Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Програма відповідає завданням вищої школи щодо підвищення якості політологічної освіти фахівців на рівні сучасних вимог. Після вивчення курсу «Політологія» студенти повинні

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница4/13
Дата08.03.2012
Размер0.84 Mb.
ТипДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Тема 6. Політична влада

План семінару


 1. Влада як соціальний феномен. Ресурси влади. Класифікація влади.

 2. Сутність політичної влади, її структура і функції.

 3. Політичний режим, його сутність та типологія. Політична опозиція. Політичний екстремізм.

Теми рефератів:


 • Проблеми демократизації влади в Україні на сучасному етапі.

 • Природа тоталітарної влади

 • Категорії влади і волі у працях Ф. Ніцше та М. Вебера.

Питання для дискусії:


 1. Чи може політична влада бути нелегітимною?

 2. Чи можливе існування суспільства без влади?

Завдання для самостійної роботи:


 1. Спираючись на програмні документи кількох різних політичних партій в Україні, проаналізуйте їхнє розуміння мети, форм і змісту політичної влади в Україні?

 2. Складіть схему за такими параметрами: влада державна і влада політична, спільне і відмінне.

 3. Назвіть і коротко охарактеризуйте основні риси політичної, державної влади в умовах тоталітаризму?

Методичні рекомендації:


При підготовці до семінарського заняття студенти повинні опрацювати та законспектувати основний теоретичний матеріал до даної теми, що включає розкриття таких питань: сутність політичної влади, її структура, функції, ресурси, проблеми її легітимності, політичний режим, його сутність та типологія.

У власні політологічні словники потрібно занести визначення запропонованих понять, ключовими серед яких є політична влада, державна влада, принципи влади, інституціоналізація влади.

При підготовці рефератів необхідно використати матеріал поданої нижче літератури, що містить у собі підручники, наукові статті та монографії, науково-пізнавальні твори.

Для самостійної роботи пропонується на основі різних варіантів структури політичної влади скласти таку схему, яка включала б основні елементи, вимагається вміння розрізняти різні види влади та їх характерні риси в різних політичних режимах.

Орієнтуючись на запитання для дискусії, студенти повинні розробити систему доказів для відстоювання власної позиції щодо необхідності існування влади, її легітимності-нелегітимності, причин появи криз політичної влади, та аналітичної розробки програми їх подолання за різних умов.

Література:


 1. Амелин В.Н. Власть как общественное явление // Социал.-полит. науки. – 1991. – № 2.

 2. Бердяев И.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990. – Гл. 2, 3.

 3. Бурлацкий Ф.М. Вожди и советник: О Хрущове, Андропове и не только о них. – М., 1990.

 4. Власть. – М., 1989.

 5. Пушкарева Г.В. Власть как социальный институт // Социально-политический журнал. – 1996. – № 2.

 6. Швидак О.М. Політологія. Практикум. – К., 2001. – С. 119-124.

 7. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки): Підручник. – К., 2002. – С. 171-197, 377-394.

Тема 7. Політичний процес

План семінару


 1. Поняття політичний процес. Структура, характер політичного процесу. Типологія політичних процесів.

 2. Людина як суб’єкт і об’єкт політичного процесу.

 3. Політична участь людини. Класифікація типів людей щодо участі в політиці.

 4. Політична сфера суспільства. Політичне життя, його типи.

Теми рефератів:


 • Політична культура – умова розвитку політичного процесу.

 • Проблеми прав людини в політичній історії.

 • Конфлікти і кризи в суспільно-політичному житті.

Питання для дискусії:


 1. Яке місце і роль людини в розгортанні політичного процесу в державі?

 2. Чи кожна людина є особистістю?

 3. Як співвідносяться між собою категорії „політичний процес” та „політична стабільність?”.

 4. Чи тотожні поняття людина, особа, індивід?

Завдання для самостійної роботи:


 1. Складіть таблицю „Типологія політичних процесів” за ознаками поділу.

 2. Складіть схему: класифікація типів людей щодо участі в політиці за М. Вебером, Дж. Алмондом, А. Боднаром.

Методичні рекомендації:


Готуючись до семінарського заняття студент повинен, насамперед, уяснити і осмислити ключові слова, поняття, терміни, а саме: політичний процес, політична стабільність, політична участь, політичне життя, політична активність. Рекомендуємо виписати ці поняття у свій словничок. Зробити короткі виписки з усіх питань плану, продумати питання для дискусії, самостійного опрацювання.

При підготовці до семінарського заняття рекомендуємо зосередити увагу на основних теоретичних положеннях. Політичний процес як сукупність результатів переплетіння різноманітних типів політичної поведінки соціальних спільностей, соціальних верств та громадян. Соціальною передумовою політичного процесу є процес соціальний. Політичний процес і політичне життя. Політичне життя суспільства можна розглядати як сукупність різновекторних і різнодинамічних у часовому вимірі політичних процесів. Рекомендуємо скласти таблицю – „Типологія політичних процесів”.

Людина і політика. Це теоретичне положення слід розглянути через призму людини. А саме: Людина – суб’єкт політичного процесу, людина як об’єкт політичного процесу. Розкрити механізми, що діють в суспільстві і регулюють помилки та вчинки людей в політичній сфері (державні та громадянські інститути, ідеології та релігії, традиції та звичаї, соціальне середовище та економічні умови).

Література:


 1. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. – К., 2001. – С. 153-158.

 2. Гальчинський А. Кінець тоталітарного соціалізму. Що далі? – К., 1996.

 3. Горбатенко В. Стратегія модернізації суспільства. Україна і світ на зламі тисячоліть. – К., 1999.

 4. Кресіна І.О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси (етнополітологічний аналіз). – К., 1998.

 5. Основи політології: Навч. посібник / Кер. авт. кол. Ф.М. Кирилюк. – К., 1995. – С. 137-152, 228-231.

 6. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвиток / Редкол. Ф.М. Рудич (голова) та ін. – К, 1998. – Розд. 3.

 7. Політичні структури та процеси в сучасній Україні / За ред. Ф.М. Рудича. – К., 1995.

 8. Політологія: наука про політику. За заг. ред. Кремень В.І., Горлача М.І. – Київ-Харків, 2001. – С. 189-215, 217-232.

 9. Політологія: Посібник для студентів вузів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К., 1998. – С. 105-116.

 10. Салмін А.М. Політичний процес і демократія // Полис. – 1993. – № 3.

 11. Шаповал Ю.І. У ці трагічні роки: Сталінізм на Україні. – К., 1990.

 12. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К., 2001. – С. 119-126, 142-148.

 13. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – С. 171-197.

 14. Шморгун О. Чим авторитарна влада відрізняється від диктаторської // Політ., читання. – 1994. – № 1.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru