Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Правила добровільного страхування кредитів №16 31 травня 2005 р

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 403.28 Kb.
Дата07.07.2012
Размер403.28 Kb.
ТипДокументы
Содержание
10. Перелік документів, які підтверджують настання
12. Строки прийняття рішення про виплату або відмову
1. Визначення термінів
2. Об'єкт страхування. загальні положення
3. Страховий ризик і страховий випадок
4. Порядок визначення страхових сум, тарифів і платежів
5. Строк і місце дії договору страхування
6. Обмеження страхування. виключення iз страхових випадкiв
7. Порядок укладання договору страхування
8. Права та обов'язки сторін
9. Дії сторін договору при настанні збитків
10. Перелік документів, що підтверджують настання
11. Порядок і умови виплат страхового відшкодування
12. Строки прийняття рішення про виплату або
13. Причини відмови у виплаті страхового відшкодування
14. Умови зміни і припинення дії договору страхування
15. Порядок вирішення спорів
16. Відповідальність сторін
17. Звільнення від відповідальності
18. Особливі умови
...
Полное содержание
Подобный материал:

Зареєстровані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 04 липня 2005р.ЗАТВЕРДЖУЮ


Голова Правлiння

ЗАТ "Український Страховий Дім"


_______________ М.С. Берлін


31.05.2005 р.


ПРАВИЛА

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ


№ 16 31 травня 2005 р.


м. Київ


ЗМІСТ


Стор.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ..................................................................................................... 3

2. ОБ’ЄКТ СТРАХУВАННЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ......................................................... 3

3. СТРАХОВИЙ РИЗИК І СТРАХОВИЙ ВИПАДОК ................................................................. 3

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ, ТАРИФІВ І ПЛАТЕЖІВ ............................. 4

5. СТРОК І МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ................................................................ 5

6. ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ................... 5

7. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ........................................................ 5

8. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ............................................................................................... 6

9. ДІЇ СТОРІН ДОГОВОРУ ПРИ НАСТАННІ ЗБИТКІВ .............................................................. 7

^ 10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ

СТРАХОВОГО ВИПАДКУ І РОЗМІР ЗБИТКІВ ..................................................................... 8

11. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ .................................... 9

^ 12. СТРОКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ

У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ................................................................... 10

13. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ .............................. 10

14. УМОВИ ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ................................... 11

15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ........................................................................................ 11

16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН .............................................................................................. 11

17. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ............................................................................. 11

18. ОСОБЛИВІ УМОВИ ............................................................................................................... 12

Додаток 1 ................................................................................................................................ 13


^ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


1.1. Страховик – ЗАТ "Український Страховий Дім", створене відповідно до Закону України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про страхування" для здійснення страхової діяльності.

1.2. Страхувальник - юридична особа (кредитор), яка уклала зі Страховиком договір страхування кредитів, наданих Позичальнику згідно з чинним законодавством України, на випадок настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування.

1.3. Позичальник – юридична особа або дієздатний громадянин, що отримав від­ Страхувальника кошти за Кредитним договором, укладеним згідно з вимогами законодавства України.

1.4. Договір страхування (надалі – Договір) - це письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою останній бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити страхове відшкодування Страхувальнику, а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни та виконувати інші умови договору.

1.5. Кредитний договір - договір, що визначає умови надання Страхувальником у тимчасове користування Позичальнику суми грошових коштів на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру їх використання.

1.6. Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком, згідно з Договором страхування.

1.7. Платоспроможність - це здатність Позичальника своєчасно і в повному обсязі здійснювати розрахунки за своїми зобов'язаннями по кредитному договору.

1.8. Правила – "Правила добровільного страхування кредитів" ЗАТ "Український Страховий Дім".

1.9. Страхове відшкодування – грошова сума, що підлягає виплаті Страховиком при настанні страхових випадків, передбачених Правилами і Договором страхування.

1.10. Страховий ризик - певна подія, визначена Правилами, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

1.11. Страховий випадок – подія, яка передбачена Договором страхування, укладеним у відповідності із Правилами, що фактично відбулась, і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування.

1.12. Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик, відповідно до умов Договору, зобов'язаний провести виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку.

1.13. Страховий платіж (внесок, премія) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов‘язаний внести Страховику, згідно з Договором.

1.14. Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

^ 2. ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з володінням, користуванням, розпорядженням грошовими коштами, що надаются Позичальнику за Кредитним договором, укладеним із Страхувальником, і можливими фінансовими збитками Страхувальника внаслідок повного або часткового невиконання Позичальником в обумовлені строки та у визначених розмірах своїх зобов’язань, встановлених зазначеним Кредитним договором.

^ 3. СТРАХОВИЙ РИЗИК І СТРАХОВИЙ ВИПАДОК

3.1. Страховим ризиком є вірогідне невиконання (у повному обсязі або у частці) Позичальником своїх грошових зобов’язань за Кредитним договором, укладеним із Страхувальником (кредитором) протягом періоду, зазначеному у Договорі.

3.2. Страховим випадком є фактична наявність простроченої заборгованості Позичальника перед Страхувальником згідно з умовами відповідного Кредитного договору в частині погашення основної суми кредиту та/або відсотків, яка настала внаслідок однієї чи декількох із нижчезазначених причин, якщо інші причини не передбачено умовами Договору:

а) порушення проваждення у справі про банкрутство Позичальника – суб’єкта підприємницької діяльності;

б) зупинки виробництва, скорочення обсягу виробництва (надання послуг, виконання робіт) внаслідок пожежі, вибуху, аварії (тепло-, водо-, газо-, опалювальних та каналізаційних систем та/чи інших систем, необхідних для здійснення виробничого процесу);

в) надзвичайних ситуацій природного характеру (землетрус, повінь тощо), а також техногенних аварій, які призвели до надзвичайної ситуації в регіоні розміщення матеріальних активів (виробничих фондів) Позичальника;

г) затримки або невиконання банком Позичальника своїх обов'язків перед Позичальником у зв'язку з відкликанням у банка ліцензії на здійснення банківських операцій, порушенням в господарському суді справи про банкрутство банку, неплатоспроможністю банку, збоїв (поломок, пошкоджень) системи електронних платежів та розрахунків;

д) наявність фактів протиправних дій третіх осіб стосовно активів Позичальника, за умови, якщо такі факти знайшли підтвердження у матеріалах судового процесу;

е) смерті Позичальника - фізичної особи.

3.3. Якщо інше не передбачено умовами Договору, необхідними умовами для визнання заборгованості Позичальника страховим випадком є сукупність таких фактів:

- проведення Страхувальником певного переліку заходів, зазначених у Договорі страхування, спрямованих на погашення Позичальником поточної простроченої заборгованості;

- в разі невиконання Позичальником вимог Страхувальника щодо погашення кредиту, - звернення Страхувальника в судові органи з позовом про примусове стягнення з Позичальника несплачених сум кредиту і відсотків;

- винесення судового рішення щодо зазначеного позова Страхувальника.

3.3.1. Невиконання або неналежне виконання Позичальником своїх договірних зобов'язань перед Страхувальником за конкретним Кредитним договором вважається (з урахуванням вимог п. 3.3 цих Правил) страховим випадком, якщо воно сталось з причин, зазначених у п. 3.2 цих Правил чи у Договорі, за винятком випадків, прямо передбачених умовами Договору.

3.4. Страхувальник зобов'язаний завчасно, не менше ніж за 3 (три) робочі дні, якщо інше не зазначено у Договорі, попередити Страховика про зміни, які будуть вноситись у Кредитний договір, і укласти зі Страховиком Додаткову угоду до Договору. В іншому випадку дія Договору припиняється з моменту внесення таких змін до Кредитного договору.

^ 4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ, ТАРИФІВ І ПЛАТЕЖІВ

4.1. Страхова сума визначається за згодою між Страховиком та Страхувальником, виходячи із розміру кредитів та відсотків за ними, визначених умовами Кредитного договору, укладеного Страхувальником і Позичальником. Страхова сума визначає ліміт відповідальності Страховика за Договором.

4.2. Якщо інше спеціально не передбачено Договором страхування, за конкретним Кредитним договором, обсяг зобов’язань Страховика визначається як сума основного боргу Позичальника і відсотків за кредитом, розрахованих згідно з умовами погашення суми основного боргу, передбаченими Кредитним договором.

4.3. При укладенні Договору може бути встановлена умовна або безумовна франшиза.

4.3.1. В разі встановлення умовної франшизи, Страховик:

- звільняється від зобов’язання відшкодувати збиток, розмір якого не перевищує франшизу;

- здійснює виплату страхового відшкодування у повному обсязі, якщо розмір збитку перевищує франшизу.

4.3.2. Безумовна франшиза завжди вираховується Страховиком із суми матеріального збитку.

4.3.3. За згодою сторін Договору, франшиза може бути виражена у відсотках від страхової суми або в абсолютному розмірі.

4.4. Розміри страхових тарифів визначаються в залежності від низки факторів, зазначених у Додатку 1 до цих Правил, зокрема,

- від кількості Кредитних договорів у кредитному портфелі Страхувальника;

- строку дії і умов Кредитного договору;

- конкретного переліку подій, за наявності яких констатується настання страхового випадку тощо.

Граничні розміри тарифних ставок наведено у Додатку 1 до Правил.

4.5. Порядок внесення страхових платежів визначається умовами конкретного Договору.

^ 5. СТРОК І МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

5.1. Договір укладається на строк, погоджений між Страховиком та Страхувальником.

5.2. Конкретний строк дії Договору визначається його умовами.

5.3. Якщо інше не передбачено умовами Договору, то в частині зобов’язань Страховика:

5.3.1. Договір набирає чинності з моменту внесення страхового платежу (або його першої частини, визначеної у Договорі).

5.3.2. Договір страхування закінчує свою дію о 00 год. 00 хв. (за київським часом) дати, вказаної в Договорі як дата закінчення строку його дії.

5.4. Дія договору страхування в частині зобов’язань Страховика поширюється на всю територію України.

^ 6. ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ. ВИКЛЮЧЕННЯ IЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКIВ

6.1. Якщо інше не передбачено Договором страхування, не підлягають страхуванню за цими Правилами ризики, пов’язані зі збитками Страхувальника, що можуть статися внаслідок:

а) ядерного вибуху, впливу радіації або радіоактивного забруднення;

6) військових дій, інших військових заходів;

в) громадянської війни, громадських заворушень, локаутів та страйків;

г) конфіскації, націоналізації та інших заходів політичного характеру, які здійснюються згідно з розпорядженнями військової чи цивільної влади;

д) дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, в тому числі внаслідок видання вищевказаними органами та посадовими особами документів, які не відповідають чинному законодавству;

ж) подій, визначених як терористичні акти, згідно із законодавством України.

6.2. Якщо інше не передбачено Договором страхування, дія цих Правил в частині зобов’язань Страховика не поширюється на:

6.2.1. Кредитні договори, які вступили в законну силу до набрання чинності Договором страхування.

6.2.2. Кредитні договори, не вказані у Заяві на страхування.

6.2.3. Суми штрафів та/або пені, які Позичальник має сплатити Страхувальнику, згідно з умовами Кредитного договору.

6.2.4. Будь-які непрямі збитки Страхувальника за конкретними Кредитними договорами, в тому числі, моральну шкоду.

6.3. Якщо інше не передбачено Договором страхування, до страхових випадків за цими Правилами не належать випадки, що стались внаслідок навмисних протиправних дій з боку посадових осіб Страхувальника.

6.4. Зобов'язання Страховика з виплати страхового відшкодування при настанні страхового випадку обмежується розміром страхової суми.

^ 7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

7.1. Договір страхування укладається на підставі письмової Заяви про страхування. При заповненні бланку Заяви Страхувальник повинен відповісти на всі запитання, поставлені у Заяві. Заповнення Заяви не зобов’язує Страхувальника укладати договір страхування.

7.2. Розмір страхової суми, страхового платежу, наявність франшизи, перелік страхових ризиків, інші умови страхування визначаються на підставі інформації, наданої Страхувальником у Заяві про страхування.

7.3. Якщо інше не передбачено Договором страхування, нижченаведені документи є невід’ємними частинами Заяви про страхування:

а) завірена Страхувальником копія Кредитного договору;

б) техніко-економічні обґрунтування повернення кредиту за Кредитним договором та документи, на підставі яких був укладений цей договір;

в) опис товарно-матеріальних цінностей або іншого майна, яке є власністю Позичальника, яке може стати забезпеченням права вимоги Страхувальника в разі невиконання в повному обсязі або неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань по Кредитному договору;

г) копії бухгалтерського балансу (довідки про фінансовий стан) організації - Позичальника та звіту про рух грошових коштів за минулі квартали, підтверджених аудитором;

д) інші документи, необхідні для визначення Страховиком вірогідності реалізації кредитних ризиків.

7.4. В частині зобов’язань Страховика щодо конкретного Кредитного договору, Договір страхування починає діяти за наявності такої сукупності фактів:

7.4.1. Укладення між Страхувальником і Позичальником конкретного Кредитного договору і надання кредиту Позичальнику.

7.4.2. Наявності даних щодо цього Кредитного договору в Заяві на страхування або іншому документі, наданому Страховику на умовах, визначених Договором.

7.4.3. Перерахування Страхувальником на поточний рахунок Страховика у строк, визначений Договором, першої частини або загальної суми страхового платежу, зазначеного у Договорі страхування.

7.5. Факт укладення Договору страхування в частині конкретного Кредитного договору може посвідчуватись страховим полісом (свідоцтвом, сертифікатом), що містить перелік страхових ризиків, певні значення страхової суми і страхового платежу, дати початку і закінчення зобов’язань Страховика і є формою Договору страхування.

7.6.У випадку втрати страхового поліса (свідоцтва, сертифікату) та/або примірника Договору страхування в період його дії, Страховик, на підставі письмової заяви Страхувальника, видає дублікат документа. Після цього втрачений примірник вважається недійсним, і ніякі виплати згідно з ним не проводяться.

^ 8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

8.1 Страхувальник має право:

8.1.1. На отримання від Страховика будь-якої інформації, що стосується Правил і умов Договору страхування, укладеного зі Страхувальником.

8.1.2. На одержання страхового відшкодування при настанні страхового випадку в розмірі прямого фактичного збитку в межах страхової суми з урахуванням конкретних умов Договору.

8.1.3. Достроково припинити Договір та отримати частину суми страхових платежів, яка обчислюється на умовах розділу 14 цих Правил.

8.1.4. Якщо інше не передбачено Договором страхування, вносити, за згодою Страховика, зміни в умови Договору, що стосуються строку страхування і розміру страхової суми (в разі зміни умов Кредитного договору) з відповідним перерозрахунком страхового платежу.

Зміни, які мають бути внесені в Договір після його укладання, оформлюються Сторонами в формі Додаткових угод до Договору.

8.1.5. Отримати дублікат Договору (страхового полісу) в разі їх втрати.

8.2. Страхувальник зобов'язаний:

8.2.1. Вносити страхові платежі у розмірах та у строки, передбачені Договором.

8.2.2. При укладанні Договору відповісти Страховику на всі питання, поставлені у Заяві про страхування, а також надати Страховикові інформацію про всі обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику.

8.2.3. Протягом строку дії Договору Страхувальник зобов’язаний, як тільки йому стане відомо, протягом 3-х робочих днів, якщо інший строк не передбачений Договором, про суттєві зміни інформації, наданої в Заяві про страхування, сповістити про них Страховика.

ПРИМІТКА. Якщо інше не передбачено Договором, до суттєвих змін інформації відноситься зміна умов кредитування, а саме: розмірів наданих кредитів, строків їх повернення, заміна Позичальника, інші зміни в умовах Кредитного договору.

8.2.4. Повідомити Страховика про інші діючі або ті, що одночасно укладаються, Договори щодо певного об'єкту страхування.

8.2.5. Вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.

8.2.6. Протягом строку, визначеного Договором, повідомити Страховика про отримані від Позичальника повідомлення про відмову виконати свої зобов'язання за відповідним Кредитним договором, а також про затримку виконання зобов’язань зі своєчасного погашення кредиту визначеними Позичальниками більш ніж на 5 (п’ять) робочих днів, якщо інше не передбачено Договором.

8.2.7. Повідомити Страховика про настання страхового випадку у строк, передбачений Договором страхування.

8.2.8. Своєчасно надсилати Страховику передбачену умовами Договору облікову документацію.

8.2.9. Надати Страховику можливість ознайомитися з умовами Кредитних договорів, а також, з моменту виникнення простроченої заборгованості за відповідними Кредитними договорами, - з відповідними кредитними справами.

8.2.10. При порушенні Позичальником умов Кредитного договору про погашення кредитів та відсотків за ними, вживати заходів, передбачених умовами Договору, для повернення ними сум кредитної заборгованості так, ніби Договір страхування не було укладено.

8.2.11. Надавати Страховику за його вимогою сприяння в реалізації Страховиком свого права регресу до Позичальнику за Кредитними договорами, за якими було виплачено страхове відшкодування.

8.2.12. Не розголошувати будь-яким третім особам інформацію щодо наявності та/чи умов Договору страхування, крім випадків, передбачених законодавством України.

8.2.13. При настанні події, яка у подальшому може кваліфікуватись як страховий випадок, протягом строку, обумовленого Договором, направити Страховику у письмовій формі відповідне повідомлення.

8.2.14. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки Страхувальника, які не суперечать чинному законодавству та відповідають цим Правилам.

8.3. Страховик має право:

8.3.1. Перевіряти надану Страхувальником інформацію, а також контролювати виконання Страхувальником вимог та умов Договору.

8.3.2. Достроково припинити Договір страхування із поверненням Страхувальнику частини страхового платежу на умовах цих Правил.

8.3.4. Відмовити у проведенні виплати страхового відшкодування на підставах, передбачених Договором страхування, Правилами і законодавством України.

8.3.5. За згодою Страхувальника вносити зміни до умов Договору.

8.3.6. Звертатись із письмовими запитами до Страхувальника про отримання інформації щодо виконання ним своїх обов’язків, зазначених у Договорі.

8.3.7. Вживати заходів, спрямованих на зменшення шкоди, заподіяної внаслідок страхового випадку.

8.3.8. Самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку.

8.4. Страховик зобов'язаний:

8.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами страхування.

8.4.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування.

8.4.3. При настанні страхового випадку провести виплату страхового відшкодування протягом строку, передбаченого Договором. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхового вiдшкодування шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами Договору.

8.4.4. Відшкодувати витрати, здійснені Страхувальником при настанні страхового випадку з метою запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору.

8.4.5. Не розголошувати відомості про Страхувальника та його майновий стан, за винятком випадків, що передбачаються діючим законодавством України.

8.5. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права і обов’язки сторін Договору, які не суперечать чинному законодавству України.

^ 9. ДІЇ СТОРІН ДОГОВОРУ ПРИ НАСТАННІ ЗБИТКІВ

9.1. У разі настання події, яка може у подальшому кваліфікуватись як страховий випадок, якщо інше не передбачено Договором страхування, Страхувальник зобов‘язаний:

9.1.1. У строк, передбачений Договором, письмово повідомити Страховика про відмову Позичальника виконати свої зобов'язання за відповідним Кредитним договором, а також про затримку виконання строків погашення кредиту Позичальником більш ніж на 5 (п’ять) робочих днів, якщо інший строк не передбачений Договором.

9.1.2. Вжити всіх можливих заходів для з'ясування причин та наслідків такої події.

9.1.3. Подати до Позичальника судовий позов, якщо цей захід передбачено Договором страхування.

9.1.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку. При порушенні Позичальником умов Кредитного договору про погашення кредитів та відсотків вживати заходів, передбачених у Договорі, для повернення Страхувальником сум кредитної заборгованості, так, ніби Договір страхування не було укладено, - до дня виплати страхового відшкодування по конкретному страховому випадку.

9.1.5. Надати Страховику, за його вимогою, вільний доступ до документів, що мають значення для визначення обставин, характеру і розміру збитку.

9.2. При настанні збитків, передбачених Договором страхування, Страхувальник зобов'язаний за власний кошт вживати розумних, ефективних та посильних заходів в обставинах, що склалися, для зменшення подальших збитків. Страховик звільняється від виплати страхового відшкодування, якщо збитки виникли внаслідок того, що Страхувальник навмисно не вживав розумних та посильних заходів для їх зменшення.

9.3. Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страхувальник зобов’язаний надати Страховику довідку у довільній формі, що підтверджує вжиття ним заходів, зазначених у Договорі, в частині проведення роботи з Позичальником щодо погашення ним простроченої заборгованості за Кредитним договором.

9.4. Для отримання страхового відшкодування, Страхувальник одночасно з наданням Страховику письмової заяви про страховий випадок, передає Страховику всі документи, передбачені Договором страхування, та які свідчать про настання страхового випадку і про розмір збитку.

9.5. Після виплати страхового відшкодування Страхувальник зобов’язаний сприяти Страховику у реалізації його права зворотної вимоги до Позичальника за Договором, в межах суми виплаченого страхового відшкодування.

^ 10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ

СТРАХОВОГО ВИПАДКУ І РОЗМІР ЗБИТКІВ

10.1. Для здійснення Страховиком виплати страхового відшкодування, Страхувальник, після направлення Страховику письмового повідомлення, зазначеного у п.9.1.1 цих Правил, зобов’язаний, якщо інше не передбачено Договором страхування, надати Страховику такі документи:

10.1.1. Договір страхування – примірник Страхувальника.

10.1.2. Копію відповідного Кредитного договору.

10.1.3. Копію акту Страхувальника щодо неповернення кредиту Позичальником.

10.1.4. Розрахунок розміру кредитної заборгованості Позичальника на день настання страхового випадку.

10.1.5. Завірену Страхувальником виписку з відповідних рахунків: позичкового та нарахованих відсотків на день настання страхового випадку.

10.1.6. Акт перевірки використання кредиту за цільовим призначенням.

10.1.7. Довідку Страхувальника у довільній формі, що підтверджує вжиття ним заходів, зазначених у Договорі страхування, в частині проведення роботи з Позичальником щодо погашення ним простроченої заборгованості за Кредитним договором.

10.1.8. Рішення (постанову) суду про відмову у задоволенні позову Страхувальника або постанова державного виконавця про відкриття виконавчого провадження щодо стягнення з Позичальника на користь Страхувальника суми заборгованості за кредитним договором.

10.1.9. Інші документи, які засвідчують факт настання страхового випадку та розмір збитків, які підлягають відшкодуванню: довідки компетентних органів, що засвідчують настання подій, зазначених у п. 3.2, а) – е) цих Правил, зокрема, копії свідоцтва про смерть у випадку смерті Позичальника; копія ухвали господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство Позичальника тощо.

10.1.10. Заяву Страхувальника про виплату страхового відшкодування.

10.2. Повний пакет документів, що підтверджує факт настання страхового випадку і розмір збитків, визначається Договором.

10.3. Всі документи, які надаються Страховику, повинні бути викладені українською чи російською мовами. Якщо такі документи викладені іншою мовою, Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний за власний рахунок (якщо інше не буде погоджено в письмовій формі між Страховиком та Страхувальником), забезпечити переклад таких документів у спеціалізованій організації. Переклад таких документів повинен бути засвідчений підписом перекладача та його печаткою (якщо є) або печаткою бюро перекладів. Переклад документів надається Страховику разом з документами, викладеними оригінальною мовою.

10.4. Документи, зазначені у п.10.1 цих Правил, можуть надаватись Страховику у формі:

- оригінальних примірників;

- нотаріально завірених копій;

- простих копій, за умови надання Страховику можливості звірення цих паперів з оригінальними примірниками документів.

10.5. Якщо документи, зазначені у п.10.1 цих Правил, не надані у повному обсязі та/чи у потрібній формі, або оформлені із порушенням існуючих норм (відсутні номер, дата, штамп, є виправлення тексту тощо), то виплата страхового відшкодування не проводиться до ліквідації цих зауважень. Повідомлення про це Страховик надсилає Страхувальнику рекомендованим листом, який має бути відправлено протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання зазначених документів.

^ 11. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

11.1. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування Страхувальнику після оформлення страхового акту за конкретним страховим випадком.

11.2. Для здійснення Страховиком виплати страхового відшкодування Страхувальником мають бути надані документи, зазначені у п. 10.1 цих Правил, якщо інше не передбачено Договором страхування.

11.3. Якщо інше не передбачено Договором страхування, страховий акт складається протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати отримання Страховиком останнього документу з усього переліку документів, необхідних для виплати страхового відшкодування, зазначеного у Договорі страхування.

11.4. З метою складання страхового акту Страховик має право самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку, запитувати відомості, які пов'язані зі страховим випадком, у правоохоронних органів, медичних установ, інших установ та організацій, які володіють цією інформацією.

11.5. Розмір збитків, яких зазнав Страхувальник, встановлюється згідно з п.10.1.4 цих Правил, якщо інше не встановлено Договором. При цьому можуть враховуватися рішення суду (господарського суду), документи правоохоронних, податкових, банківських органів, місцевих органів влади, висновки експертів та спеціалізованих організацій.

11.6. Розмір страхового відшкодування (СВ), що виплачується Страхувальнику, обчислюється за формулою:

СВ = З – Ф,

де З – сума збитків, заподіяних Страхувальнику;

Ф – розмір франшизи, встановлений згідно з умовами Договору страхування;

ПРИМІТКА. За умовами Договору, розмір страхового відшкодування може зменшуватись на суми, які надійшли Страхувальнику від Позичальника (іншої особи) після настання страхового випадку на залік погашення кредитної заборгованості Позичальника.

11.7. Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок Страхувальника, якщо інше не визначено Страхувальником у Заяві на отримання страхового відшкодування.

11.8. Якщо інше не передбачено законодавством України, страхове відшкодування виплачується в тій валюті, яка зазначена у Договорі страхування.

11.9. Після виплати страхового відшкодування до Страховика переходять в межах сплаченої суми всі претензії і права, які, згідно з законодавством України, має Страхувальник до Позичальника, третіх осіб, відповідальних за заподіяну шкоду.

11.10. Для реалізації Страховиком цих прав та за умови, що це передбачено Договором страхування, Страхувальник зобов’язаний до отримання страхового відшкодування передати Страховикові всі документи і докази, які він має, і виконати дії, необхідні для здійснення Страховиком права вимоги.

11.11. В разі відсутності достатніх коштів на рахунках Позичальника, інших осіб, відповідальних за заподіяний збиток, Страховик, після виплати страхового відшкодування, має право на задоволення права вимоги за рахунок реалізації товарно-матеріальних цінностей або іншого майна Позичальника чи названих осіб.

^ 12. СТРОКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО

ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

12.1. Якщо інше не передбачено Договором страхування, строк виплати страхового відшкодування – протягом 30 (тридцяти) робочих днів після одержання Страховиком останнього із документів, зазначених у п.10.1 цих Правил.

12.2. При наявності обгрунтованих сумнівів з приводу достовірності наданих Страхувальником документів або відповідності обставин події ознакам страхового випадку, Страховик має право затримати проведення виплати страхового відшкодування на строк, необхідний для встановлення істини щодо даних обставин, але не більше, ніж на 6 (шість) місяців.

12.3. При відмові у проведенні виплати страхового відшкодування, відповідне рішення Страховика має бути прийнято протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня передачі Страховику всіх документів, зазначених в п. 10.1 цих Правил. Протягом цього ж строку повідомлення про відмову у проведенні виплати страхового відшкодування має бути відправлено Страхувальнику рекомендованим листом, із зазначенням причин та підстав відмови.

^ 13. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

13.1. Якщо інше не передбачено Договором страхування, підставою для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є:

13.1.1. Навмисні дії Страхувальника, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням його співробітниками громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

13.1.2. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку.

13.1.3. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин.

13.1.4. Створення Страховику перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.

13.1.5. Встановлення вини посадової особи Страхувальника у скоєнні умисного злочину, що спричинив настання страхового випадку.

13.1.6. Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від Позичальника або іншої особи згідно чинному законодавству. Якщо збиток відшкодовано частково, виплата страхового відшкодування проводиться з вирахуванням суми, отриманої як компенсація заподіяного збитку.

13.1.7. Наявність обставин, передбачених розділом 6 цих Правил.

13.1.8. Неподання Страхувальником у повному обсязі документів, зазначених у п.10.1 цих Правил.

13.1.9. Невиконання або неналежного виконання Страхувальником своїх обов’язків, зазначених у п.8.2, розділі 9 цих Правил.

13.1.10. В інших випадках, передбачених Договором згідно з чинним законодавством України.

13.2. Загальна виплачена сума страхового відшкодування при настанні страхового випадку в частині конкретного Кредитного договору не може перевищити розміру страхової суми, встановленої згідно умов Договору страхування.

13.3. Страховик має право вимагати від Страхувальника повернення отриманих сум страхового відшкодування (повністю або частково), якщо протягом строків позовної давності, визначених законодавством України, стануть відомі нові обставини настання страхового випадку, які позбавляють Страхувальника на підставі умов Договору страхування права на отримання зазначених сум (повністю або частково).


^ 14. УМОВИ ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

14.1. Дія Договору страхування припиняється за письмовою згодою сторін, а також у разі:

14.1.1. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором строки. При цьому Договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами Договору.

14.1.2. Ліквідації Страхувальника або Страховика у порядку, встановленому законодавством України.

14.1.3. Прийняття судового рішення про визнання Договору недійсним.

14.1.4. З ініціативи Страхувальника та /або Страховика згідно з умовами цих Правил та чинного законодавства України.

14.1.5. При повному виконанні Страховиком своїх зобов’язань Договором страхування.

14.1.6. В інших випадках, передбачених законодавством України.

14.2. Дію Договору може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору.

Про намір достроково припинити дію Договору будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше як за 30 днів до дати припинення дії Договору, якщо інше ним не передбачено.

14.3. У разі дострокового припинення дії Договору на вимогу Страхувальника, Страховик повертає йому суму страхового платежу за період, що залишився до закінчення строку дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактичних виплат, що були здійснені за цим Договором.

Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору, то внесений Страхувальником платіж повертається повністю.

14.4. При достроковому припиненні дії Договору на вимогу Страховика, сума страхового платежу повністю повертається Страхувальнику.

Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником своїх обов`язків за Договором, то Страхувальнику повертається сума страхового платежу за час, що залишився до закінчення строку дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактичних виплат, здійснених за цим договором страхування.

14.5. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін та оформляються додатковими угодами, підписаними Сторонами.

^ 15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

15.1. Всі спори, які виникають під час виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів між Страховиком та Страхувальником.

15.2. У випадку неможливості досягнення згоди сторін шляхом переговорів, спори вирішуються у судовому порядку, передбаченому чинним законодавством України.

^ 16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

16.1. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику пені, розмір якої встановлюється Договором страхування.

16.2. Договором можуть бути встановлені також інші штрафні санкції за невиконання або неналежне виконання сторонами умов Договору страхування.

^ 17. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

17.1. Сторони Договору страхування можуть бути звільнені від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов‘язань за Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили.

17.2. Під "непереборною силою" розуміються зовнішні і надзвичайні події, які описуються сукупністю таких умов:

- зазначені події настали після набрання чинності Договором страхування ;

- ці події не зазначені у розділі 6 цих Правил;

- вони виникли незалежно від волі сторін договору, і при цьому їх настанню і подальшій дії сторони не мали змоги протистояти за допомогою всіх розумних зусиль і засобів, які могли бути застосовані до конкретних проявлень непереборної сили;

- часткове або повне невиконання будь-якою із сторін зобов‘язань за Договором страхування є прямим наслідком дії обставин непереборної сили.

17.3. При настанні обставин непереборної сили, строк виконання зобов‘язань Сторін за договором страхування збільшується відповідно до періоду, протягом якого будуть діяти ці обставини. Якщо цей період буде продовжуватись понад строк, визначений Договором страхування, то будь-яка із сторін буде вправі відмовитись від подальшого виконання зобов‘язань за цим Договором. При цьому жодна із сторін не буде мати права на відшкодування можливих збитків.

17.4. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов‘язків за Договором страхування внаслідок обставин непереборної сили, повинна найбільш швидким із можливих способів сповістити іншу сторону про ситуацію, яка склалася, а також протягом строку, обумовленого в Договорі, вислати поштою зареєстроване повідомлення щодо дії ціх обставин, яке видано відповідним компетентним органом.

17.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання обставин непереборної сили не дає в подальшому права стороні, на яку подіяли ці обставини, посилатись на них як на підставу для звільнення від відповідальності.

^ 18. ОСОБЛИВІ УМОВИ

18.1. За взаємною згодою Сторін, Договір може бути доповнено, крім положень цих Правил, також іншими умовами, якщо вони не суперечать Правилам і чинному законодавству України.


Додаток 1

до Правил добровільного страхування кредитів


Базові річні страхові тарифи Тб


Таблиця 1

№ п/п

Зовнішній фактор, внаслідок якого

може настати страховий випадок

Страховий тариф, %

1

Порушення проваждення у справі про банкрутство Позичальника – суб’єкта підприємницької діяльності

1,27


2

Зупинка виробництва, скорочення обсягу виробництва (надання послуг, виконання робіт) внаслідок пожежі, вибуху, аварії (тепло-, водо-, газо-, опалювальних та каналізаційних систем та/чи інших систем, необхідних для нормального здійснення виробничого процесу)


0,60


3

Надзвичайні ситуації природного характеру (землетрус, повінь тощо), а також техногенної аварії, які призвели до надзвичайної ситуації в регіоні розміщення матеріальних активів (виробничих фондів) Позичальника


0,254

Затримка або невиконання банком Позичальника своїх обов'язків перед Позичальником у зв'язку з відкликанням у банка ліцензії на здійснення банківських операцій, порушенням в господарському суді справи про банкрутство банку, неплатоспроможністю банку, збоїв (поломок, пошкоджень) системи електронних платежів та розрахунків0,435

Наявність фактів протиправних дій третіх осіб стосовно активів Позичальника, за умови, якщо такі факти знайшли підтвердження у матеріалах судового процесу


1,06

6

Cмерть Позичальника – фізичної особи

0,30


7

Сукупність інших причин, внаслідок яких може мати місце невиконання (у повному обсязі або у частці) Позичальником своїх грошових зобов’язань за Кредитним договором


2,50Поправочний коефіцієнт при страхуванні кредитного портфелю – К1

Таблиця 2

Кількість кредитних договорів у кредит-ному портфелі


Коефіцієнт К1

Кількість кредитних договорів у кредит-ному портфелі


Коефіцієнт К1

1-19

2,07

90-99

1,28

20-29

1,84

300-149

1,25

30-39

1,65

150-199

1,17

40-49

1,54

200-249

1,12

50-59

1,45

250-299

1,08

60-69

1,39

300-399

1,06

70-79

1,35

400-499

1,02

80-89


1,31

500 і більше

1,00Коефіцієнти короткостроковості К2, які застосовуються

при укладанні Договорів страхування на строк дії менше 1 року


Таблиця 3

Строк страхування,

місяці

Коефіцієнт короткостроковості, %

Строк страхування,

місяці

Коефіцієнт короткостроковості, %

1

25

7

75

2

35

8

80

3

40

9

85

4

50

10

90

5

60

11

95

6

70

12

100


Виходячи із ступеню ризику в кожному конкретному випадку (включаючи наявність франшизи), при встановленні страхового тарифу можливе застосування поправочного коефіцієнта К3, розмір якого становить від 0,3 до 3,5.


Страховий тариф Т розраховується за формулою (1):

Т = Тб х К1 х К2 х К3 (1)


Норматив витрат Страховика на ведення справи становить 40% від величини страхового тарифу.


Актуарій М.Ю. Ковбасенко


Скачать, 442.96kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru