Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Віртуальна книжкова виставка на тему

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 186.93 Kb.
Дата08.07.2012
Размер186.93 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Розділ IV. Безпека життєдіяльності людини
Подобный материал:

Віртуальна книжкова виставка

на тему:


Безпека – головна складова сучасного життя


Виставка має такі розділи:


Розділ І. Економічна безпека - пріоритет національної безпеки України

Розділ II. Продовольча безпека країни − сучасний стан

Розділ III. Енергетична безпека держави

Розділ IV. Безпека життєдіяльності людини


Бібліографічний список джерел, що представлені на виставці


Розділ І. Економічна безпека - пріоритет національної безпеки України
1 примірник: ч/з №1


Крутов, В.В.

Недержавний сектор безпеки як складова системи забезпечення нацiональної безпеки України [Текст] / В.В. Крутов, Г.П. Новицький / / Держава i право. Юридичнi i полiтичнi науки.− 2009. − Вип.44. − С.180-187.


В статті досліджується система забезпечення національної безпеки України. Показано, що система забезпечення національної безпеки складається з державного та недержавного сектору безпеки. Проаналізовано їх взаємозв’язок та функції. Доказано, що подальший розвиток недержавного сектору безпеки являється одним з головних умов формування в Україні громадянського суспільства.


1 примірник: ч/з № 1


Бiленчук, П.Д.

Нацiональнi iнтереси в умовах становлення стратегiї нацiональної безпеки України [Текст] / П.Д. Бiленчук, Ф.М. Медвiдь / / Економiка. Фiнанси. Право. − 2009. − N4. −С.35-39.


Національна безпека - важлива функція кожної держави, що покликана гарантувати сприятливі умови для життя і продуктивної діяль­ності громадянам, державних інститутів, захища­ти життєво важливі інтереси людини, суспільства й держави від зовнішніх і внутрішніх загроз.


1 примірник: ч/з №1


Коробчинський, О.Л.

Методика формування системи економiчної безпеки пiдприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / О.Л. Коробчинський / / Актуальнi Проблеми Економiки. − 2009. − N4. − С.41-45.


У статті розроблено методику формування системи економічної безпеки підприємства. Досліджено взаємозв'язок ресурсів, засобів і методів у забезпеченні економічної безпеки підприємства, а також роль його служби безпеки у процесі реалізації методики.

1 примірник: ч/з № 1


Кириченко, О.А.

Нормативно - правове регулювання системи економiчної безпеки пiдприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / О.А. Кириченко, О.Л. Коробчинський / / Iнвестицiї: практика та досвiд.− 2009. − N12. − С.31-34.


Одним із головних завдань будь-якого сучасного підприємства є його економічна безпека, а її забезпе­чення певною мірою залежить від держави, оскільки саме держава через відповідні органи створює умови, у тому числі й законодавчі межі, в яких підприємство ство­рюється, функціонує, розвивається та забезпечує влас­ну безпеку. У цьому контексті важливість нормативно-правового забезпечення безпеки бізнесу важко пере­оцінити. Безперечно, належне нормативно-правове ре­гулювання ще не гарантуватиме безпеки, проте без ньо­го створення та ефективне функціонування системи еко­номічної безпеки практично є неможливим.


1 примірник: ч/з № 1


Шевченко, О.Ю.

Посилення вiдкритостi економiки: вплив на фiнансову безпеку країни [Текст] / О.Ю. Шевченко / / Економiка. Фiнанси. Право. − 2009. − N3. − С.3-6.


У статті розглянуто систему основних показників та факторів впливу на фінансову безпеку країни в умовах посилення відкритості фінансових ринків. Дана характеристика ступеню відкритості економіки України та його впливу на фінансову безпеку нашої держави в умовах її інтеграції в світове господарство.


15 примірників :

навч.абонемент – 12,

ч/з №1 - 3


Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навч. посібник

/ В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, 3. Б. Живко [та ін.]. −К. : Правова єдність, 2009. − 544 с.


У навчальному посібнику викладено основи, систему, завдання, структуру економічної служби безпеки підприємств, організацій та установ. Висвітлено питання недобросовісної конкуренції, захисту комерційної таємниці, ділової (корпоративної) розвідки, інформаційної безпеки тощо. Відповідно до програми курс складається з вісімнадцяти лекційних занять. Для глибшого засвоєння знань подано контрольні запитання.

Для студентів, курсантів, аспірантів економічних та юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців у галузі безпеки підприємств, працівників правоохоронних органів та практичних працівників фінансово-економічної сфери, для власників та керівників комерційних структур, керівників і менеджерів служб безпеки цих структур, а також інших осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність.


1 примірник: ч/з № 1


Козир, Т.М.

Теоретико-методичнi аспекти економiчної та фiнансової безпеки пiдприємств [Текст] / Т.М. Козир / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2009. − N2. − С.144-148. − ( Економiчнi науки).


У статті розглядаються актуальні питання організації процесу управління щодо упередження та нейтралізації небезпек і загроз, можливості суб'єктів господарювання щодо забезпечення економічної безпеки.

1 примірник : ч/з № 1


Кабанов, В.Г.

Економiчна безпека України як необхiдна основа трансформацiйних процесiв [Текст] + [Електронний ресурс] / В.Г. Кабанов / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. − 2009.− N1.− С.124-127.


У статті розглядаються питання, пов'язані з дослідженням систем управління економічною безпекою держа­ви. Сформульовано і розкрито суть національних інтересів через вирішення проблеми національної безпеки країни. Проаналізовано основні положення стратегії національної безпеки України, визначе­но напрямки її вдосконалення.

Сьогодні велику актуальність набуває забезпечення економічної безпеки країни, що пов'язано переважно з. політичною нестабільністю та напруженою обстановкою, якою характеризується сучасний стан України як держави. Тому досягнення стабі­льності є найважливішим завданням Уряду, і насамперед - у сфері економіки. І першочергове за­вдання у цьому зв'язку - забезпечення економічної безпеки країни.


1 примірник: ч/з №1


Голощапова, О.

Свiтовий досвiд розв"язання проблеми забезпечення економiчної безпеки [Текст] /

О. Голощапова / / Держава та регiони. − 2009. − N3. − С.51-54.


У статті висвітлено світовий досвід розв’язання проблем забезпечення економічної безпеки на прикладі розвинутих країн та країн, що розвиваються.


Розділ II. Продовольча безпека країни − сучасний стан

1 примірник : ч/з № 1

Петрик, В.О.

Забезпечення особистої безпеки через маркування ГМ продуктiв харчування [Текст] /

В.О. Петрик / / Держава i право. Юридичнi i полiтичнi науки. − 2009. − Вип.43. − С.541-548.


У статті йде мова про те, що в цивілізованій державі мають підготуватися до глобальних змін і гово­рити не про заборону технології, що вже сама по собі формує упереджену суспільну думку і спричиняє огульне паплюження експертів, а про створення ефективної системи державного та громадського контролю за впровадженням технологій та напрямами їх розвитку. Конкретні питання, що виникають під час експертизи, випробувань і розгляду можливостей подальшого впровадження трансгенних рослин, як й інших ГМО, мають розв'язуватися за умов чіткого роз­поділу відповідальності між зацікавленими міністерствами і відомствами за наяв­ності міжвідомчого експертного органу (яким є Комісія з біобезпеки при МОН України). Він формував би науково обґрунтовані критерії безпечного викорис­тання генетично модифікованих продуктів, механізми регуляції цього процесу і здійснював би первинну оцінку їхнього потенційного ризику з біологічної й еко­логічної точок зору. Усе це має передбачати відповідне законодавство України і з використанням уже створених у країні елементів національної системи біобез­пеки у галузі ГМО і продуктів із них.


1 примірник : ч/з № 1


Гребенюк, М.

Державно-правове регулювання забезпечення продовольчої безпеки [Текст] + [Електронний ресурс] / М. Гребенюк / / Право України. − 2009. − N5. − С.92-98.


Ще й досі в Україні триває аг­рарна реформа, розпочата наприкінці 90-х років XX ст. як сукупність поступових перетворень з метою побудови високоефективного та потужного сільського господарства, яке спроможне повноцінно та всебічно задовольнити потреби населення Ук­раїни в продуктах харчування. У таких умовах значна роль відводиться здійсненню державного регулювання сільського господарства в Україні й особливо — механізмам забезпечення продовольчої безпеки.Конец формы

Реальний шлях оз­доровлення сільського господарства України і головне завдання держави в цьому напрямі полягає у запрова­дженні раціональної системи його державної підтримки та у переході до опосередкованих ринковими механіз­мами методів регулювання агропро­мислового виробництва.


5 примірників:

ч/з № 1 – 2

навч. абонемент - 3


Безпека харчування: сучасні проблеми : посібник-довідник / укл.: А.В. Бабюк,

О. В. Макарова, М. С. Рогозинський [та ін.]. − Чернівці : Книги - XXI, 2005. − 456 с.


У посібнику-довіднику викладене широке коло питань, які висвітлюють різні аспекти безпеки харчування: раціонального, збалансованого харчування для різних груп населення в залежності від віку, статі і характеру трудової діяльності, значення окремих поживних речовин і загальні правила харчування.

Розглянуті шляхи забруднення продуктів харчування шкідливими речовинами в процесі технології виготовлення (нітратами, радіонуклідами, пестицидами та ін.), їхній вплив на здоров'я людей, а також заходи щодо зменшення вмісту цих речовин у продовольчій сировині і продуктах харчування. Приділена увага і харчовим добавкам, які все частіше застосовуються на Україні.

Великий розділ навчального посібника присвячений харчовим отруєнням і захворюванням, пов'язаним з вживанням недоброякісної їжі, наведені заходи щодо їх запобігання. Зібраний цікавий матеріал по органолептичному визначенню якості продуктів харчування.

Книга знайомить із розмаїтими способами обману споживачів виробниками, посередниками і продавцями продуктів харчування, дає цінні підказки щодо розпізнавання фальсифікатів і протидії спробам ошукування при покупці на ринку.

Окремо наведені особливості та принципи раціонального харчування дітей.


1 примірник : ч/з № 1


Власов, В.I.

Методичнi пiдходи щодо оцiнки продовольчої безпеки країни [Текст] / В.I. Власов / / Економiка АПК.− 2009. − N8. − С.43-46.


Відповідно до визначення поняття „продовольча безпека” прийнятого у 1996 році на Світовому продовольчому саміті: „Продовольча безпека — це коли лю­дина постійно має фізичний, соціальний й економічний доступ до достатніх, без­печних і корисних продуктів, які забезпечують її потреби й харчові преференції для активного і здорового життя", автори статті висловлюють думку, що це по­няття стосується тільки людини, яка є лише клітинкою глобалізованого світу. На рівні країни доцільно застосовувати два взаємопов'язаних поняття - „продоволь­ча безпека людини" і „продовольча безпека країни". Перше слід трактувати як відповідальність держави щодо забезпечення кожного її громадянина потрібними відповідно до його віку, фізичного навантаження і стану енергетично-елементними складовими щоденного раціону харчування, а друге — як продовольчу незалеж­ність країни, що оцінюється окремо по кожному виду продовольства.

Мета статті - сформулювати методичні підходи щодо оцінки продовольчої безпеки.


Розділ III. Енергетична безпека держави
1 примірник: ч/з № 1

Енергетична безпека України [Текст] // Світогляд. – 2000 . − N3. – С.38-41.


Під енергетичною безпекою України слід розуміти спроможність держави забезпечити ефективне використання власної паливно-енергетичної бази, здійснити оптимальну диверсифікацію джерел і шляхів по­стачання в Україну енергоносіїв для забезпечення життє­діяльності населення та функціонування національної еконо­міки у режимі звичайного, надзвичайного та воєнного стану, попередити різкі цінові коливання на паливно-енергетичні ресурси (ПЕР) та створити умови для безболісної адаптації національної економіки до зростання цін на ці ресурси.


1 примірник: ч/з № 1Проблеми енергетичної безпеки [Текст] + [Електрон. ресурс] / / Безпека життєдiяльностi. − 2009. − N1. − С.11-13.


У наш час безпеку земної цивілізації най­частіше пов'язують з благополуччям справ у світовій енергетиці. Але тут не слід забувати, що поки енергетика землян в основному ґрун­тується на запасах і вмілому використанні вуг­леводню, що зберігається в надрах Землі. Останніми роками поняття енергобезпеки значно розширилося. Під цим поняттям зараз зібрані всі стратегічні завдання і проблеми, які існують в енергетичній сфері на національному і міжнаціональному рівнях. Фактично енергобезпека зараз визна­чається як усунення загрози того, що енергетич­ний аспект стане потенційною перешкодою для економічного зростання держав у довготривало­му періоді.


1 примірник: ч/з № 1Бурлака, Г.Г.

Стратегiя нафтопродуктозабезпечення як складова енергобезпеки України [Текст] / Бурлака Г.Г. , Бурлака В.Г. / / Актуальнi Проблеми Економiки. − 2009. − N9. − С.42-49.


В статті розглянуто особливості стратегії нафтопродуктозабезпечення в Україні та їхні принципові відмінності від стратегій розвинутих країн Заходу. До недоліків нафтопродуктозабезпечення в Україні віднесено: орієнтацію на імпорт нафтопродуктів, замість імпорту нафти і її переробки на національних нафтопереробних заводах, відсутність інноваційного розвитку українських НПЗ, що позбавляє їх можливостей само інвестування з метою поглиблення переробки нафти.


^ Розділ IV. Безпека життєдіяльності людини

246 примірників:

ч\з № 1 - 3

навч. абонемент - 243


Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: підручник / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. − К. : Каравела, 2008. − 280 с.


У підручнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв'язків у системі «людина - життєве середо­вище» різного рівня. Значна увага приділена людині, її фізіологіч­ним та психологічним особливостям, медико-біологічним та соці­альним проблемам здоров'я. Висвітлюються джерела небезпеки та породжені ними фактори, що призводять до порушення життє­діяльності людей у повсякденних умовах виробництва й побуту та спричиняють надзвичайні ситуації. Наведена характеристика природних, техногенних, соціально-політичних та комбінованих небезпек. Особливу увагу приділено питанням запобігання над­звичайним ситуаціям, організації дій для усунення їхніх негатив­них наслідків, наданню першої долікарської допомоги потерпілим, питанням організації та управління безпекою життєдіяльності.

Підручник відповідає навчальній програмі нормативної дис­ципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих закладів освіти І-ІУ рівнів акредитації. Розрахований на студентів та викладачів. Може бути використаний на курсах підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, представництв галузевих міністерств.


51 примірник:

ч/з № 1 – 3

навч.абонемент- 48

Геврик Є. О. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник / Є.О. Геврик. − 2-е вид., стереотип.− К. : Ельга-Н, КНТ, 2008. - 384 с.


У посібнику висвітлюються фізіологічні та психологічні властивості людини (пам'ять, увага, сенсомоторні реакції, ризик, обережність, комунікабельність, характер, темперамент тощо) і їх вплив на безпеку життєдіяльності. Надано характеристику факторів, які можуть негативно впливати на організм людини (пил, хімічні та отруйні речовини), відомості щодо поліпшення безпеки праці; аналізуються наслідки природних явищ, а також передбачені заходи захисту людини при небезпечних та надзвичайних ситуаціях у виробничих та повсякденних умовах.


1 примірник: ч/з № 1Безпека жiнок [Текст] + [Електрон. ресурс] / / Безпека життєдiяльностi. − 2009. − N2. − С.18-22.


В одному зі своїх виступів генеральний секретар ООН відзначив, що в жодній країні світу не має повної гарантії соціаль­ної безпеки жінок. У міжнародних докумен­тах, зокрема в Пекінській програмі дій, проголошуються права жінок, що забезпе­чують їх безпеку. На жаль, на практиці ці закони не працюють. Під соціальною безпекою багато хто розуміє також безпеку виробництва і праці на кожному робочому місці, безпеку обслуговування і споживання, екологічну безпеку. У всіх державах прагнуть створи­ти таку систему екологічної безпеки, яка не тільки усуває наслідки безвідповідаль­ного господарювання, але, в першу чергу, укріплює здібність природи до відтворення своїх ресурсів. Економічно доцільним по­винно бути тільки те, що є екологічно без­печним.

До життєво важливих соціальних інте­ресів жінок відносяться: перегляд законів з метою забезпечення рівності прав жінок і їх доступу до економічних ресурсів; ство­рення рівноправних умов для підвищення кваліфікації і професійної підготовки; охо­рона материнства і дитинства; ліквідація професійної сегрегації і всіх форм дис­кримінації при працевлаштуванні; сприян­ня збалансованому розподілу робочих і сімейних обов'язків жінок і чоловіків.


1 примірник: ч/з № 1

Ванагелiс, В.Я.

Майбутнє безпечного життя населення України у навчальних закладах [Текст] / Ванагелiс В.Я. / / Безпека життєдiяльностi. − 2009. − N3. − С.12-15.


На сьогодні пріори­тетним завданням цивільного захисту, всіх уп­равлінь, відділів освіти навчальних закладів - доведення до свідомості дитини важливості безпеки життєдіяльності як однієї з основ успішного та безпечного життя у майбутньому. Якщо ми спільними зусиллями впораємося з цим завданням, то в майбутньому цивільний захист України дійсно перетвориться на систе­му попередження та недопущення надзвичай­них ситуацій і подій Європейського зразка, де наріжним каменем є виховання у людини культури безпеки.


1 примірник: ч/з № 1Вайнер, Э.Н.

Валеологические подходы и критерии здоровья и болезни [Текст] + [Електрон. ресурс] / Вайнер Э.Н. / / ОБЖ. Основы безопасности жизни. − 2009. − N1. − С.47-53.


Несмотря на тысячелетия пристального вни­мания к себе, человек не смог найти оконча­тельные ответы на многие стороны своей сущнос­ти и бытия. В полной мере это относится к одной из основополагающих сторон его жизни и дея­тельности - здоровью. Сама идея здоровья в пос­ледние десятилетия приобрела особую актуаль­ность в связи с неуклонной тенденцией к его ухуд­шению. Трудность решения проблемы заключается в том, что методологии здоровья пока не существу­ет. И в этом нет ничего удивительного, так как до самого недавнего времени, как это ни парадок­сально, не было самой науки о здоровье.


Бібліографічний список літературних джерел, що представлені на виставці


1.Безпека жiнок [Текст] + [Електрон. ресурс] / / Безпека життєдiяльностi. − 2009. − N2. − С.18-22.


2. Безпека харчування [Текст] : сучаснi проблеми : посiбник-довiдник / уклад. А.В. Бабюк, О.В. Макарова, М.С. Рогозинський [та iн.]. − Чернiвцi : Книги-XXI , 2005. − 456 с.

51.23я2 Б40


3. Бiленчук, П.Д. Безпека пiдприємницької дiяльностi. Загрози та заходи протидiї [Текст] / П.Д. Бiленчук, В.Б. Мiщенко, О.О. Шульга / / Бизнес и безопасность. − 2009. − N4. − С.48-51


4. Бiленчук, П.Д. Нацiональнi iнтереси в умовах становлення стратегiї нацiональної безпеки України [Текст] / П.Д. Бiленчук, Ф.М. Медвiдь / / Економiка. Фiнанси. Право. − 2009. − N4. − С.35-39.


5.Бурлака, Г.Г.

Стратегiя нафтопродуктозабезпечення як складова енергобезпеки України [Текст] / Бурлака Г.Г. ; Бурлака В.Г. / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2009. - N9. - С.42-49.


6.Вайнер, Э.Н.

Валеологические подходы и критерии здоровья и болезни [Текст] + [Електрон. ресурс] / Вайнер Э.Н. / / ОБЖ. Основы безопасности жизни. − 2009. − N1. − С.47-53.


7.Ванагелiс, В.Я.

Майбутнє безпечного життя населення України у навчальних закладах [Текст] / Ванагелiс В.Я. / / Безпека життєдiяльностi. − 2009. − N3. − С.12-15.


8. Власов, В.I. Методичнi пiдходи щодо оцiнки продовольчої безпеки країни [Текст] / В.I. Власов / / Економiка АПК. −2009. − N8. − С.43-46.


9.Геврик Є. О. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник / Є.О. Геврик. − 2-е вид., стереотип.− К. : Ельга-Н, КНТ, 2008. - 384 с.


10. Герасимчук, З.В. Роль фiнансової безпеки у реалiзацiї цiлей сталого розвитку регiону [Текст] / З.В. Герасимчук, I.М. Вахович / / Економiчна теорiя. − 2009. − N2. − С.73-84.


11. Голощапова, О. Свiтовий досвiд розв"язання проблеми забезпечення економiчної безпеки [Текст] / О. Голощапова / / Держава та регiони. − 2009. − N3. − С.51-54.


12. Гребенюк, М. Державно-правове регулювання забезпечення продовольчої безпеки [Текст] + [Електронний ресурс] / М. Гребенюк / / Право України. − 2009. − N5. − С.92-98.


13. Економiчна безпека пiдприємств, органiзацiй та установ [Текст] : навч. посiбник / В.Л. Ортинський, I.С. Керницький, З.Б. Живко [та iн.]. − К. : Правова єднiсть , 2009. − 544 с.

65.290-983я73 Е45


14. Енергетична безпека України [Текст] / / Свiтогляд. − 2009. − N3. − С.38-41.


15. Желiбо, Є.П. Безпека життєдiяльностi [Текст] : пiдручник / Є.П. Желiбо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний. − К. : Каравела , 2009. − 344 с. 65.9(4Укр)248я73 Ж51


16. Зеркалов, Д.В. Екологiчна безпека [Текст] : управлiння, монiторинг, контроль : посiбник / Д.В. Зеркалов. − К. : КНТ , 2007. − 412 с.

20.1 З-57


17. Iванюта, В.Ф. Ефективний розвиток АПК - передумова змiцнення продовольчої безпеки України [Текст] / В.Ф. Iванюта / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2009. − N2. − С.8-10.− ( Економiчнi науки).


18. Iвченко, О.М. Органiзацiя спiвпрацi суб'єктiв господарювання з органами державного контролю та нагляду в побудовi системи економiчної безпеки пiдприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / О.М. Iвченко / / Актуальнi Проблеми Економiки. −2009. − N6. − С.91-96.


19. Кабанов, В.Г. Економiчна безпека України як необхiдна основа трансформацiйних процесiв [Текст] + [Електронний ресурс] / В.Г. Кабанов / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. − 2009. − N1. − С.124-127.


20. Кириченко, О.А. Нормативно - правове регулювання системи економiчної безпеки пiдприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / О.А. Кириченко,

О.Л. Коробчинський / / Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2009. − N12. − С.31-34.


21. Козир, Т.М. Теоретико-методичнi аспекти економiчної та фiнансової безпеки пiдприємств [Текст] / Т.М. Козир / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2009. − N2. − С.144-148. − ( Економiчнi науки).


22.Кравцова, А.В.

Здоровье и безопасность жизнедеятельности молодежи [Текст] / Кравцова А.В. / / ОБЖ. Основы безопасности жизни. − 2008. − N12. − С.15-17.

11 Проблеми енергетичної безпеки [Текст] + [Електрон. ресурс] / / Безпека життєдiяльностi. − 2009. − N1. − С.11-13.


23. Крутов, В.В. Недержавний сектор безпеки як складова системи забезпечення нацiональної безпеки України [Текст] / В.В. Крутов,

Г.П. Новицький / / Держава i право. Юридичнi i полiтичнi науки. − 2009. − Вип.44. − С.180-187.


24. Макарюк, О.В. Напрями забезпечення фiнансової безпеки через регулювання iнвестицiйного ринку [Текст] + [Електронний ресурс] /

О.В. Макарюк / / Актуальнi Проблеми Економiки. − 2009. − N6. − С.38-42.


25. Петрик, В.О. Забезпечення особистої безпеки через маркування ГМ продуктiв харчування [Текст] / В.О. Петрик / / Держава i право. Юридичнi i полiтичнi науки. − 2009. − Вип.43. − С.541-548.


26. Руликiвський, В.П. Методичний пiдхiд до формалiзацiї задачi державного управлiння розвитком агропромислового комплексу з врахуванням потреб держави у забезпеченнi продовольчої безпеки [Текст] / В.П. Руликiвський / / Економiка та держава. − 2009. − N8. − С.99-101.


27. Сухоруков, А. Синергетичнi аспекти забезпечення економiчної безпеки держави [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Сухоруков / / Вiсник Тернопiльського нацiонального економiчного унiверситету. − 2009. − N2. − С.23-36.


28. Ткачук, Т. Мiжнародний досвiд органiзацiї економiчної безпеки пiдприємств [Текст] / Т. Ткачук / / Бизнес и безопасность.− 2009. − N4. − С.12-15.


29. Шевченко, А.Ф. Економiчна безпека та її врахування у процесi розбудови iпотечного ринку в Українi [Текст] / А.Ф. Шевченко, О.М. Шевченко / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2009. − N3. − С.49-52.− ( Економiчнi науки).


30. Коробчинський, О.Л. Методика формування системи економiчної безпеки пiдприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / О.Л. Коробчинський / / Актуальнi Проблеми Економiки. − 2009. − N4. − С.41-45.


31. Шевченко, О.Ю. Посилення вiдкритостi економiка: вплив на фiнансову безпеку країни [Текст] / О.Ю. Шевченко / / Економiка. Фiнанси. Право. − 2009. − N3. − С.3-6

Скачать, 439.95kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru