Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Енергозбереження

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/11
Дата09.03.2012
Размер0.59 Mb.
ТипРеферат
Содержание
Підвищення паливної економічності та екологічності автомобілів в процесі експлуатації // Енергозбереження, енергетика, енергоауд
Праховник А. В., Соловей О. І., Енергозбереження засобами промислового електропривода. Закладний: Навч. пос. — К.: Кондор, 2005.
Турченко Д. К. Енергозбереження та економіка України. / Д. К Турченко. — Донецьк : ВІК, 2006. — 310 с. : C. 297 — 308. — ISBN 96
Беренштейн И. В. Энергосберегающие технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции / И. В. Беренштейн —.Ред
Шепель В. Д. Энергосбережение, энергосберегающие технологии, нетрадиционные возобновляемые источники энергии / В. Д. Шепель Мета
Енергозбереження у житловому фонді: проблеми, практика, перспективи: Довідник / НДІпроектконструкція. — К., 2006. — 144 с.
Енергозберігаючі будівлі та споруди: Навч. посіб. Ч. 2 / І. Н. Дудар, Т. Е. Потапова. — Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2006
Ратушняк Г. С. Енергозбереження в системах біоконверсії: Навч. посіб. / Г. С.Ратушняк, В. В.Джеджула ; Вінниц. нац. техн. ун-т.
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Український інститут науково-технічної

і економічної інформації


ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ


Реферативний огляд


Київ – 2009


Енергозбереження : реферативний огляд / Новицька Г. В., Коваленко О. В.  – К.: УкрІНТЕІ, 2009. – 40 с.


Робота містить реферати друкованих видань (журнальні статті) щодо огляду енергозбереження.

Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, коло фахівців, які зацікавлені у вивченні проблем енергозбереження в Україні.


©УкрІНТЕІ, 2009

Зміст


Зміст 3

Миколюк О. А. Сучасний стан та перспективи розвитку енергоспоживання та енергозбереження в Україні / О. А. Миколюк // Вісник Хмельницького національного університету. Т. 3. Економічні науки. – 2008 – № 4. – С. 82 –- 5. – Хмельницький, 2008. – 230с. 7

Відмінності методик вибору та оцінки економічної привабливості новітніх енергозберігаючих технологій в транспортному господарстві малих промислових та торгівельних підприємств / С. О. Михальчик, Т. В. Михальчик // Вісник Хмельницького національного університету. Т. 3. Економічні науки. – 2008. – № 4. – С. 34-38. – Хмельницький, 2008. – 230с. 8

Курносова О. А. Прогнозирование развития энергопредприятий Украины / О. А. Курносова, А. И. Микитенко // Вісник Хмельницького національного університету. Т. 3. Економічні науки. – 2008. – №4. – C. 94 – 97. – Хмельницький, 2008. – 230с. 10

Потребич А. А. Особливості застосування заходів щодо зниження втрат електроенергії в електричних мережах / А. А. Потребич, В. И. Ткачев, Д. В. Коваленко, Г. Н. Катренко // Енергетика та електрифікація. – 2008. – № 2. – C. 33 – 35. 11

Підвищення паливної економічності та екологічності автомобілів в процесі експлуатації // Енергозбереження, енергетика, енергоаудит. – 2008. – № 2 – С. 29 – 38. 13

Горін О. М. Стан і перспективи зниження енергоспоживання побутових холодильних приладів в Україні / Горін О. М. // Обладнання та технології харчових виробництв: Темат. зб. наук. пр., – Донецьк: ДонНУЕТ, – 2008 – C. 20 – 26. – Вип. 19. – 307 с. 14

Титлов А. С. Создание энергосберегающих бытовых абсорбционных холодильных приборов / А. С. Титлов // Обладнання та технології харчових виробництв: Темат. зб. наук. пр., вип.19., – C. 20 – 26. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – Вип. 19. – 307 с. 15

Ковальова Т. С. Економія водних та енергетичних ресурсів при вирощуванні рису на прикладі Придунайських рисових зррошувальних систем / Ковальова Т. С. //Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – серія Економіка, вип. 4 (44), ч. 3, C. 95 – 103. – Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування. – 2008. – 429 с. 16

Дернов С. К. Управление высокоинтеллектуальными проектами- механизм эффективного решения проблем енергосбережения / С. К. Дернов. // Інтегровані технології та енергозбереження : Щокв. наук.-практ. журн. / Нац. техн. ун-т "ХПІ", 1. 2006 – 30с. 16

Товажнянскнй Л. Л. Энергосбережение при тепловой интеграции в процессе производства диоксида титана / Л. Л Товажиянскнй, Б. Д.Зулин, П. А Капустенко, Л. М Ульев // Энергетика теплотехнологии и энергосбережение : Щокв. наук.-практ. журн./ Нац. техн. ун-т "ХПІ", 2. 2006 – 27с. 18

Товажнянский Л. Л. Энергосберегающая модернизация ректификационных установок с использованием пластинчатого теплообменного оборудования / Л. Л Товажиянский, П. А Капустенко, А. В Демирский, Г. Л Хавин // Энергетика теплотехнологии и энергосбережение : Щокв. наук.-практ. журн. / Нац. техн. ун-т "ХПІ", 2.2006 – 28с. 19

Товажнянский Л. Л. Определение энергосберегающего потенциала на действующих предприятиях производства жиров / Товажнянский Л. Л., Капустенко П. А., Ульев Л. М., Болдырев С. А. // Інтегровані технології та енергозбереження : Щокв. наук.-практ. журн. / Нац. техн. ун-т "ХПІ", 2.2007 – 30с. 20

Праховник А. В., Соловей О. І., Енергозбереження засобами промислового електропривода. Закладний: Навч. пос. — К.: Кондор, 2005. — 408 с. 21

Турченко Д. К. Енергозбереження та економіка України. / Д. К Турченко. — Донецьк : ВІК, 2006. — 310 с. : C. 297 — 308. — ISBN 966-430-017-9. 22

Карп И. Н., Зайвый А.Н. Энергосберегающие технологии в металлургии / И. Н. Карп, А. Н. Зайвый // Экотехнологии и ресурсосбережение. — 2006. — С. 13 — 20. 22

Беренштейн И. В. Энергосберегающие технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции / И. В. Беренштейн —.Ред.:— Симф., 2006. — 254 с. 23

Мялковский В. И. Энергосбережение в угольной промышленности: моногр. / В. И. Мялковский, Н. А. Чехлатый, Г. Н. Лисовой, В. В. Лобода, А. Н. Коваль — Донецк: НИИГМ им. М. М. Федорова, 2006. — C. 314 — 318. 23

Шепель В. Д. Энергосбережение, энергосберегающие технологии, нетрадиционные возобновляемые источники энергии / В. Д. Шепель Металл и литье Украины. — 2007. 23

Шидловський А. К. Енергетика. Екологія. Людина: матеріали VII Міжнар. енергоекол. конгр., 21 — 22 берез. 2007 р., Київ, 2007. — 135 с. — (Пр./ НАН України, Ін-т електродинаміки; Спец. вип. 2007). 24

Енергозбереження у житловому фонді: проблеми, практика, перспективи: Довідник / НДІпроектконструкція. — К., 2006. — 144 с. 24

Енергозберігаючі будівлі та споруди: Навч. посіб. Ч. 2 / І. Н. Дудар, Т. Е. Потапова. — Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2006. — : C. 151 — 152. 24

Водічев В. А. Енергозберігаючі електромеханічні системи автоматизації технологічних процесів металообробки / Електромашинобуд. та електрообладн.: Міжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 320 — 321. 24

Сайко В.Ф. Енергозберігаючі технології в землеробстві за ринкових умов господарювання: Матеріали Наук.-практ. конф. мол. вчен. і спец., 27-29 листоп. 2006 р. / Ред. ; ННЦ "Ін-т землероб. УААН". — Чабани, 2006. — 114 с. 25

Кравцова Л. В. Економічний механізм мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.10.01 / Кравцова Л.В.; Харківська національна академія міського господарства. — Х., 2006. — 20с. 25

Макогон Ю. .В., Куденко Г. Е., Кадермеева Д. С., Кошеленко В. В, Миронишина Е. В. Некоторые аспекты реализации политики энергосбережения в Украине, Моногр. Донец. нац. ун-т, Регион. фил. Нац. ин-та стратег. исслед. в г. Донецке, Ин-т экономики пром-сти НАН Украины, ОАО "Донецкоблэнерго". — Донецк, — 2006. — С. 185 — 192. 25

Про розвиток енергозберігаючих технологій у сільському господарстві на сучасному етапі / В. В. Андрієнко, Г. О. Лапенко, А. А. Дудніков, С. І. Чорненький // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. — 2006. - С. 9 — 11. 26

Товажнянський Л. Л. Проблеми енергетики на межі ХХІ століття: Навч. посіб. / Л. Л. Товажнянський, Б О. Левченко ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х.: НТУ "ХПІ", 2006. — С. 196 — 197 26

Ратушняк Г. С. Енергозбереження в системах біоконверсії: Навч. посіб. / Г. С.Ратушняк, В. В.Джеджула ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2006. — С. 76 — 82. 26

Ратушняк Г. С. Управління проектами енергозбереження шляхом термореновації будівель: Навч. посіб. / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2006. — С. 102 — 105. 27

Ресурсоенергозбереження у ринкових відносинах, = Resource-energy-conservation for market's relation's: Матеріали XIV міжнар. конф., 18 — 22 черв. 2007 р. / Ред.: М.П. Халявко; Всеукр. Асоц. "Нафтохімік України", Нац. агентство України з питань забезп. ефективності використ. енергет. ресурсів. — К.: Задруга, 2007. — 187 с. 27

Большаков В.И. Состояние и перспективы развития черной металлургии Украины на основе энергосберегающих технологий / В.И. Большаков, Л.Г. Тубольцев // Металлург. и горноруд. пром-сть. — 2006. — С. 1 — 5 27

Поляченко В. А., Сівко В. Й., Назаренко І. І., Яковенко В. Б., Ловейкін В. С.; Створення та впровадження енергозберігаючих високотехнологічних процесів і машин у будівельній індустрії / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — С. 147. 28

Жовтянський В. А. ін. К.: Академперіодика: Стратегія енергозбереження в Україні: аналітично-довідкові матеріали в 2-х томах. Т. 2. Механізми реалізації політики енергозбереження. — 2006. — 600 с. 28

Дияк Иван (главный советник председателя правления НАК "Нафтогаз України", член Киевского международного энергетического клуба), Диверсификации источников поставок энергоносителей / Энергосбережение: сегодняшние реалии / Зеркало недели. 28

Энергоэффективная теплонасосная система солнечного теплоснабжения / В. Д. Петраш, Д. В Басист // Вісник Одеської Державної академії будівництва та архітектури – Одеса: ОДАБА – 2007. – Вип. 28. – С. 249 – 254. 34

Повышение качества теплоснабжения и энерготехнологической эффективности обжиговой печи в процессе термотрансформаторной утилизации теплоты / В. Д Петраш, И .В Сорокина, Д. В Басист, // Вісник Одеської Державної академії будівництва та архітектури – Одеса: ОДАБА, – 2007. – Вип. 28. – С. 255 – 261 35

Баласанян Г. Л. Оптимизация режимов нагрузок интегрированной системы енергоснабжения на базе когенерационной установки малой мощности и геотермального источника тепла / Г. Л. Баласанян. // Холодильна техніка і технологія. – 2007. – № 1. – С. 67 – 71. 36

Бандурний С. К. Анализ гидравлических характеристик трубопроводов, применяемых в подпольных системах водяного отопления / С. К. Бандурний, В. В. Афтанюк, Т. А. Данилишина, // Холодильна техніка і технологія. – 2007. – № 1. – С. 58 – 61. 37

Довгополов И. С. Системный подход к энергосбережению физико-технологических систем (топологоэксергетический метод) / И С Довго-полов, В. Т. Тучин // Математичне моделювання, – 2007. № 16. – С. 55 – 60. 38

Накорчевский A. M. Эффективность схемных решений при грунтовом аккумулировании теплоты / A. M. Накорчевский, Б. И. Басок, Т. Г Беляева // Нентрадиційні і поновлювальні джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні: Матеріали третьої Міжнародної наково-практичної конференції. – Львів , ЛвЦНТЕІ , 2005 – С. 241 – 243. 40

Драганов Б. Х. Энергоэкономическая оптимизация тепловых насосов / Б. Х. Драганов, И. П. Радько, // Нентрадиційні і поновлювальні джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні: Матеріали третьої Міжнародної наково-практичної конференції. – Львів , ЛвЦНТЕІ. , 2005 – С. 270 – 275. 41  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Скачать, 164.56kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru