Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Реферат наукової роботи "соціально-психологічні засади самоздійснення особистості в сімейній сфері"

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 101.19 Kb.
Дата08.03.2012
Размер101.19 Kb.
ТипРеферат
Содержание
Практичне значення
Загальна кількість публікацій автора
Подобный материал:


РЕФЕРАТ НАУКОВОЇ РОБОТИ


"СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ САМОЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СІМЕЙНІЙ СФЕРІ"


Наукова робота “Соціально-психологічні засади самоздійснення особистості в сімейній сфері” присвячена науковому пошуку шляхів, механізмів, способів особистісного самоздійснення в сім’ї.

Метою проведеного дослідження є з’ясування соціально-психологічних передумов успішного самоздійснення молоді в сімейній сфері життя.

Наукова новизна виконаної наукової роботи полягає у вивченні соціально-психологічних передумов особистісного самоздійснення молоді в сім’ї, у моделюванні умов успішного сімейного самоздійснення. Шлюбно-сімейні стосунки вперше досліджено як результат активної діяльності суб’єкта, спрямованої на самоконструювання, побудову власного майбутнього в сімейній сфері життя. Проаналізовано взаємовплив основних передумов особистісного самоздійснення в сім’ї, з’ясовано зв’язок між ними та якістю самоздійснення особистості в сім’ї. Досліджено чинники, що сприяють та перешкоджають цьому процесу. Розкрито зміст понять “оптимальний шлюбний вибір”, “цивільний шлюб”, “шлюбно-сімейні домагання”, “життєві завдання, пов’язані із шлюбом та сім’єю”, “емоційне вигорання в сім’ї” тощо та їх соціально-психологічну природу. Здобуло подальшого розвитку вивчення особливостей впливу шлюбної залежності, сімейних стресів та криз на функціонування сімейної структури та окремих членів родини. Визначено шляхи оптимізації особистісного самоздійснення молоді в сімейній сфері життя.

^ Практичне значення наукової роботи “Соціально-психологічні засади самоздійснення особистості в сімейній сфері” визначається її спрямованістю на розробку індивідуальних та групових технологій оптимізації самоздійснення в сімейній сфері. Вона також полягає у можливості використання отриманих даних при доповненні змісту курсу з психології та соціальної роботи у вищих навчальних закладах, в консультативній та корекційній роботі центрів психологічної допомоги, соціально-психологічних служб, психологів системи освіти.

^ Загальна кількість публікацій автора – 22, у тому числі реферованих – 21.

Робота об’єднує в собі низку наукових праць, спільним завданням яких є розроблення сучасного підходу до розуміння процесу самоздійснення особистості в сімейній сфері життя та побудова системи ефективних психологічних заходів, спрямованих на допомогу молоді в цьому.

Результати роботи представлено авторефератом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук “Психологічні чинники вибору молодою людиною цивільного шлюбу”, розділами колективних монографій “Особистісний вибір: психологія відчаю та надії”, “Життєві домагання особистості”, науково-практичного посібника “Запобігання емоційному вигоранню в сім’ї як фактор гармонізації сімейних взаємин” та методичних рекомендацій “Формування в молоді настанов на здоровий спосіб життя”, низкою статей у провідних фахових виданнях, що презентують здійснене автором ґрунтовне дослідження передумов та чинників успішного самоздійснення молоді в такій сфері життя, як сімейна. Створені та опубліковані за результатами роботи розробки та матеріали адресовано широкій цільовій аудиторії, насамперед психологам, педагогам, батькам та молодим людям, що прагнуть отримати базові теоретичні знання з психології сім’ї, оволодіти практичними навичками, необхідними для побудови гармонійних шлюбно-сімейних взаємин, та підвищити ефективність власного самоздійснення в цій сфері.

Реалізація завдання наукового пошуку шляхів, механізмів, способів особистісного самоздійснення в сім’ї та розроблення системи ефективних психологічних заходів, спрямованих на допомогу молоді в цьому процесі, відбувалася в декілька етапів, результатом здійснення яких є наукові праці, об’єднані в дану наукову роботу. По-перше, з метою дослідження шляхів особистісного самоздійснення в сімейній сфері увагу автора було сфокусовано на передумовах здійснення оптимальних шлюбних виборів (вибору шлюбного партнера та форми взаємин із ним). По-друге, для визначення механізмів самоздійснення людини в сімейній сфері життя вивчалися особливості шлюбно-сімейних домагань особистості, чинники їх формування в конструктивному та неконструктивному ключі. По-третє, щоб вивчити, як саме реалізуються шлюбно-сімейні домагання особистості, яким чином проекція в майбутнє бажаного рівня реалізованості внутрішнього потенціалу впроваджується в життя, досліджувався такий спосіб операціоналізації шлюбно-сімейних домагань, як життєві завдання, пов’язані із шлюбом та сім’єю. Важливою частиною виконаної наукової роботи є також вивчення особливостей формування настанов молоді на здорові шлюбно-сімейні взаємостосунки, а також дослідження, спрямовані на вивчення та профілактику таких негативних явищ, що перешкоджають успішному самоздійсненню особистості в сімейній сфері, як шлюбна залежність, емоційне вигорання в сім’ї та порушення адаптації молоді до сімейних стресів та криз.

Актуальність роботи зумовлена суспільною значущістю проблеми розкриття потенціалу людських можливостей, його розвитку й ефективного використання в побудові шлюбно-сімейних взаємин, поєднаною з її недостатньою теоретичною та практичною розробленістю як у вітчизняній, так і в зарубіжній психологічній науці, браком фахових науково-практичних матеріалів.

Наукову працю “Вибір молодою людиною супутника життя. Крок до особистісного щастя” написано автором як розділ колективної монографії “Особистісний вибір: психологія відчаю та надії”, що є на сьогодні однією з небагатьох створених в Україні фундаментальних наукових робіт, присвячених життєтворенню особистості в сучасному світі. Монографію адресовано студентам та аспірантам, що навчаються за спеціальностями “психологія”, психологам-професіоналам, а також усім, хто цікавиться сучасним людинознавством та прагне максимально повно реалізуватися в сімейній сфері життя.

Метою даної наукової праці є аналіз та узагальнення теорій і концепцій вибору шлюбного партнера, існуючих у сучасній психологічній науці. Вагомим внеском у дослідження даної тематики є представлена в ній авторська концепція оптимального вибору шлюбного партнера, вивчення чинників та передумов його здійснення. Шлюбний вибір – значущий життєвий вибір, тобто вибір, який визначає подальший напрямок особистісного розвитку та обумовлює якість особистісного самоздійснення. Тож його оптимальність визнано неодмінною передумовою успішного самоздійснення особистості в сімейній сфері життя.

Наукова праця “Психологічні чинники вибору молодою людиною цивільного шлюбу”, що є авторефератом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук, дає змогу сформувати цілісне уявлення про шлюбний вибір, бо презентує результати дослідження іншого його різновиду – вибору форми шлюбу.

У даній науковій праці узагальнено теоретичний матеріал, що стосується означеного питання, і дані, отримані під час емпіричного дослідження впливу психологічних особливостей особистості на вибір нею форми шлюбно-сімейних взаємостосунків. Важливими в прикладному сенсі є запропонована в ній тренінгова програма, спрямована на розвиток здатності молоді здійснювати оптимальні шлюбні вибори. Розроблений тренінг адресовано студентам вищих навчальних закладів Його апробація продемонструвала високу ефективність і можливість використання під час навчального процесу.

У зв’язку з тим, що автореферати дисертацій становлять інтерес насамперед для науковців, основні ідеї та розробки, презентовані в ньому, викладено також у низці наукових статей, опублікованих у фахових наукових виданнях і доступних для більш широкого кола читачів.

Наукова праця “Шлюбно-сімейні домагання як спосіб створення власного майбутнього” є розділом іншої колективної монографії – “Життєві домагання особистості”. Це, власне, перша у вітчизняній психологічній науці спроба дослідити життєві домагання як механізм самоздійснення особистості. Цільова аудиторія, на яку розрахована ця монографія, досить широка: до неї належать психологи-дослідники, викладачі психологічних дисциплін, практичні працівники психологічних служб, соціальні педагоги, соціальні працівники, аспіранти, студенти, а також усі, хто цікавиться особистісним зростанням.

Розділ, написаний автором роботи “Соціально-психологічні засади самоздійснення особистості в сімейній сфері”, логічно продовжує її основну ідею та представляє результати дослідження шлюбно-сімейних домагань особистості як механізму самоздійснення особистості сімейній сфері.

Окрім викладення теоретичних матеріалів, що стосуються порушеної проблеми, дана наукова праця містить у собі також результати емпіричного дослідження шлюбно-сімейних домагань сучасного студентства та їх взаємозв’язку з конструюванням власного майбутнього в сімейній сфері, а також рекомендації педагогам та батькам щодо формування їх у конструктивному ключі. Таким чином, представлені в цій праці, а також у декількох статтях, присвячених вивченню шлюбно-сімейних домагань, ідеї дають змогу дістати цілісне уявлення про такий механізм особистісного самоздійснення, як шлюбно-сімейні домагання, та підвищити ефективність самоздійснення молоді в сімейній сфері життя.

Реалізацію основного задуму виконаної роботи продовжено в наукових статтях, що висвітлюють результати дослідження життєвих завдань, пов’язаних із шлюбом та сім’єю, які уперше розглянуто як одиниці структурування сімейного майбутнього особистості. Статті, опубліковані у фахових наукових виданнях, розраховані як на фахівців-психологів, так і на студентів, що навчаються у вищих навчальних закладах за спеціальностями “психологія” та “соціальна робота”. У них уперше було озвучено ідею щодо розгляду життєвих завдань особистості, які є соціально-психологічним забезпеченням шлюбно-сімейних домагань особистості та способом їх операціоналізації як передумов самоздійснення особистості в сімейній сфері життя. Поєднання представлених у наукових статтях результатів теоретичного та емпіричного дослідження життєвих завдань молоді, пов’язаних із шлюбом та сім’єю, дає змогу сформувати цілісне уявлення про зазначений феномен та поглибити розуміння передумов самоздійснення особистості в сімейній сфері.

Наукова праця “Формування в молоді настанов на здорові шлюбно-сімейні стосунки”, яка є розділом методичних рекомендацій “Формування в молоді настанов на здоровий спосіб життя”, написаних у співавторстві (науковий доробок автора становить 25%), має на меті представлення теоретичних положень, а також практичних розробок, спрямованих на оптимізацію самоздійснення сучасних молодих людей через формування в них конструктивних шлюбно-сімейних настанов. Книжку адресовано працівникам соціальних служб для молоді, шкільним психологам, педагогам та батькам, яким запропоновано конкретні рекомендації щодо формування в молоді настанов на здорові шлюбно-сімейні взаємини. Практична значущість цієї наукової праці підвищується завдяки розробленій тренінговій програмі “Здоров’я та шлюбні стосунки”, метою якої є формування і розвиток конструктивних шлюбно-сімейних домагань молоді, настанов на здоровий спосіб життя, побудову здорових шлюбно-сімейних взаємин.

Цілісне розуміння проблеми особистісного самоздійснення в сімейній сфері життя можливе за умови дослідження чинників, що йому перешкоджають. Тож логічним продовженням реалізації основного задуму наукової роботи “Соціально-психологічні засади самоздійснення особистості в сімейній сфері” є вивчення таких негативних явищ, як емоційне вигорання, шлюбна залежність, порушення адаптації до сімейних стресів і криз, а також способів запобігання їм. Результати дослідження представлено в науково-методичному посібнику “Запобігання емоційному вигоранню в сім’ї як фактор гармонізації сімейних взаємин” (написаний у співавторстві, науковий доробок автора становить 50%) і статтях, опублікованих у фахових наукових виданнях.

Науково-методичний посібник адресовано психологам, педагогам, соціальним працівникам, а також широкому колу читачів, що цікавляться цією проблемою. Окрім того, що він є першою у світі спробою дослідити особливості емоційного вигорання саме в сімейній сфері, зрозуміти його чинники та розробити заходи запобігання, цінність даної наукової праці зумовлюється тим, що запропоновані технології профілактики та корекції цього загрозливого синдрому можуть використовуватися не тільки фахівцями, а й самими людьми, що почали “вигорати”.

У наукові статті “Шлюбна залежність як чинник розвитку емоційного вигорання в сім’ї” вперше у вітчизняній психології піддано аналізові такий вид сімейної адикції, як домашній трудоголізм, та поглиблюється розуміння особливостей, передумов виникнення та способів коригування залежності від шлюбного партнера.

Провідною ідеєю статті Постановка життєвого завдання як чинник подолання сімейної кризи” є думка, що адекватні життєві завдання стають чинником ефективного подолання сімейних криз, виступаючи при цьому відправною точкою наступного етапу як індивідуального розвитку членів родини, так і розвитку всієї сімейної системи.

Обидві згадані наукові праці відображають зацікавленість автора в розробленні практичних кроків розв’язання цих проблем, технологій оптимізації самоздійснення особистості в сімейній сфері.

Основні положення праць, об’єднаних у наукову роботу “Соціально-психологічні засади самоздійснення особистості в сімейній сфері”, було представлено та обговорено на методичних нарадах учителів, науково-практичних семінарах та конференціях, що проводилися в період з 2001 по 2008 рік. Зокрема, на всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених “Молодь і суспільство: шляхи вирішення проблем” (Одеса, 2001), IV Міжнародних психологічних читаннях “Психологія у сучасному вимірі: теорія та практика” (Харків, 2002); усеукраїнській науково-практичній конференції “Психологічні засади здорового способу життя студентської молоді” (Чернігів, 2005); міжнародній науково-практичній конференції “Генеза буття особистості” (Київ, 2006); міжнародній науково-практичній конференції “Особистісне зростання і гуманізація стосунків між поколіннями” (Полтава, 2007 року); науково-практичній конференції освітян, науковців, батьків та учнів «Школа вчинку: творчий діалог освіти і науки” (Канів, 2008); міжнародній науково-практичній конференції “Соціально-психологічний вимір розвитку сім’ї” (Київ, 2008); наукових, методологічних та науково-практичних семінарах “Соціально-психологічний вимір розвитку сім’ї” (Київ, 2005); “Інтерпретація життєвого досвіду та життєві завдання людини” (Київ, 2007), “Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому просторі” (Київ, 2008), “Розуміння життєвого досвіду та конструювання майбутнього” (Київ, 2008), а також на методичних нарадах учителів (Славутич, 2006-2008).

Упровадження розроблених технологій засвідчило їх високу ефективність. Створені під час роботи над темою “Соціально-психологічні засади самоздійснення особистості в сім’ї” наукові праці покладено в основу курсів лекцій, що читалися й читаються у вищих навчальних закладах України, використовуються в ході проведення практичних занять та виховної роботи із студентами (зокрема у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини “Україна”, Вінницькому національно-технічному університеті), а також у процесі практичної психологічної роботи, спрямованої на психологічну і соціальну реабілітацію (зокрема в благодійній організації “Касталія-Фонд”).


О. Я. Кляпець
Скачать, 22.85kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru