Загрузка...
Категории:

Загрузка...

L naziRLİYİ baki slavyan respublikasi

Загрузка...
Поиск по сайту:


Количество страниц10
Дата14.03.2012
Размер1.3 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Гейдара алиева
Kitabi-dədə qorqud” dastanlarinda işlənən atalar sözləri
Kitabi-dədə qorqud” dastanlarinda rəng simvolikasi
Kitabi-dədə qorqud” dastaninda toponimlər
Aьayev Fяrid
Kitabi-dədə qorqud” dastanlarinin dilindəki
Kitabi-dədə qorqud” dastaninda leksik yolla söz yaradiciliği
Kitabi-dədə qorqud”da elliptik cümlənin
Dədə qorqud” dastanlarinda leksik vahidlər
«kitabi-dədə qorqud» dastaninda kişilərə verilən
Kitabi-dədə qorqud” ensiklopediyasinin
Kitabi-dədə qorqud” dastaninda atalar
Qadin adlarinin etimoloji izahi
«kitabi-dədə qorqud»da toponimlərin izahi
«kitabi-dədə qorqud»un orfoqrafiyasi
Kitabi-dədə qorqud”da zaman anlami
Kitabi-dədə qorqud” eposunda qohumluq bildirən sözlər
Qeyd: Bizim indi qadının həyat yoldaşı kimi başa düşdüyümüz ər
Kitabi-dədə qorqud” dastaninda işlənən dialektizmlər
Kitabi-dədə qorqud” dastanlarinda şəxs adlari
Kitabi-dədə qorqud” dastaninda müraciətlər
«китаби-дядя горгуд» дастанында архаик сюзляр
Kitabi–dədə qorqud dastanларinda sюzlərin
Məmmədzadə İlahə Bakı şəhəri 190 saylı məktəb “KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” DASTANINDA QADIN ADLARI
Kitabi-dədə qorqud” da ümumişlək sözlər
«kitabi - dədə qorqud» eposunda at adlari
«kitabi-dədə qorqud» eposunda alinma sözlər
«kitabi-dədə qorqud»da rəng
Kitabi-dədə qorqud” eposunda işlənən etnonimlər
Агаева Севда Эльдар кызы
Синтаксические особенности побудительного
Yer üzündə böyük çadır qur – приказание.
Архетип «неуязвимость» в мировом эпосе
Потапова Любовь Викторовна
Об особенностях употребления сложного
Kitabi-dədə qorqud” boylarinin
Kitabi dədə qorqud” və “nibelunqlar haqqinda
Cavadzadə Nərgiz Ehlam qızı
Elmi rəhbər: f.e.d., prof. Məmmədov N.
Kitabi-dədə qorqud” dastaninda təşbehlərdən
«ana haqqi – tanri haqqi» deyiminin mənasi
Azərbaycan eposu: dədə-qorquddan koroğluya
"Kitabi dədə qorqud" dastanlarinin
Əmin abid “kitabi-dədə qorqud”un araşdiricisi kimi
Qadağan olunmuş “dədə qorqud”
Kitabi-dədə qorqud”da ailə və qəhrəmanlarin
«dədə qorqud» dastanlarinda oğuz qəhrəmanliği
Kitabi-dədə qorqud” dastanlarinda qazan xan
Kitabi-dədə qorqud”da “avesta” motivləri
Kitabi-dədə qorqud” dastaninda ölümsüzlük motivi
«kitabi-dədə qorqud» eposunda məhəbbətin tərənnümü
Kitabi-dədə qorqud” mühacirət ədəbiyyatşünasliğinda
«kitabi-dədə qorqud» dastanlarinda ana surəti
Kitabi-dədə qorqud” eposunda qadin ucaliği
«nibelunqlar haqqinda nəğmə»
Kitabi-dədə qorqud”da islam düşüncəsinin əks olunmasi
Kitabi - dədə qorqud” dastaninda qəhramanliq
Kitabi dədə qorqud ” dastaninda qadina münasibət
«kitabi-dədə qorqud» dünya mədəniyyətinin nadir örnəyidir
Kitabi-dədə qorqud” dastaninda qazan xan surəti
«dədə qorqud » obrazlari bədii düşüncədə
Kitabi-dədə qorqud” dastani qərb tədqiqatlarinda
Teymurova Mahizər Vidadi qızı
"Kitabi - dədə qorqud" dastanlarinda
"Kitabi - dədə qorqud dastanlarinda
Аквердиева Гюльнар Яшар кызы
Подготовка учебной лекции на материале «тайны деде коркуд»
Ализаде Парвин
«женские образы в «китаби деде коркут»
Традиции и жизнь народа двух героических эпосов
Абышева Айгюн
Интерпретация главных героев
Алиев Турал Мамед оглы
«китаби-деде горгуд» – жизнеописание огузских тюрок
Аквердиева Сакина Видади кызы
Эволюция образа кримхильды в эпосе «песнь о нибелунгах»”
Амрахова Айнур Эльданиз кызы
Образ циклопа в эпосе «деде коркут»
Гулиева Илаха Эльман кызы
Сказочные персонажи "песни о нибелунгах"
Гасанова Гюнель Шохреддин кызы
Образ волка в эпосе «деде коркут»
Джафарова Гюльнар Ариф кызы
Образ женщины - матери в эпосе «деде коркут»
Жучкова Милана Александровна
Феномен семантической общности в эпосах
Понятие боз гурда в старом и
Мамедова Айтель Эльман кызы
К проблеме героических личностей в эпосе «китаби деде коркуд»
Мамедова Улдуз
Идея патриотизма в «китаби деде коркуд» и в «песне о нибелунгах»
Мехтиева Мансура
Символическое значение общеродовых представлений
Насирова Лейла Тофик кызы
О структуре текста эпоса «песнь о нибелунгах»
Осипова Влада Владимировна
К проблеме исторической личности в «песни о нибелунгах»
Плещунова Людмила Викторовна
Стереотип поведения феодалов в «песни о нибелунгах»
Рустамов Эльнур
Стадии развития «песни о нибелунгах»
Рустамова Нигяр
«проклятый клад нибелунгов»
Саида Абдуллаева
Сравнительный анализ женских образов в "песни о нибелунгах"
Умаратова Нигяр
Элементы фольклора в «песни о нибелунгах»
Хасполадова Офеля Ходжабек кызы
Чтение художественной прозы/анар «деде коркуд»
Хыдырлы Гонча Ахмедага кызы
К проблеме героической личности в «песни о нибелунгах»
Феодальная раздробленность и проблема власти по материалу «слово о полку игореве» и «китаби деде горгуд»
Исмайылова Айсел Щяшим гызы
"Kitabi-dədə qorqud" dastaninin tədqiqi tarixi və adqoyma adətləri
''Kitabi-dədə qorqud"da islam dünyagörüşü
Kitabi-dədə qorqud” бoylarinda humanizm
«dədə qorqud» dastaninda мüasir azərbaycan cəmiyyətinin izləri
"Kitabi-dədə qorqud" dastanlarinda dini motivlər
Kitabi-dədə qorqud”un sovet dövründə taleyi
«kitabi-dədə qorqud» dastaninda dini motivlər
«kitabi-dədə qorqud» eposunda müasirlik və qərbə təsir mexanizmi
«kitabi-dədə qorqud»da hərbi-məişət təcrübəsinin verilməsi
«kitabi-dədə qorqud»da ailə tərbiyəsi
Hüseynli Səyyarəxanım
Kitabi-dədə qorqud”dastaninda adət-ənənələrin təsviri
Dədə qorqud” eposunda dövlət idarəçiliyi və hüquq məsələləri
«kitabi-dədə qorqud» eposunda milli mənəvi dəyərlər
«kitabi-dədə qorqud»da dövlət və hüquq haqqinda ideya
Kitabi-dədə qorqud”eposunda milli yeməklərimiz
«kitabi-dədə qorqud» eposunda milli adət-ənənələr
Dədə qorqud hikayəlerinin türk tarix və ədəbiyyatindaki
«kitabi-dədə qorqud» dastanlarinda ailə tərbiyəsi məsələləri
Рзайев Йашар Шащверян оьлу
Dədə qorqud” eposu – тарихи абидямиздир
«kitabi-dədə qorqud»da din
Мустафаева Лейла Орудж кызы
«китаби-деде коркуд» в русских переводах
Мустафазаде Алишан
Роль гейдара алиева в увековечении эпоса «деде коркуд»
ABBASLI İLAHƏ MƏHƏRRƏM qızı
Aьayev fяrid
Яmircanli sюhrab
Cabbarli ayna
Məmmədzadə ilahə
НЯСИБОВА ЭЦЛСЦМ РАМИЗ гызы
АГАЕВА СЕВДА ЭЛЬДАР кызы
ОМАРОВ ОРХАН ЮСИФ оглы
Потапова любовь викторовна
Aslanova aytəkin
ЪАВАДЗАДЯ НЯРЭИЗ ЕЩЛАМ qızı
Cəfərli turan
Ələsgərov həsən
Əliyev əli
Щцсейнова айдан
Həsənov şəhriyar
Исмайылова эцнай
Məstəlili şəbnəm
Səmədova dilanə
Yusifova ülkər
АКВЕРДИЕВА ГЮЛЬНАР ЯШАР кызы
Ализаде парвин
АЛЕКПЕРЛИ СУГРА НАЗИМ кызы
Абышева айгюн
АЛИЕВ ТУРАЛ МАМЕД оглы
ГУЛИЕВА ИЛАХА ЭЛЬМАН кызы
ГАСАНОВА ГЮНЕЛЬ ШОХРЕДДИН кызы
ДЖАФАРОВА ГЮЛЬНАР АРИФ кызы
Жучкова милана александровна
Мамедова айтекин
Мамедова айтель эльман
Мамедова улдуз
Мехтиева мансура
НАСИРОВА ЛЕЙЛА ТОФИК кызы
Осипова влада владимировна
Плещунова людмила викторовна
Рустамов эльнур
Рустамова нигяр
Саида абдуллаева
Умаратова нигяр
Якубова регина
ИСМАЙЫЛОВА АЙСЕЛ ЩЯШИМ гызы
Darçinova lalə
Əbilova günel
Əhmədzadə afət
ЩЯСЯНОВА СЯРИЙЙЯ ИСМАЙЫЛ гызы
Hüseynova gülər
Hüseynli səyyarəxanim
Исмайылова лаля
Mürsəlova günay
Мустафазаде алишан
Щейдяр ялийевин анадан олмасынын 86-ci илдюнцмцня


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru