Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Реферат роботи, яку подано на здобуття державної премії України в галузі науки І техніки

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 185.77 Kb.
Дата04.07.2012
Размер185.77 Kb.
ТипРеферат
Содержание
Актуальність роботи.
Робота виконувалася за наступними напрямками
Наукова значимість.
Структура роботи.
Практична цінність результатів роботи
Подобный материал:


РЕФЕРАТ

роботи, яку подано на здобуття державної премії України

в галузі науки і техніки

«Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв»


Метою роботи є створення та впровадження новітніх способів інтенсифікації масо- та енергообмінних процесів, що стосуються харчових технологій, прискорюють їх перебіг, обмежують питомі енергетичні витрати, підвищують та стабілізують якісні показники продукції тощо.

До основних завдань проекту відносились: поглиблене вивчення і математичне моделювання пульсаційних форм організації дискретно-імпульсного введення, перерозподілу і концентрації енергії в просторі та часі, визначення амплітудно-частотних характеристик газорідинних систем за створення в них пружних і квазіпружних коливальних процесів, моделювання ефектів гідравлічних ударів в газорідинних потоках і циркуляційних контурах та створення резонансних режимів, організації і керування параметрами поліваріантних енергетичних впливів в умовах масовіддачі і екстракції цільових речовин із сировини рослинного походження, моделювання масообмінних процесів на основі синергетичних підходів за нелінійних фізико-хімічних ефектів, створення теоретичної бази інтенсифікації за використання потоків зі спеціальними траєкторіями і в умовах використання різних комбінацій потенціальних полів відцентрових сил та в умовах створення фазових переходів і інверсії фаз тощо.

Масообмін в культуральних середовищах для вирощування мікроорганізмів в аеробних умовах лімітується концентрацією розчиненого кисню, який доставляється за рахунок барботажної аерації. Вирішення задачі підвищення ефективності останньої досягалося на шляху підвищення рівня дисперсності газової фази в рідинній за рахунок об'єднання зон енерговведення і утворення міжфазної поверхні. Штучне підтримання перехідних процесів у масообмінних системах характеризується переходом на нові гідродинамічні режими, у тому числі і за рахунок створення комбінацій зовнішніх впливів, використання сполучень потенціальних полів відцентрових сил, створення ударних режимів, гідравлічних ударів тощо.

Розроблені наукові принципи поглибленого використання енергетичних потенціалів харчових середовищ в процесах технологій переробки матеріальних потоків мають стратегічне забезпечення. Це стосується технологій інтенсивного масо- та енергообміну, які у більшості випадків взаємопов'язані на рівнях адіабатних фазових переходів, структур циркуляційних контурів, газорідинних та газонасичених середовищ, введення середовищ у метастабільні стани з наступними швидкоплинними змінами енергетичних потенціалів з показниками потужності, які на 1–3 порядки перевищують потужності традиційного енергообміну тощо.

^ Актуальність роботи. переробка сировини рослинного, тваринного та мікробіологічного походження супроводжується сукупністю значної кількості процесів, завданням яких є поступове перетворення вхідних матеріальних потоків у напівфабрикати і готову продукцію.

До них відноситься механічні, гідравлічні, гідромеханічні, теплові, масообмінні, мікробіологічні, хімічні, біохімічні тощо або різні комбінації з таких процесів.

Завдання мінімізації собівартості продукції тісно пов’язані з підвищенням виходу, зниженням питомих енергетичних витрат, прискоренням перебігу процесів, підвищенням рівня утилізації, рекуперації енергетичних потоків. Саме тому названі складові завжди в центрі уваги виробничників, науковців, розробників нових технологій і обладнання.

Разом з тим розширення асортименту продукції, постійне підвищення можливостей сучасного обладнання, досягнення в науковому підґрунті хімічних, біологічних, біохімічних, мікробіологічних, фізичних структур і процесів, інженерної генетики тощо відкривають все нові перспективи в розвитку технологій вищого ґатунку. Останнє означає зростаючу роль резервів інтенсифікації їх складових. До загальновизнаного переліку інтенсифікації тепло- і масообмінних процесів відносяться механічні, конструктивні, фізичні, комплексні та технологічні заходи.

Математичний опис перебігу процесів масо- і теплообміну супроводжується введенням в диференціальні рівняння рушійних факторів, які за умов стабілізації мають сталі значення або наближаються до них. При цьому така стабілізація може стосуватися не лише рушійних факторів, а, наприклад, поверхні масопередавання, утримувальної здатності по газовій фазі, відносної швидкості фаз в двофазних або кількафазних системах тощо.

Новий підхід до вирішення задачі створення новітніх методів інтенсифікації масо- і теплообмінних процесів автори цієї роботи вбачають у використанні примусового створення режимів перехідних процесів, використанні енергетичних потенціалів циркуляційних контурів, масових сил в потоках, накопиченні енергетичних потенціалів систем з наступними швидкоплинними їх змінами тощо.

Зміна термодинамічних, гідродинамічних параметрів або рушійних факторів означає організацію процесів на рівні перехідних режимів.

^ Робота виконувалася за наступними напрямками:

 1. Фізичний і енергетичний аналіз методів інтенсифікації масообмінних процесів з визначенням їх загальних і незадіяних потенціалів.

 2. Математична формалізація зв’язків і взаємодій між матеріальними і енергетичними потоками в середовищах харчових виробництв.

 3. визначення можливостей і методів накопичення, концентрування і використання вторинних енергетичних ресурсів в харчових технологіях.

 4. Розробка концепції і організаційно-технічних принципів реалізації інноваційних технологій. Розробка нового обладнання та виробничого менеджменту для поглибленого використання енергетичних потенціалів середовищ та вторинних енергетичних ресурсів.

^ Наукова значимість. До числа основних отриманих наукових результатів відноситься наступне:

 1. Розроблено методику розрахунку системи трансформації кінетичної енергії циркуляційних газорідинних контурів в реакторах з системами аерації в енергію пульсаційних інерційних впливів. Складено енергетичні баланси таких систем.

 2. Показано аналогію в дії на дисперговану газову фазу потенціального поля сил тяжіння та інерційних полів. Створено методику визначення їх впливів на газовий потік у сумарній дії за рахунок накладання вібрацій на газорідинні системи.

 3. Доведено, що за рахунок конструктивних заходів генерування сил інерції в циркуляційних контурах може бути підсилено або послаблено. Розроблено методику оцінки силових впливів на газорідинні середовища в режимі вільного падіння та за сумісної дії сил тяжіння і генерованих інерційних полів.

 4. Визначено, що інтенсифікація масообмінних процесів в газорідинних потоках є результатом суто механічних впливів і у тому числі сил інерції, що генеруються за рахунок геометрії оболонок. Розроблено методики оцінки інерційних локальних впливів, що генеруються у напрямках переміщення потоків і у поперечних напрямках.

 5. Запропоновано розглядати середовища харчових і мікробіологічних технологій як енергетичні концентратори, енергія яких за певних втручань може бути трансформована в інші види енергії на користь масообмінних процесів.

 6. Розроблено методики оцінки енергетичних потенціалів зброджуваних середовищ за показником розчиненого діоксиду вуглецю. За умови зброджування цукровмістких середовищ в герметичних реакторах накопичуваний потенціал може бути використаним для організації регульованих пульсаційних впливів.

 7. Розроблено теоретичну базу для оцінки градієнту середовищ за показником сталої насичення по СО2 у зв’язку з гідростатичними тисками, що відповідає закону Генрі. Показано, що значення вказаних градієнтів стосовно промислових апаратів вказують на можливість організації вертикального перемішування середовищ і їх гомогенізації.

 8. Запропоновані аналітичні моделі дозволяють прогнозувати перспективні напрямки інтенсифікації масообмінних процесів з раціональним використанням внутрішніх потенціалів середовищ. Достовірність, точність та коректність отриманих результатів гарантуються їх підґрунтям у формі закону збереження енергії, принципу суперпозиції, законів механіки, гідродинаміки, масообміну тощо. Промислові дослідження з запропонованими методами інтенсифікації масообмінних процесів підтвердили їх ефективність.

Розроблені аналітичні моделі доповнюють теоретичну базу в прогнозах і оцінках перспективних напрямків стосовно масообмінних процесів і разом з тим відкривають нові можливості їх подальшого удосконалення.

^ Структура роботи. В інтегрованому виді робота охоплює різні напрямки харчової галузі і представляє комплексну розробку високоефективних, конкурентоспроможних вітчизняних технологій.

В сучасному розумінні перехідні процеси визначаються як складові, перебіг яких супроводжується змінними значеннями параметрів. Це стосується механічних, тепло- і масообмінних, електричних, електромагнітних, гідродинамічних, мікробіологічних процесів тощо і вирішальне значення в їх характеристиках відіграють рушійні параметри і швидкості їх зміни. Важливо, що саме в перехідних процесах відбуваються швидкісні трансформації енергетичних потенціалів різної фізичної природи, покладені в основу розробок стосовно теоретичних і прикладних задач роботи. До такого висновку приводить аналіз розділу 1, в якому автори першоосновою у своєму виборі називають дискретно-імпульсні технології (ДІТ), започаткування яких належить колективу вчених Інституту технічної теплофізики НАН України. До числа відгалужень ДІТ автори відносять методи оброблення середовищ, завдяки яким досягаються трансформації енергетичних потенціалів у формі потенціальної енергії розчинених газів, кінетичної енергії циркуляційних контурів у газорідинних системах, теплової енергії для організації імпульсів адіабатного кипіння за рахунок вакуумування середовищ, локального енерговведення в зони створення міжфазної поверхні, осмотичних тисків тощо. Названі підходи мають перспективи широкого застосування в харчовій, мікробіологічній, фармацевтичній, хімічній промисловостях, що означає розширену сферу реалізації прикладних задач різних спрямувань.

Розділ 2 стосується інтенсифікації масообміну в газорідинних середовищах, в яких відбуваються хімічні та мікробіологічні трансформації в сукупності матеріальних і енергетичних потоків. Масообмін в газорідинних системах в присутності мікроорганізмів є кількарівневим, який складається з етапів створення диспергованої газової фази і відповідної міжфазної поверхні, масопередавання на останній, дифузійних процесів, масопередавання на поверхні поділу рідинної фази і мікроорганізмів тощо. Стосовно вказаних етапів в роботі здійснено нетрадиційні підходи, які привели до оцінки перерозподілу енергетичного потенціалу вхідного потоку газової фази між кінетичними енергіями циркуляційних контурів газорідинних систем і енергією формування міжфазної поверхні та створення диспергованої газової фази у співвідношенні 75/25 (%). Наслідком такого співвідношення є дисипативне розсіювання енергії, винесення газової фази в циркуляційних контурах і зменшення стримувальної здатності, обмеження цільової результативність аерації і мікробіологічного синтезу тощо.

Для зменшення негативних наслідків масового барботажу запропоновано:

 • використовувати приведену швидкість газової фази в оцінках інтенсивності аерації культуральних середовищ в апаратах різної геометрії;

 • суміщати зони утворення міжфазної поверхні і зони введення енергетичних потоків, результатом чого є підвищення рівня дисперсності газової фази на 60-70%, концентрації розчиненого кисню і зростання виходу біомаси (наприклад хлібопекарських дріжджів на 10-12%) за інших рівних умов. Ця частина досліджень підтверджена 2 науковими монографіями, 15 авторськими свідоцтвами і патентами на винаходи та 17 статтями у наукових журналах.

 • трансформувати кінетичну енергію циркуляційних контурів газорідинних сумішей на користь створення пульсаційних впливів, гідравлічних ударів, змінення напрямків циркуляції, створення режимів протитечії газових і рідинних складових потоків, збільшення утримувальної здатності по газовій фазі. Застосування вказаних прийомів забезпечує підвищення інтенсивності розчинення кисню на 30-40% і гарантує відсутність анаеробних складових бродіння та підвищення виходу біомаси мікроорганізмів на 10-15%. Технологічні і конструкторські пропозиції захищені 12 авторськими свідоцтвами і патентами на винаходи.

 • для оцінки амплітудно-частотних властивостей газорідинних середовищ і можливостей створення або хоча б наближення до інтенсивного масообміну в умовах резонансу вперше в світі запропоновано розглядати їх у формі пружних середовищ на основі принципу отвердіння. Перехід до такої моделі здійснено при застосуванні методу Релея з визначенням приведених мас і приведених жорсткостей. У зв’язку з реалізацією цієї частини розробок запропоновано інтенсифікувати масообмін за рахунок змінних тисків в газовому об’ємі реакторів, в яких здійснюється культивування мікроорганізмів.

Впроваджений в промислових умовах рівень інтенсифікації розчинення кисню у своєму зростанні складає 20-25%.

Технологічні і конструкторські розробки захищені 35 авторськими свідоцтвами та викладені в 3 наукових монографіях.

Заслуговує на увагу та обставина, що впровадження і використання зазначених пропозицій щодо підвищення ефективності технологій газорідинних систем не потребують значних капітальних витрат і зорієнтовані на можливості діючих підприємств.

За результатами розробок цієї частини захищено 1 докторську, 1 кандидатську дисертацію, а у стадії завершення підготовки до захисту знаходяться 2 кандидатські дисертації.

Розділ 3 роботи стосується гідродинамічних методів інтенсифікації масообмінних процесів, які мають місце в рідинних, газорідинних або у вказаних системах з домішками твердої фази. Основні ідеї цієї частини пов’язано з особливостями взаємодії двох або кількох фаз на основі оцінки їх потенціалів, або між потоками і їх оболонками. В останньому випадку значна увага приділяється використанню трубопроводів з криволінійними ділянками за рахунок яких генеруються інерційні поля і відповідні силові дії. Таке генерування відбувається за рахунок кінетичної і потенціальної енергій самих потоків, тому за рахунок форми і траєкторії масообмінних ділянок трубопроводів можливо забезпечити як амплітуди, так і частоти силових впливів. Точки перегину криволінійних ділянок характеризуються зміною знака кривини, що означає генерування в самому потоці м’яких динамічних ударів. Безперервні зміни радіусів кривини масообмінних ділянок трубопроводів означають змінні значення силових дій на дисперговану в рідинній газову фазу як в одному так і в іншому напрямках. Очевидно, що такі силові ефекти корелюються з режимами пульсацій і відповідають визначенню поняття перехідного процесу, а рівень інтенсивності масообміну порівняно з лінійними масопроводами досягає 200-250% і більше.

На основі проведених досліджень вперше в Україні розроблено пропозиції по використанню створюваних в потоках інерційних полів і масових сил та виконано їх апаратурне оформлення в газорідинних системах цукрової промисловості, для змішування потоків у виноробній промисловості, у галузях передекстрактивної обробки сировини рослинного походження, гомогенізації середовищ, спиртовій галузі, виробництві соків та дитячого харчування.

Розробки авторів у цій частині роботи захищені 36 патентами і представлені у 43 наукових публікаціях.

Вакуумна обробка середовищ у формі одного із напрямків розвитку ДІТ представлена у розділі 4. Технології з застосуванням швидкоплинного зниження тисків знаходяться у стані розвитку у відповідності до запитів промисловості і швидкість зміни тисків означає реакцію рідинного або вологонасиченого середовища за таким параметром, як температура. Успіхи практики вакуумного пакування продукції пов’язані у більшості з емпіричним досвідом, а поглиблений аналіз теоретичного підґрунтя практично відсутній. Пошуки режимів, кінцевих параметрів, обмеження окремих негативних явищ потребують розуміння особливостей адіабатного утворення парової фази, кавітаційних ефектів та їх наслідків, впливів вакууму на біологічні об’єкти тощо. В розділі 4 наведені запропоновані моделі, що стосуються гідродинаміки газорідинних середовищ в умовах ДІТ та закономірності перебігу перехідних процесів. Запропоноване поширення вакуумних методів обробки вологовмісткої сировини рослинного походження у сполученні з осмомолекулярною дифузією дозволило вперше в Україні розробити і впровадити нові технології виробництва натуральних наповнювачів для морозива, йогуртів, дитячого харчування з вітчизняної рослинної сировини зі збереженням вітамінних комплексів, а впровадження даних технологій на виробництвах пивобезалкогольної галузі дозволило подовжити терміни зберігання пива до 3 місяців без проведення теплової обробки.

За результатами розробок по даному розділу захищено 1 докторську, 1 кандидатську дисертації, отримано 34 патенти на винаходи, опубліковано 2 монографії та 27 наукових статей.

Розділ 5 стосується обробки газонасичених середовищ в умовах технологій різкого зниження тисків (ТРЗТ). Наявність стиснутої або розчиненої фази у рідинному середовищі визначає його певний енергетичний потенціал, який не має ознак проявів за умови термодинамічної рівноваги системи. Розчинність газів залежить від їх фізичних властивостей, тиску і температури. Зміна одного із останніх двох параметрів означає обов’язкову реакцію системи у формі зміни іншого і рівня вмісту розчиненого газу. По своїй фізичній суті зміни, що відбуваються у газонасиченому середовищі близькі до дискретно-імпульсних технологій, однак відмінність ТРЗТ від останніх стосується саме енергетичного підґрунтя. При цьому важливо, що автори пропонують в якості енергоносія не теплову енергію середовища, а енергію розчиненого газу. З цієї точки зору у багатьох випадках придатним є такий інертний газ, як діоксид вуглецю, розчиненням якого досягаються потенціали з високим енергетичним перепадом системи. Важливо також, що перебіг від початкового стану термодинамічної рівноваги до нового відбувається з високою швидкістю зміни енергетичного потенціалу, який за показником потужності наближається до НВЧ електромагнітних полів і може сягати 5-6 кВт/л середовища.

Газонасиченню підлягають не тільки рідинні середовища, а і вологонасичені структури рослинного і тваринного походження, швидкоплинна десорбція яких супроводжується руйнуванням міжклітинних і клітинних утворень. Саме останнє і визначило можливість вперше в світі розробити технологію видалення соків з ягід, фруктів, овочів, винограду без пресування, що забезпечує їх високу якість та біологічну цінність. Наприклад для виробництва шампанського вдалося досягти виходу виноградного сусла із винограду на рівні 65%, в порівнянні з 25% за існуючих сьогодні технологій.

Розроблені технології знайшли своє впровадження і в цукровій галузі при проведенні переддифузійної обробки бурякової стружки в режимах ТРЗТ, що дозволило скоротити час проведення процесу дифузії на 10-15%.

На основі наукових і технічних розробок по даному розділу здійснено захист 1 докторської та підготовлено до захисту 2 кандидатські дисертації, захищено 4 магістерські роботи. Опубліковано 2 монографії, 29 статей у наукових журналах та отримано 38 патентів на винаходи.

Загальновідомим є той факт, що світові втрати харчової продукції в процесі її перероблення і подальшого зберігання сягають 30-40%. Тому харчові виробництва стали на шлях використання хімічних стабілізаторів-консервантів, які значно подовжуючи терміни зберігання одночасно наближають людство до екологічної катастрофи.

Саме тому розділ 6 роботи стосується пошуків взаємозв’язків між осмотичними тисками середовищ, напоїв тощо і стабілізації їх якісних показників. Вказані розробки наукового підґрунтя узагальнюють накопичений досвід відомих фактів щодо вказаних взаємозв’язків і разом з тим вказують на безпідставність явно недостатньої уваги до них розробників нових технологій і виробничників. Оцінка закономірностей змін осмотичних тисків середовищ в умовах перебігу хімічних і біохімічних перетворень в середовищах харчових виробництв дозволила вперше в Україні розробити і впровадити технологію виробництва нефільтрованого пива з подовженим терміном зберігання без застосування теплової або хімічної обробки та технологію стабілізації якісних показників консервованої продукції. Розробки цього розділу вперше відкривають можливість випуску харчової продукції з подовженими термінами зберігання та повним збереженням вітамінних комплексів та біологічно цінних речовин.

Розробки цього розділу захищені 29 патентами на винаходи, опубліковані у 27 наукових статтях та 2 монографіях.

Розділ 7 присвячений розробці технології обробки харчових продуктів високим тиском (500-900 МПа), яке завдяки використанню гідростатичного тиску, виявляє нищівний вплив на патогенну мікрофлору, що дозволяє відмовитись від термічних методів обробки продуктів для забезпечення їх мікробіологічної стерильності, а також підвищує харчову і споживчу цінність продуктів та процес їхнього тривалого зберігання.

На відміну від термічно оброблених продуктів харчування оптичні спектри продуктів, оброблених високим тиском ідентичні спектрам свіжих продуктів. Дисперсний аналіз показав, що обробка продуктів високим тиском приводить до позитивних змін мікро- і наноструктури продуктів, поліпшує їх реологічні і технологічні показники та споживчі властивості.

Впровадження технології високого тиску дозволяє суттєво збільшити термін зберігання харчових продуктів (у 2-4 рази) без використання термічних методів їх обробки (пастеризація, стерилізація), використання консервантів та інших хімічних методів консервації, зберігши при цьому ферментно-вітамінний комплекс, смак, колір, запах свіжого продукту.

По результатам досліджень, представлених у даній частини роботи, опублікована 1 монографія, 126 наукових статей, захищено 1 докторську та 8 кандидатських дисертацій, отримано 12 патентів, розроблено 5 ТУ і ТІ.

^ Практична цінність результатів роботи: за результатами виконання роботи отримана наступна науково-методична продукція:

- розроблено методики розрахунків, пов’язаних з акумулюванням потенціальної енергії газорідинних систем і визначенням енергетичних балансів;

- розроблено методики оцінки швидкості трансформації енергетичних потенціалів середовищ;

- розроблено методики моделювання перехідних процесів в умовах їх штучного підтримання;

- здійснено математичну формалізацію перехідних процесів як засобу інтенсивного масообміну;

- одержано методики розрахунків інтенсивних процесів масообміну за рахунок генерування в потоках масових сил.

Результати у формі науково-технічної продукції стосуються наступного:

- розроблено пропозиції щодо заходів по накопиченню енергетичних потенціалів в газорідинних та рідинних середовищах;

- запропоновано примусове підтримання перехідних процесів тепло- і масообміну як засобів їх інтенсифікації;

- запропоновано апаратурне оформлення щодо різних заходів інтенсифікації масообмінних процесів та рекуперативного повернення енергетичних потоків;

- запропоновано технологію виробництва нефільтрованого пива з подовженим терміном зберігання;

- розроблено технологію виробництва плодово-ягідної продукції з подовженим терміном зберігання і високою біологічною цінністю, придатною для безпосереднього споживання або в якості наповнювачів-інгредієнтів морозива, соків, напоїв, молочної продукції, продуктів дитячого харчування;

- розроблено технологію оброблення харчових продуктів високим тиском, що дозволяє подовжити терміни їх зберігання в 3-4 рази;

- розроблено систему асептичної підготовки склотари у виробництвах напоїв, соків, мінеральних вод тощо;

- розроблено конструкторську документацію на пастеризатор тунельного типу з рекуперативними системами щодо енергетичних потоків з замкнутою гідравлічною системою. Пропозиції щодо створення замкнутих локальних систем енерго- і водокористування на тунельних пастеризаторах впроваджені у промисловість;

- розроблено конструктивні вирішення систем беззаторного переформування матеріальних потоків скляної продукції у виробництвах соків, напоїв, консервованої продукції;

- виконано розробки щодо використання імпульсних методів інтенсифікації масообмінних процесів і екстракції цільових компонентів з сировини рослинного походження на основі електрогідравлічних ударів і розрядів в оброблюваних середовищах.

Висновки. В процесі виконання і розробок авторами окремих складових комплексу наукових, технологічних і проектних робіт протягом 1975-2011 років вирішено наступні задачі:

  • вперше в світі запропоновано у фізичному і математичному моделюванні газорідинних систем на основі принципу отвердіння вважати їх пружними і такими, на які розповсюджується теорія коливальних процесів з можливістю визначення амплітудно-частотних характеристик і інтенсифікації масообмінних процесів за рахунок наближення до резонансних режимів. Запропоноване апаратурне оформлення таких підходів забезпечило економічний ефект лише на підприємствах по випуску хлібопекарських дріжджів у 150 млн. грн.;

  • на основі фундаментальних досліджень вперше в Україні розроблено пропозиції по використанню створюваних в криволінійних ділянках трубопроводів інерційних полів для інтенсифікації масообміну, який сягає 200-250% і більше у порівнянні з лінійними масопроводами, а їх впровадження в газорідинних системах цукрової, виноробної промисловості, у галузях передекстрактивної обробки сировини рослинного походження, спиртовій галузі, виробництві соків та дитячого харчування забезпечує економічний ефект у 400 млн.грн.;

  • запропоноване використання вакуумних методів обробки вологовмісткої сировини рослинного походження у сполученні з осмомолекулярною дифузією дозволило вперше в Україні розробити і впровадити нові технології виробництва натуральних наповнювачів для морозива, йогуртів, дитячого харчування з вітчизняної рослинної сировини зі збереженням вітамінних комплексів, а впровадження даних технологій в пивобезалкогольній галузі дозволило подовжити терміни зберігання пива до 3 місяців без проведення теплової обробки. Економічний ефект від впровадження у цукровій промисловості, виробництві морозива, молочній та пиво безалкогольній галузях складає 550 млн.грн;

  • вперше в Україні розроблено наукове і технічне підґрунтя використання енергетичного потенціалу розчинених у рідинних і вологовмістких середовищах газів з метою реалізації в системах метастабільних станів, адіабатного утворення парової фази, кавітаційних режимів, інтенсивного масообміну при гарантованому збереженні біологічно цінних компонентів та вітамінних комплексів. Такі підходи дозволяють забезпечити енергетичний потенціал в середовищі на рівні 5-6 кВт/л, що вперше в світі привело до розроблення технології видалення соків з ягід, фруктів, овочів без пресування, Дані технології знайшли своє впровадження і в цукровій галузі, що дозволило скоротити час проведення процесу екстракції цукру із бурякової стружки на 10-15%. Економічний ефект від впровадження даних розробок склав 1,4 млрд.грн.;

  • встановлено взаємозв’язки між осмотичними тисками харчових середовищ і стабілізацією їх якісних показників. Виконана оцінка змін осмотичних тисків середовищ в умовах перебігу хімічних і біохімічних перетворень дозволила вперше в Україні розробити і впровадити технологію виробництва нефільтрованого пива з подовженим терміном зберігання та технологію стабілізації якісних показників консервованої продукції. Економічний ефект від впровадження даних розробок складає 1,8 млрд.грн.

Сумарний економічний ефект від впровадження завершених розробок по даній роботі за 2000-2011 роки складає 4,3 млрд.грн., економія газу – 0,2 млрд.м3, води – 2,7 млн.м3. На підприємствах галузі зменшено кількість шкідливих викидів та стоків на 10-15%.

Результати роботи опубліковано в 13 підручниках та наукових монографіях, 151 авторському свідоцтві та патентах на винаходи, 265 наукових статтях.

За результатами досліджень захищено 10 докторських і 32 кандидатські дисертації.


Претенденти:


Соколенко А.І.

Шевченко О.Ю.

Піддубний В.А.

Яровий В.Л.

Бобов Г.Б.

Сукманов В.О.

Гросман О.О.

Дзіс А.С.

Мацко О.П.Скачать, 177.93kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru