Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Східноукраїнський національний університет

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 266.3 Kb.
Дата07.07.2012
Размер266.3 Kb.
ТипДиплом
Содержание
Вступ Дисципліна
Предмет: соціальні відносини і процеси в суспільстві. Після опанування даного курсу студент повинен
2. Нормативні дані дисципліни
Навчальний графік дисципліни
4. Тематичний план дисципліни
Соціологія конфлікту
5. Плани лекцій
Назва, тема, короткий зміст лекції
Короткий зміст.
Короткий зміст.
Короткий зміст.
Короткий зміст.
Тема. Особистість у системі соціальних зв'язків
Тема. Соціологія економічного життя
Короткий зміст.
Короткий зміст.
Короткий зміст.
Короткий зміст.
Короткий зміст.
Короткий зміст.
...
Полное содержание
Подобный материал:


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Інститут післядипломної освіти та дистанційного

навчання

Сєвєродонецьке відділення


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор ІПОДН_________Плахута Г.А.

«______»________________ 200__р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


дисципліни "Соціологія"

для спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій".


“УХВАЛЕНО“


методичною радою

Сєвєродонецького Відділення

Інституту післядипломної

освіти і дистанційного навчання

Протокол №__ від ________

Голова ради __________Н.М. Полякова

«_____»________________2007р


Сєвєродонецьк 2007


Програма складена на основі Освітньо професійної програми перепідготовки спеціаліста за напрямком “Менеджмент” та робочого навчального плану спеціальності: 7.050201 «Менеджмент організацій».


Програму склав: ст. викладач А.М.Швець 1. ^ Вступ


Дисципліна "СОЦІОЛОГІЯ" відноситься до циклу гуманітарної підготовки.

Мета викладання дисципліни: формування системи знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ і процесів.

Завдання: опанування сутності, історії, теорії і методології соціологічної науки, навчання організації соціологічних досліджень, набуття навичок соціальної діяльності та поведінки.

^ Предмет: соціальні відносини і процеси в суспільстві.


Після опанування даного курсу студент повинен:

знати:

предмет та об'єкт соціологічної науки її категоріальний апарат, закони соціології, соціологічні теорії та концепції які охоплюють проблеми соціальної системи суспільства, компоненти ЇЇ структури, культуру, соціальні інститути і організації, а також процеси соціалізації індивідів у соціальних спільнотах. Методи соціологічних досліджень.

уміти:

використовувати науково-практичний потенціал соціології, знаходити свої застосування у осмисленні й коригуванні суспільних процесів, перемагати вульгарно-утилітарне ставлення до предмету "Соціологія", використовувати його можливості у галузі фахової діяльності.


^ 2. Нормативні дані дисципліни


Дані цього підрозділу для заочної форми навчання наведені у таблиці 1.


Таблиця 1

Форма навчання

Курс

Семестр

Види навчальної роботи

Лк

Пз

Лб

Самостійна робота

Контрольна робота

Форма контролю

Заочна

3

1

2

619

Контроль-на робота

Залік
 1. ^ Навчальний графік дисципліни


Навчальний графік дисципліни для заочної форми навчання наведений у таблиці 2.

Таблиця 2Види навчальної роботи


Порядковий номер навчального тижня

Усього за сем.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 семестр

Обсяг навчального навантаження студента, годин за тиждень

Аудиторна

Лекції

2
6

Лабораторні заняття2

Практичні

Заняття
2
22


6

Контроль

Успішності
Позааудиторна

Виконання курсових робіт (проектів), індивідуальних завдань, термін видачі завдань та захисту


Самостійне оп-рацювання ок-ремих розділів дисципліни
1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19

Тижневе навчальне навантаження сту-дента з даної дис-ципліни

2

3

1

3

1

1

2

2

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

27


Позначки: КР – контрольна робота.


^ 4. Тематичний план дисципліни


Розподіл навчального часу за формами навчання та видами занять дається відповідно до робочого навчального плану. Для заочної форми навчання лекційні заняття мають оглядовий характер.


Таблиця 4

Но-мер теми

Назва розділу або теми

Форма навчання

Заочна

Обсяг (год.)

Семестр


1

2

3

4
Соціологія як наука, її предмет і методи

1

1Історія розвитку соціології в країнах західної Європи, США та в Україні

0,5

1Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

0,5

1Суспільство як соціальна система, його соціальна структура, теорія соціальної стратифікації

1

1Особистість у системі соціальних зв'язків

1

1Соціологія економічного життя, праці та управління

0,5

1Соціологія культури

0,5

1Соціологія політики

0,5

1Соціологія праці та управління

0,5

1Соціологія релігії

0,5

1Соціологія молоді та сім'ї

1

1


^

Соціологія конфлікту


0,5

1
Загальна кількість годин за семестр


Загальна кількість годин

8


Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання складаються с теоретичного питання та практичної частини. Практична частина складається з тестових завдань, рішення яких потребує від студента вирішення конкретно поставленого питання. При вирішені тестового завдання студент повинен продемонструвати вміння використовувати теоретичні знання на практиці.

Контрольна робота дозволяє об’єктивно встановити рівень остаточних теоретичних знань, практичних навичок та вміння студентів самостійно вирішувати конкретні ситуації в межах програми курсу «Соціологія».


^ 5. Плани лекцій


Плани лекцій заочної форми навчання представлені у формі таблиці 7.

Таблиця 7п/п
^

Назва, тема, короткий зміст лекції


Обсяг академ. Годин

1

2

3
6 семестр
1

Лекція 1.

Тема. Соціологія як наука, її предмет і методи

^ Короткий зміст. Предмет і об'єкт пізнання соціології. Методологічні основи соціологічної науки. Структура соціології. Загально соціологічна теорія, спеціальні і галузеві соціологічні теорії, прикладна соціологія.

Соціальні дослідження як інструмент пізнання соціальної реальності. Функції соціології: пізнавальна, методологічна, управлінська, прогностична, соціотехнологічна та ін. Соціологія в системі гуманітарних наук у вузі: соціологія і філософія, соціологія та історія, соціологія і природничі та гуманітарні науки. Метод в соціології. Основні поняття в соціології. Соціологічні закони і категорії. Місце соціології в суспільстві. Соціологія в Україні.


0,25

2

Лекція 2.

Тема. Історія розвитку соціології в країнах західної Європи, США та в Україні

^ Короткий зміст. Історія розвитку соціологічної думки Певні уявлення про стародавні соціальні вчення у поглядах Платона й Аристотеля.

Соціологічна думка стародавнього Риму.

Соціологічна думка середньовіччя у поглядах Августина Блаженного.

Основні суспільно-політичні погляди епохи Відродження.

Макіавеллівська соціологічна теорія та її принципи.

Соціологічна думка Нового часу у поглядах Т. Гоббса, Т. Мора, Т.Кампанелли, Ж. Руссо, К. Гельвеція, О.Конта, І.В.Гегеля, П.Гольбаха.

Класичний період у розвитку світової соціології. Соціологія Г.Спенсера.


0,1

3

Лекція 3.

Тема. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

^ Короткий зміст. Поняття конкретно-соціологічного дослідження. Основні види конкретно-соціологічного дослідження. Етапи проведення соціологічного дослідження. Програма соціологічного дослідження. Методи збирання даних у соціологічних дослідженнях. Аналіз документів. Аналіз соціологічних даних. Основні етапи обробки даних. Узагальнення соціологічних даних. Інтерпретація даних.


0,1

4

Лекція 4.

Тема. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура.


^ Короткий зміст. Поняття "соціальна структура". Основні елементи соціальної структури.Види соціальних структур.Соціальна структура суспільства – важливий напрямок досліджень соціологічної науки. Соціальна структура як сукупність усталени спільностей і відносин між ними.

Суспільний розподіл праці і соціальна структура: історія і сучасність.

Види соціальної структури: соціально-класова, соціально-професійні соціально-демографічна, соціально-територіальна.

Елементи соціальної структури: класи, прошарки, етнічні спільност сім'я, трудові колективи, маргінальні соціальні групи та ін.

Соціально-класова структура її аналіз. Маргіналізація - як об'єктивниі соціально-економічний процес в суспільстві. Соціально-територіальн структура. Соціально-етнічна структура. Соціально-професійна структура.

Теорія соціальної стратифікації.

0,25

5

Лекція 5.
^

Тема. Особистість у системі соціальних зв'язківКороткий зміст. Поняття особистості. Значення біологічних, психологічних чинників у формуванні індивідуального складу особистості. Напрямки пізнання предмета соціології особистості. Чотири рівні пізнання об'єкта соціології особистості. Функції соціології особистості. Розуміння соціальної суті особистості у поглядах У.Канта, Г.В.Ф. Гегеля, Т.Ребо, К.Ясперса, З.Фрейда, Е.Онтологічний та гносеологічний аспект пізнання особистості.

Структура особистості. Розуміння соціальної структури особистості у поглядах Б.Рассела, Т.Ребо, Альфреда Біне, В.Джемса, Л.Виготського, І.Балія, С.Рубінштейна.

Типологія особистості. Типологізація як метод наукового дослідження. Застосування типологізації для вирішення конкретних соціальних проблем (добір соціальних ролей, удосконалення діяльності соціальних інститутів). Механізм соціально-психологічного тестування. Роль гуманітарних наук у вивченні проблем особистості.


0,25

6

Лекція 6.
^

Тема. Соціологія економічного життя


Короткий зміст. Предмет і задачі економічної соціології. Поняття "людина в економіці". Структура економічної соціології. Категорії економічної соціології –індивіди; система відносин; соціальна психологія; соціальна гуманітарологія;

Соціальні фізика і арифметика. Функції економічної соціології: економічна:

Соціальні резерви та ресурси, соціальні принципи, соціальні обмеження і ризик. Соціальна функція. Методи прикладного соціологічного аналізу:

проблемний (діагностичний); технологічний; структурний метод; інституціональний; генетичний; оціночний. Історія розвитку економічної соціології.


0,1

7

Лекція 7.

Тема. Соціологія культури.

^ Короткий зміст. Поняття культури в соціології. Соціальна сутність культури. Типи культури. Структурні елементи культури. Функції культури: виробництво, збереження та розповсюдження духовних благ і цінностей.

Культура як спосіб ціннісного освоєння професійної діяльності менеджера.

Культура управління і стиля керівництва. Субкультура, контркультура. Елітарна та масова культура, культура і особистість.

Культура ділового костюма згідно Дж.Т. Моллоя (чоловіка та жінки). Культура поведінки на робочому місці.

Глобалізація і універсалізація культури в сучасних умовах сфери менеджменту.

Сучасні соціологічні теорії культури. Соціокультурна динаміка сучасного українського суспільства.


0,1

8

Лекція 8.

Тема. Соціологія політики

^ Короткий зміст. Предмет і галузь досліджень соціології політики. Соціологічні підсистеми - соціологія держави; соціологія політичних рухів і партій. Соціологічна проблематика держави. Соціологічна законність та ефективність. Соціологія влади за М.Вебером.

Основні елементи політичних партій і рухів та їх соціальна база.

Політичні партії в соціально-історичному контексті.

.

0,1

9

Лекція 9.

Тема. Соціологія праці та управління

^ Короткий зміст. Предмет і зміст соціології праці. Методологічний базис аналізу відбору праці. Праця та її ознаки за змістом діяльності; за суб'єктом відносин; зі обсягом владних повноважень; за характером розподілу наслідків праці; за ступенем відносин; за способом спілкування.

Соціальні процеси в сфері праці та їх класифікація – інтегративн процеси; ціннісно-орієнтаційні;

Типи праці — супернормативний; нормативний; субнормативний ненормативний.

Функції стимулювання праці.

Предмет і зміст становлення соціології управління. Етапи становлення соціології управління. Теорія управління Тейлора; теорія управління Файоля;

Теорія управління Мейо. Теорія організації та управління - "менеджеризм". Види менеджменту. Мистецтво управління Уільяма X. Ньюмена.

Наука соціального управління. Закономірності соціального управління. Управлінські відношення їх структура.

Функції соціального управління. Принципи соціального управління. Підготовка управлінського рішення. Соціальне прогнозування в управлінні. Методи соціального прогнозування - експертиза, естроноляція, моделювання.


0,1

10

Лекція 10.

Тема. Соціологія релігії

^ Короткий зміст. Предмет і об'єкт соціології релігії. Роль і місце соціології релігії серед інших наук. Соціологія релігії і феноменологія. Соціологія релігії і теологія.

Становлення соціології релігії як наукової дисципліни. Соціологія релігії у вченні О.Конта. Погляди Спенсера на релігію. Вчення Е.Дюркгейма про соціологію релігії. Теорія К.Маркса про історичну природу релігії.

Соціологія релігії у вченнях М. Вебера.

Засоби соціології релігії.


0,1

11

Лекція 11.

Тема. Соціологія молоді, соціологія сім'ї

^ Короткий зміст. Предмет соціології молоді та його аспекти.

Визначення поняття молодь. Погляди українських дослідників -О.Вишняка, М.Чурілова, С. Макеєва на поняття "молодь". Вікова періодизація молоді.

Категорії та поняття соціології молоді.

Аналіз соціально-психологічних особливостей молоді.

Сім'я як мала соціальна група і соціальний інститут. Основні категорії:

Сім'я, шлюб, структура сім'ї, спосіб життя сім'ї, умови життя, уклад, етапи життєвого циклу сім'ї та ін.

Соціальні функції сім'ї (репродуктивна, виховна, господарсько-побутова, функція дозвілля, емоційна, соціально-статусна, сексуальна).

Історичні типи і форми сімейно-шлюбних взаємовідносин.

Сімейно-шлюбні стосунки у сучасних умовах: основні тенденції розвитку. Егалітарна сім'я її суттєві риси.

Проблеми стабільності сім'ї. Виникнення і подолання внутрішньо-сімейних конфліктів.

Студентська сім'я, її суттєві особливості.


0,25

12

Лекція 12.

Тема. Соціологія конфлікту

^ Короткий зміст. Поняття конфлікт у широкому і вузькому значенні. Природа соціального конфлікту класифікація його характеристик - Р. Макк та Р. Снайдер.

Підхід до місту конфлікту у поглядах Р.Дарендорфа.

Концепції соціального конфлікту. Концепція Г.Спенсера стосовно соціального конфлікту. Концепція соціального конфлікту М.Вебера, Г.Земеля.

Погляди соціолога Козера на природу соціального конфлікту.

Структурно-функціональна теорія соціального конфлікту Т.Парсонса. Альтернативна концепція соціального конфлікту Р.Дарендорфа.

Категорії соціального конфлікту.


0,3^ 6. Плани практичних занять


Плани практичних занять заочної форми навчання представлені у формі таблиці 8.


Таблиця 8п/п
^

Назва, тема, короткий зміст практичних занять


Обсяг академ. годин

1

2

3
6 семестр
1

Практичне заняття 1.
^
Тема 1. Соціологія як наука, її предмет і методи

Короткий зміст заняття

Доповідь: Огюст Конт – засновник соціології

1. Об'єкт і предмет соціології.

2. Рівні соціологічного пізнання:

а) мікрорівень;

б) макрорівень;

в) домінуюча теорія символічного інтеракціоналізму та її концепції.

3. Підходи до пізнання соціології як науки.

4. Закони і категорії соціології.

5. Основні етапи розвитку соціологічної науки.

6. Соціологічна думка в Україні.

7. Підсумки семінару.


2

2

Практичне заняття 2.
Тема 4. Соціальна структура суспільства і тенденції її розвитку

Короткий зміст заняття.

Практичне завдання: Дослідження соціальної структури сучасного суспільства України

Реферативна доповідь: Соціально-класові утворення поляризаіря суспільства в Україні

1. Поняття соціальної структури суспільства та її основні елементи.

2. Соціальна стратифікація та її види.

3. Аналіз соціальної стратифікації.

- функціональний підхід (Т.Парсонс, Р.Мертон, Дж.Александер, К.Девіс, У.Мур.);

- конфліктний підхід до аналізу соціальної стратифікації (К.Маркс, М.Вебер, РДєрендорф, Л.Козер);

- еволюційний підхід (Герхард та Джон Ленські).

4. Соціальна група та її типи.

5. Маргіналізація - як об'єктивний соціально-економічний процес в суспільстві.


2

3

Практичне заняття 3.

Тема. Особистість у системі соціальних зв'язків


Короткий зміст заняття

Доповідь: Соціальний тип особистості студента

1. Предмет соціології особистості та напрямки його пізнання.

2. Соціальна суть особистості у поглядах: - Б. Рассела; А.Бінс, В. Джеймс Т. Ребо; С. Рубінштейна.

3. Суспільство й особистість. Сутність соціолізації особистості, її осно етапи та фази.

4. Типологія особистості: типи соціальної диспозиції.

5. Діяльність і поведінка особистості.


2^ 7. Самостійна робота студентів


Самостійна робота над навчальною дисципліною включає:

 • опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;

 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

 • підготовка до практичних занять;

 • рішення і письмове оформлення індивідуальних та контрольних завдань;

 • систематика вивченого матеріалу курсу перед контрольними заходами.


Таблиця 7

№ п/п


Форма і зміст самостійної роботи

Обсяг (год.)

Форма навчання

заочна

1.

Самостійна проробка окремих розділів дисципліни, які не викладаються на лекціях і не виносяться на практичні заняття (складання конспекту)

6

2.

Підготовка до практичних занять. Вивчення лекційного матеріалу.

6

3.

Систематика вивченого матеріалу курсу перед контрольними заходами

2


4.

Виконання індивідуальної чи контрольної роботи

5 12

Усього:

19^ 9. Індивідуально-консультативна робота


Індивідуально-консультативна робота – це вид навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється за графіком індивідуально-консультативної роботи у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки та захисту завдань, що винесені на поточний контроль.

Індивідуальні заняття проводяться з окремими студентами з метою підвищення рівня їхньої підготовки та розвитку індивідуальних творчих здібностей.

На консультаціях студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Таблиця 9

№ п/п


Форма і зміст індивідуально-консультативної роботи

Семестр

Обсяг (год.)

Форма навчання

заочна

1

Консультації групові семестрові

1

2

2

Консультації екзаменаційні

1

4

3

Індивідуальні заняття з окремими студентами

1

2^

10. Система поточного і підсумкового контролю знань


Мета контролю – визначення якості засвоєння навчального матеріалу, ступеню відповідності сформованих вмінь і навичок цілям і задачам навчання дисципліні "Соціології". В процесі контролю формується відповідальне відношення студентів до навчання, встановлюється ефективність методики викладання. Контроль можна поділити на наступні типи: поточний, семестровий.

^ Поточний контроль для заочної форми навчання проводиться на практичних і семінарських заняттях за результатами виконання тестових завдань і контрольних робіт.


Семестровий контроль проставляється за результатами іспиту.


^

11. Навчально-методичні матеріали з дисципліниОсновна література:


 1. Волков Ю.Г., Мостовая П.В. Социология: Учебник для вузов. - М.; 1998.-432с.

 2. Гидденс Э. Социология: учебник 90-х годов. - Челябинск, 1991.-276с.

 3. Дворецкая Г.В., Махнарылов В.П. Социология труда. -К.: Высшая школа, 1990.-352 с.

 4. Дикарева А.А., Мирская М.И. Социология труда, - М.: Высшая школа.

 5. 1989.-304 с.

 6. Кравченко А.И. Основы социологии: Учеб. пособ. для студентов средних специальных учеб. завед. - М.: Академия, 1997.-368 с.

 7. .Кравченко А.И. Социология труда в XX веке. - М.: Наука, 1987.-180 с.

 8. Кравченко С.А., Мнацаканян М.О., Покровский Н.С. Социология: парадигмы и темы. Курс лекций для высших учебных заведений. - М.:МГИМО - Университет, 1997. - 707 с.

 9. Маркович Д. Социология труда. - М.: Прогресс, 1988. -632с.

 10. Нечаев В.Я. Социология образования. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992.-200с.

 11. Паниотто В.П., Максименко В.С. Количественные методы в социологических исследованиях. - К.: Наукова думка. 1982.-272 с.

 12. Понин Л.Г. Социология культуры. Учеб. пособ. - М.: Логос, 1996.-280 с.

 13. Радасв В.В. Экономическая социология. Курс лекций: Учеб.пособ. - М.: Аспект Пресс, 1997. - 368 с.

 14. Руленко 1.П. Соцілогія. Курс лекцій. Навчальний посібник для вуз1в. -Харюв: 1996. -210с.

 15. Сероштан П.А., Ялдохин И.П, Кулиш С.А. Социология труда. - Харьков: Основа, 1990.-216с.

 16. Смелзер П. Социология. - М.: Феникс, 1994. - 688 с. 51 .Социология личности. - Вильнюс, 1989. - 154 с.

 17. Социология труда: Учебник. Под ред. Н.И. Дряхлова, А.И. Кириченко, В.В. Щербины. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993, -368 с.

 18. Социология. Наука об обществе. Учебное пособие. Под общ. ред. В.П.Андрющенко, Н.И. Горлача. - Харьков, 1996. -688 с.

 19. Социология. Учебник для высших учеб. завед. (Г.В. Осипов, А.В. Кабыща и др.) - М.: Наука, 1995. Тощенко Ж.Т.-Социология. Общий курс (учебное пособие). -М.: Прометей, 1998. -511 с.

 20. Социология: классические и современные парадигмы. Хрестоматия. - М.:Изд. «АНКИЛ», 1998. - 329 с.

 21. Соцюлогічна думка України: Навчальний посібник. -К.: Заповіт, 1996. -374с.

 22. Филипов Ф.Р. Социология образования. - М.: Наука, 1991. - 203 с.

 23. Фролов С.С. Социология: учебник для высших учеб. завед. -2-е изд. - М.:

 24. Логос, 1996.—360с.

 25. .Харчев А.Г. Социология воспитания. - М.; Политиздат, 1990.-222 с. 60-Харчева В. Основы социологии. Учеб. для средних спец. учеб.завед. - М.:Логос, Высшая школа, 1999. -302 с.

 26. Шаленко В.Н. Программа социологического исследования. - М.: Изд-во МГУ, 1987.-96 с.

 27. Шаповал М. Загальна соцілопя. - Видання Ш. -К.: 1996. - 368 с.

 28. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. - Изд. «Самар. ун-т», 1995. - 331с.

 29. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. -М.: Добросает, Книжный дом «Университет», 1998. - 596 с.

 30. Яковенко Ю.И., Паниотто В.И. Почтовый опрос в социологическом исследовании. - К.: Наукова думка, 1988.- 140 с.

 31. Якуба 0.0. Соцюлопя. Навчальний пос;бник для студента. - Хармв: Константа, 1996.- 192с.


Додаткова література:

 1. Американская социология. Перспективы, проблемы, методы. - М.:

 2. Прогресс, 1972.-392 с.

 3. Городяненко В.Г. Проблемы социального планирования на Украине в 60-80-е гг. Учеб. пособ. - Днепропетровск: ДГУ, 1992.-104 с.

 4. Городяненко В.Г., Данилькевич Н.И., Швидкая Л.И. Экономическая социология. Словарь-справочник основных понятий и терминов. -Днепропетровск: ДГУ. 1996.-90 с.

 5. Донченко Т.П., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни: Очерки

 6. теории. - Новосибирск: Сиб. отд-ние: Наука, 1991.-778 с.

 7. Економ;чна соцюлопя: Навч. посЮник (В.М. Ворона, В.С. Пнлипенко та ш. - К.: 1нститут соцюлогп НАН УкраТни, 1997.-273с.

 8. Захарченко М.В., Погорший 0.1. 1стор1я соцюлогп (вщ античност допочатку XX ст.). - К.: Либщь, 1993. - 336 с.

 9. .3боровськип Г.Е, Орлов Г.П. Введение в социологию. -Екатеринбург: Изд-во Уральського ун-та. 1992. - 240 с. Н.Здравомыслов А.Г., Социология конфликта. Учеб. пособ. - М.: Аспект

 10. Пресс. 1995.-317 с.

 11. .История социологии в Западной Европе и США, - М.: Наука, 1993 .-424 С.41

 12. .История социологии. - Минск, 1993, - 319 с.

 13. .Как провести социологическое исследование. - М.: Политиздат, 1990. -288с.

 14. .Капитонов Э.А. Социология XX века (История и технологии). - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. - 512 с.

 15. .Кон Н.С. Социология личности. - М.: Политиздат, 1967. -383с. 21-Конецкая В.П. Социология коммуникаций. - М; Межд. ун-т бизнеса и управления, 1997. - 304 с. 22.Косолапов В.В. Методология социального прогнозирования. - М.: Высшая школа, 1981.-312 с.м

 16. .Крымский С.В., Пилипенко В.Е., Салюк Ю.В. Верификация социальных прогнозов: Методол. Аспект. - К.: Наукова думка, 1992.

 17. .Кукушкина Е.И. Русская социология XIX - начала XX вска.-М.: Изд-во Моск. ун-та. 1993.-183 с.

 18. .Медушевский А.Н. История русской социологии. Учебное пособие. - М.:Высшая школа, 1992.

 19. .Панша Н.В. Технолопя сощолопчного дослщжсння. Курс лекщй. - К.:Наукова думка, 1996. - 232 с.

 20. .Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. -М.: Прогресс, 1969. - с.79-192.

 21. Экономическая социология и перестройка. Под ред. Т. И. Заславской, Р.В. Рывкиной. М.: Прогресс, 1988. - 232 с.

 22. Яковенко Ю.И., Паниотто В.И. Почтовый опрос в социологическом исследовании. - К.: Наукова думка, 1988.- 140 с.Скачать, 579.02kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru