Загрузка...
Категории:

Загрузка...

План и семінарських занять зпол І толог І ї вінниця 2003 Плани до семінарських занять з політології. Вінниця: вдпу, 2003. 24 с

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 392.26 Kb.
страница2/3
Дата08.03.2012
Размер392.26 Kb.
ТипДокументы
Тема 10. політична еліта та політичне лідерство
Тема 11. політична свідомість і політична культура
Ідейно-політичні течії сучасності
Системі суспільства
Громадянське суспільство
У політичній системі суспільства.
Політичний процес
Подобный материал:
1   2   3
^ ТЕМА 10. ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА ТА ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО


П л а н


 1. Панівна еліта: поняття і структура. Фактори, які зумовлюють виникнення та існування еліт у суспільстві.

 2. Сутність, типи та ознаки політичної еліти. Її функції та шляхи формування.

 3. Природа і соціальна сутність політичного лідерства.

 4. Вимоги до політичних лідерів, їх функції та типологія.


Т е м и р е ф е р а т і в


 1. М. Драгоманов, В. Липинський про роль еліти в українському державотворенні.

 2. Лідери в історії України ХХ століття.


Л і т е р а т у р а


Алупко С. Національна еліта і національна гідність // Універсум. – 1996. – № 5-6. – С.30-32.

Баранцева К. Проблеми формування державно-управлінської еліти: світовий досвід та Україна // Молода нація: Альманах. 97. – Вип.6. – К., 1997 – С.115-130.

Головинський К. Політичний лідер та інституційна система влади // Нова політика. – 2000.– № 6 – С. 30-34.

Головинський К. Харизма та лідерство в умовах кризи // Людина і політика. – 2000. – № 6. – С.8-10.

Деркач Ж. Політичний лідер у ретроспективі // Віче. – 1999. – № 1. – С.15-18.

Еліта в суспільстві: навчальний зміст теоретичної проблеми // Розбудова держави. – 1998. – № 7-8. – С.13-27.

Еліта і псевдо еліта // Українське слово. – 1999. – 18 лютого. – С.5, 25 лютого. – С.5.

Загребной В.М. Кадрова політика // День. – 2002. – 19 лютого (№ 32)

Політологія / за заг ред І.С.Дзюбка, К.М. Левківського – К.,2001. – С. 203-219.

Качковський Л. Політична еліта та демократичні віча в Київській Русі // День. – 2000. – 25 лютого. – С. 8.

Кремень В. та ін. Політичне лідерство // Політологічні читання. – 1994. –

№ 1. – С.36-38.

Кузнєцова С. Механізм формування політичного лідерства в Україні // Нова політика. – 2001 – № 2. – С. 60-62.

Куксенко М. Історичні особливості становлення і розвитку української політичної еліти // Вісник Укр.. Акад.. держ. Упр. При Президентові України. – 2001. – № 2 – С. 222-225.

Куксенко М. Становлення української державності й сучасний стан формування української політичної еліти // Вісник Укр.. Акад.. держ. Упр. При Президентові України. – 2001. – № 4 – С. 274-281.

Латигіна Н. Елітарні теорії: сучасне бачення // Віче. – 1998. – № 8. – С. 119-126.

Липинський В. Національна аристократія // Консерватизм: Антологія. – К., 1998. – С.252-256.

НаумкінаС., Чемекова С. Політичне лідерство як суспільне явище // Нова політика. – 2000. – № 2. – С. 50-53.

Національна еліта // Розумний М. Справа честі. – К., 1995. – с.55-62.

Пахарєв А. Стиль політичного лідерства. Фактори формування та складові // Нова політика. – 2001 – № 5 – С. 51-54.

Пахарєв А.Д. Українська політична думка про лідерство (історико-політологічний контекст) // Трибуна. – 2002. – № 1-2. – С. 26-28.

Політична еліта і народ // Людина і світ. – К., 1999. С. 404-406.

Політичне лідерство. Політична еліта. Політологія / за заг. Ред. І.С. Дзюбка,

Політичні еліти // Холод В.В. Лекції з політології: Навч. посібн. – Суми, 2001 – С.238-255.

Політичні еліти і лідерство Гелей С., Рутар С. Політологія: Навч. посібник. – К., 1999. – С.240-259.

Похило І. Лідерство // Політологічні читання. – 1994. – № 1. – С.268-273.

Семенкова С. Політична еліта і демократична процедура // Нова політика. – 2001. – № 6 – С. 54-56.

Токовенко В. Історичний розвиток взаємовідносин політичного керівництва і державного управління в Україні // Вісник укр. Акад. Держ. упр. при Президентові України. – 2002. – № 1. С. 223-230.

Шевченко О. Формування іміджу політичного лідера та політичної партії //Нова політика. – 2000. – № 5 – С. 48-51.

Штогрин Д. Концепція національної еліти в історіософії Дмитра Донцова // Людина і політика. – 2002. – № 3.


^ ТЕМА 11. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА


П л а н

 1. Політична свідомість як відображення політичних відносин суспільства.

 2. Структура типи і види політичної свідомості.

 3. Поняття та зміст політичної культури.

 4. Структура, функції і типи політичної культури.Теми рефератів


 1. Політична культура – культура політичного мислення і поведінки.

 2. феномен громадської думки.

 3. Політична культура в пострадянській Україні.

 4. Політична культура української молоді на сучасному етапі.Література


Баталов Э. Я. Политическая культура современного американского общества. – М., 1990.

Бебик В. М., Головатий М. Ф., Ребкало В. А. Політична культура сучасної молоді. – К., 1996.

Бебик В., Корнєв М. Політична культура та політична соціалізація //Політична думка. – 1994. - № 4.

Буцевицький В. Проблеми політичної культури в Україні в процесі державотворення // Нова політика. – 1999. - №1.

Григор`єв В. Вітчизняна політична культура і культура підприємницької діяльності // Нова політика. – 2000. – № 1.

Житенев В. А. Политическая культура: опыт формирования и проблемы. – М., 1990.

Лебединська І., Григор’єв В. Політична культура молоді на зламі світоглядної парадигми // Нова політика. – 1998. – № 1.

Левченко О. Масова політична свідомість перехідної доби: українські реалії і перспективи // Нова політика. – 1999. – № 6.

Лісовий В. Поняття політичної культури і сучасний стан політичної культури в Україні. // Розбудова держави. – 1993. – № 3.

Макеєв С., Надточій А. Політична соціалізація в пострадянській Україні // Політична думка. – 1997.– № 9.

Мороз О. Як зробити, щоб вода в українських криницях стала мокрішою: Діалог про політичну культуру нації // Дзвін. – 2000. – № 9.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. – К.: 1993.

Остапенко О. Політична соціалізація студентської молоді в Україні // Нова політика. – 1999. – № 6.

Остапенко О. Пролітична свідомість студентської молоді в сучасній Україні // Нова політика. – 1999. – № 4.

Петров В. Походження українського народу. – К.: 1996. Проскуріна О. Політична культура і соціальна дійсність // Нова політика. – 2000. – № 2.

Ребкало В. До нової парадигми політичної культури // Політологічний вісник. – К., 1993. – Ч. 3.

Фарукшин М.Х. Политическая культура общества // Социально- политические науки. – 1991. - №4.

Цимбалістий В. Політична культура українців // Сучасність. – 1994. - № 3,4.

Шахтемірова О. Засоби масової інформації та політичні орієнтації громадян України // нова політика. – 1999. – № 2.

Шахтемірова О. Ціннісні орієнтації та політична свідомість // Нова політика. – 1999. – № 4.


Т е м а 12. ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ. ОСНОВНІ

^ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ СУЧАСНОСТІ


П л а н


1. Поняття, функції, критерії класифікації політичних ідеологій.

2. Сучасні провідні політико-ідеологічні доктрини:

а) консерватизм;

б) лібералізм;

в) соціал-демократизм;

г) комунізм;

д) фашизм;

е) ісламський фундаменталізм;

3.Природа та сутність сучасних ідеологічних орієнтацій українського суспільства.


Т е м и р е ф е р а т і в


1. Комуністична ідеологія: плюси і мінуси.

2. „Демократичний соціалізм” - головна ідейно-політична концепція соціал-демократичного руху.

3. Сучасний неофашизм: його сутність, ймовірність поширення в сучасному світі.

4. Політичні партії України у дзеркалі існуючих ідеологій.

Л і т е р а т у р а


Білоус А.І. Якого кольору ідеологія. Віче. – 1993. – № 6.

Бондар В.І., Буртяк Г.Я. З історії світової соціально-політичної думки. Методичні вказівки. – Вінниця: ВДТУ. – 1997.

Василик М.С., Вершини М.С. и др. Політологія: Словарь –справочник. –2001.

Вуте Г., Юнкер Х. Драма обновления – М. – 1990.

Макаренков В.Е., Сушков В.И. Политология: Альбом схем. – М., – 1999.

Мальцев В.А. Основы политологии: Учебник для вузов. – М., – 1998.

Папа Іоан Павло ІІ У марксизмі є „зерно істини”. Фрагмент інтерв’ю. Демократична Україна. – 1993. – 8 грудня.

Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. / Редкол.: Рудич Ф.М. (голова) та ін. – К., 1998.

Політологія. За ред. Бабкіної О.В., Горбатенька В.П. – К., – 2001.

Політологія: наука про політику. За ред. проф. Кременя В.Г.,

Політологія: історія та методологія. За загальн. ред. Проф.. Кирилюка Ф.М., – К., 2000.

Скиба В.Й., Горбатенко В.П., Туренко В.В. Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки. – К., Основи. – 1998.

Шемшушенко Ю.С., Бабкін В.Д. Політологічний енциклопедичний словник. – К., 1997.


Тема 13. ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ


П л а н


1. Поняття політичної системи та її взаємозв’язок з іншими суспільними системами.

2. Структура і функції політичної системи.

3. Типи політичних систем. Політичні режими та їх типи.

4. Особливості формування політичної системи в Україні при переході від тоталітаризму до демократії.


Теми рефератів


1. Нетрадиційна класифікація політичних режимів.

2. Людина як суб’єкт політики в умовах функціонування різних режимів (порівняльна характеристика).

Л і т е р а т у р а


Алексєєнко І. Амбівалентність особистості і політичної системи в умовах кризового соціуму // Нова політика. – 1999. – № 3.

Белов Г.А. Политическая система // Кентавр. – 1995, – № 2.

Белов Г.А. Функции политической системы // Кентавр. – 1995, № 3.

Деркач А. Суспільство як фундамент державності // Економіка України. – 2000. – № 3.

Журавський В. Політична система України : особливості, фактори, чинники права // Віче. – 2000. – № 2.

Ильин В.В. Человек в тоталитарном обществе // Социально-политический журнал. – 1992. – № 7.

Ільїн В. Свобода і тоталітаризм: філософський дискурс політичної історії // Нова політика. – 2000. – № 2.

Кульчицький С. Формування політичної системи у незалежній Україні // Історія у школах України. – 2000. – № 1.

Пирожков С., Ситник П. Консолідація українського суспільства: ідейні засади // Віче. – 1995. -№ 4.

Піховшек В. Україна та США: співпраця політ еліт чи їх взаємопроникнення? // Політика і культура. – 2000. – № 1.

Політологічний енциклопедичний словник. – К., 1997.

Фадеев А. А. От аторитаризма к демократии: закономерности переходного периода // Полис. – 1992. – № 1-2.

Фарукшин М. Х. Политическая система общества // Социально-политические науки. – 1991. – № 5.

Якушик В. Політична система та політичний режим // Політична думка. – 1994. – № 4.

Якушик В. Різновиди політичних режимів // Віче. – 1995. – № 9.


Тема 14. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ

^ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА


П л а н


1. Теоретичні підходи до тлумачення поняття „держава”.

2. Ознаки та функції держави.

3. Форми державного правління.

4. Форми державного устрою.


Теми рефератів


1. Проблема бюрократії як прояву функціонування держави.

2. Поняття національної держави.


Л і т е р а т у р а


Айзенштадт Я. От тоталитарного государства к правовому. – М., 1990.

Ардавн Ф. Франция: государственная система. – М., 1994.

Веденеев Ю.А. Теория и практика переходных процессов в развитии российской государственности // Государство и право, – 1995. – № 1.

Гелей С. Консервативно-політологічна концепція державотворення. – Львів, 1997.

Государство, право и межнациональные отношения в странах западной демократии. – М., 1993.

Дентин Л. Разделение властей: опыт современных государств. – М., 1995.

Козлихин И.Ю. Идея правового государства. История и современность. – СПб, 1993.

Корнієнко В.О. Еволюція політичного ідеалу. – Вінниця, 1999.

Литвин В. Політична арена України: дійові особи і виконавці. – К., 1994.

Макаров О.В. Соотношение права и государства // Государство и право. – 1995. – № 7.

Мамут Л.С. Государство: полюсы представлений // Общественные науки и современность. – 1996. – № 3.

Пал Леслі А. Аналіз державної політики. – К., 1999.

Політичні структури та процеси в сучасній Україні / За ред. Ф.М. Рудича. – К., 1995.

Потульницький В.А. Історія української політології: Концепції державності в українській зарубіжній історико-політичній науці. – К., 1992.

Рехкало В. Національна держава. Втеча від самоприниження // Віче. – 1995. – № 6.

Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К., 1996.

Социальное государство и защита прав человека. – М., 1994.

Тарасов Е.Н. Государство как институт политической системы // Социально-политический журнал. – 1994. – № 2.

Українська державність у ХХ ст.: історико-політичний аналіз. – К., 1996.

Фремут Вальтер. Ми і держава. Спосіб функціонування нашої демократичної правової держави. – Львів, 1995.

Четвернин В.А. Размышления по поводу теоретических представлений о государстве // Государство и право. – 1992. – № 5.

Чиркин В.Е. Нетипичные формы правления в современном государстве // Государство и право. – 1994. – № 1.

Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. – К., 1995.

Якушик В.М. Проблеми типологізації суспільного розвитку та держави // Політологічні читання. – 1992. – № 3.

Якушик В.М. Різноманітність форм правління // Філософська і соціологічна думка. – 1990. – № 10.


Т е м а 15. ПРАВОВА ДЕРЖАВА І

^ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО


П л а н


1. Сутність громадянського суспільства. Еволюція поглядів щодо нього.

2. Шляхи формування громадянського суспільства.

3. Сутність правової держави.

4. Шляхи створення правової держави.


Теми рефератів


1. Діалектика взаємодії держави і громадянського суспільства.

2. Політичний режим як умова функціонування громадянського суспільства.


Л і т е р а т у р а


Андерсен Р.Д. Тоталитаризм: концепция или идеология? // Полис. – 1993.

– № 3.

Арендт Х. Вирус тоталитаризма // Новое время. – 1991. – № 11.

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.

Берега В.В., Казаков В.С. Проблема політичних організацій: структура і управління // Мультиверсум: Філософський альманах: . – Вип. 16 Зб. наук. праць. – К., 2000. – С. 22-32.

Громадянське суспільство і Закон: Пошуки шляхів вдосконалення законодавства для третього сектора // Часопис Парламент. – 2001. – № 6. – С. 5—53.

Держава як основний інститут політичної системи (влади) // Людина і світ. – К., 1999. – С. 370-378.

Дойчаківський М. Громадянське суспільство і недержавні організації // Вітчизна. – 1999. – № 3-4. – С. 120-124.

Долженов О. Посткомуністичні трансформації в країнах Центрально-Східної Європи та СНД: порівняльний аналіз // Нова політика. – 2000. – № 5. – С. 12-16.

Задоянчук О. Соціально-політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні // Людина і політика. – 1999. – № 1. – С. 16-20.

Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин: Питання теорії // Право України – 2000. – № 2 – С. 43-45.

Кресіна І. Полішкарова О. Громадянське суспільство: відокремимо зерно від полови // Віче. – 2002. – № 4. – С. 23-27.

Кузьменко О. Тема уроку „Громадянське суспільство” // Історія в школах України. – 2001. – № 4. – С. 49-53.

Мельниченко В. Чатовий соціальної гармонії – громадянське суспільство // Віче. – 2001. – № 8. – С. 12-28.

Москаленко Ю. Теоретичні засади формування громадянського суспільства в Україні // Молода нація: Альманах. 1997. – Вип. 7.– К. 1998. – С. 65-81.

Поліщук І. Традиційні настанови політичної ментальності українства // 2000. – № 5. – С. 40-44.

Полуда В.В. Взаємодія громадянського суспільства і соціальної, демократичної, правової держави // Мультиверсум. Філософський альманах. Зб. наук. праць. – К., 1999. – Вип. 9. – С. 131-139.

Становлення громадянського суспільства // Кремень В., ТкаченкоВ. Україна: шлях до себе. – К., 1999. – С. 314-344.

Хусмутдінов О. Процес формування громадянського суспільства в Україні як передумова становлення правової держави // Вісник Укр. Акад. Держ. упр. При Президентові України. – 2001. – № 2. – С. 233-241.

Цвих В. Групи інтересів, їх інститути та організації в громадянському суспільстві // Людина і політика. – 2002. – № 3. – С. 33-46.

Шумилов О. Громадянське суспільство в Україні: історія, сьогодення і перспективи // Сучасність. – 2000. – № 6. – С. 43-48.


Т е м а 16. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ

^ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА.


П л а н


1. Поняття і функції громадських організацій та рухів.

2. Класифікація громадських організацій і рухів.

3. Поняття, ознаки і функції політичних партій.

4. Типи політичних партій та партійних систем.

5. Становлення багатопартійності в сучасній Україні.

Теми рефератів


1. Партії як ланки зв’язку між громадянським суспільством і державою.

2. Проблема сприйняття сучасних партій суспільством.


Л і т е р а т у р а


Антонович И.И. Общественные движения и проблемы власти // Социально-политические науки. – 1991. – № 4.

Базовкін Є., Кремінь В. Партії та громадські об’єднання України. – К., 1994.

Колодій А. Політичний спектр: про деякі критерії „лівих” і „правих” політичних рухів у посттоталітарних суспільствах // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 9.

Коломейцев В.Ф. Партии в зеркале западной политологии // Государство и право. – 1995. – № 10.

Корнієвський О.А., Якушик В.М. Молодіжний Рух та політичні об’єднання в сучасній Україні. – К., 1997.

Литвин В. Молодіжні суспільно-політичні організації // Політика і час. – 1991. – № 3.

Массовые демократические движения: истоки, политическая роль. – М., 1988.

Молодіжний і дитячий рух в Україні. Історія і генезис. – К., 1993.

Політичні партії України. – К., 1996.

Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Спроба класифікації політичних партій України // Політологічні читання. – 1992. – № 1.

Суфлер Є. Партійна система незалежної України: особливості формування, тенденції подальшої трансформації // Нова політика. – 1997. – № 1.


Т е м а 17, 18. МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА І СВІТОВИЙ

^ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС


П л а н


 1. Сутність та основні аспекти міжнародної політики. Співвідношення понять „міжнародна політика” та „міжнародні відносини”.

 2. Міжнародні відносини та їх суб'єкти:

а) роль та ієрархія держав на міжнародній арені;

б) міжурядові міжнародні організації як наднаціональний інститут, їх класифікація;

в) недержавні учасники міжнародних відносин.

3. Основні принципи сучасної міжнародної політики. Система міжнародної безпеки та міжнародне співробітництво.

4. Україна в системі міжнародних відносин:

а) місце України в міжнародних процесах та відносинах ХХ ст.;

б) Україна – учасник міжнародних економічних проектів та програм;

в) Україна – як геополітичний чинник;

г) участь України у створенні сучасної системи колективної безпеки.


Т е м и р е ф е р а т і в


1. ООН - універсальна організація світового співтовариства.

2. Національний інтерес та проблема національної безпеки України.


Л і т е р а т у р а


Костин А.И. Глобалистика и политическая наука. Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки. – 1997, – № 3,4.

Миголатьев А.А. Мировой политический процесс: современные тенденции. Кентавр. – 1994. – № 6.

Основные сведения об Организации Объединенных Наций. –

М. 1995.

Родионова И.А. Глобальные проблемы современности. М. 1995.

Рябов С.Г. Теорія міжнародної політики. Політологічні читання.– 1995. № 1.

Україна у геополітичному інтер'єрі ХХ сторіччя. Матеріали дискусій. Політична думка. – 1994. № 3.

Цыганков П.А. Международные отношения. М.1996.

Ясперс К. Будущий мировой порядок. Век ХХ и мир. – 1990. – № 9.

До історії міжнародної діяльності Української Народної Республіки та Української держави // Голос України – 1999. – 24 квітня – С. 4-5.

Губернський Л. На чому ґрунтується міжнародний авторитет: Забезпечення позитивного іміджу України – одне із пріоритетних завдань зовнішньополітичної діяльності держави // Політика і час. – 2002. – № 4. – С. 10-15.

Деревінський В. Україна як фактор світової стабільності:

(Зовнішньополітична ситуація України) // Українське слово. - 2002. - 7-13 лютого (ч. 6) - с. 9.

Кияк Т., Мазанова О. Україна чи Схід Заходу, чи Захід Сходу Стратегічні напрями політики держави в регіоні ЦСЄ // Політика і культура. – 2002. – 5-11 лютого (№ 4). – С. 19-21.

Україна в міжнародних відносинах кінця ХХ ст. // Міжнародні

відносини та зовнішня політика 1980-2000 р.р. – К., 2001. – С. 541-596.

Стадільна Я. Україна за розширення НАТО // Голос України. – 2001 –

9 листопада (№ 209). – С. 7.

Костюк С. Неурядові аналітичні центри в контексті реалізації євро інтеграційного курсу України // Нова політика. – 2001. – № 4 (36) –

С. 22-26.

Денисюк В. Далекій обрій європейський: (Україна - Європейський союз) // Політика і час. – 2001. – № 9. – С. 19-29.

Рудич Ф. Магістральні вектори зовнішньої політики України // Віче. – 2001. – № 9. С. 24-44.

Михальченко М. Виклики зовнішнього світу і Україна ХХІ століття // Віче. – 2001. – № 2. – С. 3-15.

Литвин В. Зовнішня політика України: 1990 – 2000 // Віче. – 2000 – № 11. – С. 3-48; № 12. – С. 13-66; 2001 – № 1 – С. 3-48.

Політичні пріоритети та сценарії розвитку: (Україна в сучасному світі) // – 2000. – № 18. – С. 38 – 59.


1   2   3

Скачать, 1121.64kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru