Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Реклама представляє собою аудіо-або відеоролик, певної тривалості, узгодженого формату, який містить інформаційний сюжет, текстове повідомлення

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 78.43 Kb.
Дата11.03.2012
Размер78.43 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Тов«маген арт»
Подобный материал:


Договір №

на надання рекламних послуг (аудіо, відео)

м. Харків «____»__________ 20___ р.


Товариство з обмеженою відповідальністю «Маген АРТ» далі за текстом ВИКОНАВЕЦЬ, в особі директора Поліщука Олега Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, і

____________________________________, Іменоване надалі ЗАМОВНИК в особі __________________

_______________________________________________________ Діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:


Терміни застосовувані в договорі

Реклама - представляє собою аудіо-або відеоролик, певної тривалості, узгодженого формату, який містить інформаційний сюжет, текстове повідомлення.

Медіа-план - затверджений план-графік виходів реклами у вигляді таблиці, де вказані: тривалість реклами, дати виходу, час виходу, кількість виходів, ціна по-прайсу (прейскурантом), знижка в процентному співвідношенні, підсумкова сума до оплати з податками (підсумкова сума у ​​вигляді арифметичних операцій з обов'язковою розбивкою на податки).

Відеоролик - аудіовізуальний твір рекламного (інформаційного) характеру, записане на погодженому сторонами носії і в обумовленому ними форматі.


1. Предмет договору

1.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується розміщувати рекламні матеріали на умовах цього договору, надані ЗАМОВНИКОМ та погоджені з ВИКОНАВЦЕМ рекламні матеріали, а ЗАМОВНИК зобов'язується своєчасно і в повному обсязі оплачувати якісно виконані послуги ВИКОНАВЦЯ.

1.2. ВИКОНАВЕЦЬ за завданням і за рахунок ЗАМОВНИКА може приймати на себе підготовку для Рекламодавця Рекламних матеріалів, що додатково узгоджується в додатку, з обов'язковим зазначенням у ньому: тривалості, часу виходу, вартості та іншими характеристиками реклами.


2. Права та обов'язки ВИКОНАВЦЯ

2.1 ВИКОНАВЕЦЬ має право:

2.1.1 Відмовити ЗАМОВНИКУ у розміщенні реклами, у разі якщо надана Реклама не відповідає вимогам встановленим чинним законодавством до реклами.

2.1.2 На своєчасну і в повному обсязі оплату послуг, що надаються рекламодавцю.

2.1.3 Призупинити розміщення реклами у випадку, якщо реклама надана ЗАМОВНИКОМ у форматі не узгодженому з ВИКОНАВЦЕМ. У такому випадку ВИКОНАВЕЦЬ в найкоротші терміни, з урахуванням часу, що залишився виходу реклами, повідомляє рекламодавця.

2.1.4 Використовувати передану інформацію лише в цілях прямо передбачених цим договором та додатками до нього.

2.1.5 Припинити розміщення реклами, у разі отримання від контролюючих органів прямого приписи на припинення розміщення реклами ЗАМОВНИКА.

2.2 Виконавець зобов'язаний:

2.2.1 Розміщувати Рекламу, згідно затвердженого медіа-плану, за умови своєчасного виконання рекламодавцем обов'язків, визначених розділом 3 Договору.

2.2.2 Надати ЗАМОВНИКУ Акт виконаних робіт (послуг) за розміщеної реклами (якщо тільки з рекламодавцем не буде обговорена інша форма звіту).

2.2.3 Розміщує рекламні матеріали рекламодавця по знову затвердженим медіа-планом у тому ж обсязі, у разі порушення медіа-плану або обумовлюються інші умови.


3. Права та обов'язки ЗАМОВНИКА

3.1 ЗАМОВНИК має право:

3.1.1 Змінити медіа-план, попередньо погодивши зміни з ВИКОНАВЦЕМ

3.1.2 Вимагати від Виконавця усунення виявлених помилок і недоліків.


3.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний:

3.2.1 Узгодити з ВИКОНАВЦЕМ медіа-план за 1 календарний день до моменту розміщення реклами.

3.2.2 Надати Виконавцю рекламу за 2 календарних дні до моменту розміщення реклами, у разі якщо ВИКОНАВЕЦЬ не виготовляє рекламу для Рекламодавця.

3.2.3 Належним чином оплачувати рекламні послуги.

3.2.4 Надати Виконавцю за першою вимогою документи, що підтверджують право власності на передані торгові марки, знаки і т.д.

3.2.5 Чи не пред'являти до ВИКОНАВЦЮ претензій щодо не розміщення реклами останнім у термін або взагалі не розміщення, тільки у випадку, якщо такий факт стався виключно з вини Рекламодавця.


4. Ціна договору і порядок розрахунків

4.1 Оплата послуг розміщення реклами здійснюється ЗАМОВНИКОМ за договірною ціною згідно з «Протоколу погодження договірної ціни», з наступним складанням Акту виконаних робіт (наданих послуг). Із зазначенням обсягу і суми наданих у відповідному місяці послуг.

ЗАМОВНИКОМ протягом 5 (п'яти) робочих днів зобов'язаний підписати і повернути Акт ВИКОНАВЦЮ, або направити письмову мотивовану відмову від підписання. У разі неповернення Акту без мотивації у зазначений термін послуги вважаються виконаними у повному обсязі і з належною якістю.

4.2 Вартість розміщення реклами розраховується відповідно до кількості реклами, стверджується в медіа-плані.

4.3 Порядок розрахунків: передоплата 100%.

4.4 Умови оплати сторони додатково вказують у медіа-плані.

4.5 Валюта платежу - українська гривня, форма платежу - безготівковий розрахунок.

4.6 Сторони за погодженням можуть змінити форму платежу і порядок розрахунків.


5. Взаємодія сторін

5.1 Сторони призначають з персоналу своїх співробітників, уповноважених осіб по роботі один з одним. ПІБ уповноважених співробітників зазначається у кожному конкретному медіа-плані, а так само підтверджується будь-яким зручним для сторін способом.

5.2 Сторони домовилися використовувати у взаємодії факсові копії документів, за умови підтвердження їх оригіналами документів, а так само сторони домовилися у випадку негайного інформування один одного використовувати інші засоби зв'язку, в тому числі електронну пошту.

5.3 При появі у рекламодавця виробничої необхідності в розміщенні реклами, він зв'язується з ВИКОНАВЦЕМ і оформляє заявку на розміщення реклами, з подальшим погодженням медіа-плану.


6. Авторські права

6.1 ВИКОНАВЕЦЬ під час передачі йому ЗАМОВНИКОМ торгової марки (знаку), реклами, оформленої в будь-якому вигляді ідеї і т.д. не має права використовувати, в будь-яких цілях необумовлених в даному договорі, передану інформацію в будь-якому вигляді і формі без дозволу рекламодавця.

6.2 Всі авторські права на Рекламні матеріали, передані рекламодавцем ВИКОНАВЦЮ, відповідно до розділу 1. цього Договору, зберігаються за ЗАМОВНИКОМ чи іншою особою, якій належать ці права.

6.3 Авторські права на Рекламні матеріали, створені Виконавцем для ЗАМОВНИКОМ, знаходяться у власності за домовленістю сторін.


7. Відповідальність сторін

7.1 Відповідальність ЗАМОВНИКА:

7.2 У випадку прострочення оплати послуг ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИК зобов'язаний сплатити пеню в розмірі 0,1% від суми простроченого платежу, за кожен день прострочення.

7.3 У разі порушення ВИКОНАВЦЕМ медіа-плану, ЗАМОВНИК має право пред'явити претензію, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний її задовольнити, розміщенням реклами в обсязі предявлення в претензії.

Претензії предявляються ЗАКАЗКЧІКОМ в письмовому вигляді протягом доби після невиходу реклами.

7.4 Суперечки за Договором вирішуються шляхом переговорів, а в разі не досягнення згоди в господарському суді за місцем знаходження відповідача.

7.5 Питання, не врегульовані даним договором, регулюються чинним законодавством України.

7.6 Відповідальність за зміст реклами, на відповідність її Закону України "Про рекламу" несе рекламодавець.

7.7 Сторони несуть відповідальність за достовірність наданих у рамках цього Договору про себе відомостей, інформації та реквізитів.


8. Обставини, які виключають відповідальність сторін

(ФОРС-МАЖОР)

8.1 Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, яка не залежить від волі сторін), а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, режиму інших міжнародних санкцій валютних обмежень, які дії держав, які роблять неможливим виконання Сторонами своїх зобов'язань, а так само інших випадків, зазвичай визнаних такими в міжнародній практиці, вони не будуть нести відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього Договору

8.2 Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна негайно, але не пізніше трьох днів, у письмовій формі інформувати іншу сторону. Несвоєчасне, більш як десять календарних днів, повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну сторону права посилатися на них у майбутньому. Факт настання обставин, зазначених у п. 8.1., Повинен підтверджуватися документом Торгово-Промислової палати області, в якій ці обставини мали місце.

8.3 У випадку, коли дія зазначених обставин триває більше 30 днів, кожна зі сторін має право на розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання, за умови, що воно повідомить про це іншу сторону не пізніше, ніж за 10 днів до розірвання. У цьому випадку сторони зроблять взаємні розрахунки, пов'язані з виконанням зобов'язань за цим Договором, на момент його припинення

9. Умови конфіденційності.

9.1. Цей Договір є конфіденційним, тому Сторони зобов'язуються не розголошувати будь-які умови будь-якій третій стороні без наявності явно вираженої форми згоди іншої Сторони.

9.2 Кожна зі Сторін приймає на себе зобов'язання зберігати конфіденційність щодо всієї технологічної та комерційної інформації, отриманої в результаті виконання умов цього Договору.

9.3 У випадку, якщо одна з договірних Сторін передасть будь-якій третій стороні конфіденційну інформацію щодо умов цього Договору без згоди на те іншої Сторони і, в результаті таких дій, іншій Стороні буде завдано моральну або матеріальну шкоду, винна Сторона буде зобов'язана відшкодувати потерпілій Стороні весь збиток в повній мірі.

9.4. Інформація, передана Виконавцем Замовнику в процесі виконання цього договору, є комерційною таємницею. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності на зазначену інформацію належать Виконавцю.

Замовник не має право використовувати поза цього Договору та розголошувати комерційну таємницю Виконавця.


10. Прикінцеві положення

10.1 Договір набуває чинності з моменту підписання його обома Сторонами і діє до «__»_________ 20__р

У разі відсутності заперечень від сторін про розірвання договору за місяць до закінчення його терміну дії, договір вважається автоматично пролонгованим на той же строк і на тих же умовах.

10.2 Всі зміни та доповнення до Договору вносяться тільки за згодою Сторін і оформляються у вигляді додаткових угод, які після підписання є невід'ємною його частиною.

10.3 Договір складений у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

10.4 Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.5 Розповсюджувач реклами є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Замовник реклами є плательщиком_______________________________________________


Замовник Виконгавець
^ ТОВ«МАГЕН АРТ»
ЕДРПОУ 33674101
Юр. Адреса:61022, м. Харків, вул. Сумська 37, оф.25
Почтова адреса: 61022, м. Харків, провулок Театральний 4, 6 эт.
Р/р 26006301099954
в ПАО "Банк ФОРУМ", м. Харків
МФО 322948
СВ ПДВ 28323561
ИПН 336741020304м.п. ___________________

м.п. ___________________

Директор Поліщук О.В.Скачать, 79.83kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru