Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Міністерство освіти україни н А К А З

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница5/6
Дата11.03.2012
Размер1.26 Mb.
ТипДокументы
Примітка. Відповідно до цієї форми складаються тарифікаційні списки в педучилищах та інших установах освіти. Продовження додатка
4. У графі 24 вказуються оклади (ставки) всіх занесених до списку працівників, крім вчителів.
5. Відповідно до цієї форми складаються тарифікаційні списки на відповідних працівників педагогічних училищ та інших установ осв
Погоджено затверджую
Погоджено затверджую
Продовження додатка N 3
Завідуючий Бухгалтер
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6
Тарифікаційний список

вчителів та інших працівників ____________________________________
школи (школи-інтернату)

___________________________ на 1 вересня 19___р.

__________________________________________________________________
місто, район, село

------------------------------------------------------------------

N |Показники на початок навчального |I-IV |V-IX |X-XI |Разом

п/п | року | кл. | кл. | кл. |

------------------------------------------------------------------

1. Число класів на 1 вересня........
2. Число класів-комплектів на 1 ве-

ресня ...........................

3. Число учнів на 1 вересня ........
4. Загальне число годин викладацької

роботи в тиждень по тарифікації,

в тому числі:

а) число годин за навчальним
планом ......................

б) число додаткових годин,

всього ..........................
з них:

у зв'язку з вивільненням вчителів

початкових класів від проведення

уроків:

фізкультури ....................

співів .........................

іноземної мови в школах з викла-

данням ряду предметів іноземною

мовою...........................

у зв'язку з діленням класів на

групи при проведенні занять з:

іноземної мови .................

трудового навчання .............

фізкультури ....................

початкової військової підго-

товки ..........................

^ Примітка. Відповідно до цієї форми складаються тарифікаційні
списки в педучилищах та інших установах освіти.
Продовження додатка N 1


------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Прізвище,|Посада, |Осві-|Тариф-|Ставка|Роз- |Ставка| Кількість | Зарплата |

|п/п| ім'я та |категорія,|та |ний | на |мір |на мі-| годин в | на місяць |

| | по бать- |предмет, | |роз- |місяць|під- |сяць з| тиждень | |

| | кові |який | |ряд | |ви- |ураху-|-----------------|-----------------|

| | |виклада- | | | |щень |ванням|I-IV |V-IX |X-XI |I-IV |V-IX |X-XI |

| | |ється | | | | |підви-| | |(XII)| | |(XII)|

| | | | | | | |щень |класи|класи|класи|класи|класи|класи|

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

|---+----------+----------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Доплата за |Всього| Додаткова оплата за |Оклад |Інші |Всього|

| перевірку |педа- |----------------------------------------------|(ставка)|до- |заро- |

| зошитів |гогіч-|клас-|завіду- |керівниц-|книжковий |керівниц- |нав- |плати|бітна |

|-----------------|на за-|не |вання |тво гурт-|фонд |тво шко- |чально- | |плата |

|I-IV |V-IX |X-XI |робіт-|ке- |кабіне- |ком, по- |шкільних |лою,гру- |допо- | |на |

| | |(XII)|на |рів- |том,нав.|закл.ро- |підручни- |пами про- |міжного,| |місяць|

|класи|класи|класи|плата |ниц- |дослід- |боту з |ків, ор- |довженого |адмі- | | |

| | | |на |тво |ною ді- |фізично- |ганізацію |дня, НКП, |ністра- | | |

| | | |місяць| |лянкою, |го вихо- |трудового |інтерна- |тивного | | |

| | | | | |викон. |вання, |навчання, |том при |та ін. | | |

| | | | | |обов'яз-|бібліо- |професій- |школі,ве- |персо- | | |

| | | | | |ків |течну |ної орі- |дення ді- |налу | | |

| | | | | |майстра |роботу |єнтації |ловодства | | | |

| | | | | |навчаль-| |учнів |і бухоблі-| | | |

| | | | | |ної май-| | |ку | | | |

| | | | | |стерні | | | | | | |

|-----+-----+-----+------+-----+--------+---------+----------+----------+--------+-----+------|

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------Директор Бухгалтер

Примітки:

1. У цьому тарифікаційному списку вказуються всі працівники
школи (школи-інтернату), ставки заробітної плати і посадові оклади
яких залежать від освіти, категорії та тарифного розряду, в тому
числі директори та їх заступники, вчителі, вихователі,
бібліотекарі, а також інші працівники (завгоспи, лаборанти), які
ведуть викладацьку роботу.


2. У графах 8 і 24 ставка (оклад) зазначається з урахуванням
підвищення за вчений ступінь, звання, за знання та застосування
іноземної мови, особливі умови праці.


3. У вчителів, які отримують гарантовану частину ставки, у
графі 8 вказується ставка, зменшена на 0,48 мінімальної зарплати,
з якої буде обчислюватись заробітна плата за педагогічну роботу,
плюс гарантована частина ставки (0,48 мінімальної заробітної
плати).


^ 4. У графі 24 вказуються оклади (ставки) всіх занесених до
списку працівників, крім вчителів.


Ставки працівників з числа адміністративно-господарського і
навчально-допоміжного персоналу, яким нараховується заробітна
плата за викладацьку роботу, вказуються у графі 8.


^ 5. Відповідно до цієї форми складаються тарифікаційні списки
на відповідних працівників педагогічних училищ та інших установ
освіти.Додаток N 2
до Інструкції про порядок обчислення
заробітної плати працівників освіти^ ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ"___"_______________19____р. "___"_______________19___р.

____________________________ ___________________________Тарифікаційний список
викладачів та інших педагогічних працівників


____________________________________________________
(назва навчального закладу професійно-технічної
освіти, вищого навчального закладу I-II рівнів акредитації)на 19____/ навчальний рік

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Прізвище,|Посада, |Осві-|Тариф- |Тарифна ставка|Педаго-|Середня місячна |Інші види |Додаткова |За- |

|п/п|ім'я та |предмет,|та |ний |з урахуванням |гічне |заробітна плата |зарплати |оплата |галь-|

| | по |який | |розряд |підвищення |наван- |-------------------+------------+-------------------|ний |

| |батькові |викла- | | |--------------|таження|за го-|за пе-|всьо-|поса- | |за за-|за ке-|за |роз- |

| | |дається | | |на |за |на нав-|дини |ревір-|го |довий | |віду- |рів- |клас-|мір |

| | | | | |місяць|годину |чальний|педа- |ку | |оклад | |вання |ництво|не |зар- |

| | | | | |за 72 | |рік |гогіч-|пись- | |(ставка)| |нав- |мето- |ке- |пла- |

| | | | | |години| |(в го- |ної |мових | |за | |чаль- |дични-|рів- |ти |

| | | | | | | |динах) |роботи|робіт | |штатним | |ним |ми |ниц- |на |

| | | | | | | | | | | |розписом| |кабі- |комі- |тво |мі- |

| | | | | | | | | | | | | |нетом |сіями | |сяць |

| | | | | | | | | | | | | |чи | | | |

| | | | | | | | | | | | | |лабо- | | | |

| | | | | | | | | | | | | |рато- | | | |

| | | | | | | | | | | | | |рією | | | |

|---+---------+--------+-----+-------+------+-------+-------+------+------+-----+--------+---+------+------+-----+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 |13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Директор Головний бухгалтерДодаток N 3
до Інструкції про порядок обчислення
заробітної плати працівників освіти^ ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ"___" _______________19___р. "___" _______________19___р.

______________________________ _____________________________Тарифікаційний списокпрацівників дитячих дошкільних закладів на ________________19___р.
Назва установи ___________________________________________________
Місцезнаходження і адреса установи _______________________________
Режим роботи установи (шестиденний, п'ятиденний) _________________------------------------------------------------------------------

N | | Всього | В тому числі

п/п| Показники на 1 вересня | |----------------------------

| | | ясельного | дошкільного

| | | віку | віку

------------------------------------------------------------------

1. Кількість груп - всього...
в тому числі:
з 9-10 годинним перебу-
ванням
з 12 " " ............
з 24 " " ............
санаторні (спеціального
призначення)


2. Кількість дітей - всього...
в тому числі:
в 9-10 годинних групах
в 12 " " .........
в 24 " " .........
в санаторних (спеціаль-
ного призначення)


3. Загальне число тижневих
годин по тарифікації:
для вихователів .......
для музичних керівників
для медичних сестер ...Примітка. Відповідно до цієї форми складаються тарифікаційні
списки по дитячих будинках, позашкільних та інших
установах освіти.^ Продовження додатка N 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Прізвище, ім'я |Яку посаду зай- |Освіта |Тарифний |Які |Ставка |Кількість|Кількість|Заробітна |Всього |

|п/п |та по батькові |має (завідуючий,| |розряд |групи |на |годин на |дітей в |плата на |заро- |

| | |вихователь, | | |веде |місяць |тиждень |установі,|місяць |бітна |

| | |музкерівник, | | | | | |за яку | |плата |

| | |медсестра) | | | | | |проведена| | на |

| | | | | | | | |тарифі- | |місяць |

| | | | | | | | |кація | | |

|-----+---------------+----------------+--------+----------+--------+---------+---------+---------+------------+-------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------^ Завідуючий БухгалтерТарифікаційний список складається окремо на вихователів, музичних
керівників, медичних сестер з підведенням підсумків по кожній
групі працівниківДодаток N 4
до Інструкції про порядок обчислення
заробітної плати працівників освіти

Перелік навчальних закладів,
закінчення яких дає право на встановлення ставок
заробітної плати і посадових окладів вчителям,
викладачам, вихователям та іншим педагогічним
працівникам залежно від освіти

I. Вища освіта

1. Всі вищі навчальні заклади (навчальні інститути,
університети, академії і вищі училища), в тому числі і військові.

Примітка. Закінчення військових академій за скороченою програмою в
період з липня 1941 по 1945 р. включно не дає права на
встановлення ставок і посадових окладів, передбачених
для осіб, які мають вищу освіту.

2. Академія комуністичного виховання ім. Н.К.Крупської.

3. Вищі науково-педагогічні курси при II МДУ.

4. Інститути червоної професури.

5. Ленінградський вищий фінансово-педагогічний інститут.

6. Інститути народної освіти УРСР.

7. Інститути народної освіти з 4-річним строком навчання.

8. Кримський інститут спеціальних культур.

9. Казанський індустріальний технікум підвищеного типу.

10. Центральні комвузи (з 3-річним строком навчання): в
Ленінграді, ім.Свердлова в Москві, ім.26 комісарів в м.Тбілісі,
ім.Артема в м.Харкові; Комуністичний університет викладачів
суспільних наук "Купон", Комуністичний університет національних
меншинств Заходу ім.Ю.Ю.Мархлевського, Середньоазіатський
комуністичний університет ім.В.І.Леніна ЦВК СРСР в м.Ташкенті,
Комуністичний університет трудящих Сходу в м.Москві, інститути
марксизму-ленінізму в містах Іванові, Воронежі, Куйбишеві,
Саратові, Алма-Аті, Баку, Горькому, Казані, Ростові-на-Дону,
Новосибірську, Свердловську, Волгограді, Ташкенті, Тбілісі (з 1932
по 1938 р.).

11. Вища партійна школа при ЦК КПРС (з 15 серпня 1947 р. по
червень 1956 р.).

12. Заочна вища партійна школа при ЦК КПРС (з серпня 1947
р.).

13. Вищі партійні школи з 4-річним строком навчання (з
вересня 1956 р.).

14. Вища партійна школа при ЦК КП України (з січня 1949 р.).

15. Республіканська партійна школа при ЦК КП(б) України з
3-річним строком навчання (з червня 1953 р. по червень 1956 р.).

16. Вища комсомольська школа (з вересня 1969 р.).

17. Вища школа профруху ВЦРПС в Москві з березня 1965 р.
(Московська вища школа профруху ВЦРПС з червня 1947 р. по червень
1957 р., Московська вища заочна школа профруху з липня 1957 р. по
березень 1965 р.).

18. Вища профспілкова школа в Ленінграді з листопада 1962 р.
(Ленінградська вища школа профруху ВЦРПС з серпня 1948 р. по
листопад 1962 р.).

19. Вища школа харчової промисловості Міністерства
промисловості продовольчих товарів СРСР (з липня 1952 р. по
вересень 1956 р.).

20. Вища заготовча школа Міністерства хлібопродуктів СРСР (з
липня 1949 р. по вересень 1956 р.).

21. Вища торгова школа Міністерства торгівлі СРСР (з серпня
1948 р. по вересень 1956 р.).

22. Вища школа промислової кооперації Центрпромради (з серпня
1952 р. по квітень 1961 р.).

23. Всесоюзна вища фінансова школа Міністерства фінансів СРСР
(з червня 1952 р. по вересень 1956 р.).

24. Вища дипломатична школа Міністерства іноземних справ СРСР
(з серпня 1939 р.).

25. Всесоюзна правова академія (з 1935 р. по 1941 р.).

26. Вища кооперативна школа Центроспілки (з січня 1953 р. по
1959 р.).

27. Галузева академія (з серпня 1938 р. по 1941 р.).

28. Школа-студія ім.В.І.Немировича-Данченка при МХАТ СРСР
ім.М.Горького (з 1943 р.).

29. Театральне училище ім.М.С.Щепкіна при Державному
Академічному Малому театрі (з 1943 р.).

30. Театральне училище ім. Б.В.Щукина при Державному
Академічному Малому театрі ім.Євг.Б.Вахтангова (з 1945 р.).

31. Особи, які витримали випробування екстерном за курс вищих
навчальних закладів.

32. Технікуми на території УРСР з 1922 р. по 1931 р. (якщо в
дипломі, свідоцтві, посвідченні вказано про присвоєння вищої
кваліфікації: інженера, агронома, економіста і т.д.).

33. Центральний інститут організаторів народної освіти.

II. Учительські інститути і прирівнені до них
навчальні заклади

1. Учительські інститути (незалежно від тривалості навчання).

2. Інститути народної освіти з 3-річним строком навчання.

3. Інститути народної освіти.

4. Практичні інститути народної освіти.

5. Комвузи.

6. Інститути соціального виховання.

7. Середні військово-навчальні заклади (для вчителів і
викладачів початкової військової підготовки і курси цивільної
оборони).

8. Центральна комсомольська школа при ЦК ВЛКСМ (з червня 1948
р. по серпень 1969 р.).

9. Крайові, обласні і республіканські партійні школи (з
2-річним строком навчання з серпня 1947 р., з 3-річним строком
навчання з червня 1954 р.).

10. 2-річні школи профруху (з серпня 1948 р.).

Примітка. Закінчення трьох повних курсів вузу прирівнюється до
освіти в обсязі учительського інституту.

III. Середня спеціальна освіта

1. Всі вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації (денні,
вечірні, заочні).

2. Школи другого ступеня і школи-дев'ятирічки з педагогічним
нахилом за умови проходження довготривалих, не менше 3-х місяців,
педагогічних курсів.

3. Школи-десятирічки за умови проходження педагогічних
дисціплін і витримання встановлених випробувань з методики і
педагогіки при педагогічних училищах.

4. Середні школи з XI педагогічним класом.

5. Середні загальноосвітні політехнічні школи з виробничим
навчанням по підготовці старших піонервожатих і вихователів
дошкільних установ.

6. Педагогічні школи (УРСР).

7. Культурно-освітні школи (училища), політосвітшколи і
училища.

8. Однорічні педагогічні курси по підготовці вчителів
початкових шкіл на території РРФСР (з 20 лютого 1937 р.).

9. Однорічні педагогічні класи (з 31 серпня 1961 р.).

10. Школи тренерів, у тому числі і центральна, починаючи з
випуску 1960 р.

11. Вищі комуністичні сільськогосподарські школи (з 1932 р.
по 1939 р.).

12. 3-річні обласні радянсько-партійні школи.

13. Військово-технічні і спеціальні військові училища з
3-річним строком навчання (після 1946 року).

14. Курси майстрів, начальників дільниць при технікумах з 2-
і 3-річним строком навчання (з 1958 р. по 1961 р.).

15. Однорічні школи піонерських вожатих на базі середньої
школи.

16. Середні спеціальні школи міліції.

17. Ленінградський обласний спеціальний дитячий будинок
музичного виховання ім. М.А.Римського-Корсакова (з 23 листопада
1967 р.).

18. Однорічні курси (школи) по підготовці медичних сестер для
дошкільних закладів.

19. Училища олімпійського резерву.

IV. Середня загальна освіта

1. Школи II ступеня, школи-дев'ятирічки і середні школи.

2. Робітничі факультети.

3. 2- і 3-річні профтехшколи на базі семирічки з 1924 р. по
1930 р. на території УРСР.

4. Професійно-технічні училища з 2-річним строком навчання.

5. Школи майстрів, організовані згідно з постановою Ради
Міністрів СРСР від 9 листопада 1962 р. N 1143.

6. Професійно-технічні училища по підготовці кваліфікованих
робітників з середньою освітою.

7. Середні спеціальні музичні школи і середні спеціальні
школи мистецтв.

Додаток N 5
до Інструкції про порядок обчислення
заробітної плати працівників освіти

1   2   3   4   5   6

Скачать, 2671.48kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru