурах

та організаціях

з нормативним

терміном чотири роки

навчання (років, місяців)

(денна форма)


Цей стандарт установлює:

 1. нормативний зміст навчання у ХДТУБА, обсяг та рівень їх засвоєння у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-кваліфі­каційної характеристики бакалавра з галузі знань 0305 - “Економіка і підприємництво”;

 2. перелік навчальних дисциплін;

 3. форму державної атестації;

 4. термін навчання.


Стандарт є обов’язковим для ХДТУБА при підготовці бакалаврів даного профілю.

Стандарт призначений для цілей сертифікації бакалаврів та атестації випускників ХДТУБА. 1. ^ Нормативні посилання


ДСВО 01-98 Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих начальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

ДСВО 02-98 Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо- кваліфікаційними рівнями;

 • ДСВО 03-98 Освітній рівень базової вищої освіти

 • ДСВО 06-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра;

 • ГСВО МОН Освітньо-професійна програма бакалавра з напряму «Економіка і підприємництво»;

 • СВО ХДТУБА „Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра галузі знань «Економіка і підприємництво" напряму підготовки "Фінанси і кредит".^ 3. Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний час за циклами підготовки


4.1. Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:

- гуманітарної підготовки, що забезпечують певний освітній рівень;

- професійної та практичної підготовки, що разом з вищенаведеними забезпечують відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

4.2. Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалавра та максимальний навчальний час за циклами підготовки наведено у ГСВО МОН Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з галузі знань «Економіка і підприємництво».


^ 5. Зміст освітньо-професійної програми


5.1. Вибіркова частина ОПП підготовки бакалавра складається з предметів самостійного вибору ХДТУБА та вибору студента.

5.2. Система знань у вигляді переліку дисциплін з зазначенням кількості навчальних годин/кредитів їх вивчення наведена у табл.1.

5.3. Анотації всіх дисциплін, що складаються зі змістовних модулів наведені у п.6.

5.4. ХДТУБА має право у встановленому порядку змінювати назви навчальних дисциплін.

^

5. Державна атестація студентаДержавну атестацію випускників здійснює Державна екзаменаційна комісія.

Державна атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених СВО ХДТУБА з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики: комплексний державний екзамен за фахом та захист випускної роботи.

Присвоєння кваліфікації здійснює Державна екзаменаційна комісія.

Кваліфікація визначається освітньо-кваліфікаційним рівнем і напрямом підготовки.


Таблиця 1

^ Перелік навчальних дисциплін варіативної частини ОПП за цикламиНавчальні дисципліни

Мінімальна кількість навчальних годин/кредитів


Форма контролю
^

Цикл дисциплін гуманітарної підготовки


 1. Історія міжнародних відносин

 2. Філософія глобальних проблем сучасності

 3. Паблік рилейшнз

108/3,0

108/3,0

108/3,0

зал.

зал.

зал.

Усього

324/9,0

-

^

Цикл дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки


4. Гроші та кредит II

180/5,0

ісп.

5 Страхування

108/3,0

зал.

6. Фінанси підприємств

108/3,0

зал.

7 Економічний аналіз

108/3,0

зал.

8. Інвестування

108/3,0

зал.

9 Аудит

108/3,0

зал.

Усього


720/20,0

-
^

Цикл дисциплін професійної підготовки


10.Банківські операції

11.Фінансовий ринок

12.Інвестиційний аналіз

13.Інформаційні системи і технології у фінансах

14. Фінансова статистика

15. Фінансове право

144/4,0

144/4,0

144/4,0

144/4,0

144/4,0

144/4,0

зал.

зал.

зал.

зал.

зал.

зал.

Усього

864/24,0

-

^

Разом за циклами


1908/53,0


6. Анотації дисциплін варіативної частини ОПП


1. Історія міжнародних відносин

Мета: розкрити механізм становлення міжнародної економіки на основі економічних теорій і концепцій, що обґрунтовані вітчизняною і світовою наукою та практикою;сформувати у студентів історичний підхід до економічних явищ при вирішенні управлінських завдань.

Завдання: набуття навичок читати з повним розумінням змісту; аналізувати фахову, суспільно-політичну, суспільно – економічну й художню літературу; володіти усною монологічною і діалогічною мовою в межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; перекладати з іноземної мови на рідну і з рідної на іноземну тексти країнознавчого, суспільно-політичного та фахового змісту; реферувати та анотувати спеціальну літературу; складати іноземною мовою. Службові листи і документи з економічних питань.

Предмет: спеціальна лексика, та граматичні конструкції, що використовуються у практиці міжнародного бізнес-спілкування.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Міжнародні економічні відносини у стародавньому світі

 2. Система міжнародних економічних відносин у середньовічному суспільстві.

 3. МЕВ у період розвинутого феодалізму.

 4. Європейський ринок у епоху Відродження.

 5. Великі географічні відкриття та світовий ринок

 6. Теорія та практика меркантилізму у 15-17 ст

 7. Структура та масштаби світової торгівлі у 18ст

 8. Початок промислової революції та європейська торгівля

 9. Перший цикл індустріалізації 1780 – 1840рр.промислова гегемонія Англії

 10. Міжнародні фінансові відношення на початку індустріалізації

 11. МЕВ у період другої хвилі індустріалізації – 1840 – 1890рр

 12. Світова валютна система наприкінці 19ст


^ 2. Філософія глобальних проблем сучасності

Мета: формування системи світоглядних знань про глобальні проблеми сучасності і способів їх розв‘язання

Завдання: дати студентам уявлення про філософські підходи до аналізу глобальних проблем сучасності і способів їх розв’язання; навчити для цього використовувати відповідні філософські і загальнонаукові методології; прищепити вміння пов’язувати ці проблеми зі спеціальними знаннями в галузях економіки, екології, політології, права, глобального моделювання; виховати почуття особистої, національної, державної, планетарної відповідальності за наше майбутнє.

Предмет: є частиною предмета філософії, тобто охоплює світоглядні, ціннісні, методологічні, онтологічні, антропологічні, гносеологічні, цивілізаційні, соціологічні, прогностичні й інші аспекти ставлення людини до світу; включає філософію глобалістики, тобто нової спеціальної міждисциплінарної науки.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Предмет, структура і місце дисципліни «Філософія глобальних проблем сучасності» в системі філософського і наукового знання

2. Сучасна глобалістика як міждисциплінарна наука

 1. Методологічні засади глобалістики

 2. Глобалістика і прогностика

 3. Цивілізаційні контури розв’язання глобальних проблем сучасності^ 3. Паблік рілейшнз


Мета: надати теоретичні знання та практичні навики щодо регулювання поведінки споживачів фінансових послуг.

Завдання: довести зміст діяльності з паблік рилейшнз у фінансових установах.

Предмет: технологія діяльності щодо створення позитивного відношення з боку суспільства до фінансових установ.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Місце паблік рилейшнз у системі маркетинга фінансових підприємств.

 2. Правове регулювання діяльності з паблік рилейшнз в Україні.

 3. Основи стратегічного планування діяльності з паблік рилейшнз у фінансових установах .

 4. Основні інструменти технологій паблік рилейшнз .

 5. Розробка та впровадження заходів щодо діяльності з паблік рилейшнз.

 6. Роль засобів масової інформації у діяльності з паблік рилейшнз у фінансових установах.

 7. Організація діяльності з паблік рилейшнз у фінансових установах.

 8. Місце діяльності з паблік рилейшнз у впровадженні антикризових заходів .

 9. Оцінка ефективності діяльності з паблік рилейшнз у фінансових установах.


^ 4. Гроші та кредит II


Мета: формування системи базових знань з теорії грошей та кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики й розвитку банківської справи.

Завдання: створення основи для подальшого успішного опанування основних професійно орієнтованих дисциплін у системі підготовки бакалаврів; опанування студентами знань щодо закономірностей організації та функціонування грошово-кредитних відносин в умовах сучасного суспільного відтворення, а саме: закономірностей грошово-кредитного обігу в умовах ринкового господарства; принципів та форм організації сучасної грошово-кредитної системи; особливостей вітчизняної та зарубіжних ринкових моделей грошей і кредиту; характеристики ринку позичкових капіталів, грошового обігу, банків та банківської діяльності; функціонуванню спеціалізованих небанківських інститутів; сутності методів, принципів та інструментів грошово-кредитної політики та ін.

Предмет: грошові та кредитні відносини ринкової економіки, а також відносини що виникають в державі в наслідок грошового обігу.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Економічна сутність та функції грошей

2. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм

3. Грошовий оборот і грошова маса

4. Грошові системи

5. Грошовий ринок

6. Інфляція та грошові реформи

7. Валютний ринок та валютні системи

8. Механізм формування пропозиції грошей і грошово-кредитна політика

9. Роль грошей у ринковій економіці

10. Сутність та функції кредиту

11. Форми, види та роль кредиту

12. Теоретичні засади процента

13. Фінансові посередники грошового ринку

14. Центральні банки в системі монетарного управління та банківського регулювання

15. Теоретичні засади діяльності комерційних банків

16. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною


5. Страхування


Мета: надання знань щодо страхового захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації страхового ринку та страхових компаній.

Завдання: вивчення сутності й ролі страхування, організації та розвитку страхового ринку, державного регулювання страхової діяльності; набуття вмінь аналізувати ринок страхових послуг, оцінювати фінансову стійкість страхових компаній.

Предмет: відносини, що виникають у процесі формування розподілу та використання страхових фондів.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Сутність, принципи і роль страхування.

2. Класифікація страхування.

3. Страхові ризики та їх оцінювання.

4. Страховий ринок.

5. Страхова організація.

6. Державне регулювання страхової діяльності.

7. Особисте страхування.

8. Майнове страхування.

9. Страхування відповідальності.

10. Перестрахування і співстрахування.

11. Доходи, витрати і прибуток страховика.

12. Фінансова надійність страхової компанії.
^

6. Фінанси підприємствМета: отримання студентами базових знань з питань теорії та практики фінансових відносин субєктів господарювання.

Завдання: зясування сутності фінансових ресурсів підприємств, методів і джерел їх формування, організації фінансової діяльності підприємств;

набуття навичок здійснення розрахунків грошових надходжень, прибутку і його розподілу, впливу оподаткування на використання прибутку, визначення потреби в оборотних коштах, джерел фінансування відтворення основних виробничих фондів;

оволодіння методами оцінки фінансового стану, фінансового планування, санації підприємств.

Предмет: система фінансово-економічних відносин, які виникають в процесі поточної та інвестиційної діяльності субєктів господарювання.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Основи фінансів підприємств

2. Організація грошових розрахунків підприємств

3. Грошові надходження підприємств

4. Формування і розподіл прибутку

5. Оподаткування підприємств

6. Оборотні кошти

7. Кредитування підприємств

8. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів

9. Оцінка фінансового стану підприємств

10. Фінансове планування на підприємствах

11. Фінансова санація підприємств


^ 7. Економічний аналіз


Мета: засвоєння знань щодо системного оцінювання діяльності організацій, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів

Завдання: вивчення сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів і методів

Предмет: стан використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у процесі виробничої і фінансово-господарської діяльності

Зміст дисциплін:


Тема 1. Предмет, об`єкт і завдання економічного аналізу

Тема 2. Метод і методичні прийоми економічного аналізу

Тема 3. Види аналізу та його інформаційне забезпечення

Тема 4. Аналіз фінансового стану підприємства

Тема 5. Аналіз прибутку і рентабельності

Тема 6. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг

Тема 7. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці

Тема 8. Аналіз довгострокових активів підприємства

Тема 9. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання

Тема 10. Аналіз витрат на виробництво, собівартості і реалізації продукції підготовка фахівців - менеджерів, здатних використовувати результати інтелектуальної праці як інструмент конкурентної боротьби.


8. Інвестування


Мета: надання теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу

Завдання: вивчення закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб, набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці інвестування, визначати заходи з використання інвестицій як одного із дійових важелів економічної політики держави, господарюючого суб`єкта

Предмет: економічні відносини, що виникають у сфері інвестування на різних рівнях господарювання, засоби обґрунтування доцільності, відбору, розробки і реалізації інвестиційних проектів та засади управління ними протягом всього життєвого циклу

Зміст дисципліни:

Тема 1. Методологічні основи інвестування

Тема 2. Суб`єкти і об`єкти інвестиційної діяльності

Тема 3. Фінансові інвестиції

Тема 4. Інвестиції у засоби виробництва

Тема 5. Інноваційна форма інвестицій

Тема 6. Залучення іноземного капіталу

Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування

Тема 8. Інвестиційні проекти

Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу

Тема 10. Менеджмент інвестицій

Тема 11. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб`єктів інвестиційної діяльності

Тема 12. Використання інвестицій


9 Аудит


Мета: надання студентам необхідних теоретичних знань і практичних навиків з проведення аудиту в умовах ринкової економки, оволодівши якими, майбутній фахівець зможе кваліфіковано і на високому рівні надавати аудиторські послуги субєктам фінансово-господарської діяльності

Завдання: навчити студентів правильно застосовувати теоретичні знання з аудиту на практиці, кваліфіковано і грамотно застосовувати нові форми і методи аудиторського контролю, зокрема оцінки системи обліку, внутрішнього контролю, визначення аудиторського ризику, використання методики аудиторського тестування, компютерних засобів при проведенні аудиторської перевірки.

Предмет: зміст аудиторського контролю як однієї з форм фінансово-господарського контролю

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Аудит у системі економічного контролю та його суть.

2. Предмет і метод аудиту.

3. Види аудиту та його відмінність від інших форм контролю.

4. Концепції, постулати і стандарти аудиту.

5. Організація аудиторської діяльності та його процесу.

6. Аудиторський ризик та методи його оцінки.

7. Планування аудиту та аудиторські процедури.

8. Методика аудиторського тестування.

9. Аудиторські докази та оцінка якості роботи аудитора.

10. Робочі документи аудитора.

11. Аудиторські висновки та звіти.

12. Внутрішній контроль та особливості організації внутрішнього аудиту.


10 Банківські операції


Мета: формування теоретичних знань про функціонування комерційних банків, здійснювані ними операції та послуги.

Завдання: засвоєння теоретичних засад і методології проведення банківських операцій та надання банківських послуг; набуття вмінь оперувати нормативно-правовими документами НБУ, аналізувати стан банківських операцій, розв’язувати питання взаємовідносин між клієнтами і комерційними банками та між НБУ і комерційними банками.

Предмет: операції комерційних банків.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Види банків і порядок їх створення в Україні.

 2. Організація діяльності банку.

 3. Операції банків з формування власного капіталу.

 4. Операції банків із залучення коштів.

 5. Операції банків із запозичення коштів.

 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту.

 7. Операції банків з готівкою.

 8. Операції банків з пластиковими картками.

 9. Кредитні операції банків.

 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредиту.

 11. Операції банків з векселями.

 12. Операції банків з цінними паперами.

 13. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті.

 14. Торговельні операції банків з іноземною валютою

 15. Неторговельні операції банків з іноземною валютою

 16. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку.

 17. Операції з надання банківських послуг.

 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку.^ 11.Фінансовий ринок


Мета: надання знань з теорії та практики організації проектного фінансування в Україні.

Завдання: вивчення сутності, цілей і методики організації проектного фінансування; набуття вмінь бюджетування інвестиційних проектів та складання фінансового плану.

Предмет: фінансово-кредитні відносини, що виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансового забезпечення інвестиційних проектів.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Мотивація і сутність проектного фінансування.

 2. Передінвестиційні дослідження.

 3. Обгрунтування доцільності інвестиційного проекту.

 4. Бюджетування капіталу.

 5. Підрядні тендери та контракти.

 6. Проектно-кошторисна документація.

 7. Експертиза проекту.

 8. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів.

 9. Впровадження інвестиційних проектів.

 10. Моніторинг інвестиційних проектів.12.Інвестиційний аналіз

Мета: формування системи знань з методології аналізу проектних рішень, розробки та обґрунтування проектів для задоволення суспільних і особистих потреб в умовах обмеженості ресурсів.

Завдання: вивчення основних концепцій, методів, понять і підходів, що використовуються в світовій практиці при аналізі проектних рішень; набуття навичок використання інструментарію проектного аналізу, оволодіння процедурами інвестиційного аналізу, порівняння та обґрунтування вибору проектів, оцінювання проектів щодо маркетингової технології, економічної, соціальної та інституціональної життєздатності, фінансової та економічної привабливості.

Предмет:. методологія та інструментарій аналізу проектних рішень

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Методологічні засади інвестиційного аналізу

2. Інвестиційні рішення і стратегія підприємства

3. Концепція і розробка бізнес-проекту як ініціативного економічного задуму

4. Життєвий цикл проекту

5. Концепція затрат і вигод у проектному аналізі. Цінність грошей у часі. Грошовий потік

6. Стандартні (кількісні) та неформальні (якісні) критерії прийняттю рішень

7. Динамічний аналіз беззбитковості проекту

8. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику

9. Комерційний аналіз, його мета і задачі

10. Технічний аналіз, задачі та фактори

11. Екологічний аналіз

12. Соціальний аналіз

13. Інституційний аналіз

14. Фінансовий аналіз

15. Економічний аналіз


13. Інформаційні системи і технології у фінансах


Мета: формування системи знань у галузі організації га функціо­нування інформаційних систем фінансового обліку га методології автоматизованого розв'язання комплексів фінансових задач.

Завдання: вивчення інформаційних технологій в управлінні фінансами, систем оброблення фінансової інформації; організації та методології розв'язування задач фінансової діяльності в установах різного типу.

Предмет: фінансова інформація.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою.

2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.

3. Інформаційні технології оброблення економічної інформації.

4. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації.

5. Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем управління фінансами.

6. Автоматизована система фінансових розрахунків.

7. Автоматизація оброблення інформації в податковій сфері України.

8. Автоматизована інформаційна система Держказначейства України.

9. Автоматизація оброблення інформації у страховій сфері.

10. Автоматизація управління фінансами в бюджетних установах.

11. Автоматизація управління фінансами підприємств і комерційних структур.

12. Інформатизація фінансового ринку.

13. Міжнародна електронна мережа міждержавних розрахунків SWIFT.


^ 14. Фінансова статистика


Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок використання статистичних методів аналізу економічних явищ і процесів у сфері фінансів на макро- та мікрорівні.

Завдання: вивчення принципів побудови системи показників фінансової статистики ,її місця й ролі серед інших статистичних дисциплін; набуття вмінь і навичок виконання фінансових розрахунків у аналізі та прогнозуванні розвитку фінансової сфери.

Предмет: фінансова система національної економіки.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Предмет, метод і завдання фінансової статистики.

2. Статистика державного бюджету.

3. Статистика страхування.

4. Статистика кредиту.

5. Статистика грошового обігу.

6. Статистика платіжного балансу.

7. Фінансовий рахунок у системі національних рахунків.

8. Аналіз фінансових результатів підприємств.

9. Оцінювання зміни вартості.

10. Визначення еквівалентності відсоткових ставок.

11. Аналіз фінансових потоків.

12. Статистичне оцінювання довгострокової заборгованості.

13. Статистика цінних паперів.


^ 15. Фінансове право


Мета: формування системи теоретичних і практичних знань у галузі фінансового права як окремої ланки правознавства, про законодавчі та інші нормативно-правові акти,що стосуються цієї сфери суспільних відносин.

Завдання: вивчення теорії фінансового права;набуття вмінь аналізу практики застосування фінансового законодавства, законодавчого регулювання захисту прав громадян, підприємств, держави та інших суб’єктів фінансових правовідносин.

Предмет: правове регулювання фінансових відносин у суспільстві.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Предмет, метод, система та джерела фінансового права.

2. Фінансова діяльність держави, її правові аспекти.

3. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини.

4. Правові основи фінансового контролю в Україні.

5. Бюджетне право і бюджетний устрій України.

6. Бюджетний процес в Україні.

7. Система оподаткування в Україні. Непрямі податки.

8. Податок на прибуток підприємств.

9. Правове регулювання податків з населення.

10. Податки, що сплачують юридичні та фізичні особи.

11. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

12. Правові засади державного кредиту.

13. Правові основи страхування.

14. Система державних видатків в Україні.

15. Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування.


Скачать, 410.48kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru