Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Міністерство освіти І науки України

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница6/15
Дата11.07.2012
Размер1.87 Mb.
ТипДокументы
Мета викладання
Модуль II.
Цілі та завдання
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Фізика


2. Опис

^ Мета викладання: вивчення всіх основних, найбільш загальних форм руху матерії, законів збереження енергії", поведінки речовин у полі, явищ природи у атмосфері, гідросфері; фізичні основи у створенні екологічно чистої енергетики транспортних засобів тощо.

Зміст:

Модуль І. Матерія та рух. Фізика як наука, що вивчає найбільш загальні властивості матерії та простіші форми її руху. Зв'язок фізики з іншими науками та технікою. Фізика і створення зброї масового знищення, пошук нових джерел енергії.

Поступовий, обертовий, коливальний та хвильовий рух. Характеристики цих рухів.

Сили у механіці Закони механіки: закони Ньютона, закони збереження енергії, імпульсу та моменту імпульсу.

Гармонічні коливання. Гармонічний осцилятор. Енергія власних незатухаючих коливань. Математичний та фізичний маятники. Затухаючі коливання та їх характеристики. Вимушені коливання. Резонанс. Явища резонансу в природі.

Пружні хвилі. Рівняння плоскої бігучої хвилі. Явище інтерференції. Умови максимуму та мінімуму інтерференції. Відбиття хвиль для різних середовищ. Дифракція хвиль. Принцип Гюйгенса. Вектор Умова. Рух рідин та газів. Закон Архімеда. Стаціонарний потік. Поле швидкостей, лінії і трубки струму. Рівняння неперервності струму. Рівняння Бернуллі. Елементи гідравліки потоків. Ламінарна і турбулентна течія. Число Рейнольдса.

Молекулярно-кінетична теорія будови речовини. Основне рівняння молекулярне-кінетичної теорії. Ідеальний та реальний гази. Основні газові закони та ізопроцеси. Барометрична формула. Атмосфера Землі. Атмосферні процеси. Розподіл Больцмана. Розподіл Максвела. Найбільш характерні швидкості газових молекул.

Начала термодинаміки. Внутрішня енергія. Ентропія та інформація. Начала термодинаміки та біосфера. Робота при різних ізопроцесах. Теплоємність. Зворотні та незворотні процеси. Нерівноважні процеси. Теплові машини. Коефіцієнт корисної дії (ККД). Цикл Карно. Вічні двигуни першого та другого роду.

Явища переносу ­ - дифузія, внутрішнє тертя, теплопровідність. Конвекція. Розрядженні гази. Молекулярні сили у рідинах. Поверхнева енергія. Коефіцієнт поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища.

^ Модуль II. Взаємодія зарядів. Закон Кулона. Напруженість та потенціал електричного поля. Силові лінії електричного поля. Діелектрична проникність та сприйнятливість речовини. Електростатичний захист.

Постійний електричний струм. Закон Ома. ЕДС Правила Кірхгофа. Потужність. Конденсатори. Заземлення. Діоди і транзистори. Енергія електричного поля. Електричне поле Землі. Блискавка.

Індукція і напруженість магнітного поля. Силові лінії магнітного поля. Закон Біо-Савара-Лапласа та розрахунок магнітних полів. Дія магнітного поля на провідник зі струмом та на електричні заряди, які рухаються. Сила Ампера. Сила Лоренцо. Теорема Гауса для вектора В.

Речовина у магнітному полі. Намагніченість. Магнітна сприйнятливість та проникність речовини. Класифікація магнітних матеріалів. Постійні магніти.

Електромагнітна Індукція. Самоіндукція. Взаємна індукція. Трансформатори. Створення магнітного поля. Магнітне поле соленоїда. Енергія магнітного поля. Магнітне поле Землі. Магнітні бурі. Зв'язок явищ у нижніх шарах атмосфери з сонячною активністю.

Коливальний контур. Диференційне рівняння, власних електромагнітних коливань. Вимушені електричні коливання. Резонанс напруг. Основні положення теорії Максвела. Вихрове електричне поле. Рівняння Максвела з інтегральній формі. Механізм виникнення електромагнітних хвиль. Взаємодія світла з речовиною. Фотоефект. Хвильові та квантові уявлення про природу світла. Поглинання світла. Закон Бугера. Інтерференція та дифракція світла. Когерентність.Кільця Ньютона. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракційна решітка та її спектральні характеристики. Уявлення про голографію. Природне та поляризоване світло. Закон Малюса. Закон Брюстера. Подвійне променезаломлення.

Теплове випромінювання Випромінююча та поглинаюча властивість тіла. Абсолютне чорне тіло. Закон Кірхгофа, Стефана-Больцмана. Закон Віна. Формула Релея-Джинса. Гіпотеза та формула Планка для випромінювання, властивості ландшафтів. Відбивальна властивість ґрунтів та рослинного покриву. Парниковий ефект.

Будова атома. Модель атома Резерфорда. Хвильові властивості матерії. Будова та властивості ядер атомів. Атомне ядро і його характеристика. Дефект маси та енергія зв'язку ядра. Поняття властивості та природи ядерних сил. Ізотопи. Закон радіоактивного розпаду. Період напіврозпаду. активність радіоактивного препарату. Ядерні реакції. Штучна радіоактивність. Ланцюгова реакція поділу урану. Ядерна енергетика. Атомний реактор, атомної станції. Проблема керованої, термоядерної реакції. Термоядерний синтез. Ядерна зброя. Елементарні частки та г-промені. Класифікація елементарних часток. Зв'язок інтенсивності космічних променів з іншими явищами природи. Радіаційні пояси Землі. Засоби реєстрації елементарних часток.

3. Рівень

Попередні умови: Засвоєння змістовних модулів: шкільний курс фізики та вища математика.

^ Цілі та завдання - в результаті вивчення змістового модуля студент повинен:

засвоїти: сучасний стан розвитку фізики, світоглядне значення фізичних теорій та законів.

вміти: користуватися законами фізики на виробництві у відповідностю із отриманою професією та в повсякденному житті.

Бібліографія:1. Т.И.Трофимова. Курс физики. М.: -1985 - 478с

2. В.В.Соловйов, Л.П.Давиденко. Конспект лекцій із фізики. Посібник для студентів інженерних спеціальностей денної, заочної та дистанційної форм навчання. -Полтава: Полт.НТУ - 2005. - 162 с.

3.И.В.Савельев. Курс общей физики. М.: - 1982. -428с.

4.И.В.Савельев. Курс общей физики. т2, М: - 1987. - 435 с.

5.И.В.Савельев. Курс обощей физики, т3, М., - 1989. – 430с.

6.Г.И.Епифанов Физике твердого тела.- 1977. – 380с

7.Р.І. Шматкова, В.Є.Ходурський. Мето­дичні вказівки з організації самостійної роботи при вивченні курсу фізики "Механіка". Полтава. Полт.ІБІ. — 1992, - 31 с.

8.Р. І. Шматкова, В.П. Якубенко. Методичні вказівки з організації самостійної роботи в процесі вивчення курсу фізики "Молекулярна фізика", -Полтава. Полт.ІБІ - 1993. - 47 с.

9.Р. І. Шматкова, В.Є.Ходурський. Моле­кулярна фізика, методичні вказівки до виконан-ня лабораторних робіт з курсу загальної фізики.- Полтава. Полт.ІБІ. - 1990.-30с.

10.Р. І. Шматкова. Методичні вказівки до лабораторного практикуму "Оптика". - Полтава Полт.ІБІ, - 1991. - 36 с

11.В.В.Соловйов, Л.П. Давиденко, О. В.Фернебок. Лабораторний практикум із фізики "Механіка" студентів інженерних спеціальностей денної та заочної форми навчання. -Полтава ПДТУ імені Ю.Кондратюка. - 2001. - 35 с

12. В. П.Якубенко, К.А. Ніколаюк. Лабораторний практикум із фізики "Фізика твердого тіла" для студентів спеціальності "Прикладна математика" інженерних спеціальностей денної та і заочної форми навчання. -Полтава, ПДТУ імені Ю Кондратюка. - 2001 – 45с

13.В.Є.Ходурський, Л.П.Давиденко, О.В.Фернебок та інш. Лабораторний практикум із фізики "Електромагнетизм" для студентів інженерних спеціальностей денної та заочної форми навчання -Полтава ПНТУ імені Ю. Кондратюка. - 2002. - 52 с.

14.В.В.Соловйов, Л.П.Давиденко та інш. Лабораторний практикум із фізики "Механіка та молекулярна фізика" для студентів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" денної та заочної форми навчання -Полтава, ПНТУ імені Ю.Кондратюка. 2002. - 31с.

4. Розділ програми навчання: обов’язковий

5. Викладацький склад

Лектор: д.х.н., професор Соловйов В.В.,

лабораторні заняття – асистент Бут Є.Ф., асистент Черненко Л.О.

6. Тривалість 18 тижнів у 2-му семестрі.

Обсяг - 108 годин (2,0-кредити Укр. КМСОНП; 3,0 - кредити ЕСТS), у тому числі: аудиторні заняття - 70 год. (лекції - 38 год.; лабораторні заняття - 32 год.); самостійна робота - 38 год.; індивідуальна робота - 0.

7. Форми та методи навчання

Форми - денна, заочна

Методи - теоретичне, практичне, самостійне навчання, у тому числі: контрольні роботи - 0; розрахунково-графічні роботи - 0; курсова робота - 0.

8. Оцінювання

Модульна система, яка включає поточний контроль знань та 2 контрольні заходи ( на 9 -му та 18 -му тижнях семестру). Семестровий контроль - у формі екзамену. Максимальна сумарна оцінка - 100 балів.

9. Мова

Викладання здійснюється українською мовою.        1. Ідентифікація.

Хімія.

2. Опис. Змістові модулі.

Основні принципи і критерії наукового пізнання природи. . Атомно-молекулярне вчення. Основні поняття та закони хімії. Систематика основних неорганічних сполук. Будова атома. Періодична система елементів. Елементи відомостей про хімічний зв’язок і будову речовин. Хімічні перетворення та загальні закономірності їх перебігу. Енергетика хімічних реакцій. Хімічна кінетика та рівновага. Багатокомпонентні системи. Розчини. Розчини електролітів. Комплексні сполуки. Окисно-відносні процеси. Основи електрохімії. Корозія металів. Водень і його бінарні сполуки. Підгрупа галогенів. p-елементи Vl групи. p-елементи V групи. Елементи IVA підгрупи та їх сполуки. Елементи IIIA підгрупи та їх сполуки. s-елементи I і II груп. d-елементи IV періоду. Загальні властивості металів. Сплави. Сучасні виробництва, технології, енергетика, екологія.

3. Рівень:

А) Попередні умови.

Базові знання з хімії, фізики рівня повної загальної середньої освіти.

Література: Сухан В.В., Табенська Т.В., Капустян А.Й., Горлач В.Ф. Хімія: Посібник для вступників до вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 1996. – 408 с. Луцик П.П., Литевчук Д.П., Миненко И.Л., Белый Л.Н. Курс физики: Пособие для подготовительных отделений. – К.: Вища школа, 1977. – 317 с.

Б) Цілі та завдання курсу:

- підготовка спеціалістів, які свідомо могли б адаптувати і ефективно застосовувати природничонаукову систему знань до конкретної майбутньої сфери їх професійної діяльності, увесь час поновлювати їх і удосконалювати.

- ознайомити студентів з фундаментальними закономірностями у природі; зформувати комплекс знань про речовини, їх склад, будову, властивості, перетворення, взаємодії та практичних навичок і умінь виявляти взаємозв’язки, закономірності, рівні організації, механізми і динаміку перетворень, фактори, що на них впливають, керувати процесами, проводити аналіз, робити висновки; ознайомити студентів з природничонауковими основами сучасних виробництв, технологій, енергетики, екології, тощо.

В) Бібліографія:

  1. Глінка М. Л. Загальна хімія. – К.: Вища школа , 1976.-704с.

  2. Григор’єва В. В. та ін. Загальна хімія. – К.: Вища школа, 1991.-431 с.

  3. Глинка Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии. – Л.: Химия, 1981.-264 с.

  4. Хімія: Посібник для вступників до вузів /В.В.Сухан, Т. В. Табенський, А. Й. Капустян, В. Г. Горлач/ К.: Либідь, 1993.-408 с.

  5. Хомченко І. Г. Загальна хімія. – К.: Вища школа 1993.-424 с.

  6. Загальна хімія. Лабораторні і практичні роботи Г. Г. Гряненко та ін. – К.: Вища школа, 1974.

4. Обов’язковий.

5. Викладацький склад:

Дрючко О.Г., канд. хім. наук, доц.; Іваницька І.О., канд. хім. наук, доц.

6. Тривалість:

216 год., кредити ECTS -6. ( два семестри)

7. Форми та методи навчання:

лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний ( опитування, захист лабораторних робіт, виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань ); - підсумковий – по 2 модульних контроля у кожному семестрі ( всього 4 ), 2 екзамени (семестри 1,2 ).

9. Мова. Українська.


1. Ідентифікація.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Скачать, 43.77kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru