Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Фармацевтичний факультет

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 133.22 Kb.
Дата08.03.2012
Размер133.22 Kb.
ТипУчебник
Содержание
Кафедра фармакогнозії з медичною ботанікою
Подобный материал:

Фармацевтичний факультет


Автор, назва видання

Кількість прим.

Биологическая химия : Учебник для фарм.фак. вузов / Под ред. Л.Н. Воронина. – Х.: Основа, 1999. – 640 с.

3

Биофармация : Учебник для студ. фарм. вузов. /Под ред. А.И.Тихонова. – Харьков : Золотые страницы, 2003. – 240 с.

100

Григор’єва М.В.,Гурко О.Ю. Англійська мова: Підр. для студ. вищ. фарм. закл. осв.3-4р.а.-Харків:Основа,

2000.-368с.

115

Григор’єва М.В. та ін. Французька мова: Підр. для студ. вищ. фарм. закл. осв.3-4р.а.-Харків: ВидНФАУ

“ Золоті сторінки”, 2002.


25

Григор’єва М.В., Назарова Л.М. Французька мова для студентів фармацевтичних вузів та факультетів: Підр.-Харків: Основа, 1997.-416с.


10


Гридасов В.І. та ін. Фармацевтичне та медичне товарознавство: Навч. пос. для студ.ВНЗ/Л.М.Оридорога, О.В.Винник.-Харків:Золоті сторінки,2002


69

Громовик Б.П. Організація роботи аптек: Навч. пос. для студ. ВНЗ фарм профілю 3-4р.а.-Вінниця:Нова книга,2003.-240с.


110

Громовик Б.П. та ін. Фармацевтичний маркетинг:

Теоретичні та прикладні засади: Навч.пос.для студ.вищ. фарм. НЗ 4р.а./Б.П. Громовик, Г.Д.Гасюк,

О.П. Левицька.- Вінниця, 2004.-464с.


104

Дроговоз С.М. Фармакологія на долонях: Навч. пос.-

Довідник.-Харків, 2001.-128с.


101Дроговоз С.М. Страшний В.В. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору та студенту: Підручн.-

Довідник для студ.ВНЗ.- Харків:ХАИ, 2002.-480с.11

Єкстремальна і військова фармація: Навч. пос.для студ.вищ. мед. і фарм. НЗ 3-4 р.а./За ред. В.В.Трохимчука.-Тернопіль: Укрмедкн., 2003.


300

Жогло Ф.А. Неводні розчинники. Характеристика,

Властивості та застосув в технології готових лікарських форм: Довідк. пос.-Львів:Афіша, 2002.-80с.


29

Збірн. тестових завд. для студ. фарм. фак.для підгот. до ліцензійного іспиту”Крок1.Фармація”.-Тернопіль:

Укрмедкнига, 2004.-152с.


50

Клінічна біохімія: Навч.пос.для студ.вищ.фарм. НЗ 3-4р.а./За ред. О.П.Тимошенко.-Харків: Золоті сторінки ,2003.-239с.


100

Клінічні лабораторні методи дослідження: Навч. пос. для студ. фарм. вузів і фак. /За ред. І.А. Зупанця, В.Ф,Макаленка.-Вид.2-е перер.і доп.-Харків:НФАУ,

2001.


50

Крок-1. Фармація: Зб. тест. завд. для ст. фарм. фак. для підгот. до ліц. іспиту/ За ред. Т.А.Грошового.-

Тернопіль: Укрмедкнига, 2005.-244с.


100

Крок-2. Фармація: Збірник тестових завдань для студентів фармацевтичного факультету для підготовки до ліцензійного іспиту/ За ред. Т.А.Грошового.- Тернопіль, 2005.-(ТДМУ.Фарм.фак)7

Левітін Е.Я. та ін. Загальна та неорганічна хімія: Підр.для студ. вищ. фарм. фак. ВМЗ освіти 3-4р.а. / Е.Я. Левітін, А.М. Бризицька,Р.Г.Клюєва.-Харків:

Прапор, 2000.-464с.


91

Левітін, Євген Якович та ін.

Практикум з загальної та неорганічної хімії : Навч. пос. для студ.вищ. фарм.закл. осв.3-4р.а./ Є.Я. Левітін, А.М. Бризицька, Р.Г. Клюєва.-Вінниця:

Нова книга,2003.-112с.


5

Лук’янчук В.Д., КравецьД.С. Введення до загальної фармакокінетики : Навч. пос. –Луганськ, 2004.-108с.


50

Марчишин С.М. Методичні рекомендації для самост. вивчення курсу “Соціоекологія”.-Тернопіль,

2000.-136с.


77

Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія: Підручн. для вищ.фарм. навч. закл./В.В. Даниличенко та ін.-Львів, 2002.-345с.


100

Менеджмент у фармації/ За ред. О.Є.Кузьміна.-Вінниця: Нова книга, 2005.-448с.


1

Методичні вказівки до практичних занять з загальної хімії: Для студ. фарм. фак. за спец.”Провізор”, “Фармація”, “Клін. фарм.”.- Тернопіль: Укрмедкнига,2004.-71с.(Фарм.фак. каф.неорг.і орг. хім).84

Методичні вказівки до практичних занять з неорганічної хімії : Для студ.фарм.фак./ Криковець О.В., Вронська Л.В.-Тернопіль,2004.-71с.-(Фарм. фак. каф. неорг. та орг.хім.).


1

Методичні вказівки до пропедевтичної практики з аптечної технології ліків для ст. 2к. фарм. фак.-

Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.

89

Методичні рекомендації до ознайомчої практики з організації та економіки фармації для студ. фарм.фак.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2003


31

Методичні рекомендації з виробничої практики по управлінню та економіці фармації для студ. фарм.

Фак.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.-37с.

(каф. фарм. дисциплін)


2

Метод. рек. з методичн. хімії для студ. 4к.(7семестр) фармац. фак.(спец. “Клінічна фармація”).-Тернопіль, 2005.-71с.(Каф. фармац. анал. і токс. хім.)


47

Метод. рек. та пер. навч. табл. до викон.прак. зан. студ.4к. фарм. фак. з дисц. “Фармацевтичне та медичне товарознавство”.-Тернопіль, 2005.-25с.

(Каф. фарм. дис.)


100

Метод. рек. пер. навч. табл. до вик.прак. зан. студ. 4к. фарм. фак. зі спец.7110201 “Фармація” з дис. “Орг. та економ. фарм.”роз.”Орг. роб. аптечн. підпр.” .-Тернопіль,2005.-146с.(Каф. фармац. дисц.)


25

Методичні розробки для самопідготовки студентів

Фармацевтичного факультету до практичних занять з нормальної анатомії.-Тернопіль:Укрмедкнига,2001.-48с.


91

Мізюк М.І. Гігієна: Підручн. для фарм. навч. закл. 3-4р.а.-К.: Здоров’я, 2002.-288с.


79

МізюкМ.І. Гігієна: Посібн.для практ. зан.:Навч. пос. для студ. вищ. фарм. навч. закл. 3-4р.а.-К.:Здоров’я,

2002.-256с.


80

Микробиология: Учеб. для фарм. вузов/ И.Л.Дикий, И.Ю. Холупяк,Н.Е.Шевелева, М.Ю.Стегний;Под. ред. И.Л.Дикого.-Х.:Прапор,1999.-416с.


13

Німецька мова: Підручн. для студ. вищ. фармацевтичних закл. осв. 3-4р.а./ М.В.Григор’єва та ін.-Харків: Основа, 2001.-408с.


32

Німецька мова для студентів фармацевтичних вузів

Та факультетів: Підручник/ М.В. Григор’єва та ін. –Харків:Основа, 1997.-240с.


5

Основы внутренних болезней: Справочник: Учебн.

Пособие для ст. фарм. вузов./И.А.Зупанец и др. –Харьков: Прапор,1999.


50

Основи економіки, бухгалтерського обліку та фінансової звітності аптечних підприємств.Ч.1: Метод. реком; перелік навч. таблиць та інформац. матеріали до викон. лаб.-практ. занять студ. 4к. фарм. фак.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2005.-81с.


33

Основи економіки, бахг. обліку та фінанс. звітності аптечн. підприємств.: Метод. реком. ,перелік навч. табл. та інформац. матер до викон. лаб. –практ. занять студ. 4к. фарм. фак..Ч.2.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2005.-112с.

( Каф. фарм. дисц.)


52

Основи еономіки і бухгалтерського обліку аптечних підприємств: Метод. реком. та перелік навч. табл. до викон. лаб.-практ. зан. ст. 4к. фарм. фак.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.-102с.


103

Охорона праці в медицині та фармації:Навч. пос. для студ.ВМНЗ4р.а. / За ред. В.М. Мороза.- Вінниця: Нова книга, 2005.-544с.


1

Паласюк Г.Б., Чолач В.В. Латинська мова: Підручн. для фарм. фак. 3-4р.а.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.-344с.


264

Практикум з загальної та неорганічної хімії: Навч. пос. для фарм. фак. вузів/ Є.Я. Левітін, Р.Г. Клюєа та ін. –Харків: Основа, 1998.-119с.


101

Практикум з організації та економіки фармації / За ред. Б.П. Громовика, Є.І. Терещука.- Вінниця: Нова книга, 2004.-448с.


95

Романенко О.В.,КостильовО.В. Основи екології: Навч. пос. для студ. ВМНЗ освіти 3-4р.а.-К.:Фітосаціоцентр, 2001.-150с.

150

Руководство к лабораторным работам по физической и коллоидной химии: Для студ. фарм. вузов и фак. 3-4у.а./ Под ред. В.И. Набочного.-Харьков:НФАУ, 2002.-192с.


25

Світлична Є.І., Толок І.А. Латинська мова: Підручн. для фарм. фак. вузів.-Харків: Основа, 1998.-368с.


13

Свердан П.Л. Вища математика. Аналіз інформації у фармації та медицині : Підручн. для фарм. фак. 3-4р.а.-Львів: Світ, 1998.-332с.


97

Сятиня М.Л. Історія фармації : Навч. пос. для студ. ВМЗ.- Львів, 2002.-660с.


25

Терещук С.І. та ін. Система бухгалтерського обліку в аптеках: Навч. пос. / С.І. Терещук, А.М. Новикевич, І.Л. Чухрай.- Вінниця: Нова книга, 2003.


115

Технологія ліків промислового виробництва: Підр. для студ. вищ. фарм. навч. закл. фарм. фак. ВМНЗ 3-4 р.а./ За ред. В.І. Чуєшова.-Харків: Золоті сторінки Ч.1.-2003.


50

Технологія ліків промислового виробництва: Підр. для студ. вищ. фарм. фак. ВМНЗ 3-4 р.а./ За ред. Чуєшова В.І.- Харків: Золоті сторінки.Ч.1.- 2003.-719с.


50

Тихонов А.И. Учебное пособие по аптечной технологии лекарств./ А.И. Тихонов, Т.Г. Ярных, А.П. Гудзенко: Навч. пос. для студ. фарм. вузів і факультетів.-Харків: Основа, 1998.-336с.


32

Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків:

Підручн. для фарм.вузів і факультетів.- Харків:РВП”Оригінал”, 1995.-600с.


51

Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків:

Підручн. для студ. фарм. фак. ВМНЗ 3-4 р.а.- Вінниця, 2004.-640с.


31

Тихонов А.И., Ярних Т.Г. Технология лекарств: Учебн. для ст. фарм. вузов и фак. – Харьков: Золотые страницы, 2002.-704с.


10

Фармакология в схемах и таблицах: Справочник: Учебн. пособие./ Под ред. С.М. Дроговоз.-2-е изд.- Харьков, 2000.-120с.


31

Фармакотерапія: Навч. пос. ля студ. ВНЗ / За ред.

Б.А. Самури.- Харків: Золоті сторінки, 2003.-264с.


100

Фармацевтическая опека: Курс лекций/ Под ред. В.П. Черных и др. –Харьков: Мегаполис, 2003.-608с.


30

Фармацевтическая опека: Практическое руководство для провизоров и семейных врачей./ Под ред. В.П. Черных.- Харьков: Золотые страницы, 2002.-264с.


100

Фармацевтический маркетинг: Навч. пос. для студ. вищ. фарм. закл. та студ. фарм. фак. ВМЗ освыти 3-4р.а.-Львыв, 2000.-320с.


50

Физическая и коллоидная химия: Учебник для фарм. вузов и факультетов 3-4 у.а./ Под ред. В.И. Кабачного.-Харьков:НФАУ, 2001.-368с.


25

Фізична і колоїдна хімія: Підручник для фарм. фак. вузів./ За ред. В.І. Кабачного.- Харків: Прапор, 1999.-368с.


256

Фізична та колоїдна хімія: Збірник задач: Навч. пос.для студ. вищ. фарм. закл. освіти та студ. фарм. фак. ВМЗО 3-4р.а.-Харків: НФАУ, 2001.-208с.


250

Цюцюра В.Д., Цюцюра С.В. Метрологія та основи вимірювань: Навчальний посібник.-К.: Знання, 2003.-180с.


5

Черних В.П., Зименковський Б.С., Грищенко І.С. Органічна хімія: В3-х кн. Кн.1. Основи будови органічних сполук: Підручн. для фарм. вузів.-Харків: Основа, 1993.-145с.


112

Черних В.П., Зименковський Б.С., Грищенко І.С. Органічна хімія: В3-х кн.-Кн.2. Вуглеводні та їх функціональні похідні: Підручн. для фарм. вузів.- Харків:Основа, 1996.-480с.

110

Черних В.П., Зименковський Б.С., Грищенко І.С. Органічна хімія: В3-х кн.-Кн.3. Гетероциклічні та природні сполуки: Підручн. для фарм. вузів.-Харків: Основа, 1997.-256с.


104

Черных В.П. и др.Органическая химия: В 3-х кн.: Учебник для студ. фарм. вузов.- Харьков: Основа.Кн.1. Основа строения органических соединений.-1993.-144с.


15

Черных В.П. и др.Органическая химия: В 3-х кн.: Учебник для студ. фарм. вузов.- Харьков: Основа. Кн.2. Углеводороды и их функциональные производные.-1995.-496с.


5

Черных В.П. и др.Органическая химия: В 3-х кн.: Учебник для студ. фарм.фак..-Харьков: Основа.Ч.3. Гетероциклические и природные соединения.- 1998.-248с.


5

^ Кафедра фармакогнозії з медичною ботанікою
Григора І.М. Ботаніка: Навч. пос.для аграрних університетів / І.М. Григорова, С.І. Шабарова, І.М. Алейніков.-К.: Фітосоціоцентр, 2000.-196с.


10

Ковальов В.М. та ін. Фармакогнозія з основами біохімії рослин : Підручн. для студ. ВФНЗ та фарм. фак. ВНЗ 3-4р.а.-2-е вид. –Харків: МТК-книга, 2004.-704с.


115

Ковальов В.М. та ін. Фармакогнозія з основами біохімії рослин : Підручн. для студ. вищ. фарм. установ осв.3-4р.а./ В.М.Ковальов, О.І.Павлій, Т.І. Ісакова.-Харків: Прапор, 2000.-703с.


99

Медична біологія: Метод. вказівки для самост. позааудит роботи студентів 1 курсу мед. фак. –Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.-35с.

(Каф. мед. біології)


52

Медична ботаніка. Анатомія рослин: Метод. вказівки до практ. занять для студ. 1-го курсу фармацевтичн. ф-ту/ С.М. Марчишин та ін. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.-96с.


100

Медична ботаніка. Систематика рослин: Метод. вказ. до практичн. занять для ст. 2-го курсу фарм. фак. –Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.- 134с.

(Каф. фармакогнезії)


62

Методичні вказівки до практчних занять з медичної ботаніки (морфології рослин) для студ. 1-го курсу фармацевтичного факультету./С.М. Марчишин і ін. –Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.-50с.


304

Морфологія рослин: Навчальний посібн. для студ. аграрн. узів 3-4 р.а. /Григора І.М. та ін. –К., 2004.-143с.


11

Морфологія рослин з основами анатомії та цитоембріології.: Посібник / Ю.О.Войтюк та ін. –К.: Фітосоціоцентр, 1998.-216с.


5

Нечитайло В.А., Кучерава Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини.-К.: Фітосоціоцентр, 2000.-432с.


10

Ткаченко Н.М., Сербін А.Г. Ботаніка.:Підручн. для фармацевтичних вузів.-Х.: Основа, 1997.- 432с.


128

Кафедра фармацевтичної хімії з аналітичною і токсикологічною хімією.
Аналітична хімія: Навч. пос. для фарм. фак. вузів / За ред. В.В. Болотова.-Х.: Основа, 2000.-432с.

108

Аналитическая химия: Учебное пособие для студ. фарм. вузов и фак. 3-4 ур. а. / Под ред. В.В. Болотова.- Харьков: Золотые страницы, 2001.-456с.


5

Державна фармакопея України: Введена в дію з 01.10.2001р. –Харків, 2001.-531с.

40

Калинюк Т.Г., Лопушанський Я.Й. Фізичні величини у Фармації: Навч. пос. для студ. вищ. фарм. навч. закл. 3-4р.а.- Львів: Ліга-Прес,2002.-248с.


100

Класичні методи хімічного аналізу: Метод. вказівки для студ. 2 курсу фарм. фак. – Тернопіль: Укрмедкнига,2004.- 57с.


98

Крамаренко В.П. Токсикологічна хімія: Підручн. для студ. вищ. фарм. навч. закл. та фарм. факульт. ВМНЗ.-Пер. з рос. –К.: Вища школа, 1995.-423с.


100

Кузьма Ю. та ін. Аналітична хімія: Навч. пос. / Ю. Кузьма, Я. Лошницька, Н. Чабан.- Львів: Вид. центр ЛНУ, 2001.-297с.


100

Метод. реком. з фарм. хімії для студ. 3к. фарм. фак. ( спец.” Фармація”). Ч.1.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2006.-84с.

(Каф. фарм. ,анал. і.токс. хімії)


37

Метод. рек. з фармацевтичної хімії для студ. 4 к. ( спец. „Фармації”).-Тернопіль, 2005.-71с.

( Каф. фармації, аналіт. і токс.хімії)


100

Теоретичні основи аналітичної хімії. Якісний аналіз: Метод. вказівки для студ. 2к. фарацевтичного фак. – Тернопіль: Укрмедкнига. 2004.-124с.

(Каф. фарм. ,аналіт. і токсикол. хімії)


120

Теорет. основи аналітичної хімії. Якісний аналіз: Метод. вказ. для студ. 2к. фарм. фак. / Вронська Л.В. , Михалків М.М.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.-106с.


14

Туркевич М. та ін. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні заінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби): Підручник.-Вінниця: Нова книга, 2003.-464с.


125

Фармацевтичний аналіз: Навч. пос. для студ. вищ. фарм. навч. закл. 3-4р.а./ За ред. П.О.Безуглого.-Х.:НФАУ „Золоті сторінки”, 2001.-240с.


123

Фврмацевтична хімія: Навч. пос. для студ. вищ. фарм. навч. закл. 3-4р.а./ За ред. О.П. Безуглого.-Харків: Золоті сторінки, 2002.-448с.


69

Фізичні методи аналізу: Метод. вказівки для студ. 2к. фарм. фак. –Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.-80с.

(К-ра неорган. та орган. хімії)


20

Скачать, 188.08kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru