Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Міністерство освіти І науки україни

Загрузка...
Поиск по сайту:


Количество страниц8
Дата16.03.2012
Размер3.44 Mb.
ТипДокументы
Содержание
ПРОГРАМАзовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури
Українська мова
2. Лексикологія. Фразеологія
3. Будова слова. Словотвір
4.7. Службові частини мови
Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і вживанням: формотворчі, словотворчі, модальні. 4.8. Вигук
5.2.1. Просте двоскладне речення
5.2.2. Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні
5.2.3. Односкладні речення
5.2.4. Речення з однорідними членами
5.2.5. Складне речення
5.2.5.1. Складносурядне речення
5.2.5.2. Складнопідрядне речення
5.2.5.3. Безсполучникове складне речення
5.2.5.4. Складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку
5.3. Способи відтворення чужого мовлення
9. Розвиток мовлення
Українська література
2. Давня українська література
3. Література кінця XVIII - початку XX ст.
Пантелеймон Куліш.
Українська драматургія
Ольга Кобилянська.
4. Література XX ст.
Микола Хвильовий.
Андрій Малишко.
Дмитро Павличко.
5. Твори українських письменників-емігрантів
6. Сучасний літературний процес
Фонетика. орфоэпия. графика. орфография
Лексикология. фразеология
Состав слова. словообразование. орфография
Морфология. орфография
Имя прилагательное
Имя числительное
Синтаксис. пунктуация
Двусоставное простое предложение Главные и второстепенные члены предложения
Односоставные предложения
Неполные предложения
Предложения с однородными членами
Предложения с обращениями, вводными словами, (словосочетаниями, предложениями)
Предложения с обособленными членами
Прямая и косвенная речь
Сложное предложение Сложносочиненное предложение
Сложноподчиненное предложение
Бессоюзное сложное предложение
Сложное предложение с разными видами связи
Связная речь
Вимоги щодо володіння мовними компетенціями
Сучасний англомовний світ
Наука і технічний прогрес
Сучасна Україна
Вимоги щодо володіння мовними компетенціями
Тематика текстів для читання
Сучасний німецькомовний світ
Наука і технічний прогрес
Сучасна Україна
Вимоги щодо володіння мовними компетенціями
Тематика текстів для читання
Сучасний франкомовний світ
Наука і технічний прогрес
Сучасна Україна
Часові форми дієслова у дійсному способі
Вимоги щодо володіння лінгвістичною комптенцією
Тематика Тематика текстів для читання
Сучасний іспаномовний світ
Наука і технічний прогрес
Сучасна Україна
I. основні математичні поняття і факти
Ii. основні формули і теореми
Iii. основні вміння і навички
Програмазовнішнього незалежного оцінювання з історії України
Виникнення та розквіт Київської Русі
Поняття та терміни
Поняття та терміни
Дати: 1037 рр.
Поняття та терміни
Поняття та терміни
1556 р. - заснування князем Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої Січі; 1569 р.
Поняття та терміни
Українські землі в першій половині XVII ст.
Поняття та терміни
Українські землі в 60 - 80-ті рр. XVII ст.
Поняття та терміни
Дати: 1708 - 1709 рр.
Конституції Пилипа Орлика
Українські землі в другій половині XVIII ст.
Поняття та терміни
Поняття та терміни
Дати: 1833 - 1837 рр.
Культура України кінця XVIII - першої половини XIX ст.
Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.
Дати: 1853 - 1856 рр.
Поняття та терміни
1899 - створення УНДП. Персоналії
Культура України в другій половині XIX - початку XX ст.
Наддніпрянська Україна на початку XX ст.
Поняття та терміни
Україна в Першій світовій війні
Дати: Серпень 1914 р.
Поняття та терміни
Дати: Березень 1917 р.
Поняття та терміни
Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918 - 1920 рр.)
Дати: січень (лютий) 1918 р.
Акт злуки
Поняття та терміни
Дати: 1921 - 1923 рр.
Поняття та терміни
Радянська модернізація України (1929 - 1938 рр.)
Дати: 1929 - 1938 рр.
Поняття та терміни
Західноукраїнські землі (1921 - 1938 рр.)
Поняття та терміни
Дати: 17 вересня 1939 р.
Поняття та терміни
Дати: квітень 1945 р.
Поняття та терміни
1956 р. - XX з'їзд КПРС. Персоналії
Поняття та терміни
Поняття та терміни
Дати: квітень 1985 р.
Декларації про державний суверенітет України
Україна в умовах незалежності
Дати: 6 грудня 1991 р.
Закону "Про Голодомор 1932 - 1933 років в Україні"
Програмазовнішнього незалежного оцінювання з географії
Географічна карта.
Форма і рух Землі.
Літосфера і рельєф.
Географічна оболонка.
Фізико-географічний огляд частин світу.
II. Географія України
Рельєф, геологічна будова і корисні копалини.
Клімат і кліматичні ресурси.
Внутрішні води.
Рослинність і тваринний світ.
Природні комплекси України і фізико-географічне районування.
Населення і трудові ресурси.
Паливна промисловість.
Металургійна промисловість.
Машинобудування та металообробка.
Хімічна промисловість.
Лісова та деревообробна промисловість.
Промисловість будівельних матеріалів.
Харчова промисловість.
Соціальна сфера.
Транспорт і зв'язок.
Економічні райони.
Раціональне використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона.
Глобальні проблеми людства та їх прояв на території України.
Міжнародні організації.
Географія населення світу.
Світове господарство.
Географія промисловості світу.
Географія сільського господарства.
Зовнішні економічні зв'язки.
Глобальні проблеми людства.
Економіко-географічна характеристика країн світу.
Країни Європи і Азії
Загальна характеристика країн Африки.
Загальна біологія
1. Хімічний склад живих організмів.
2. Клітина - структурно-функціональна одиниця живих організмів. будова та життєдіяльність клітин
3. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі
4. Неклітинні форми життя: віруси
5. Організм як цілісна саморегульована біологічна система
6. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів
7. Спадковість і мінливість організмів
8. Основи селекції та біотехнології
9. Основи екології
10. Людина і біосфера
11. Еволюційне вчення
12. Історичний розвиток органічного світу
17. Біологія людини
ПРОГРАМАзовнішнього незалежного оцінювання з фізики
1.2. Основи динаміки
1.3. Закони збереження в механіці
2.2. Основи термодинаміки
2.3. Властивості газів, рідин і твердих тіл
3.2. Закони постійного струму
3.3. Електричний струм у різних середовищах
3.4. Магнітне поле, електромагнітна індукція
4. Коливання і хвилі. Оптика
4.2. Електромагнітні коливання і хвилі
5.1. Елементи теорії відносності
Програмазовнішнього незалежного оцінювання з хімії
Обсяг вимог


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru